Документ z1140-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.05.2019, підстава - z0381-19

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2012  № 731


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2012 р.
за № 1140/21452

Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митниць ДФС, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митниць ДФС товарів і транспортних засобів

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 115 від 19.03.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 115 від 19.03.2019}

Відповідно до статей 239, 519 та 520 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митниць ДФС, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 115 від 19.03.2019}

2. Затвердити Порядок обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування, що додається.

3. Затвердити Розміри відшкодувань за зберігання на складах митниць ДФС товарів і транспортних засобів, що додаються.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 115 від 19.03.2019}

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Державної митної служби України (Околіта М.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України, згідно з переліком, що додається.

6. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України
А.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.06.2012  № 731


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2012 р.
за № 1140/21452

ПОРЯДОК
відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митниць ДФС

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 115 від 19.03.2019}

{У тексті Порядку слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінено словами "митниця ДФС" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства фінансів № 115 від 19.03.2019}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат митниць ДФС за зберігання товарів, транспортних засобів, зазначених в частині шостій статті 239 Митного кодексу України, на складах митниць ДФС (далі - витрати).

2. Для розрахунку витрат за зберігання використовуються такі розрахункові одиниці використання складських приміщень:

1) піддон розміром 800 х 1200 мм (п.) - при розміщенні товарів на піддонах;

2) кубічний метр (м-3) - у разі об'єктивної неможливості розміщення товарів на піддонах, а також:

при розміщенні габаритних товарів або товарів, що не мають чітко визначеної геометричної форми, розрахунки об'єму здійснюються за показниками займаної площі, розрахованими в максимальних величинах довжини, ширини, висоти зазначеного товару;

при розміщенні живих тварин розрахунки об'єму здійснюються залежно від розмірів місця у складському приміщенні, відведеного для зберігання таких тварин;

3) одиниця транспортного засобу (од.) - з урахуванням його ваги та кількості місць для сидіння.

3. У цьому Порядку терміни та поняття вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України.

ІІ. Відшкодування витрат

1. Відшкодування витрат митниці ДФС оформлюється уніфікованою митною квитанцією МД-1 (далі - УМК МД-1), яка заповнюється в порядку, встановленому законодавством.

2. Витрати митниці ДФС відшкодовуються власником товарів, транспортних засобів або вповноваженою ним особою (далі - платник) після їх митного оформлення при фактичному отриманні цих товарів, транспортних засобів.

Відшкодування витрат митниці ДФС, пов’язаних із зберіганням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, здійснюється правовласником або за його згодою іншою особою.

Обов’язок щодо покриття митниці ДФС витрат за зберігання товарів, транспортних засобів припиняється у разі, якщо цими товарами буде здійснено розпорядження відповідно до глави 38 Митного кодексу України.

3. Витрати відшкодовуються платником у гривнях за офіційним курсом Національного банку України, установленим на дату їх внесення, у сумі, розрахованій митницею ДФС відповідно до Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митниць ДФС товарів і транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, та залежно від строку зберігання товарів і транспортних засобів.

4. Витрати відшкодовуються шляхом перерахування відповідної суми в безготівковій формі на спеціальний реєстраційний рахунок митниці ДФС або готівкою до каси митниці ДФС чи через відділення вповноваженого банку.

5. Датою покриття витрат в безготівковій формі є дата зарахування коштів на спеціальний реєстраційний рахунок митниці ДФС, відкритий в органі Державної казначейської служби України.

6. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складі митниці ДФС для обрахунку витрат обчислюється, починаючи з одинадцятого дня після оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митницею ДФС і до дня їх видачі зі складу митниці ДФС власникам або вповноваженим особам (крім випадків, обумовлених цим Порядком).

7. При обрахунку витрат строк зберігання обчислюється в календарних днях. День видачі зі складу митниці ДФС товарів і транспортних засобів власникам або вповноваженим особам до загального строку при обрахунку витрат не включається.

8. При обрахунку витрат митницею ДФС до розрахункового строку не включаються:

час проведення митницею ДФС в рамках процедури митного контролю та митного оформлення досліджень (аналізів, експертиз).

