Про затвердження Порядку проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих України
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма типового документа від 17.10.20193190/5
Документ z1123-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.11.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2019  № 3190/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2019 р.
за № 1123/34094

Про затвердження Порядку проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України

Відповідно до пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України, що додається.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Адміністративно-господарському департаменту (Воловик М.Б.) здійснити матеріально-технічне забезпечення проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломієць В.Р.

Міністр

Д. МалюськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17 жовтня 2019 року № 3190/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2019 р.
за № 1123/34094

ПОРЯДОК
проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, визначає процедуру організації та проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України (далі - установчий з’їзд).

2. Установчий з’їзд проводиться у м. Києві.

Організацію проведення установчого з’їзду, забезпечення умов для його проведення, формування проєкту порядку денного установчого з’їзду, здійснення матеріально-технічного забезпечення, необхідного для проведення установчого з’їзду, здійснює Мін’юст.

3. Учасниками установчого з’їзду є арбітражні керуючі, інформацію про яких внесено до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України на день проведення установчого з’їзду та які мають діючі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

4. Арбітражні керуючі, право на здійснення діяльності яких тимчасово зупинено станом на день проведення установчого з’їзду, можуть брати участь в установчому з’їзді без права голосування.

II. Повноваження установчого з’їзду

1. Установчий з’їзд арбітражних керуючих України:

утворює саморегулівну організацію арбітражних керуючих та затверджує її статут;

обирає Раду арбітражних керуючих України, Голову Ради арбітражних керуючих України та його заступника (заступників), затверджує Положення про Раду арбітражних керуючих України;

обирає ревізійну комісію, Голову ревізійної комісії та його заступника (заступників), затверджує Положення про ревізійну комісію;

затверджує Кодекс професійної етики арбітражних керуючих;

призначає чотирьох членів кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих та чотирьох членів дисциплінарної комісії арбітражних керуючих;

вирішує інші питання порядку денного установчого з’їзду.

2. Кількість членів Ради арбітражних керуючих України та кількість членів ревізійної комісії визначається установчим з’їздом.

Одна й та сама особа не може одночасно входити до складу різних органів.

Пропозиції щодо кандидатур на призначення до кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих та дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, у тому числі й шляхом самовисування, можуть вносити учасники установчого з’їзду.

III. Порядок скликання та організація проведення установчого з’їзду

1. Організацію проведення установчого з’їзду здійснює Мін’юст.

2. Не менш як за 10 днів до дня проведення установчого з’їзду Мін’юст надсилає повідомлення про його проведення на адресу електронної пошти кожного арбітражного керуючого, інформацію про якого внесено до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України та який має діюче свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, та розміщує на офіційному вебсайті Мін’юсту повідомлення про проведення установчого з’їзду, яке містить відомості про дату, час, місце проведення, порядок реєстрації учасників установчого з’їзду, а також проєкт порядку денного установчого з’їзду.

3. Реєстрацію арбітражні керуючі, які мають намір взяти участь у роботі установчого з’їзду, здійснюють шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу, зазначену в оголошенні про проведення установчого з’їзду.

Реєстрація розпочинається з моменту опублікування повідомлення про проведення установчого з’їду та закінчується о 13:00 дня, що передує дню проведення установчого з’їзду.

Арбітражні керуючі, які не зареєструвались в установленому порядку, можуть взяти участь у роботі установчого з’їзду як спостерігачі без права голосування.

4. У день проведення установчого з’їзду арбітражному керуючому, який зареєструвався в установленому порядку, на підставі посвідчення арбітражного керуючого видається іменний мандат учасника установчого з’їзду для відкритого голосування (додаток 1). Факт одержання іменного мандату учасника установчого з’їзду засвідчується підписом арбітражного керуючого у реєстраційному списку.

5. Найстарший за віком арбітражний керуючий - головуючий на установчому з’їзді визначається за результатами реєстрації учасників установчого з’їзду.

Представник Мін’юсту повідомляє учасників установчого з’їзду про найстаршого за віком арбітражного керуючого, визначеного за результатами реєстрації, та передає головуючому на установчому з’їзді реєстраційний список.

