Документ z1132-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.03.2018, підстава - z0248-18

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2016  № 440


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2016 р.
за № 1132/29262

Про затвердження Порядку списання майна в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 64 від 06.02.2018}

Відповідно до вимог частини третьої статті 4 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (із змінами), та з метою вдосконалення порядку списання майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок списання майна в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України полковника Чаузова О.М.

3. Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-майор
Держспецзв’язкуЛ.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
19.07.2016  № 440


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2016 р.
за № 1132/29262

ПОРЯДОК
списання майна в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм списання майна Держспецзв’язку (крім засобів (обладнання) та майна зв’язку спеціального призначення, що обліковуються відповідно до вимог нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв’язку з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку та криптографічного захисту службової інформації, зброї (боєприпасів), продовольства, речового майна та лікарських засобів) в Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку).

{Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

непридатний стан майна Держспецзв’язку - якісний (технічний) стан майна Держспецзв’язку, за якого це майно неможливо використовувати за цільовим та функціональним призначенням;

списання майна Держспецзв’язку - документальне оформлення встановлених цим Порядком документів щодо вилучення майна Держспецзв’язку з обліку підрозділу Держспецзв’язку у випадку його витрачання, набуття непридатного стану, а також у разі його втрати (знищення) та нестачі.

3. Майно Держспецзв’язку перестає визнаватися активом (списується) у разі:

набуття непридатного стану (за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання);

убутку в межах затверджених норм;

використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

знищення майна Держспецзв’язку, пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха, бойових дій, пожеж, катастроф та дорожньо-транспортних пригод (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване), а також коли майно Держспецзв’язку, облік якого ведеться за вказаними на ньому заводськими номерами, нанесеними під час його виготовлення (далі - майно, яке обліковується за обліково-номерними показниками), якісними (технічними) показниками, набуло непридатного стану раніше установленого строку його служби, носіння (використання), вироблення технічного ресурсу;

перевищення кількісних показників обсягу майна за даними облікових документів над даними про його фактичну наявність, встановленими під час інвентаризації (далі - нестача майна Держспецзв’язку);

втрати чи нестачі майна Держспецзв’язку, зокрема:

виявлення нестачі в результаті інвентаризації;

втрати (знищення, руйнування) внаслідок стихійного лиха або воєнних дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції або внаслідок диверсій;

знищення або приведення у непридатний стан за розпорядженням керівництва Держспецзв’язку з метою запобігання загарбанню його противником або з метою запобігання та ліквідування епідеміологічних захворювань;

{Абзац десятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

знесення (розбирання) будівель (споруд), інженерних мереж через недоцільність використання та з метою будівництва на їх місці нових об’єктів.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

4. Закінчення встановленого строку служби (строку корисного використання) або вироблення встановленого технічного ресурсу майна Держспецзв’язку не може бути підставою для складання документів на списання, якщо це майно ще придатне для використання за цільовим призначенням і подальше його використання після закінчення встановлених строків служби не заборонено відповідною документацією підприємств-виробників або нормативно-правовими актами, нормативними документами Адміністрації Держспецзв’язку.

Списання майна Держспецзв’язку (крім будівель (споруд), інженерних мереж) проводиться за актами якісного (технічного) стану (додаток 1), актами списання (додаток 2), інспекторськими посвідченнями (додаток 3) та актами ремонту (модернізації) (додаток 4) (далі - документи на списання майна).

{Абзац другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

Списання будівель (споруд), інженерних мереж, крім об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи), проводиться за актом списання будівлі (споруди), інженерної мережі (додаток 7) та за інспекторськими посвідченнями на списання будівель (споруд), інженерних мереж (додаток 8).

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

Документи на списання майна застосовуються для оформлення господарських операцій з вибуття об’єктів обліку у разі повної їх ліквідації або вибуття їх частини при частковій ліквідації.

5. Посадові особи Держспецзв’язку затверджують акти якісного (технічного) стану, акти списання та акти ремонту (модернізації) відповідно до максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Держспецзв’язку мають право списувати майно Держспецзв’язку (крім втраченого) за актами якісного (технічного) стану та за актами списання, що не перевищують встановлених Положенням про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (із змінами), розмірів:

до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - керівник підрозділу Держспецзв’язку;

до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - перший заступник Голови Держспецзв’язку;

понад 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - Голова Держспецзв’язку.

