Документ z1141-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.01.2019, підстава - z1451-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАІНИ

НАКАЗ

28.07.2016  № 388


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2016 р.
за № 1141/29271

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 604 від 29.11.2018}

Про затвердження Інструкції про надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, підпункту 11 статті 7 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" та з метою вдосконалення порядку надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 02 липня 2013 року № 444 "Про затвердження Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за № 1536/24068 (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-майор

Заступник Міністра внутрішніх справ України -
керівник апарату

Заступник Генерального прокурора України -
Головний військовий прокурор
В. Поярков


О.В. Тахтай


А. МатіосЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
28.07.2016  № 388


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2016 р.
за № 1141/29271

ІНСТРУКЦІЯ
про надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає механізм надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни в структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України, військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях, підпорядкованих Міністерству оборони України, та державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - військові частини).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

адміністративне корупційне правопорушення - правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинене військовими посадовими особами і державними службовцями Міністерства оборони України та Збройних Сил України, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством, крім військовослужбовців строкової військової служби, за яке законом визначено адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

військове адміністративне правопорушення - правопорушення, вчинене військовослужбовцем, що тягне за собою адміністративну відповідальність, визначену главою 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення;

військовослужбовець - особа, яка проходить військову службу;

донесення - інформація щодо події, кримінального правопорушення, адміністративного корупційного та військового адміністративного правопорушення, надана в усній або письмовій формі до вищого органу військового управління та відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - Військова служба правопорядку);

доповідь - інформація щодо події, кримінального правопорушення, адміністративного корупційного та військового адміністративного правопорушення, надана в усній або письмовій формі безпосередньому начальнику, по лінії оперативно-чергової служби, відповідному органу управління Військової служби правопорядку;

кримінальне правопорушення - злочини, передбачені Кримінальним кодексом України, та кримінальні проступки;

надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території, об’єкті, провадження на них господарської діяльності;

працівник - державний службовець, інший працівник Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також фізична особа, яка працює на умовах трудового договору на державному підприємстві.

3. Доповіді та донесення про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни передаються відповідними технічними засобами передачі та обробки інформації з урахуванням наявності (відсутності) у них інформації з обмеженим доступом.

ІІ. Механізм надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та вжиті заходи щодо усунення причин та умов їх скоєння (вчинення)

1. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, скоєні (вчинені) військовослужбовцями або працівниками (під час виконання службових обов’язків, у робочий час), що сталися у військових частинах, відповідають командири (начальники) військових частин.

2. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління та з’єднань відповідають за дотримання строків надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, скоєні (вчинені) військовослужбовцями, працівниками (під час виконання службових обов’язків у робочий час), що сталися у військових частинах, а також за повноту, об’єктивність проведення розслідувань за фактами подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень та адекватність вжитих попереджувальних заходів.

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України у встановленому порядку порушують клопотання перед Міністром оборони України щодо проведення службових розслідувань стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

3. Командири (начальники) військових частин про кожний виявлений факт ненадання інформації про подію, кримінальне правопорушення, адміністративне корупційне та військове адміністративне правопорушення призначають службове розслідування, після завершення якого надають письмові доповіді за підпорядкованістю та до відповідного органу управління Військової служби правопорядку, вказуючи вжиті заходи до службових осіб, винних у ненаданні доповіді.

4. Доповіді та донесення про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення командири (начальники) військових частин надають своїм прямим начальникам за підпорядкованістю (керівники державних підприємств - керівнику структурного підрозділу Міністерства оборони України, на який покладено функціональне управління цим підприємством) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

Доповіді та донесення надаються:

негайно (протягом 15 хвилин) після отримання інформації про подію, кримінальне правопорушення, адміністративне корупційне правопорушення - усно (у доповіді мають вказуватися умовне найменування, пункт дислокації та підпорядкованість військової частини; дату і час скоєння правопорушення, стислий зміст, обставини та місце скоєння (вчинення); ким виявлено правопорушення; заподіяні матеріальні збитки, загибель, поранення людей; демографічні дані учасників; військове звання, прізвище, ім’я та по батькові командира військової частини; номери телефонів для уточнення інформації);