Проміжок часу, витрачений на проведення досліджень (аналізів, експертиз), підтверджується копіями документів, що засвідчують факт прийняття рішення митницею ДФС про необхідність таких досліджень (аналізів, експертиз) та дату отримання митницею ДФС відповідної інформації;

час затримки митного оформлення, яка сталася з ініціативи митниці ДФС.

Час затримки митного оформлення з ініціативи митниці ДФС встановлюється за результатами перевірки обставин та причин такого затримання та оформлюється доповідною або службовою запискою на керівника митниці ДФС або особу, яка виконує його обов’язки.

При цьому при обрахунку витрат до розрахункового строку не включаються:

час проведення службового розслідування або перевірки;

строк дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами.

9. Витрати не обраховуються та не відшкодовуються, якщо:

строк зберігання товарів, транспортних засобів на складі митниці ДФС не перевищує десяти днів з дня їх розміщення на складі митниці ДФС;

товари, транспортні засоби, що зберігаються на складі митниці ДФС, розміщуються їх власником або вповноваженою ним особою у режим відмови на користь держави.

10. Видача зі складу митниці ДФС товарів, транспортних засобів їх власникам або вповноваженим особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, здійснюється лише після митного оформлення зазначених товарів, транспортних засобів, відшкодування витрат митниць ДФС за їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.

11. Надмірно сплачені суми підлягають поверненню платнику на його вимогу протягом трьох років з дня зарахування цих сум на рахунок митниці ДФС відповідно до законодавства.

ІІІ. Особливості покриття витрат

1. Витрати митниці ДФС за зберігання товарів, транспортних засобів, тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, понесені в ході провадження та розгляду справи, відшкодовуються в порядку, визначеному статтями 519 та 520 Митного кодексу України.

2. Витрати митниці ДФС за зберігання товарів, транспортних засобів, тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, після набрання законної сили рішенням, винесеним у справі про порушення митних правил, відшкодовуються у разі, якщо особу визнано винною, а вилучені у справі про порушення митних правил товари та/або транспортні засоби підлягають поверненню власнику.

3. Розрахунковий строк зберігання для обчислення витрат в такому випадку обраховується, починаючи з одинадцятого дня з дня набрання законної сили судовим рішенням у справі про порушення митних правил, і закінчується датою видачі товарів та/або транспортних засобів власнику або вповноваженій ним особі. День видачі зі складу митниці ДФС товарів, транспортних засобів власникам або вповноваженим особам до загального строку при обрахунку витрат не включається.

4. Витрати за зберігання товарів, транспортних засобів, що визнані гуманітарною допомогою, на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги, якщо таке зберігання вважається зберіганням на складі органу доходів і зборів відповідно до положень частини четвертої статті 239 Митного кодексу України, обраховуються пропорційно до калькуляції витрат за період зберігання цих товарів на відповідних складах згідно з договором.

{Розділ III доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 115 від 19.03.2019}

ІV. Облік і використання отриманих відшкодувань

1. Кошти, отримані як відшкодування витрат митниці ДФС за зберігання товарів, транспортних засобів, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки митниць ДФС, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

2. Кошти, отримані як відшкодування витрат митниці ДФС за зберігання товарів, транспортних засобів, використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією такого зберігання.

3. Документальне оформлення операцій зі зберігання товарів і транспортних засобів на складах митниць ДФС, забезпечення їх обліку та складання звітності за цим видом діяльності здійснюються відповідно до вимог законодавства.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
15.06.2012  № 731

ПЕРЕЛІК
наказів Державної митної служби України, що втратили чинність

1. Пункт 1 наказу Державної митної служби України від 29 липня 2008 року № 821 "Про затвердження Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів та внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2008 року за № 760/15451.

2. Наказ Державної митної служби України від 15 червня 2009 року № 552 "Про затвердження Порядку проведення розрахунків сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2009 року за № 780/16796.

3. Наказ Державної митної служби України від 25 травня 2010 року № 512 "Про внесення змін до Порядку проведення розрахунків сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за № 516/17811.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквгору