Документ z1120-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.11.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2019  № 347


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2019 р.
за № 1120/34091

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі фінансового моніторингу України

Відповідно до пункту 8 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю та відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі фінансового моніторингу України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Держфінмоніторингу забезпечити повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

3. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України та Юридичному управлінню Державної служби фінансового моніторингу України подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Віталія Зубрія.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний Секретар Громадської
Спілки «Всеукраїнське Громадське
об’єднання «Національна Асамблея
людей з інвалідністю України»

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

В.о. Керівника Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

В.о. Голови Держфінмоніторингу України

Міністр соціальної політики України


В. Назаренко


Г.В. Осовий


С. СамараР. Іллічов

І. Гаєвський

Ю. СоколовськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 серпня 2019 року № 347


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2019 р.
за № 1120/34091

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі фінансового моніторингу України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення повного і рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю в Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Методика).

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держфінмоніторингу (далі - оцінювання) проводиться з метою виявлення проблем у роботі, пов’язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, та забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю надалі.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Держфінмоніторингу.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюють керівники структурних підрозділів Держфінмоніторингу шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів з урахуванням вимог Конвенціїї ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

У разі відсутності керівників структурних підрозділів Держфінмоніторингу з поважних причин оцінювання здійснюють їх заступники.

2. Оцінювання складається з 10 загальних запитань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Перелік ), який наведено у додатку до цієї Методики.

3. Керівники структурних підрозділів Держфінмоніторингу обирають одну з відповідей у кожному запитанні Переліку, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в підрозділі, шляхом позначення її відповідним символом (+).

За відповідь «Так» надається 1 бал, за відповідь «Ні» - 3 бали, інша відповідь оцінюється у 2 бали.

4. Керівники підрозділів Держфінмоніторингу надають щороку до 10 січня до відділу роботи з персоналом Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом заповнені примірники Переліку з відповідями на запитання.

5. Відділ роботи з персоналом щороку до 15 січня узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному структурному підрозділу за результатами оцінювання загальну оцінку, яку доводить до відома керівників до 20 січня.

6. Якщо за результатами оцінювання загальна оцінка у Держфінмоніторингу становить більше ніж 14 балів, вважається, що в Держфінмоніторингу не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

7. Керівники підрозділів Держфінмоніторингу, які подають відповіді на запитання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

8. Відділ роботи з персоналом надає результати оцінювання особі, відповідальній за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю в Держфінмоніторингу.

9. Відповідальна особа щороку до 20 січня:

1) доповідає керівництву Держфінмоніторингу про результати оцінювання підрозділів Держфінмоніторингу щодо забезпечення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю;

2) подає узагальнену інформацію до постійно діючої робочої групи у Держфінмоніторингу, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

В.о. директора
Департаменту податкової
політики та нагляду
за фіскальними органами
Л. МаксименкоДодаток
до Методики оцінювання роботи
із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в Державній службі фінансового
моніторингу України
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі фінансового моніторингу України

1. Чи дотримуються права осіб з інвалідністю у розроблених Держфінмоніторингом проектах нормативно-правових та нормативних актів?


Так


Ні


Інше ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Чи виконуються вимоги статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі - Закон) щодо заборони дискримінації осіб з інвалідністю?


Так


Ні


Інше ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Чи забезпечуються права осіб з інвалідністю щодо залучення до суспільного життя нарівні з іншими працівниками (частина шоста статті 4 Закону)?


Так


Ні


Інше ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Чи виконуються у підрозділах Держфінмоніторингу вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмов у призначенні на посаду державної служби або в просуванні по службі, недопущення звільнення за ініціативою суб’єкта призначення, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?


Так


Ні


Інше ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Чи вживаються у підрозділах Держфінмоніторингу безпечні і не шкідливі для здоров’я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?


Так


Ні


Інше ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Чи пропонується особам з інвалідністю необхідне навчання чи підвищення кваліфікації?


Так


Ні


Інше ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Чи створено у підрозділах Держфінмоніторингу умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування) до приміщень Держфінмоніторингу (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?


Так


Ні


Інше ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Чи виділено біля адміністративної будівлі місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими (в яких) керують (перевозяться) особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?


Так


Ні


Майданчика немає

9. Чи дотримуються у підрозділах Держфінмоніторингу вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?


Так


Ні


Інше ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Чи виконуються у підрозділах Держфінмоніторингу технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху, визначені пунктом 17 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3?


Так


Ні


Інше ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
вгору