про обставини вчинення події, кримінального правопорушення - за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції; адміністративного корупційного правопорушення - за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, - письмово протягом доби з моменту надання усної доповіді про подію, кримінальне правопорушення, корупційне адміністративне правопорушення. У разі вчинення військового адміністративного правопорушення завірена копія протоколу про військове адміністративне правопорушення протягом п’яти діб надсилається до органу управління Військової служби правопорядку та органу військової прокуратури, у зоні діяльності яких дислокована військова частина.

У разі скоєння підлеглим військовослужбовцем кримінального правопорушення командир (начальник) військової частини протягом робочого дня письмово повідомляє про це керівника органу досудового розслідування та начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

5. Командири (начальники) військових частин про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення негайно (протягом 15 хвилин після отримання інформації) по лінії оперативно-чергової служби або особисто повідомляють оперативного чергового органу військового управління (пункту управління) вищого рівня, головного оперативного чергового Головного командного центру Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

6. Оперативний черговий (черговий військової частини) у разі отримання інформації про надзвичайну ситуацію або подію протягом 15 хвилин уточнює її місце, обставини та зміст, час і дату виникнення, наслідки та інформацію про людей, що загинули (за наявності). Попередньо з’ясовує причини події, завдані збитки та орієнтовні заходи, яких необхідно вжити для ліквідації наслідків події, та ті, які необхідно провести для недопущення повторних випадків, доповідає головному оперативному черговому Головного командного центру Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, оперативному черговому органу військового управління (пункту управління) вищого рівня та командиру військової частини за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції.

До подій слід відносити:

загибель або тяжке тілесне ушкодження чи каліцтво військовослужбовців та працівників (за висновками медичного огляду), крім випадків загибелі та поранення військовослужбовців внаслідок ведення бойових дій або антитерористичної операції (надалі обліковуються за висновками судово-медичної експертизи);

заподіяння істотної шкоди (шкода, яка у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) або тяжкі наслідки (шкода, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян);

катастрофи та аварії військової техніки та озброєння;

падіння снарядів, бомб, безпілотних літаків, ракет за межами полігонів, несанкціонований пуск ракет, крім районів ведення бойових дій або проведення антитерористичної операції;

пожежі на території військових частин, які спричинили істотну шкоду або інші тяжкі наслідки;

масові харчові отруєння, інфекційні захворювання (10 і більше осіб протягом доби), крім гострих респіраторних захворювань, поодинокі захворювання холерою, іншими особливо небезпечними інфекційними хворобами, СНІДом;

дорожньо-транспортні пригоди, якщо стан хоча б одного з постраждалих тяжкий (за висновками медичних працівників), а також у разі тяжких наслідків (надалі обліковуються за висновками судово-медичної експертизи);

напади сторонніх осіб на варту та вартових;

проникнення сторонніх осіб на територію військових частин, що призвело до заволодіння зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, озброєнням чи військовою технікою;

випадки застосування (використання) військовослужбовцями та працівниками зброї (крім правомірних випадків під час ведення бойових дій, а також під час проведення антитерористичної операції) під час виконання службових обов’язків.

7. До прибуття командира військової частини (у неробочий час) оперативний черговий (черговий військової частини) організовує заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або події, продовжує збір та уточнення інформації.

8. Письмові доповіді про наслідки надзвичайної ситуації або події надаються по лінії оперативно-чергової служби оперативному черговому органу управління (пункту управління) вищого рівня та головному оперативному черговому Головного командного центру Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України через одну, чотири та вісім годин з моменту надання усної доповіді.

9. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей про надзвичайні ситуації та події головному оперативному черговому Головного командного центру Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України відповідають посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби.