6. При списанні підрозділами Держспецзв’язку майна Держспецзв’язку, первісна (переоцінена) вартість якого перевищує максимальну, встановлену пунктом 5 цього розділу для керівника підрозділу Держспецзв’язку, документи на списання майна надсилаються до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку.

При списанні майна Держспецзв’язку, експлуатація (робота) якого враховується в паспортах (формулярах), до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку додатково надсилаються паспорти (формуляри), а за їх відсутності - засвідчені в установленому законодавством порядку дублікати разом з копіями документальних матеріалів (службового розслідування), які встановлюють причини відсутності оригіналу паспорта (формуляра). Усі розділи паспорта (формуляра) повинні бути повністю оформлені на день підписання акта якісного (технічного) стану майна Держспецзв’язку, підписані відповідними посадовими особами і засвідчені гербовою печаткою підрозділу Держспецзв’язку.

7. Департаментом логістики Адміністрації Держспецзв’язку документи, зазначені в пункті 6 цього розділу, розглядаються у місячний строк із дня отримання і у разі їх належного оформлення та наявності всіх підтвердних документів, визначених цим Порядком, готується висновок про списання з обліку (додаток 5).

Висновок про списання з обліку, підписаний директором Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку та погоджений з Фінансово-економічним департаментом Адміністрації Держспецзв’язку, долучається до документа на списання майна, який подається на затвердження Голові Держспецзв’язку або його першому заступнику.

8. Після затвердження документа на списання майна Головою Держспецзв’язку або його першим заступником такий документ повертається до підрозділу Держспецзв’язку разом з висновком про списання з обліку.

9. Демонтаж (розбирання) майна Держспецзв’язку, що стало непридатним, а також його ліквідація до затвердження документів на списання майна забороняються.

10. Усі вузли, агрегати, деталі та матеріали розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту чи для подальшого використання, а також матеріальні цінності, отримані в результаті списання майна Держспецзв’язку, в установленому порядку оприбутковуються.

Непридатні для використання вузли, агрегати, деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт, брухт із вмістом дорогоцінних металів тощо).

Взяття на облік цих матеріальних цінностей проводиться на підставі довідки про оприбуткування майна під час списання (додаток 6), другий примірник якої після оформлення надсилається до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку.

{Абзац третій пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

Залишкова вартість придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна Держспецзв’язку, проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

Сума оприбуткованих матеріальних цінностей, отриманих від розбирання списаного майна Держспецзв’язку або залишених для ремонту та інших потреб підрозділу Держспецзв’язку, визнається доходом спеціального фонду відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

11. Документи на списання складаються у двох примірниках комісією, призначеною наказом керівника підрозділу Держспецзв’язку, та затверджуються керівником підрозділу Держспецзв’язку або уповноваженою ним особою.

Перший примірник акта передається до фінансового органу підрозділу Держспецзв’язку для перенесення інформації до облікових регістрів, про що робиться відмітка, другий залишається у матеріально відповідальної особи.

Для оформлення списання майна Держспецзв’язку, щодо якого ведеться груповий облік, застосовуються акти якісного (технічного) стану або акти списання групи основних засобів. До акта вносяться об’єкти обліку, якщо вони мають одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики і первісну (переоцінену) вартість.

12. Списання майна Держспецзв’язку (крім втраченого майна Держспецзв’язку), первісна (переоцінена) вартість якого перевищує 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, планується на календарний рік Департаментом логістики Адміністрації Держспецзв’язку на підставі переліків майна Держспецзв’язку, що пропонується до списання в підрозділах Держспецзв’язку, з урахуванням їх укомплектованості та очікуваного постачання майна Держспецзв’язку.

Ці переліки надсилаються до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку згідно з табелем звітності Держспецзв’язку з питань службової діяльності.

13. Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку формує плани списання майна Держспецзв’язку, що перебуває на обліку в підрозділах Держспецзв’язку, погоджує їх із зацікавленими структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв’язку та подає на затвердження Голові Держспецзв’язку.

Після затвердження планів списання майна Держспецзв’язку виписки із цих планів надсилаються до відповідних підрозділів Держспецзв’язку для виконання.

ІІ. Організація списання майна Держспецзв’язку

1. Для визначення непридатності майна Держспецзв’язку, встановлення неможливості або економічної недоцільності проведення його відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідних документів на його списання наказом керівника підрозділу Держспецзв’язку щороку утворюється комісія (далі - Комісія) у такому складі:

заступник керівника підрозділу Держспецзв’язку (голова Комісії);

начальник фінансового підрозділу (у складі підрозділу Держспецзв’язку);

посадові особи підрозділу господарського та матеріально-технічного забезпечення (у складі підрозділу Держспецзв’язку) за напрямами діяльності;

посадові особи, які є фахівцями з експлуатації майна Держспецзв’язку, що підлягає списанню.

Майно Держспецзв’язку, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, повинно списуватися таким складом Комісії, членам якої надано відповідну форму допуску до державної таємниці.

Якщо майно Держспецзв’язку, що списується, перебуває під наглядом державних інспекцій, Комісією для складання акта якісного (технічного) стану майна Держспецзв’язку запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт якісного (технічного) стану або передає Комісії свій письмовий висновок, що долучається до акта якісного (технічного) стану.

2. У разі списання майна Комісія зобов’язана:

провести ретельний огляд майна Держспецзв’язку, зробити заміри та перевірки, установити ступінь і причини зносу, дефекти, що стали підставою для списання такого майна, використовуючи при цьому дані облікових документів, а також необхідну технічну документацію (паспорти, формуляри та інші документи);

перевірити комплектність майна Держспецзв’язку, що підлягає списанню;

встановити можливість або неможливість відновлення і подальшого використання майна Держспецзв’язку за цільовим та функціональним призначенням, а також підготувати пропозиції про його подальше використання (розбирання, утилізація, передача або відчуження);

надати пропозиції про доцільність використання складових майна Держспецзв’язку (окремих агрегатів, вузлів, деталей і матеріалів), що утворюються після його розбирання (демонтажу);

визначити залишкову (балансову) вартість майна Держспецзв’язку;

підготувати необхідні документи для списання майна Держспецзв’язку на затвердження відповідною посадовою особою;

встановити осіб, з вини яких допущено втрату або передчасне псування майна Держспецзв’язку;

після затвердження документів на списання здійснювати контроль за вилученням із списаного майна Держспецзв’язку придатних агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів, а також вторинних матеріалів, контролювати їх здавання на місце зберігання.

3. При визначенні якісного (технічного) стану майна Держспецзв’язку, яке підлягає списанню, Комісія керується:

технічною документацією з експлуатації, формулярами (паспортами) та іншими документами, що визначають технічні вимоги, які пред’явлені до цього майна;

документами про результати випробувань, перевірок та лабораторного контролю (аналізу), якщо технічний (якісний) стан майна Держспецзв’язку може бути визначений тільки випробуванням, перевіркою або лабораторним дослідженням;

установленими граничними строками служби (нормами напрацювання), а на майно Держспецзв’язку, для якого вони не встановлені, - строками служби (нормами напрацювання) подібного майна;

ознаками та технічними показниками категорійності, встановленими відповідними нормативно-правовими актами.

Якщо до складу майна Держспецзв’язку, що підлягає списанню, входять дорогоцінні метали, в акті обов’язково вказується їх кількість згідно з паспортними даними. У разі відсутності даних вміст дорогоцінних металів визначається Комісією на підставі даних про вміст дорогоцінних металів у подібних виробах.

4. Посадові особи Держспецзв’язку, які затвердили документи на списання, голова та члени Комісії, які ці документи підписали, відповідають згідно із законодавством України за правильність визначення технічного стану та формулювання висновку щодо списання майна Держспецзв’язку та його подальшого використання (призначення).

