Документ z1136-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.10.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.07.2014  № 971


Зареєстроване в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2014 р.
за № 1136/25913

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1187/23719, такі зміни:

1) у пункті 2 розділу III:

підпункт 9 після слів «головного бухгалтера» доповнити словами «(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

підпункт 10 після слів «головним бухгалтером» доповнити словами «(особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

2) у пункті 6 розділу IV:

підпункти 3, 4, 8 після слів «головного бухгалтера» доповнити словами «(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

підпункт 9 після слів «головним бухгалтером» доповнити словами «(особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

3) у розділі V:

доповнити розділ після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Відмова Комісії в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.».

У зв’язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 4 - 6;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Підставою для залишення заяви про реєстрацію без розгляду є:

1) оформлення документів з порушенням вимог пункту 9 розділу І, пункту 3 розділу ІІ, пунктів 2, 3 розділу ІІІ, пункту 6 розділу ІV цього Положення;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено цим Положенням.»;

перше речення пункту 6 після слів «із зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

4) у розділі VI:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 9 розділу І цього Положення.»;

перше речення пункту 7 після слів «з зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

5) у розділі VII:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 9 розділу І цього Положення.»;

перше речення пункту 7 після слів «з зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

6) додаток 1 до Положення доповнити рядком такого змісту:

«Телефон корпоративного інвестиційного фонду»;

7) у додатку 4 до Положення слова «уповноважена особа компанії з управління активами» замінити словами «уповноважена особа корпоративного фонду».

2. Унести до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1188/23720, такі зміни:

1) підпункт 7 пункту 2 розділу ІІ після слів «головного бухгалтера» доповнити словами «(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

2) у розділі III:

у пункті 4:

підпункти 6, 9 після слів «головного бухгалтера» доповнити словами «(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

підпункт 10 після слів «головним бухгалтером» доповнити словами «(особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«15) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами щодо бездокументарної форми існування іменних цінних паперів (копія (витяг) протоколу (наказу), засвідчена (засвідчений) підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, що містить відомості, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі).»;

пункт 5 після цифр «12» доповнити словом та цифрами «та 15»;

пункт 6 після слів «(у разі внесення змін до регламенту пайового фонду)» доповнити словами та цифрами «та документ, передбачений підпунктом 15 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі)»;

3) у розділі IV:

доповнити розділ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Відмова Комісії в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.».

У зв’язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 5 - 7;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підставою для залишення заяви про реєстрацію без розгляду є:

оформлення документів з порушенням вимог пункту 11 розділу І, пунктів 2, 3 розділу ІІ, пункту 4 розділу ІІІ цього Положення;

відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено цим Положенням.»;

перше речення пункту 7 після слів «із зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

4) у розділі V:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу І цього Положення.»;

перше речення пункту 7 після слів «із зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

5) у розділі VI:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу І цього Положення.»;

перше речення пункту 7 після слів «із зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

6) додатки 6 та 9 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

3. Унести до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 червня 2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1198/23730, такі зміни:

1) у розділі VIІ:

доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Відмова Комісії в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.».

У зв’язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 6, 7;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підставою для залишення заяви про реєстрацію без розгляду є оформлення документів з порушенням вимог пункту 13 розділу І, пунктів 2, 3 розділу ІІ, пунктів 2, 3 розділу ІІІ, пунктів 3, 4 розділу ІV цього Положення.»;

перше речення пункту 7 після слів «із зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

2) у розділі IX:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката Свідоцтва без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 13 розділу І цього Положення.»;

перше речення пункту 7 після слів «із зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

3) у розділі X:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката регламенту (змін до нього) без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 13 розділу І цього Положення.»;

перше речення пункту 7 після слів «із зазначенням» доповнити словами «вичерпного переліку»;

4) у додатках 9, 10, 12 - 15 до Положення слова «про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування» замінити словами «про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування».

4. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка та А. Амеліна.

Т. в. о. Голови Комісії

А. Амелін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 29.07.2014 № 37
Додаток 6
до Положення про порядок реєстрації
проспекту емісії та випуску
інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___"

____________ 20__ року
(дата подання заяви)

№ ___

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рррр)

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожного випуску окремо)

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

Кількість інвестиційних сертифікатів, штук

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

Форма існування інвестиційних сертифікатів

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (за наявності)

______________________________________
(уповноважена особа компанії з управління активами)

_________
(підпис)
М. П.

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 9
до Положення про порядок реєстрації
проспекту емісії та випуску
інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 4 пункту 4 розділу III)

ЗВІТ
про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

станом на "___" ____________ 20__ року № ___

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

Форма існування інвестиційних сертифікатів

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів

Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів

Усього розміщено інвестиційних сертифікатів:

у т. ч. серед фізичних осіб

у т. ч. серед юридичних осіб

Вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що перебуває в обігу на дату прийняття рішення про наступний випуск інвестиційних сертифікатів

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (за наявності)

______________________________________
(уповноважена особа компанії з управління активами)

_________
(підпис)
М. П.

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________
(уповноважена особа андеррайтера(ів))

_________
(підпис)
М. П.

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________
(уповноважена особа зберігача)

_________
(підпис)
М. П.

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)вгору