Документ z1139-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.07.2016, підстава - z0914-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
15.09.2005 N 262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2005 р.
за N 1139/11419
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 972 ( z0914-16 ) від 14.06.2016 }
Про затвердження Порядку складання переліків
засобів вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації та підлягають повірці

З метою реалізації положень статті 28 Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання переліків засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
повірці, що додається.
2. Управлінню метрології забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з
чинним законодавством.
3. Керівникам державних наукових метрологічних центрів та
територіальних органів Держспоживстандарту України забезпечити
дотримання вимог Порядку.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстандарту
України від 2 жовтня 1998 року N 770 ( z0763-98 ) "Про
затвердження Порядку складання переліків засобів вимірювальної
техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України
30 листопада 1998 року за N 763/3203.
5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
начальника управління метрології Домницького Р.А.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Дрогомирецького В.В.
Голова М.Негрич
ПОГОДЖЕНО:    
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  О.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
15.09.2005 N 262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2005 р.
за N 1139/11419

ПОРЯДОК
складання переліків засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації
та підлягають повірці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок реалізує положення статті 28 Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) і встановлює
процедуру складання та погодження переліків засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці.
1.2. Порядок є обов'язковим для підприємств (їх об'єднань),
установ і організацій незалежно від форм власності та виду
діяльності, що діють на території України, фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, які є користувачами засобів
вимірювальної техніки (далі - підприємства-користувачі), та
державних наукових метрологічних центрів і територіальних органів
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
сфері метрології (далі - метрологічні центри та територіальні
органи). Порядок не поширюється на фізичних осіб, які не є суб'єктами
підприємницької діяльності - власників засобів вимірювальної
техніки.
1.3. До переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці (далі -
переліки), включають засоби вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації, у тому числі видаються напрокат і на які
поширюється державний метрологічний нагляд, а також: - вихідні і робочі еталони метрологічних центрів і
територіальних органів; - вихідні еталони підприємств-користувачів; - засоби вимірювальної техніки, що застосовуються під час
державних випробувань, державної метрологічної атестації та
повірки засобів вимірювальної техніки, а також під час
калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств,
організацій і для фізичних осіб.
1.4. Контроль за правильністю віднесення зазначених у
переліках засобів вимірювальної техніки до таких, що підлягають
повірці, проводиться під час погодження переліків, а достовірність
інформації - під час проведення державного метрологічного нагляду.
1.5. У територіальних органах призначається посадова особа,
відповідальна за погодження переліків.
2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКІВ
2.1. Переліки складаються фахівцями метрологічних служб або
призначеними особами підприємств-користувачів, які відповідальні
за забезпечення єдності вимірювань.
2.2. Переліки складаються за видами вимірювань із зазначенням
назви, умовного позначення, метрологічних характеристик та
кількості засобів вимірювальної техніки, сфери застосування, назви
організації, яка проводить повірку за формою, наведеною в
додатку 1. Окремими рядками у формі переліку вказується загальна
кількість засобів вимірювальної техніки даного виду вимірювань,
які перебувають в експлуатації на підприємстві-користувачі і
підлягають повірці, та кількість засобів вимірювальної техніки,
які підлягають повірці у поточному році. За бажанням підприємств-користувачів до переліку можуть бути
включені засоби вимірювальної техніки (окрім зазначених у
пункті 1.3), що використовуються поза сферою поширення державного
метрологічного нагляду.
2.3. Переліки складаються на наступний рік у двох
примірниках, підписуються керівниками підприємств-користувачів і з
супровідним листом надсилаються на погодження до відповідного
територіального органу за місцезнаходженням
підприємства-користувача. У разі проведення повірки засобів вимірювальної техніки в
територіальному органі не за місцезнаходженням
підприємств-користувачів або в метрологічних центрах та повірочних
лабораторіях підприємств чи організацій, які уповноважені на
проведення повірки відповідних засобів вимірювальної техніки,
переліки таких засобів складаються окремо та надаються на
погодження до територіального органу, метрологічного центру або
повірочної лабораторії, які будуть здійснювати їх повірку. У цьому
разі підприємства-користувачі надають територіальному органу за
місцезнаходженням цих підприємств копії погоджених переліків.
2.4. Термін подання переліків на погодження до
територіального органу щорічно до 1 грудня поточного року. Один примірник погодженого переліку зберігається в
територіальному органі, другий - на підприємстві-користувачі.
Термін зберігання - один рік після закінчення року, на який вони
були складені.
2.5. Розгляд та погодження переліків здійснюється у
двотижневий термін із дня їх отримання. Погодження переліків територіальні органи здійснюють
безкоштовно.
2.6. За наявності зауважень щодо правильності віднесення
зазначених у переліках засобів вимірювальної техніки до таких, що
підлягають повірці, повторне їх погодження здійснюється згідно з
пунктом 2.5 цього Порядку. Підприємства-користувачі надають переліки на повторне
погодження протягом 10 календарних днів.
2.7. Зміни та (або) доповнення до переліків можуть вноситися
підприємствами-користувачами засобів вимірювальної техніки
протягом календарного року за умови їх погодження відповідно до
пункту 2.5 цього Порядку.
2.8. Територіальні органи ведуть облік
підприємств-користувачів, які надали переліки, за формою,
наведеною у додатку 2.
2.9. За неподання або несвоєчасне подання переліків на
погодження відповідним територіальним органам посадові особи
підприємств-користувачів несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 1
до пункту 2.2 Порядку
складання переліків
засобів вимірювальної
техніки, що перебувають
в експлуатації
та підлягають повірці

