Документ z1119-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.06.2017  № 2864


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2017 р.
за № 1119/30987

Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 2 частини другої статті 5 Закону України «Про споживче кредитування» та з метою впорядкування діяльності кредитних посередників Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Вимоги до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ (далі - Вимоги), що додаються.

2. Діяльність осіб, що здійснювали посередницькі послуги у сфері споживчого кредитування до набрання чинності цим розпорядженням, підлягає приведенню у відповідність до Вимог у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням.

3. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на членів Нацкомфінпослуг Залєтова О.М. та Максимчук О.В.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови Державної
регуляторної служби УкраїниЮ. Терентьєв


І.М. Гаєвський


О.М. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
27.06.2017 № 2864


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2017 р.
за № 1119/30987

ВИМОГИ
до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про споживче кредитування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. Ці Вимоги встановлюють організаційно-правові засади діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ.

3. Терміни в цих Вимогах вживаються у значеннях визначених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист прав споживачів», «Про споживче кредитування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законах та нормативно-правових актах Нацкомфінпослуг та Держфінпослуг.

ІІ. Вимоги до кредитних посередників

1. Керівник юридичної особи, працівники юридичної особи, які безпосередньо здійснюють діяльність, визначену в пункті 1 розділу III цих Вимог, фізична особа - підприємець та фізична особа, які здійснюють посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування, повинні відповідати таким вимогам:

1) мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;

2) мати не менше трьох років стажу роботи у сфері фінансових послуг (застосовується лише до керівників юридичних осіб, що мають статус кредитного брокера);

3) пройти навчання та скласти іспит на відповідність знань законодавства у сфері споживчого кредитування за типовою програмою навчання та підвищення кваліфікації кредитних посередників (далі - програма), затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин (не застосовується до працівників юридичної особи, що здійснює посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування, крім керівника);

4) пройти навчання відповідному працівнику кредитного посередника, що відповідає за проведення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яке проводиться не рідше одного разу на 3 роки на базі державного навчального закладу, що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України.

2. Не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері споживчого кредитування особою, яка:

1) обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду;

2) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, позбавлена права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

3) включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку.

3. Кредитні посередники, що пройшли навчання згідно з підпунктом 3 пункту 1 цього розділу, кожні три роки мають складати іспит на відповідність знань законодавства у сфері споживчого кредитування. З метою підготовки до складання іспиту кредитні посередники можуть пройти навчання за відповідними типовими програмами підвищення кваліфікації.

4. При зміні керівника юридичної особи, що здійснює посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування, новопризначений керівник у разі, якщо він не проходив навчання або підвищення кваліфікації і не складав іспит згідно з підпунктом 3 пункту 1 цього розділу, має у тримісячний строк з дати його призначення виконати вимоги підпункту 3 пункту 1 цього розділу.

5. Кредитний посередник має право провадити посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування за умови його відповідності вимогам, визначеним пунктами 1 - 4 цього розділу.

III. Вимоги до діяльності кредитних посередників та порядок надання доручень кредитним посередникам на здійснення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача).

1. Діяльність кредитних посередників не належить до фінансових послуг і може включати:

1) збір та опрацювання документів споживача для отримання споживчого кредиту;

2) оцінку кредитоспроможності споживача;

3) ідентифікацію та верифікацію клієнта (споживача);

4) підготовку та підписання від імені та в інтересах кредитодавця договору про споживчий кредит;

5) консультування, надання інформаційних та інших посередницьких послуг у сфері споживчого кредитування.

2. Посередницькі відносини у сфері споживчого кредитування між кредитодавцем та кредитними посередниками виникають на підставі договору, укладеного відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

3. Кредитний посередник здійснює свою діяльність у межах повноважень, визначених договором з кредитодавцем.

4. Розмір, порядок нарахування та виплати комісійного збору чи іншої плати за надані кредитним посередником послуги визначаються договором між кредитодавцем та кредитним посередником.

5. Кредитний посередник здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта (споживача) лише у разі делегування йому таких повноважень кредитодавцем. Ідентифікація та верифікація клієнта (споживача) здійснюється кредитним посередником відповідно до правил, програми проведення фінансового моніторингу кредитодавцем та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6. Кредитодавець може делегувати кредитному посереднику повноваження щодо проведення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача) за умови, що правила та програма проведення фінансового моніторингу кредитодавцем містять порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача) кредитним посередником та кредитний посередник відповідає вимозі підпункту 4 пункту 1 розділу II цих Вимог.

7. Кредитний посередник може здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача відповідно до методики оцінки кредитоспроможності споживача, визначеної кредитодавцем у внутрішньому документі, що регламентує порядок надання фінансових послуг відповідно до законодавства.

8. Кредитний посередник повідомляє кредитодавця про укладений договір про споживчий кредит та передає йому документи щодо цієї кредитної справи у порядку, визначеному кредитодавцем відповідно до законодавства.

9. Кредитні посередники не мають права отримувати платежі, пов’язані з виконанням обов’язків кредитодавця та/або позичальника за договором про споживчий кредит.

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу моніторингу впливу
регуляторних актів,
контролю та аналізу
виконання заходів впливу
на ринку кредитних установ
департаменту регулювання
та нагляду за кредитними
установами


І. Невінчанийвгору