10. Про вжиті командирами (начальниками) військових частин заходи, прийняті рішення щодо реагування на події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення із зазначенням номерів та дат виданих наказів посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби протягом доби доповідають по лінії оперативно-чергової служби за підпорядкованістю і надають інформацію до органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

Про вжиті заходи дисциплінарного впливу відносно військовослужбовців Збройних Сил України, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44, 173, 174, 178, 185 та 185-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, командири (начальники) військових частин щомісяця (до 08 числа) надають письмову інформацію із зазначенням номерів та дат виданих наказів до органу управління Військової служби правопорядку за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

11. Начальник органу управління Військової служби правопорядку протягом одного робочого дня усно повідомляє командирів (начальників) військових частин про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, вчинені їх підлеглими, а також надсилає письмове повідомлення командиру (начальнику) військової частини про відкриття кримінального провадження або його закриття, складання протоколу про адміністративне корупційне правопорушення.

12. Командири (начальники) військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністру оборони України або начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, надають доповіді за підпорядкованістю Міністру оборони України або начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України про загибель військовослужбовців (працівників під час виконання посадових обов’язків), про кримінальні правопорушення, що пов’язані з розкраданням озброєння, військової техніки, зброї, боєприпасів, та такі, що спричинили тяжкі наслідки:

усно - протягом 15 хвилин та письмово - протягом доби з моменту надання усної доповіді;

письмово про уточнені обставини та прийняті рішення - протягом п’яти діб;

письмово про вжиті заходи, результати розгляду кримінальних правопорушень у суді - до 07 числа місяця, що настає за звітним періодом.

13. Оперативний черговий Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України надає інформацію:

Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України та посадовим особам, які визначені їх рішеннями, про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, обліковані за добу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, - щодня;

головному оперативному черговому Головного командного центру Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, обліковані за добу та тиждень у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, - щодня і щотижня (щоп’ятниці до 16.00).

14. Головний оперативний черговий Головного командного центру Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України доповідає щодня усно Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України про події, кримінальні правопорушення, що пов’язані з розкраданням зброї, боєприпасів, та такі, що спричинили тяжкі наслідки, а в неробочий час - тільки у разі, якщо необхідне втручання начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

15. Про всі випадки травмувань особового складу, затримання військовослужбовців за підозрою у скоєнні злочинів, дорожньо-транспортних пригод у військових частинах або поза межами військових частин за участю особового складу Збройних Сил України, які не є порушеннями військової дисципліни, кримінальними правопорушеннями та подіями і не обліковуються за військовими частинами, командири (начальники) військових частин повідомляють безпосередніх начальників та орган управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться військова частина.

Такі випадки обліковуються у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Центральному управлінні Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) та територіальних управліннях Військової служби правопорядку до прийняття правового рішення.

16. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командири (начальники) органів військового управління подають до 15 числа щомісяця Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України через Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України:

Зведення про військові адміністративні правопорушення за формою, наведеною в додатку 4 до цієї Інструкції;

Зведення про події, кримінальні правопорушення за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції;

Доповідь про події, кримінальні правопорушення, які скоєні (що трапились), за формою, наведеною в додатку 6 до цієї Інструкції;

Доповідь про військовослужбовців (працівників), щодо яких було складено протоколи про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Інструкції.

17. Командири (начальники) військових частин щомісяця (до 08 числа) надають за підпорядкованістю та начальнику органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство:

Доповідь про військовослужбовців, щодо яких було складено протоколи про вчинення військового адміністративного правопорушення, за формою, наведеною в додатку 8 до цієї Інструкції;

Доповідь про події (кримінальні правопорушення), які скоєні (що трапились);

Доповідь про військовослужбовців (працівників), щодо яких було складено протоколи про вчинення адміністративного корупційного правопорушення.

18. Оперативні чергові (чергові) військових лікувальних закладів негайно (протягом 15 хвилин) інформують оперативного чергового Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокований медичний заклад, про всі випадки надходження постраждалих військовослужбовців.

19. Оперативний черговий Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України о 06.00 та 23.00 щодоби інформує головного оперативного чергового Головного командного центру Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України та оперативного чергового Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України про військовослужбовців, які знаходяться у тяжкому стані.

