Документ z1129-10, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 169-2017-р

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2010 N 263
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2010 р.
за N 1129/18424
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 169-р ( 169-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Порядку проведення перевірок
при здійсненні державного контролю за додержанням
вимог лісового законодавства

Відповідно до Лісового кодексу України ( 3852-12 ), Закону
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ), Положення про державну
лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16.09.2009 N 976 ( 976-2009-п ), та з метою визначення
процедури здійснення державного контролю за додержанням вимог
лісового законодавства суб'єктами господарювання і оформлення їх
результатів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення перевірок при здійсненні
державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства,
що додається.
2. Управлінню контрольно-ревізійної роботи та державної
охорони лісів (Парфенюк В.А.):
2.1. Забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в
установленому законодавством порядку до Міністерства юстиції
України.
2.2. Після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції
України довести його до відома Республіканського комітету
Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства,
обласних управлінь лісового та мисливського господарства,
підприємств, установ і організацій, які належать до сфери
управління Держкомлісгоспу.
3. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки
Крим з лісового і мисливського господарства, начальникам обласних
управлінь лісового та мисливського господарства, керівникам
підприємств, установ і організацій, які належать до сфери
управління Держкомлісгоспу, забезпечити неухильне виконання цього
наказу підвідомчими структурними підрозділами.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Червоного В.О.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова М.Х.Шершун
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України М.В.Злочевський
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
України
31.08.2010 N 263
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2010 р.
за N 1129/18424

ПОРЯДОК
проведення перевірок при здійсненні
державного контролю за додержанням вимог
лісового законодавства

