Порядок ведення Реєстру державної системи сертифікації
Мінекономрозвитку України; Наказ, Порядок від 20.07.20161195
Документ z1137-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - z0194-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
20.07.2016 № 1195


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2016 р.
за № 1137/29267

{Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 93 від 26.01.2018}

ПОРЯДОК
ведення Реєстру державної системи сертифікації

І. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює процедуру ведення Реєстру державної системи сертифікації (далі - Реєстр), а також надання інформації з нього.

2. Реєстр - електронна база даних, що містить відомості про:

1) органи із сертифікації, які призначені в державній системі сертифікації на виконання робіт із сертифікації продукції (далі - ОС);

2) органи із сертифікації, які призначені в державній системі сертифікації на виконання робіт із сертифікації продукції за схемою (моделлю) з сертифікацією або оцінкою систем управління (далі - ОССУ);

3) прийняті ОС та ОССУ рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності на продукцію, сертифікатів на системи управління, свідоцтв про визнання відповідності та атестатів виробництв (далі - прийняті ОС та ОССУ рішення).

3. Ведення Реєстру покладається на Мінекономрозвитку, яке:

забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної системи та збереження інформації, що міститься в Реєстрі;

забезпечує збереження документів, на підставі яких здійснюється включення інформації до Реєстру;

забезпечує доступ до інформації, що міститься в Реєстрі;

використовує інформацію, що міститься в Реєстрі, для виконання своїх повноважень;

забезпечує розміщення інформації з Реєстру на своєму офіційному веб-сайті, доступ до якої є відкритим;

забезпечує відповідність інформації, що вноситься до Реєстру, відомостям у документах, на підставі яких здійснюється їх унесення.

4. Обробка та захист персональних даних здійснюються відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

5. Реєстр ведеться державною мовою.

ІІ. Ведення Реєстру

1. На підставі наказу Мінекономрозвитку про видачу рішення про призначення органу із сертифікації в державній системі сертифікації, його переоформлення, видачу дубліката, розширення сфери призначення та анулювання цього рішення до Реєстру вносяться:

1) інформація про ОС та ОССУ:

повне найменування;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника;

місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, адреса електронної пошти, номери телефону, факсу;

номер атестата про акредитацію;

ідентифікаційний номер у форматі UA.PN.YYY або UA.MQ.YYY,

де:

UA - умовне позначення України латинськими літерами;

РN - умовне позначення ОС;

MQ - умовне позначення ОССУ;

YYY - порядковий номер;

сфера призначення, що містить такі відомості:

для ОС:

назва видів продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції та кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

схеми (моделі) сертифікації, щодо яких призначено ОС;

для ОССУ:

назва видів систем управління із зазначенням назв та позначень нормативних документів, якими встановлено вимоги до відповідної системи управління;

назва видів економічної діяльності стосовно кожної системи управління із зазначенням кодів згідно з національним класифікатором видів економічної діяльності;

2) дата та номер наказу Мінекономрозвитку про призначення органу із сертифікації в державній системі сертифікації, його переоформлення, видачу дубліката, розширення сфери призначення та анулювання цього рішення.

2. На підставі прийнятих ОС та ОССУ рішень до Реєстру вноситься інформація про прийняті ними рішення, оформлена згідно з Вимогами до змісту інформації про прийняті органами із сертифікації рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається для включення до Реєстру державної системи сертифікації, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 липня 2016 року № 1195 (далі - Вимоги до змісту інформації).

3. Інформація, зазначена в пункті 1 цього розділу, уноситься Мінекономрозвитку до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня видання відповідного наказу.

4. Інформація, зазначена в пункті 2 цього розділу, подається ОС та ОССУ засобами електронного зв’язку для включення до Реєстру в день прийняття ними відповідного рішення. Включення відповідної інформації до Реєстру здійснюється Мінекономрозвитку на безоплатній основі.

5. Подання ОС та ОССУ інформації з порушенням Вимог до змісту інформації є підставою для відмови у включенні зазначеної інформації до Реєстру, про що Мінекономрозвитку подає ОС та ОССУ письмове рішення про відмову у включенні інформації до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня подання ними інформації, з обґрунтуванням причин відмови.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у включенні інформації до Реєстру, ОС та ОССУ повторно подають зазначену інформацію для включення її до Реєстру засобами електронного зв’язку не пізніше наступного робочого дня з дня одержання рішення про відмову у включенні інформації до Реєстру.

6. Інформація з Реєстру на письмові звернення державних органів, фізичних та юридичних осіб і громадських об’єднань надається Мінекономрозвитку в письмовому вигляді в порядку, визначеному законодавством про звернення громадян, доступ до публічної інформації та захист персональних даних.

III. Відповідальні особи

1. Відповідальними за достовірність інформації, поданої для включення до Реєстру, є ОС та ОССУ.

2. Посадові особи Мінекономрозвитку є відповідальними за включення до Реєстру інформації, поданої ОС та ОССУ.

Заступник директора
департаменту технічного
регулюванняО.П. Гіленковгору