20. Керівник Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України щотижня надає до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України довідку-доповідь про стан травматизму, померлих від травм і хвороб військовослужбовців та санітарно-епідемічний стан у Збройних Силах України.

21. Командири (начальники) підрозділів військових частин щодня усно доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) про всі порушення військової дисципліни, скоєні підлеглими, та пропозиції щодо накладання на них дисциплінарних стягнень.

22. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), невихід без поважних причин на службу, нез’явлення з відрядження, з відпустки, з лікувального закладу, нез’явлення у разі призначення або переведення до нового місця служби командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, усно - протягом доби з моменту, коли стало відомо про факт порушення, а протягом доби з моменту надання усної доповіді - письмово.

Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової військової служби, його нез’явлення вчасно зі звільнення в розташування військової частини, у разі призначення або переведення до іншого місця служби, нез’явлення з відрядження, відпустки або закладу охорони здоров’я командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, усно (негайно протягом 15 хвилин) - з моменту встановлення факту самовільного залишення частини, а протягом дванадцяти годин з моменту надання усної доповіді - письмово.

Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (працівником - місця несення служби) зі зброєю командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, негайно з моменту встановлення факту самовільного залишення військової частини або місця служби (працівником - місця несення служби).

23. У разі набуття ознак кримінального правопорушення у діях військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину або місце служби, командири (начальники) військових частин протягом робочого дня письмово повідомляють про це керівника органу досудового розслідування та начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

24. Про кожний випадок крадіжки (втрати, знищення) стрілецької зброї, боєприпасів або вибухових речовин командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють про це керівника органу досудового розслідування і начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, усно (негайно протягом 15 хвилин) - з моменту встановлення цього факту, а протягом дванадцяти годин з моменту надання усної доповіді - письмово.

25. Про кожний випадок знаходження викраденої (втраченої, знищеної) стрілецької зброї, боєприпасів або вибухових речовин командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та протягом робочого дня письмово повідомляють про цей факт керівника органу досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, а також начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

26. Командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, щодо самостійного повернення (затримання) військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину або місце служби:

без зброї - протягом доби з моменту, коли стало відомо про факт повернення (затримання) військовослужбовця, - усно, а протягом доби з моменту надання усної доповіді - письмово;

зі зброєю - негайно з моменту, коли стало відомо про факт повернення (затримання) військовослужбовця, - усно, а протягом доби з моменту надання усної доповіді - письмово.

Якщо за таким фактом здійснюється досудове розслідування, командири (начальники) військових частин протягом робочого дня письмово повідомляють відповідного керівника органу досудового розслідування щодо факту повернення (затримання) військовослужбовця.

27. Головний оперативний черговий Головного командного центру Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України після отримання інформації про подію, надзвичайну ситуацію, крім випадків загибелі та поранення військовослужбовців у ході ведення бойових дій або проведення антитерористичної операції, негайно доповідає усно Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України у разі:

державної зради;

конфліктних ситуацій та інцидентів на державному кордоні України (порушення воєнними літальними апаратами, кораблями державного кордону, обстріли з-за державного кордону територій, об’єктів, осіб, масове порушення правопорядку на державному кордоні, зосередження озброєних угруповань поблизу кордону, насильницькі дії проти прикордонників та представників інших контрольних служб України);

диверсії, терористичного акту, викрадення, навмисного знищення, пошкодження майна та інших дій на військових об’єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно значну матеріальну шкоду (на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США);

захоплення або спроби захоплення громадян України, плавучих засобів, літальних апаратів, іншої воєнної техніки та озброєння;

невиконання бойового завдання;

залишення військової частини зі зброєю;

нападу на варту і вартових, проникнення на військові об’єкти та заволодіння зброєю;

застосування військовослужбовцями, кораблями (катерами), літаками (вертольотами) зброї, спеціальних засобів та здійснення заходів фізичного впливу, внаслідок чого спричинено загибель, каліцтво або травмування людей;

загибелі військовослужбовців під час виконання службових обов’язків;

отримання тяжких тілесних ушкоджень, обмороження третього та четвертого ступенів (10 і більше осіб);