ПЕРЕЛІК
засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ),
що перебувають в експлуатації та підлягають
повірці в 20 ___ році

Погоджую Затверджую ____________________________ __________ ___________ _____________________________ (посада відповідальної особи (код виду (вид (керівник організації, що проводить вимірювань) вимірювань) підприємства-користувача, повірку, назва)* назва) _________ ___________________ ________________________ __________ ____________________ (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
МП "_____" _________ 20 року МП "_____" _________ 20 року
Місцезнаходження ___________________ тел: ______________ Місцезнаходження __________ тел: _________
Код ЄДРПОУ _____________________________________________ Код ЄДРПОУ _______________________________
Поточний рахунок N _____________________________________ Поточний рахунок N _______________________
у ________________________________ МФО _________________ у ______________________ МФО _____________
Індивідуальний податковий номер ________________________
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану
вартість N _____________________________________________

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПЕРЕЛІКУ
1. Перелік складається в двох примірниках за кожним із
наведених нижче видів вимірювань: 01 - вимірювання геометричних величин; 02 - вимірювання механічних величин; 03 - вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об'єму
речовин; 04 - вимірювання тиску, вакуумні вимірювання; 05 - вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей
речовин; 06 - температурні та теплофізичні вимірювання; 07 - вимірювання часу та частоти; 08 - електричні і магнітні вимірювання; 09 - радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання; 10 - вимірювання акустичних величин; 11 - оптико-фізичні вимірювання; 12 - вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та
ядерних констант.
2. Можливість групування в одному переліку декількох видів
вимірювань встановлює підприємство (організація), що проводить
повірку.
3. При включенні засобів вимірювальної техніки до переліку,
що використовуються поза сферою поширення державного
метрологічного нагляду, колонки 2 та 8 не заповнюються.
4. У колонці 2 вказується нижченаведене умовне позначення
сфери застосування або групи ЗВТ відповідно до статей 20 і 28
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність": 1 - роботи із забезпечення охорони здоров'я; 2 - роботи із забезпечення захисту життя та здоров'я
громадян; 3 - контроль якості та безпеки продуктів харчування
і лікарських засобів; 4 - контроль стану навколишнього природного середовища; 5 - контроль безпеки умов праці; 6 - геодезичні і гідрометеорологічні роботи; 7 - торговельно-комерційні операції і розрахунки між покупцем
(споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем),
у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг,
телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку; 8 - податкові, банківські і митні операції; 9 - облік енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і
теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком
внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами; 10 - роботи, пов'язані з державною реєстрацією земельних
ділянок і нерухомого майна; 11 - роботи із забезпечення технічного захисту інформації; 12 - роботи, що виконуються за дорученням органів прокуратури
та правосуддя; 13 - роботи з оцінки відповідності продукції, процесів,
послуг; 14 - реєстрація національних і міжнародних спортивних
рекордів; 15 - вихідні і робочі еталони метрологічних центрів і
територіальних органів; 16 - вихідні еталони підприємств і організацій; 17 - ЗВТ, що застосовуються під час державних випробувань,
державно метрологічної атестації та повірки ЗВТ, а також під час