ІІІ. Списання майна Держспецзв’язку за актами якісного (технічного) стану

1. За актами якісного (технічного) стану списуються:

майно Держспецзв’язку, яке обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану після закінчення установлених строків його служби (використання), вироблення технічного ресурсу, проведення випробувань або дослідних робіт, а також із закінченим строком зберігання в запасі, за неможливості відновлення його робочого стану шляхом заміни складових, які вийшли з ладу, на робочі з аналогічними або близькими до них характеристиками (далі - ремонт майна) або використання за цільовим призначенням;

майно Держспецзв’язку безстрокового використання, яке набуло непридатного стану у процесі експлуатації, за неможливості його ремонту або використання за цільовим призначенням;

кабельні лінії з оприбуткуванням чорних та кольорових металів, що вони містять.

2. В актах якісного (технічного) стану детально зазначаються причини списання та обґрунтовується висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна Держспецзв’язку для його подальшого використання за цільовим та функціональним призначенням.

Економічна недоцільність підтверджується відповідними розрахунками.

Акти якісного (технічного) стану готуються і підписуються головою та членами Комісії і затверджуються посадовою особою Держспецзв’язку в межах наданих прав. Підпис посадової особи Держспецзв’язку, яка затвердила зазначені акти, засвідчується гербовою печаткою відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

ІV. Списання майна Держспецзв’язку за актами списання

1. За актами списання списується майно Держспецзв’язку, яке не обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану, майно, яке використане за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування, витрачене на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби, а також убуток майна та інше майно, яке не списується за актами якісного (технічного) стану, за інспекторськими посвідченнями.

2. Акти готуються і підписуються головою та членами Комісії і затверджуються посадовою особою Держспецзв’язку в межах наданих прав. Підпис посадової особи Держспецзв’язку, яка затвердила зазначені акти, засвідчується гербовою печаткою підрозділу Держспецзв’язку.

V. Списання майна Держспецзв’язку за інспекторським посвідченням

1. За інспекторським посвідченням списується втрачене (знищене) майно Держспецзв’язку та його нестача, а також майно, яке обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану, виробило свій технічний ресурс раніше установленого строку служби, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода повністю або частково відноситься на рахунок держави, за неможливості відшкодування його повної або часткової вартості за рахунок винних осіб.

2. Майно Держспецзв’язку списується за інспекторським посвідченням у випадках, коли воно втрачене (знищене) або його нестача утворилася внаслідок:

стихійного лиха чи в результаті бойових дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції, а також згідно з розпорядженням керівництва Держспецзв’язку з метою запобігання загарбанню його противником (сторонніми особами) або з метою запобігання та ліквідації інфекційних захворювань;

пожежі, аварії, катастрофи, дорожньо-транспортної пригоди і при цьому немає підстав для притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб;

випробувань або навчань і немає підстав для віднесення суми завданих збитків на рахунок винних осіб;

випадків, коли згідно із законодавством заподіяна шкода не може бути відшкодована за рахунок винних осіб і повинна бути повністю або частково віднесена на рахунок держави;

випадків, коли відшкодування збитків відповідно до чинного законодавства є безнадійним;

випадків, коли сума збитків, завданих втратою майна Держспецзв’язку, перевищує суму, визначену судом для відшкодування з винної особи, чи перевищує суму нарахування, яку законом можна накласти на винну особу;

у зв’язку зі смертю боржника (якщо встановлено відсутність майна, на яке за законом може бути направлене стягнення після його смерті).

3. У разі виявлення факту втрати (знищення) або нестачі майна Держспецзв’язку керівником підрозділу Держспецзв’язку призначається службове розслідування.

4. Якщо під час розслідування встановлено, що втрата (знищення) або нестача майна Держспецзв’язку виникла внаслідок зловживання службовим становищем (розтрата, крадіжка, безпідставне витрачання тощо), за наявності ознак кримінального правопорушення начальник підрозділу Держспецзв’язку передає відповідні матеріали до органів прокуратури або органу досудового розслідування.

5. Рішення про видачу інспекторського посвідчення приймається посадовими особами, які мають право затверджувати акти технічного (якісного) стану або акти списання майна Держспецзв’язку.