викрадення (замаху на викрадення) та втрати зброї, бойових припасів, вибухових та отруйних речовин, навмисного виведення з ладу зброї та військової техніки;

витоку секретної інформації, спроби агентурного проникнення до органів військового управління, фактів та ознак шпигунства;

несанкціонованого пуску ракет, падіння ракет, бомб, снарядів, мін, безпілотних літальних апаратів поза межами полігонів (визначених районів), зіткнення, падіння воєнних літаків (вертольотів);

катастроф та аварій, пов’язаних з використанням зброї та воєнної техніки, техногенних або природних катастроф та аварії на військових об’єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно матеріальну шкоду (на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США);

витоків хімічних отруйних речовин з воєнних об’єктів, що призвели до зараження місцевості, особового складу чи населення;

масових (10 і більше осіб) протягом короткого часу інфекційних захворювань, харчових отруєнь, поодиноких захворювань на холеру, віспу, чуму.

Про такі події та надзвичайні ситуації інформуються Президент України, Голова Верховної Ради України і Прем’єр-міністр України.

28. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей Президенту України, Голові Верховної Ради України і Прем’єр-міністру України, Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо надзвичайних ситуацій та подій відповідає начальник Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України.

ІІІ. Механізм збору, узагальнення, аналізу та обліку інформації про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення

1. Загальний збір, узагальнення, аналіз та облік інформації про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення за Міністерство оборони України та Збройні Сили України здійснює Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України; за структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України, військові частини, військові навчальні заклади, установи, організації Міністерства оборони України - відповідні підрозділи морально-психологічного забезпечення, а за їх відсутності - особи, призначені наказами відповідних командирів (начальників).

2. Кримінальні правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також події обліковуються за місцем їх скоєння (військовою частиною) відповідно до переліків правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (додаток 9), незалежно від органу, який проводить досудове розслідування.

Події та кримінальні правопорушення, що трапились, скоєні військовослужбовцями строкової військової служби під час відряджень, лікування (за винятком виконання завдань у складі штатного підрозділу), обліковуються за фактичним місцем перебування військовослужбовців; іншими категоріями військовослужбовців та працівниками, - за місцем проходження служби (роботи).

Події та кримінальні правопорушення, що трапились, скоєні військовослужбовцями, які вибули до нового місця служби, але не прибули до нього, - обліковуються за попереднім місцем служби.

Події та кримінальні правопорушення, що трапились, скоєні у неробочий час військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проживають на території військових частин, - обліковуються як скоєні не під час виконання обов’язків військової служби.

Події та кримінальні правопорушення, що трапились (скоєні) за участю громадян після призову на військову службу, але до прибуття у військову частину, обліковуються за військовою частиною призначення - під час слідування з представником цієї військової частини; за військкоматом, який призвав на службу, - під час слідування з представником військкомату або самостійного слідування. Аналогічним чином обліковуються події та кримінальні правопорушення, скоєні військовослужбовцями під час слідування в дисциплінарний батальйон та на гауптвахту.

Кримінальне правопорушення, скоєне військовослужбовцем протягом тривалого часу у декількох військових частинах (правопорушення, що триває), обліковується за останнім місцем скоєння.

Під час передачі військової частини (державного підприємства) в інше підпорядкування облік подій та кримінальних правопорушень передається разом з військовою частиною (державним підприємством).

У разі розформування (ліквідації) військової частини облік подій та кримінальних правопорушень передається за правонаступництвом.

У разі скоєння однією особою кількох кримінальних правопорушень кожне кримінальне правопорушення обліковується окремо.

У разі скоєння події чи кримінального правопорушення двома та більше військовослужбовцями різних військових частин таке правопорушення обліковується за старшим за посадою, а у разі рівних посад - старшим за військовим званням (надалі переобліковується за організатором злочину).

3. Інформація щодо подій та кримінальних правопорушень, скоєних військовослужбовцями та працівниками, обліковується в журналі обліку подій і кримінальних правопорушень (додаток 10).