калібрування ЗВТ для іншиш підприємств, організацій і для фізичних
осіб.
5. У колонці 11 вказується нижченаведене позначення місця
проведення повірки: - на території підприємства-користувача ЗВТ; - на території організації, що проводить повірку.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Умовне|Наймену-|Умовне|Метроло- |Пері- |Кількість |Дата |Умов-|Підлягає повірці за місяцями |Код |Вар- | |з/п|позна-|вання |позна-|гічні |одич- |ЗВТ |оста-|не |у 20 __ році (од.) |ЗВТ |тість | | |чення |ЗВТ |чення |характе- |ність | |нньої|поз- | |за |по- | | |сфери | |ЗВТ |ристики |повір-| |по- |наче-| |нор-|вірки | | |засто-| | |----------|ки, |------------|вірки|ння |-----------------------------------|мами|1 од. | | |суван-| | |клас|діа- |міс. |усьо-|під- |(мі- |місця|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|часу|ЗВТ | | |ня | | |точ-|пазон| |го на|ляга- |сяць,|про- | | | | | | | | | | | | | |без | | |ЗВТ** | | |нос-|вимі-| |облі-|ють |рік) |веде-| | | | | | | | | | | | | |ПДВ за| | | | | |ті, |рю- | |ку |по- | |ння | | | | | | | | | | | | | |станом| | | | | |роз-|вань | | |вірці | |пові-| | | | | | | | | | | | | |на | | | | | |ряд,| | | |у | |рки | | | | | | | | | | | | | |___***| | | | | |по- | | | |20 ___| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хиб-| | | |році | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+--------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23| 24 | 25 | |---+------+--------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Загальна кількість ЗВТ з даного
виду вимірювань, які перебувають
в експлуатації на підприємстві-користувачі
і підлягають повірці _________ од.
Підлягають повірці у 20 році __________ од.
Відповідальний за забезпечення
єдності вимірювань
на підприємстві-користувачі __________ ______________________________ тел. _____________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівники повірочних підрозділів організацій,
що проводять повірку:
____________________ ________ ____________
(прізвище, ініціали) (дата) (підпис)
____________________ ________ ____________
(прізвище, ініціали) (дата) (підпис)
____________________ ________ ____________
(прізвище, ініціали) (дата) (підпис)
Примітки. 1. Колонки 1-10 та 12-23 заповнює підприємство-користувач,
колонки 11, 24, 25 заповнює організація, що проводить повірку. 2. Для декількох ЗВТ у колонці 10 приводиться інтервал між
найранішою та найпізнішою датою останньої повірки групи однотипних
ЗВТ.
--------------- * До цих організацій належать: державні наукові метрологічні
центри, територіальні органи та повірочні лабораторії підприємств
чи організацій, які уповноважені на проведення повірки відповідних
засобів вимірювальної техніки.
** У відповідних рядках колонки 2 дозволяється приводити
декілька умовних позначень сфер застосування та групи ЗВТ. *** Вартість повірки індексується у разі зміни цін, тарифів
та у інших випадках, передбачених законодавством України.
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 2
до пункту 2.8 Порядку
складання переліків
засобів вимірювальної
техніки, що перебувають
в експлуатації
та підлягають повірці

Форма ведення обліку

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
підприємств-користувачів, які надали переліки
засобів вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації та підлягають повірці,
на __________ рік

------------------------------------------------------------------ |Назва |Місцезнаходження,|Прізвище та|Дата |Примітка| |користувача |індекс, телефон |ініціали |погодження| | |ЗВТ | |керівника | | | |--------------+-----------------+-----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+-----------------+-----------+----------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління метрології Р.Домницькийвгору