Документ z1141-17, перша редакція — Прийняття від 15.08.2017
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
15.08.2017 № 204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2017 р.
за № 1141/31009

ПОРЯДОК
формування та ведення переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення переліку експертних організацій, які здійснюють експертизу проектів будівництва (далі - Перелік).

2. Перелік формує та веде Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство) або на підставі делегованих повноважень - саморегулівна організація у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності у разі її створення (далі - саморегулівна організація). Така саморегулівна організація формує та веде Перелік з дня опублікування рішення Міністерства про надання (делегування) їй таких повноважень у визначеному ним офіційному друкованому виданні.

3. Для включення до Переліку експертна організація подає до Міністерства або саморегулівної організації лист із зазначенням напрямів, за якими планується проведення експертизи проектів будівництва відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та способів (особисто або поштою) отримання повідомлення про прийняте Міністерством або саморегулівною організацією рішення, до якого додаються:

1) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, організаційної структури експертної організації;

2) відомості щодо персонального складу експертів, які працюють на постійній основі чи залучаються на підставі цивільно-правових договорів, із зазначенням переліку напрямів, які буде виконувати експерт (прізвище, ім’я, по батькові, засвідчені в установленому порядку копії кваліфікаційних сертифікатів та документів, що підтверджують трудові відносини з експертною організацією);

3) документально підтверджена інформація щодо наявності:

власних або орендованих приміщень для розміщення персоналу та архіву справ проектів будівництва, у тому числі щодо функціонування режимно-секретного органу, які повинні відповідати протипожежним, санітарним нормам і правилам:

матеріально-технічного забезпечення робочих місць;

мережі Інтернет, електронної пошти, телефонного зв’язку;

програмних комплексів, за допомогою яких здійснюватиметься експертиза проектів будівництва;

4) інформація по кожній філії (представництву) експертної організації у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва об’єктів, із зазначенням даних, наведених у підпунктах 1-3 цього пункту (у разі проведення експертизи проектів будівництва об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3)).

4. Міністерство або саморегулівна організація розглядає подані документи і протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня їх надходження включає експертну організацію до Переліку або у разі невідповідності Критеріям, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року № 204 (далі - Критерії), утримується від включення її до Переліку.

Про прийняте рішення Міністерство або саморегулівна організація повідомляє експертну організацію у спосіб, зазначений у її листі.

5. До Переліку включаються експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва та відповідають Критеріям, визначеним Міністерством.

6. Експертна організація не вноситься до Переліку за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) невідповідність експертної організації Критеріям;

2) подання документів не в повному обсязі;

3) невідповідність поданих документів вимогам законодавства чи виявлення в них недостовірних відомостей, що було встановлено під час їх розгляду та перевірки.

7. Міністерство або саморегулівна організація протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення:

1) вносить інформацію про включення експертних організацій до Переліку, який оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства або саморегулівної організації у вільному безоплатному доступі;

2) письмово повідомляє експертну організацію:

про включення до Переліку - листом з повідомленням про включення;

про невключення до Переліку у разі невідповідності Критеріям - листом із наведенням відповідних обґрунтувань.

Експертна організація, яку повідомлено про невключення до Переліку з причин невідповідності Критеріям, може повторно подати документи, визначені у пункті 3 цього Порядку, після усунення виявлених недоліків.

8. У Переліку щодо кожної експертної організації зазначаються:

1) дати включення експертної організації до Переліку та виключення з нього;

2) повне найменування експертної організації, її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери телефонів, адреса електронної пошти, веб-сайт (за наявності);

3) прізвище, ім’я, по батькові керівника експертної організації;

4) регіони, на території яких реалізуються проекти будівництва об’єктів;

5) напрями, за якими проводиться експертиза проектів будівництва;

6) прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер кваліфікаційних сертифікатів експертів із зазначенням напрямів експертизи.

Зазначена інформація вказується по кожній філії (представництву) експертної організації у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва.

Міністерство або саморегулівна організація підтримує Перелік в актуальному стані на підставі інформації, яка щокварталу подається експертними організаціями.

9. З метою підтримання в актуальному стані Переліку експертні організації, включені до нього, щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають відповідну інформацію до Міністерства або саморегулівної організації.

10. Зміни до Переліку вносяться:

1) на підставі листа експертної організації щодо включення її до Переліку з наданням підтвердних документів;

2) на підставі щоквартальної інформації, яка подається експертними організаціями відповідно до пункту 9 цього Порядку.

11. Рішення про виключення експертної організації з Переліку приймається Міністерством або саморегулівною організацією за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) звернення експертної організації про припинення діяльності з проведення експертизи проектів будівництва;

2) встановлення невідповідності експертної організації Критеріям на підставі аналізу щоквартальної інформації, поданої відповідно до пункту 9 цього Порядку;

3) за рішенням суду.

12. Рішення про виключення з Переліку надсилається експертній організації у письмовій формі листом з повідомленням протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Повторне включення експертної організації до Переліку здійснюється відповідно до цього Порядку.

13. Для організаційного та консультаційного забезпечення формування і ведення Переліку, пов’язаного, зокрема, з отриманням, зберіганням та видачею документів, підготовкою їх до розгляду, перевіркою отриманих документів та інформації і прийняттям за результатами розгляду рішення щодо відповідності (невідповідності) експертної організації встановленим Критеріям, аналізом щоквартальної інформації, яка подається експертними організаціями відповідно до пункту 9 цього Порядку, Міністерство або саморегулівна організація утворює постійно діючу робочу групу (експертну комісію).

Начальник Управління
ціноутворення, економіки
та договірних відносин
у будівництві
Л.М. Шоломицькавгору