Максимальні розміри первісної (переоціненої) вартості, на яку посадові особи Держспецзв’язку мають право списувати одиницю майна за інспекторським посвідченням за рахунок державного бюджету:

до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - керівник підрозділу Держспецзв’язку;

до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - перший заступник Голови Держспецзв’язку;

понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - Голова Держспецзв’язку.

6. Якщо посадові особи підрозділів Держспецзв’язку не мають права на списання втраченого (знищеного) майна Держспецзв’язку або його нестачі, вони надсилають документи, визначені пунктом 7 цього розділу, до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку для їх розгляду та отримання інспекторського посвідчення.

Клопотання про видачу інспекторського посвідчення з доданими документами надсилається не пізніше ніж через 15 днів після завершення службового розслідування та/або надходження до підрозділу Держспецзв’язку рішення суду, повідомлення правоохоронних органів.

У разі невідповідності вимогам до документів для отримання інспекторського посвідчення Адміністрація Держспецзв’язку відмовляє у його видачі.

7. Інспекторське посвідчення, рішення про видачу якого приймається Головою Держспецзв’язку або його першим заступником, видається за результатом аналізу структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв’язку таких документів:

клопотання про списання втраченого майна Держспецзв’язку;

витягів з наказів про призначення та результати проведення службового розслідування;

копій наказів про знищення майна Держспецзв’язку при інфекційних захворюваннях або з метою запобігання загарбанню їх противником (сторонніми особами), а також про втрату їх внаслідок стихійних лих, катастроф та аварій;

копій акта і матеріалів службового розслідування;

акта технічного (якісного) стану або акта списання;

розрахунку залишкової (балансової) вартості майна Держспецзв’язку;

засвідчених виписок з акта ревізії (перевірки), аудиторського висновку;

паспорта (формуляра), а за його відсутності - оформленого дубліката;

засвідчених в установленому законодавством порядку копій рішень судових органів та органів досудового розслідування;

довідки про відшкодування збитків за рахунок винних осіб, яка видається фінансовим органом підрозділу Держспецзв’язку (довільної форми);

повідомлення правоохоронних органів.

8. До документів на списання транспортних засобів та іншого майна Держспецзв’язку, що достроково стали непридатними в результаті дорожньо-транспортних пригод, додаються фотокартки пошкоджень транспортних засобів та іншого майна Держспецзв’язку, копія акта службового розслідування з детальним викладенням причин, що спричинили дорожньо-транспортну пригоду, та заходів, вжитих до винних осіб.

9. Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, рішення про видачу якого приймається Головою Держспецзв’язку або його першим заступником, погоджується Департаментом логістики, Фінансово-економічним департаментом та Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації Держспецзв’язку. За необхідності на підставі доручення Голови Держспецзв’язку клопотання розглядається Управлінням внутрішнього аудиту Адміністрації Держспецзв’язку.

Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про видачу інспекторського посвідчення.

Після цього клопотання надається для проведення юридичної експертизи та візування до Департаменту правової роботи Адміністрації Держспецзв’язку.

10. Інспекторські посвідчення, рішення про видачу яких приймається Головою Держспецзв’язку або його першим заступником, оформлюються у двох примірниках:

перший - видається підрозділу Держспецзв’язку, в якому мала місце втрата (знищення) або нестача майна Держспецзв’язку;

другий - зберігається у Департаменті логістики Адміністрації Держспецзв’язку.

Підпис і відбиток гербової печатки проставляються на всіх примірниках інспекторського посвідчення.

Інспекторські посвідчення, рішення про видачу яких приймається керівником підрозділу Держспецзв’язку, оформлюються в одному примірнику. Підпис завіряється гербовою печаткою підрозділу Держспецзв’язку.

11. Розмір збитків визначається відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033), та Переліку військового майна, нестача або розкрадання якого відшкодовується винними особами у кратному співвідношенні до його вартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1995 року № 880.