6. На установчому з’їзді можуть бути присутніми Міністр юстиції України, інші представники Мін’юсту, представники засобів масової інформації, міжнародних організацій та громадськості.

Список запрошених осіб визначає Мін’юст.

IV. Органи установчого з’їзду

1. Головуючий на установчому з’їзді:

керує роботою установчого з’їзду відповідно до цього Порядку;

обирає секретаря установчого з’їзду;

оголошує проєкт порядку денного, ставить його на обговорення та голосування (затвердження порядку денного);

ставить на обговорення та голосування питання відповідно до порядку денного;

дає можливість для виступів учасникам установчого з’їзду та іншим запрошеним особам;

призначає членів лічильної комісії з числа присутніх на установчому з’їзді арбітражних керуючих;

проводить відкрите голосування з питань порядку денного і оголошує його результати;

оголошує про початок та закінчення таємного голосування та оголошує результати такого голосування після підрахунку голосів та оголошення протоколу лічильної комісії;

дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи установчого з’їзду і його органів;

відповідає на запитання, що надходять на його адресу;

забезпечує порядок у залі засідання установчого з’їзду та має право припиняти будь-які дії, що порушують цей Порядок;

оголошує перерви у роботі установчого з’їзду;

закриває установчий з’їзд;

підписує протоколи та рішення установчого з’їзду.

2. Секретар установчого з’їзду:

веде запис тих, хто хоче виступити з питань порядку денного;

подає головуючому на установчому з’їзді відомості про осіб, які записались для виступу, та про звернення, що надійшли з приводу роботи установчого з’їзду;

веде протокол установчого з’їзду, готує проєкти рішень установчого з’їзду та пов’язаних з цими рішеннями документів.

Секретар установчого з’їзду підписує протокол і рішення установчого з’їзду та виконує інші обов’язки, передбачені цим Порядком.

3. Лічильну комісію установчого з’їзду призначає головуючий на установчому з’їзді з числа арбітражних керуючих, присутніх на установчому з’їзді, у кількості десяти членів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

Лічильна комісія установчого з’їзду:

виготовляє та видає учасникам установчого з’їзду бюлетені для проведення таємного голосування (додаток 2);

забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування;

здійснює підрахунок голосів під час відкритого та таємного голосування;

складає протокол про результати голосування.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом.

Протокол лічильної комісії підписують усі члени комісії.

Голова лічильної комісії передає результати голосування головуючому на установчому з’їзді для їх оголошення.

V. Порядок проведення установчого з’їзду та прийняття рішень установчим з’їздом

1. Головуючий на установчому з’їзді оголошує загальну кількість присутніх арбітражних керуючих на установчому з’їзді, порядок денний установчого з’їзду та обирає з присутніх секретаря установчого з’їзду.

2. Рішення установчого з’їзду приймаються шляхом відкритого голосування - підняттям іменних мандатів та шляхом таємного голосування - заповненням бюлетенів.

Рішення з питань обрання членів Ради арбітражних керуючих України та членів ревізійної комісії приймаються установчим з’їздом шляхом таємного голосування.

Рішення з інших питань порядку денного приймаються шляхом відкритого голосування.

Рішення установчого з’їзду приймаються більшістю голосів усіх учасників установчого з’їзду, зареєстрованих в установленому порядку, та які мають право голосування.

3. Арбітражні керуючі, присутні на установчому з’їзді та які мають право голосування, здійснюють своє волевиявлення шляхом особистого голосування. Голосування за довіреністю, дорученням або за інших учасників установчого з’їзду не допускається.

4. Бюлетені для таємного голосування виготовляє лічильна комісія у кількості, яка дорівнює числу арбітражних керуючих, зареєстрованих для участі в установчому з’їзді та які мають право голосування.

Прізвище, ім’я, по батькові кожного кандидата зазначається у бюлетені в алфавітному порядку. Нумерація напроти даних кандидата не допускається.

Бюлетень підписують голова та секретар лічильної комісії установчого з’їзду.

До вручення учасникам установчого з’їзду бюлетені не повинні мати будь-яких позначок.