Інформація щодо адміністративного корупційного правопорушення обліковується в день виявлення правопорушення у журналі обліку протоколів, справ, рішень щодо корупційних адміністративних правопорушень (додаток 11).

Інформація щодо військового адміністративного правопорушення обліковується в журналі обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення, форма якого визначена в Інструкції з оформлення протоколів про військові адміністративні правопорушення, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 19 травня 2015 року № 222, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 червня 2015 року за № 656/27101.

4. Після надходження до військової частини рішення суду про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності та в разі виявлення необлікованих адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень дані щодо правопорушення вносяться до відповідних журналів обліку правопорушень у день надходження рішення (виявлення правопорушення).

5. Виключення з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень, облікованих за військовою частиною, здійснюється на підставі:

виправдувального вироку суду;

письмової постанови відповідного прокурора чи працівника органу, який проводив досудове розслідування, про закриття кримінального провадження у разі: відсутності події кримінального правопорушення, відсутності у діянні складу кримінального правопорушення, набрання чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

6. Зареєстровані кримінальні правопорушення залишаються на обліку в разі, якщо кримінальне провадження закрите: щодо померлого, унаслідок акта амністії, у разі звільнення винного від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обставин, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям, у зв’язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим, у разі передачі особи на поруки, у разі відсутності достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді.

7. Уточнення обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень здійснюється на підставі відповідного рішення суду або постанови працівника органу, який проводив досудове розслідування.

8. Рішення щодо зняття з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень приймає начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України після перевірки отриманих матеріалів відповідного рішення суду або постанови працівника органу, який проводив досудове розслідування, про що надалі інформує відповідного керівника структурного підрозділу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України, командира (начальника) органу військового управління, за яким обліковано правопорушення.

9. Про зняття з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень командир (начальник) військової частини протягом доби доповідає безпосередньому начальнику (керівнику структурного підрозділу Міністерства оборони України, на який покладено функціональне управління державним підприємством) та повідомляє начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

10. Командири (начальники) військових частин щомісяця організовують проведення звірки обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень зі структурним підрозділом Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

11. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, відповідних підрозділів морально-психологічного забезпечення органів військового управління, з’єднань з метою контролю об’єктивності доповідей, наданих підлеглими, про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, осіб, стосовно яких повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, щотижня організовують звірку облікових даних про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення з Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

12. Начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) - військовий комендант (місто Київ) та начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку щомісяця організовують звірку облікових даних про скоєні події та кримінальні правопорушення, вчинені адміністративні корупційні і військові адміністративні правопорушення та прийняті судові рішення з відповідними прокуратурами областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, військовими прокуратурами регіонів та обласними інформаційними центрами Міністерства внутрішніх справ України у своїх зонах діяльності.

Начальники зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку щомісяця проводять з відповідними прокуратурами областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, військовими прокуратурами гарнізонів та місцевими прокуратурами звірку обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень, скоєних (вчинених) особовим складом Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісяця проводить з Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України або з іншим правоохоронним органом, на який покладено здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, та інформаційними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України звірку обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень.

13. Згідно з переліком порушень військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану військової дисципліни (додаток 12), порушення підлягають обліку:

у підрозділах - у журналі обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями, за формою згідно з додатком 13 до цієї Інструкції;

у військових частинах - у журналі обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями, за формою згідно з додатком 14 до цієї Інструкції.

14. Ведення обліку службового переміщення осіб, які скоїли події та кримінальні правопорушення, а також вчинили адміністративні корупційні правопорушення, покладається на керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України, командирів (начальників) органів військового управління та з’єднань.