{Пункт 12 розділу V виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

12. Посадовим особам Держспецзв’язку забороняється приймати рішення та видавати інспекторські посвідчення у разі:

відсутності відповідних документів, що підтверджують законність списання майна Держспецзв’язку;

якщо збитків завдано внаслідок їх незаконних наказів (розпоряджень);

роздільного (частинами) списання збитків, завданих одночасною втратою або знищенням майна Держспецзв’язку (пожежа, катастрофа, аварія, нестача), кількома посадовими особами або однією посадовою особою, але за кількома рішеннями роздільно за видами майна. Клопотання на списання втраченого майна Держспецзв’язку в усіх випадках подається на всю суму збитків незалежно від належності втраченого майна до різних структурних підрозділів (служб) підрозділу Держспецзв’язку. При цьому клопотання про видачу інспекторського посвідчення з доданими документами готується структурним підрозділом (службою), майну якого(ї) завдано найбільших збитків.

VI. Особливості списання окремих видів майна Держспецзв’язку

1. При списанні персональних електронно-обчислювальних машин (далі - ПЕОМ) та автоматизованих робочих місць (далі - АРМ) на базі ПЕОМ в акті якісного (технічного) стану обов’язково зазначають технічні характеристики (тип процесора, об’єм оперативної пам’яті, кількість та загальна ємність накопичувачів на жорстких магнітних дисках, встановлені додаткові пристрої, тип монітора, принтера тощо), технічний стан і можливість подальшого використання складових для ремонту інших ПЕОМ та АРМ на базі ПЕОМ.

2. При списанні ПЕОМ та АРМ на базі ПЕОМ Комісія повинна забезпечити вилучення зі складу ПЕОМ та АРМ на базі ПЕОМ накопичувачів на жорстких магнітних носіях інформації та передачу їх до служби діловодства (режимно-секретного підрозділу). У разі знищення режимно-секретним підрозділом таких жорстких дисків до документів списання додається акт знищення, складений у довільній формі. В іншому випадку такий жорсткий диск оприбутковується на баланс підрозділу Держспецзв’язку, про що у довідці про оприбуткування майна під час списання робиться відповідний запис.

3. Підготовлені та підписані комісіями підрозділів Держспецзв’язку документи на списання транспортних засобів, первісна (переоцінена) вартість яких менша ніж 1 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі - транспортні засоби), разом з фотографіями транспортних засобів та дефектів їх складових частин, які спричиняють неможливість подальшого використання, перед затвердженням актів якісного (технічного) стану надсилаються до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку для погодження з Адміністрацією Держспецзв’язку.

Акти якісного (технічного) стану транспортних засобів затверджуються після отримання погодження Адміністрації Держспецзв’язку щодо їх списання із зазначенням на них реєстраційних реквізитів погодження.

Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку у місячний строк із дня отримання документів на списання транспортних засобів разом з Фінансово-економічним департаментом та Департаментом управління діяльністю територіальних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку (стосовно транспортних засобів територіальних підрозділів Держспецзв’язку) готує пропозиції щодо погодження списання транспортних засобів та доповідає керівництву Держспецзв’язку.

Примірник доповідної записки з рішенням (резолюцією) керівництва Держспецзв’язку надсилається до підрозділу Держспецзв’язку, якому доручено списання транспортних засобів.

Після списання майна копії актів якісного (технічного) стану і довідок про оприбуткування майна під час списання, паспорти (формуляри) транспортних засобів, а для транспортних засобів відомчої реєстрації додатково документи, визначені пунктом 3 розділу IV Інструкції про порядок організації роботи з відомчої реєстрації транспортних засобів, ведення їх обліку та зняття з нього у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 18 лютого 2015 року № 72, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 373/26818 (далі - Інструкція № 72), надсилаються до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку.

Після отримання від підрозділів Держспецзв’язку документів, зазначених у абзаці п’ятому цього пункту, Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку забезпечує внесення змін до оперативного обліку транспортних засобів Держспецзв’язку, зняття з відомчої реєстрації списаних транспортних засобів відповідно до пункту 2 розділу ІІІ та пункту 3 розділу ІV Інструкції № 72.

{Пункт 3 розділу VI в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

4. На кабельні лінії (ділянки кабельних ліній) зв’язку, демонтаж яких недоцільний або неможливий, Комісією складається акт фінансово-економічного та технічного обґрунтування в довільній формі.