5. Перед початком таємного голосування учасники установчого з’їзду, які мають право голосування, отримують бюлетені у секретаря лічильної комісії установчого з’їзду за умови пред’явлення іменного мандату учасника установчого з’їзду.

6. Кожен арбітражний керуючий має один голос як під час відкритого, так і під час таємного голосування.

Голосування відбувається одночасно щодо усіх кандидатів, включених у бюлетень. Арбітражний керуючий, який голосує, має віддати свій голос тільки за одного кандидата.

7. Бюлетень заповнюється в окремій кімнаті або кабіні і опускається до урни для проведення таємного голосування у складеному вигляді.

8. Після того, як усі учасники установчого з’їзду проголосували, лічильна комісія установчого з’їзду підраховує голоси.

Під час підрахунку голосів у роботі установчого з’їзду оголошується перерва, тривалість якої визначається в порядку денному установчого з’їзду.

Незаповнені бюлетені або заповнені з порушенням вимог цього Порядку вважаються недійсними.

9. Після підрахунку голосів лічильна комісія установчого з’їзду складає протокол про результати таємного голосування. Голова лічильної комісії установчого з’їзду оголошує результати таємного голосування та передає протокол головуючому на установчому з’їзді.

10. Обраними до Ради арбітражних керуючих України та до ревізійної комісії вважаються арбітражні керуючі, які набрали найбільшу кількість голосів у межах кількісного складу Ради арбітражних керуючих України та ревізійної комісії, визначеної установчим з’їздом.

Обраним Головою Ради арбітражних керуючих України вважається арбітражний керуючий, який набрав найбільшу кількість голосів, а його заступником - наступний за ним арбітражний керуючий відповідно до рейтингу.

Обраним Головою ревізійної комісії вважається арбітражний керуючий, який набрав найбільшу кількість голосів, а його заступником - наступний за ним арбітражний керуючий відповідно до рейтингу.

Якщо за результатами голосування кандидати набрали однакову кількість голосів, у зв’язку з чим не можна визначити членів Ради арбітражних керуючих України або ревізійної комісії, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів. Переголосування проводиться, доки не буде обрано членів Ради арбітражних керуючих України або ревізійної комісії.

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатури набрали однакову найбільшу кількість голосів у члени Ради арбітражних керуючих України або ревізійної комісії, у зв’язку з чим не можна обрати Голову Ради арбітражних керуючих України або ревізійної комісії, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів. Під час повторного голосування кожен арбітражний керуючий має тільки один голос, тобто може голосувати тільки за одну кандидатуру.

Переголосування проводиться, доки один кандидат не набере найбільшу кількість голосів.

11. Результати таємного голосування установчого з’їзду оформлюються рішенням, яке підписують головуючий на установчому з’їзді та секретар установчого з’їзду. Рішення установчого з’їзду не пізніше наступного робочого дня після завершення установчого з’їзду надсилається до Мін’юсту для оприлюднення його на офіційному вебсайті Мін’юсту.

Рішення установчого з’їзду набирають чинності з моменту їх прийняття і є обов’язковими для всіх органів саморегулівної організації, а також усіх арбітражних керуючих.

12. Про хід роботи установчого з’їзду складається протокол, який підписують головуючий на установчому з’їзді та секретар установчого з’їзду. Протокол установчого з’їзду разом з додатками передається на зберігання Раді арбітражних керуючих України.

Протокол установчого з’їзду не пізніше наступного робочого дня після завершення установчого з’їзду надсилається до Мін’юсту для оприлюднення його на офіційному вебсайті Мін’юсту.

13. Після обговорення всіх питань порядку денного, прийняття відповідних рішень головуючий на з’їзді оголошує роботу з’їзду закінченою.

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО. Олійник


Додаток 1
до Порядку проведення установчого
з’їзду арбітражних керуючих України
(пункт 4 розділу III)

МАНДАТ
виданий учаснику з’їздуДодаток 2
до Порядку проведення установчого
з’їзду арбітражних керуючих України
(пункт 3 розділу IV)

БЮЛЕТЕНЬ
обраннявгору