I. Загальні положення
1.1. Державний контроль за додержанням суб'єктами
господарювання вимог лісового законодавства здійснюють посадові
особи державної лісової охорони (далі - держлісоохорона), що діє у
складі: Держкомлісгоспу, Республіканського комітету Автономної
Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, обласних
управлінь лісового та мисливського господарства, підприємств,
установ і організацій, які належать до сфери управління
Держкомлісгоспу і до компетенції яких належать питання здійснення
державного контролю за додержанням лісового законодавства.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: акт перевірки дотримання вимог лісового законодавства
(далі - акт) - документ, який фіксує факт проведення планових,
позапланових перевірок додержання суб'єктами господарювання вимог
нормативно-правових актів і нормативних документів з питань
ведення лісового господарства; перевірка - обстеження і вивчення господарської діяльності
суб'єкта господарювання шляхом вжиття комплексу заходів,
спрямованих на об'єктивне встановлення дійсного стану додержання
вимог лісового законодавства, а також проведення дій щодо
забезпечення усунення виявлених порушень та відшкодування шкоди,
заподіяної лісу внаслідок незаконних рубок та інших порушень,
застосування адміністративних стягнень до порушників лісового
законодавства тощо; припис про усунення порушень і недоліків (далі - припис) -
обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога
посадової особи органу державного контролю суб'єкту господарювання
щодо усунення порушень вимог лісового законодавства; суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому
законодавством порядку юридична особа незалежно від її
організаційно-правової форми та форми власності або фізична
особа - підприємець, які є постійними, тимчасовими користувачами
лісу та провадять господарську діяльність з ведення лісового
господарства.
II. Планові та позапланові перевірки
2.1. Періодичність здійснення перевірок визначається
відповідно до Критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за
ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього
природного середовища та періодичності здійснення заходів
державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 19.03.2008 N 212 ( 212-2008-п ).
2.2. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий
час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього
трудового розпорядку.
2.3. Плани перевірок складаються начальниками структурних
підрозділів, на яких покладені обов'язки із здійснення державного
контролю за додержанням лісового законодавства, та затверджуються
керівниками органів, підприємств, установ, організацій, зазначених
у пункті 1.1 розділу I цього Порядку.
2.4. Позапланова перевірка проводиться згідно з наказом
керівника органу Держкомлісгоспу або його заступника за наявності
таких обставин: подання суб'єктом господарювання письмової заяви про
здійснення заходу державного контролю за його бажанням; виявлення та підтвердження недостовірних даних, заявлених у
документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом
господарювання; перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів,
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення
порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення
планових заходів зі здійснення державного контролю; звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом
господарювання вимог лісового законодавства. Позаплановий захід у
цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального
органу виконавчої влади на його проведення; неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання
документів обов`язкової звітності без поважних причин, а також
письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких
документів. Під час проведення позапланової перевірки посадові особи
держлісоохорони з'ясовують лише ті питання, необхідність перевірки
яких стала підставою для її проведення, з обов'язковим зазначенням
цих питань у посвідченні (направленні) на здійснення цього заходу.
III. Організація планової перевірки
та порядок її проведення
3.1. Планова перевірка здійснюється відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ), актів Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також інших
нормативно-правових актів.
3.2. Підставою для здійснення планової перевірки є річні або
квартальні плани, затверджені органом Держкомлісгоспу.
3.3. Для здійснення перевірки керівником відповідного органу
Держкомлісгоспу або його заступником видається наказ про
проведення перевірки, який має містити: найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта
господарювання, підставу для перевірки та предмет перевірки; період, за який буде здійснюватись перевірка.
3.4. Суб'єкт господарювання про здійснення планового заходу
державного контролю повинен бути попереджений письмово не пізніше
як за десять днів до початку проведення перевірки. Письмове повідомлення повинно містити: дату початку та дату закінчення перевірки; найменування органу, який здійснює перевірку; найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта
господарювання. Повідомлення про проведення перевірки дотримання вимог
лісового законодавства (додаток 1) надсилається рекомендованим
листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного
контролю або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі
лісокористувача (власника лісу) під розписку.
3.5. На підставі наказу оформляється посвідчення
(направлення) (додаток 2) на проведення заходу, яке підписується
керівником або заступником керівника органу державного контролю
(із зазначенням його прізвища, імені та по батькові) і
засвідчується печаткою.
3.6. У посвідченні (направленні) на проведення заходу
зазначаються: найменування органу державного контролю, що здійснює захід; найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта
господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо
діяльності яких здійснюється захід; місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання
та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких
здійснюється захід; номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід; перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні
заходу, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові; дата початку та дата закінчення заходу; тип заходу (плановий або позаплановий); вид заходу - перевірка; підстави для здійснення заходу; предмет здійснення заходу; інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і
строк його здійснення).
3.7. Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом
зазначеного в ньому строку здійснення заходу.
3.8. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження
строку здійснення планового заходу не допускається. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати
десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох
робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку
здійснення позапланового заходу не допускається.
3.9. Перед початком здійснення заходу посадові особи
держлісоохорони зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта
господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення
(направлення) та службове посвідчення, що засвідчують посадову
особу держлісоохорони, і надати суб'єкту господарювання копію
посвідчення (направлення). Посадова особа держлісоохорони без посвідчення (направлення)
на здійснення заходу та службового посвідчення не має права
здійснювати державний контроль суб'єкта господарювання.
3.10. Посадові особи держлісоохорони у разі виявлення
порушень мають право: складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства
справи про адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері
охорони, захисту, використання та відтворення лісів; зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби та
проводити огляд транспортних засобів, знарядь, добутих деревини та
інших продуктів лісу; проводити у випадках, встановлених законом, фотографування,
звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для
запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та
відтворення лісів; викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для
одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з
порушенням ними лісового законодавства; визначати за затвердженими таксами і методиками розмір
збитків, завданих лісовому господарству, та шкоди, заподіяної
лісу; анульовувати дозволи або інші документи на право використання
лісових ресурсів у разі порушення лісового законодавства; приймати рішення про обмеження або заборону господарської та
іншої діяльності; звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання
позовів до суду про відшкодування втрат лісогосподарського
виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих
лісових ділянок, строк користування якими закінчився; видавати обов'язкові для виконання приписи з питань, що
належать до їх повноважень.
3.11. Посадові особи держлісоохорони зобов'язані: повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний
контроль у межах повноважень, передбачених законом; не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської
діяльності під час здійснення заходів державного контролю, якщо це
не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки
виникнення техногенних ситуацій і пожеж; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами
господарювання; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта
господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході
здійснення державного контролю; ознайомити суб'єкта господарювання або уповноважену ним особу
з результатами державного контролю в строки, передбачені законом; надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо
здійснення державного контролю.
3.12. Перевірки проводяться в присутності суб'єкта
господарювання або уповноважених ним осіб.
3.13. За результатами здійснення планового або позапланового
заходу посадова особа держлісоохорони складає акт (додаток 3),
який повинен містити такі відомості: дату складення акта; тип заходу (плановий або позаплановий); вид заходу - перевірка; предмет державного контролю; найменування органу державного контролю, а також посаду,
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила
захід; найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта
господарювання, щодо діяльності яких здійснювався захід. Посадова особа держлісоохорони зазначає в акті стан виконання
вимог лісового законодавства суб'єктом господарювання, а в разі
невиконання надає детальний опис виявленого порушення з посиланням
на відповідну вимогу законодавства. В останній день перевірки два примірники акта підписуються
посадовими особами держлісоохорони, які здійснювали захід, та
суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше
не передбачено законом. Результати перевірки в акті викладаються на підставі
перевірених даних і фактів.
3.14. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом,
він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб'єкта
господарювання щодо здійснення державного контролю є невід'ємною
частиною акта органу державного контролю. У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова
особа держлісоохорони вносить до такого акта відповідний запис. Один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або
уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі державного
контролю.
3.15. Під час здійснення державного контролю перевіряються
оригінали або належним чином завірені копії первинних документів,
даних обліку та звітності, документів розпорядчого характеру та
інших документів, наданих суб'єктом господарювання, щодо якого
здійснюється перевірка, або уповноваженою ним особою.
3.16. При складанні акта щодо порушень лісового законодавства
повинна бути додержана об'єктивність, ясність і вичерпність опису
виявлених фактів і даних, які підтверджені нормативно-правовими
актами.
3.17. До акта не включають різного роду висновки, пропозиції
та не підтверджені документами дані про суб'єкта господарювання.
3.18. На підставі акта, який складено за результатами
здійснення планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог
лісового законодавства, протягом п'яти робочих днів з дня
завершення перевірки складається припис (додаток 4).
3.19. Припис не передбачає застосування санкцій. Він
видається та підписується посадовою особою держлісоохорони, яка
здійснювала перевірку.
3.20. Припис складається у двох примірниках: один примірник
не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається
суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання,
а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або
уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень
вимог законодавства залишається в органі державного контролю, що
здійснював перевірку.
3.21. У разі відмови суб'єкта господарювання, що перевірявся,
або уповноваженої ним особи від отримання припису він
направляється рекомендованим листом, а на копії розпорядчого
документа, який залишається в органі державного контролю, що
здійснював перевірку, проставляються відповідний вихідний номер і
дата направлення.
3.22. Невиконання приписів щодо усунення порушень вимог
лісового законодавства, виявлених під час здійснення заходу
державного контролю, тягне за собою застосування до суб'єкта
господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.
3.23. За наявності підстав, визначених законами України для
анулювання відповідних документів дозвільного характеру, ліцензій
або інших документів на право використання лісових ресурсів, орган
державного контролю, що здійснював перевірку, вносить відповідне
подання про припинення дії або анулювання дозволу на право
використання лісових ресурсів разом з матеріалами (або їх копіями,
завіреними в установленому порядку), що підтверджують суть
порушення (додаток 5), до органів, які видавали документи
дозвільного характеру, ліцензії або інші документи на право
використання лісових ресурсів.
3.24. При виявленні діянь, за які передбачена кримінальна
відповідальність, матеріали перевірок обов'язково мають бути
передані до правоохоронних органів.
IV. Права та обов'язки суб'єкта господарювання
4.1. Суб'єкт господарювання, що перевіряється, під час
здійснення державного контролю за додержанням вимог лісового
законодавства має право: вимагати від посадових осіб держлісоохорони додержання вимог
законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб держлісоохорони
службового посвідчення і одержувати копії посвідчення
(направлення) на проведення планової або позапланової перевірки; перевіряти наявність згоди центрального органу виконавчої
влади з питань лісового господарства на проведення позапланової
перевірки суб'єктів господарювання (додаток 6); надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до акта перевірки органу державного контролю; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії
органу державного контролю та посадових осіб держлісоохорони; інше, передбачене статтею 10 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ).
4.2. Суб'єкт господарювання під час здійснення державного
контролю посадовими особами держлісоохорони зобов'язаний: допускати посадових осіб держлісоохорони до здійснення
перевірки в порядку, передбаченому Законом України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) та цим Порядком; виконувати приписи органів державного контролю щодо усунення
виявлених порушень вимог лісового законодавства; надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали
з питань, що виникають під час перевірки, відповідно до закону; одержувати примірники припису та акта, складеного посадовою
особою органу державного контролю за результатами проведеної
планової чи позапланової перевірки.
V. Оскарження рішень посадових осіб держлісоохорони,
що здійснювали перевірку
5.1. Збитки, завдані суб'єкту господарювання неправомірними
діями посадових осіб держлісоохорони, підлягають відшкодуванню у
встановленому законом порядку.
5.2. Рішення посадових осіб держлісоохорони, що здійснювали
перевірку, може бути оскаржено у встановленому законом порядку.
Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк

Додаток 1
до Порядку проведення
перевірок при здійсненні
державного контролю
за додержанням вимог
лісового законодавства
____________________________ ____________________________ ____________________________
(найменування (прізвище,
ім'я, по батькові) суб'єкта
господарювання
та його місцезнаходження
(місце проживання))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення __________________________ перевірки
(тип перевірки)
дотримання вимог лісового законодавства

На підставі статті 91 Лісового кодексу України, статті 5
Закону України "Про основні засади державного контролю у сфері
господарської діяльності" та Положення про державну лісову
охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16.09.2009 N 976, у строк з __ ____ 20__ року по __ _____ 20_ року __________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю, що здійснює перевірку)
__________________________________________________________________
буде проведено ______________________________ перевірку дотримання
(тип перевірки)
вимог лісового законодавства _____________________________________ __________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
суб'єкта господарювання)
Керівник органу
Держкомлісгоспу ____________ _________________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 2
до Порядку проведення
перевірок при здійсненні
державного контролю
за додержанням вимог
лісового законодавства
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ _______________________________________________
(найменування органу державного контролю,
що здійснює перевірку)

ПОСВІДЧЕННЯ (НАПРАВЛЕННЯ) N ___
від __________________ 20___ року

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи, що перевіряє)
__________________________________________________________________
(вказати тип перевірки, підставу)
__________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта
господарювання, у якого проводиться перевірка,
місцезнаходження (місце проживання))
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(період, який підлягає перевірці)
__________________________________________________________________
(дати початку та закінчення перевірки)
__________________________________________________________________
(предмет перевірки)
Підстава для здійснення перевірки _______________________________
Номер та дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка _ _________________________________________________________________
Інформація про здійснення попередньої перевірки _________________ _________________________________________________________________
Про початок проведення планової перевірки повідомлено суб'єкта
господарювання __________________________________________________
(дата та номер листа)
Один примірник посвідчення (направлення) на проведення
перевірки наданий суб'єкту господарювання "___"________20___ року.
__________________________________________________________________
(суб'єкт господарювання) (підпис) (П.І.Б.)
Керівник органу
Держкомлісгоспу __________ _______________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 3
до Порядку проведення
перевірок при здійсненні
державного контролю
за додержанням вимог
лісового законодавства
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ________________________________________________
(найменування органу державного контролю,
що здійснює перевірку)

АКТ
перевірки дотримання вимог лісового законодавства
"___" ___________ 20__ року _______________________________
(місце складання акта)

Нами (мною), ________________________________________________
(повні назви посад, прізвища та ініціали осіб,
що проводили перевірку)
_________________________________________________________________,
із залученням ____________________________________________________
(повні назви посад, прізвища та ініціали осіб,
що були залучені до перевірки)
_________________________________________________________________,
у присутності ____________________________________________________
(повні назви посад, прізвища та ініціали
представників суб'єкта господарювання,
що перевірявся)
_________________________________________________________________,
керуючись Законом України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності", статтею 91 Лісового
кодексу України та Положенням про державну лісову охорону,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009
N 976, згідно з наказом __________________________________________ _________________________________________ від __ __ 20__ року N __
(найменування органу державного контролю)
проведена ____________________ перевірка дотримання вимог лісового
(планова, позапланова)
законодавства на _________________________________________________
(найменування,прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання)
Місцезнаходження/ місце проживання суб'єкта господарювання,
що перевірявся ___________________________________________________
Поточний рахунок N ___________ в _____________ МФО _______________
У результаті перевірки встановлено:
Перевірку провели:
______________________________ ________ _______________________
(скорочена назва посади особи, (підпис) (П.І.Б.)
що провела перевірку)
До перевірки були залучені:
______________________________ ________ _______________________
(скорочена назва посади особи, (підпис) (П.І.Б.)
що була залучена до перевірки)
Під час перевірки були присутні:
______________________________ ________ _______________________
(скорочена назва посади особи, (підпис) (П.І.Б.)
представника суб'єкта
господарювання)
Акт складений у _____ примірниках: 1-й прим. - суб'єкту господарювання; 2-й прим. - органу державного контролю, що здійснював
перевірку.
З актом ознайомлений, один примірник акта отримав ____________________________ ____________ ____________________
(суб'єкт господарювання) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 4
до Порядку проведення
перевірок при здійсненні
державного контролю
за додержанням вимог
лісового законодавства
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ _______________________________________________
(найменування органу державного контролю,
що здійснює перевірку)
Про усунення порушень вимог ____________________________
лісового законодавства (суб'єкт господарювання)
____________________________
(місцезнаходження/
місце проживання)
____________________________