5. Проведення ремонту (модернізації) засобів і майна зв’язку, відновлення їх робочого стану або покращення характеристик відображаються в актах ремонту (модернізації).

Зміни в характеристиці засобів і майна зв’язку, пов’язані з його ремонтом або модернізацією, вносяться у картку обліку необоротного активу та в паспорт (формуляр) засобу та майна зв’язку.

6. Будівлі (споруди), інженерні мережі списуються за умови набуття непридатного стану.

Визначення технічного стану будівель (споруд), інженерних мереж, а також оформлення документів на їх списання здійснюються Комісією.

Закінчення встановлених термінів експлуатації будівель (споруд), інженерних мереж не може бути підставою для складання актів на їх списання, якщо вони за своїм станом або після ремонту ще придатні для подальшого використання за цільовим призначенням.

Розбирання та демонтаж будівель (споруд), інженерних мереж, які стали непридатними для експлуатації (крім випадків розбирання об’єктів, що постраждали внаслідок аварії, з метою знешкодження вибухонебезпечних предметів і очищення території), проводяться тільки після затвердження акта про їх списання у тримісячний строк.

Розбирання будівель (споруд), інженерних мереж оформлюється актом розбирання будівель (споруд), інженерних мереж (додаток 9), на підставі якого списані будівлі (споруди) та інженерні мережі знімаються з обліку.

Усі матеріали, отримані від розбирання (демонтажу) списаних будівель (споруд), інженерних мереж, які придатні для повторного використання, оприбутковуються на відповідних бухгалтерських рахунках підрозділів Держспецзв’язку.

Матеріали, отримані після розбирання (демонтажу, руйнування) будівель (споруд), інженерних мереж, які неможливо використати або здати на переробку, визначаються як будівельне сміття й вивозяться на спеціалізовані звалища.

Забороняється оприбутковувати та використовувати для ремонту будівель (споруд), інженерних мереж матеріали і елементи конструкцій будівель (споруд) та інженерних мереж, які зруйновані землетрусами, вибухами, пожежами, затопленнями і не можуть бути використані у подальшому.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

7. Витрачені відповідно до державних будівельних норм ремонтні та будівельні матеріали списуються з обліку за актами списання, які складаються на підставі актів приймання виконаних ремонтних чи будівельних робіт.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

8. У підрозділах Держспецзв’язку використане пальне списується за зведеними відомостями обліку роботи транспортних засобів і витрат пального.

Зведена відомість складається на підставі записів у таких облікових документах:

дорожніх листах - при використанні транспортних засобів;

робочих листах агрегатів - при використанні стаціонарних та пересувних агрегатів (станцій).

Зазначені облікові документи додаються до зведеної відомості.

Списання масел, мастил та спеціальних рідин проводиться за актом списання.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}

Заступник директора
департаменту -
начальник 2 управління
Департаменту логістики
Адміністрації Держспецзв’язку

Т.В. Станіславський


Додаток 1
до Порядку списання майна
в Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 4 розділу І)

АКТ
якісного (технічного) стану


Додаток 2
до Порядку списання майна
в Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 4 розділу І)

АКТ СПИСАННЯ


Додаток 3
до Порядку списання майна
в Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 4 розділу І)

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ


Додаток 4
до Порядку списання майна
в Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 4 розділу І)

АКТ
ремонту (модернізації)


Додаток 5
до Порядку списання майна
в Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 7 розділу І)

ВИСНОВОК
про списання з обліку


Додаток 6
до Порядку списання майна
в Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 10 розділу I)

ДОВІДКА
про оприбуткування майна під час списання

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}


Додаток 7
до Порядку списання майна
в Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 4 розділу І)

АКТ
списання будівлі (споруди), інженерної мережі

{Порядок доповнено новим Додатком 7 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}Додаток 8
до Порядку списання майна
в Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 4 розділу І)

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на списання будівель (споруд), інженерних мереж

{Порядок доповнено новим Додатком 8 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}Додаток 9
до Порядку списання майна
в Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 6 розділу VІ)

АКТ
розбирання будівель (споруд), інженерних мереж

{Порядок доповнено новим Додатком 9 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 64 від 06.02.2018}вгору