15. Узагальнення даних щодо звільнення, призначення осіб, щодо яких є обвинувальний вирок суду, покладається:

за структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України з частинами безпосереднього підпорядкування - на Департамент кадрової політики Міністерства оборони України;

за військову частину А0515 з підпорядкованими військовими частинами - на кадровий орган військової частини А0515;

за Збройні Сили України - на Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначені дані надаються відповідальними керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України:

у мирний час - до 25 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним періодом;

в особливий період - до 25 числа кожного місяця, що настає за звітним періодом.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України -
начальника
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних Сил
України
генерал-майорІ.Л. Криштун


Додаток 1
до Інструкції про надання доповідей
і донесень про події, кримінальні
правопорушення, адміністративні
корупційні та військові адміністративні
правопорушення, порушення військової
дисципліни та їх облік
у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОПОВІДЬ
про подію, кримінальне правопорушення, що трапилось (скоєно, вчинено)

________________________________________________________________
(умовне найменування, пункт дислокації та підпорядкованість військової частини)

1. Дата і час скоєння, стислий зміст, місце скоєння (вчинення), хто був при цьому присутній (співучасники, свідки, сторонні особи), що передувало правопорушенню та його наслідки (травми, загибель, матеріальна та моральна шкода).

2. Коли, яким органом досудового розслідування здійснюється провадження, попередня правова кваліфікація. Обставини події, яка трапилась, коли, яким органом досудового розслідування (заявником) її внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3. Стислі демографічні дані на кожного учасника і потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, військове звання, вид військової служби, посада, рік народження, національність, коли і яким військовим комісаром призваний на військову службу, освіта, сімейний стан).

4. Хто проводить службове розслідування, строки його проведення.

5. Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові безпосередніх начальників.

6. Номери телефонів для уточнення інформації.

_____________________
(посада, військове звання)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 2
до Інструкції про надання доповідей
і донесень про події, кримінальні
правопорушення, адміністративні
корупційні та військові адміністративні
правопорушення, порушення військової
дисципліни та їх облік
у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОПОВІДЬ
про військовослужбовця (працівника)
___________________________________________________
___________________________________________________,
(умовне найменування, пункт дислокації та підпорядкованість військової частини)
щодо якого складено протокол про вчинення
адміністративного корупційного правопорушення

1. Дата складання протоколу.

2. Орган, який склав протокол. Посадова особа, яка склала протокол.

3. Стислі дані на кожного учасника і потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, військове звання, вид військової служби, посада, рік народження, коли і яким військовим комісаром призваний на військову службу, освіта, сімейний стан).

4. Статті Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими складено протокол.

5. Дата вчинення правопорушення.

6. Стислий зміст правопорушення.

7. Прийняте рішення стосовно правопорушника.

_____________________
(посада, військове звання)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 3
до Інструкції про надання доповідей
і донесень про події, кримінальні
правопорушення, адміністративні
корупційні та військові адміністративні
правопорушення, порушення військової
дисципліни та їх облік
у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 6 розділу ІІ)

ДОПОВІДЬ
про надзвичайну ситуацію чи подію

1. Стислий зміст надзвичайної ситуації або події (далі - подія), що відбулася (відбувається).

2. Час і дата події.

3. Місце події (точне місцезнаходження).

4. Відкрите найменування військового підрозділу (об’єкта), причетного до події (із зазначенням підпорядкування, з інформацією про командирів і начальників, з їх телефонами).

5. Наслідки (жертви, поранені, травмовані, матеріальні збитки).

6. Інформація про людей, що загинули (прізвища, імена та по батькові, дати і місця народження, їх близькі родичі тощо).

7. Попередні висновки про причини, завдані збитки, орієнтовні заходи та розрахунки ресурсних потреб для ліквідації наслідків події і заходи щодо запобігання повторним випадкам.

8. Джерело інформації.

9. Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка надала інформацію.

10. Телефони для уточнення інформації.

_____________________
(посада, військове звання)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 4
до Інструкції про надання доповідей
і донесень про події, кримінальні
правопорушення, адміністративні
корупційні та військові адміністративні
правопорушення, порушення військової
дисципліни та їх облік
у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 16 розділу ІІ)

ЗВЕДЕННЯ
про військові адміністративні правопорушення

_______________________________________________________________________
(структурний підрозділ Міністерства оборони України, Генерального штабу

_______________________________________________________________________
Збройних Сил України, вид Збройних Сил України, орган військового управління)вгору