ПРИПИС N _______ від _____________

Керуючись статтею 91 Лісового кодексу України, статтею 7
Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" та Положенням про державну лісову
охорону, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
16.09.2009 N 976, з метою усунення недоліків та порушень лісового
законодавства, виявлених під час перевірки дотримання вимог
лісового законодавства, проведеної "____" _____________ 20__ року, __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повні назви посад, прізвища та ініціали осіб,
що проводили перевірку)
П Р И П И С У Ю:
------------------------------------------------------------------- | N | Зміст припису | Термін |Підстава | |з/п| |виконання| | |---+-----------------------------------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-----------------------------------------+---------+---------| | 1 |На підставі приписів належить розробити | |Стаття 91| | |план організаційно-технічних заходів з | |Лісового | | |усунення виявлених недоліків. Копії | |кодексу | | |наказу та плану організаційно-технічних | |України | | |заходів надати | | | | |________________________________________ | | | | | (вказати орган державного контролю) | | | |---+-----------------------------------------+---------+---------| | 2 | | | | |---+-----------------------------------------+---------+---------| | 3 | | | | -------------------------------------------------------------------
Контроль за виконанням припису покласти на __________________ __________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю)
Цей припис належить обов'язковому виконанню у встановлені
терміни. Суб'єкту господарюванню, який отримав припис, необхідно
направляти інформацію про процес виконання припису не пізніше
трьох днів після закінчення встановленого терміну виконання
кожного пункту припису до ________________________________________
(найменування органу державного контролю)
Припис видав ____________________________ _________________
(посада та П.І.Б. особи, (підпис)
яка видали припис)
Припис до виконання прийняв ____________________________ _________________
(суб'єкт господарювання) (підпис)
М.П.
У разі відмови від отримання припису він направляється
рекомендованим листом ____ __________ 20__ року.

Додаток 5
до Порядку проведення
перевірок при здійсненні
державного контролю
за додержанням вимог
лісового законодавства
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ _______________________________________________
(найменування органу державного контролю,
що здійснює перевірку)
"__" ____________ 20__ року

ПОДАННЯ
про припинення дії або анулювання дозволу
на право використання лісових ресурсів
_________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю, що здійснив перевірку)
у період _________________ здійснив перевірку дотримання лісового
(дата перевірки)
законодавства суб'єктом господарювання __________________________ _________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
місцезнаходження/ місце проживання)
_________________________________________________________________
і встановив такі порушення лісового законодавства: ______________ _________________________________________________________________
(суть виявлених порушень лісового законодавства, наслідки,
до яких призвело чи може призвести це порушення)
__________________________________________________________________
У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи, що раніше вжиті
заходи адміністративного впливу __________________________________ __________________________________________________________________
(заходи, якщо вони застосовувались)
не привели до усунення порушень лісового законодавства, і
керуючись ________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва нормативно-правового акта, на підставі якого діє орган
державного контролю, підпункт, частина статті,
_________________________________________________________________,
стаття нормативно-правового акта, вимоги якого порушені)
__________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю)
вносить подання про ______________________________________________
(тимчасово припинити дію дозволу,
анулювати дозвіл, переглянути умови)
суб'єкта господарювання __________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові),
місцезнаходження/ місце проживання)
__________________________________________________________________
Про прийняте рішення просимо повідомити __________________________________________________________________
Додатки: 1. Копія акта перевірки. 2. Копії попередніх приписів, протоколів про адміністративні
правопорушення, пропозицій, вимог щодо усунення порушень.
Керівник органу
Держкомлісгоспу __________ ________________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 6
до Порядку проведення
перевірок при здійсненні
державного контролю
за додержанням вимог
лісового законодавства
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЗГОДА
на проведення позапланового заходу
зі здійснення державного контролю діяльності
суб'єкта господарювання на землях лісового фонду
___________________________________________________
м. Київ
_________________ N _____________________
(дата) (реєстраційний номер)

Відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 6 Закону
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" надаю згоду на проведення позапланової
перевірки дотримання вимог лісового законодавства ________________ __________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта
господарювання, місцезнаходження/ місце проживання,
за яким буде проводитись перевірка)
Голова (заступник Голови)
Держкомлісгоспу _____________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)вгору