Про внесення змін до Положення про комісію з приватизації
Фонд державного майна; Наказ від 27.07.20161447
Документ z1135-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2018, підстава - z0484-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.07.2016  № 1447


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
15 серпня 2016 р.
за № 1135/29265

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 499 від 10.04.2018}

Про внесення змін до Положення про комісію з приватизації

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про приватизацію державного майна» та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про комісію з приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 липня 1997 року № 743, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за № 361/2165 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Фонду

І. БілоусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України  
27.07.2016  № 1447


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
15 серпня 2016 р.
за № 1135/29265

ЗМІНИ
до Положення про комісію з приватизації

1. У розділі I:

1) у пункті 1.4 слова «видає наказ про затвердження складу комісії без цих представників» замінити словами «має право своїм наказом затвердити склад комісії без представників цих органів»;

2) пункт 1.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Своєчасне подання до складу комісії кандидатури представника уповноваженого органу управління, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював управління державним майном, забезпечує керівник такого уповноваженого органу управління.»;

3) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«У разі якщо до складу комісії включено представника особи, яка подала заяву на приватизацію, такий представник діє на підставі довіреності, оформленої згідно з вимогами законодавства.».

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

в абзаці четвертому слова «визначення розміру статутного капіталу господарського товариства та розробка акта оцінки» замінити словами «складення акта оцінки майна та подання його для рецензування і затвердження державному органу приватизації»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«розгляд звернень керівництва підприємства, яке перебуває в процесі приватизації, до державного органу приватизації стосовно відчуження майна та інших дій, необхідних для ефективного функціонування підприємства, згідно з вимогами статті 12 Закону України «Про приватизацію державного майна».»;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. У разі звернення керівництва підприємства, яке перебуває в процесі приватизації, до державного органу приватизації стосовно відчуження майна та інших дій, необхідних для ефективного функціонування підприємства, згідно з вимогами статті 12 Закону України «Про приватизацію державного майна» комісія обов’язково розглядає подані документи та надає державному органу приватизації відповідні висновки і пропозиції щодо доцільності надання відповідних погоджень на здійснення дій з майном та земельними ділянками підприємства.»;

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«2.3. Діяльність комісії припиняється після видання наказу про затвердження плану приватизації.».

3.  Третє речення пункту 4.8 розділу IV після слів «підписується головою» доповнити словами «та членами».

Директор
Департаменту приватизації


В. Герцвгору