Про затвердження Змін до деяких наказів Державної митної служби України
Держмитслужба України; Наказ, Форма типового документа, Форма від 28.10.20081200
Документ z1115-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.09.2017, підстава - z0976-17

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2008 N 1200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2008 р.
за N 1115/15806
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 643 ( z0976-17 ) від 18.07.2017 }
Про затвердження Змін до деяких наказів
Державної митної служби України

Відповідно до частини другої статті 50 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), пункту 15.3 статті 15 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), Положення про
вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку повернення платникам податків
коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як
передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно
сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється
митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби
України від 20.07.2007 N 618 ( z1097-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за N 1097/14364, що
додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку ведення митними органами
оперативного обліку коштів, що обліковуються на відповідних
рахунках митних органів як передоплата (доплата), і сум митних та
інших платежів, які сплачуються платниками податків під час
митного оформлення товарів, затвердженого наказом Державної митної
служби України від 20.07.2007 N 615 ( z1096-07 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за N 1096/14363, що
додаються ( z1116-08 ).
3. Департаменту митних платежів (Джигалов С.О.) і Юридичному
департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
юридичних і фізичних осіб.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державної митної служби України Гутника А.Є.
Голова Державної
митної служби України В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
28.10.2008 N 1200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2008 р.
за N 1115/15806

ЗМІНИ
до Порядку повернення платникам податків коштів,
що обліковуються на відповідних рахунках
митного органу як передоплата, і митних
та інших платежів, помилково та/або надмірно
сплачених до бюджету, контроль за справлянням
яких здійснюється митними органами
( z1097-07 )

1. У розділі II:
1.1. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Керівник (заступник керівника) митного органу розглядає
заяву, зареєстровану в загальному відділі митного органу (далі -
Загальний відділ), і дає доручення керівнику (заступнику
керівника) відділу митних платежів митного органу (далі - Відділ)
щодо подальшого розгляду заяви".
1.2. У пункті 4: абзац перший викласти в такій редакції: "4. Відділ упродовж 10 днів:"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "готує висновок про повернення платнику податків коштів
передоплати, що обліковуються на відповідному рахунку митного
органу (далі - Висновок про повернення коштів передоплати), за
формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку".
1.3. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Оригінал заяви, Висновок про повернення коштів
передоплати, підписаний керівником (заступником керівника)
Відділу, Акт звірення разом зі службовою запискою, підписаною
керівником (заступником керівника) Відділу (далі - пакет
документів), подаються керівнику (заступнику керівника) митного
органу для прийняття остаточного рішення. Протягом трьох робочих
днів керівник (заступник керівника) митного органу повинен
прийняти рішення про повернення коштів передоплати шляхом
накладення резолюції "До повернення" на службовій записці та
підписати Висновок про повернення коштів передоплати".
1.4. Абзац перший пункту 6 замінити двома абзацами такого
змісту: "6. У разі прийняття керівником (заступником керівника)
митного органу рішення про повернення коштів передоплати, Висновок
про повернення коштів передоплати реєструється посадовою особою
Відділу в журналі реєстрації висновків про повернення платнику
податків коштів передоплати, що обліковуються на відповідних
рахунках митного органу (далі - Журнал реєстрації висновків про
повернення коштів передоплати), форма якого наведена в додатку 2
до цього Порядку. Пакет документів передається до Загального відділу для
реєстрації службової записки та передачі її разом з оригіналом
Висновку про повернення коштів передоплати до Служби фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності митного органу (далі - Служба)
для повернення коштів. Копії службової записки та Висновку про повернення коштів
передоплати разом з оригіналами Акта звірення і заяви платника
податків залишаються у Відділі". У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом
третім.
1.5. Пункт 7 викласти в такій редакції: "7. Повернення платникам податків коштів здійснюється Службою
впродовж п'яти робочих днів з дня реєстрації Висновку про
повернення коштів передоплати згідно з Порядком
розрахунково-касового обслуговування через органи Державного
казначейства України митних та інших платежів, які вносяться
до/або під час митного оформлення, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України та Державної митної служби України
від 24.01.2006 N 25/44 ( z0064-06 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938. Реквізити платіжного документа, згідно з яким повертаються
кошти Службою, посадова особа Відділу заносить до граф 7 - 9
Журналу реєстрації висновків про повернення коштів передоплати".
2. У розділі III:
2.1. У пункті 1: другий абзац викласти в такій редакції: "Заява може бути подана не пізніше 1095-го дня, наступного за
днем зарахування коштів до Державного бюджету України"; абзаци дев'ятий - одинадцятий викласти в такій редакції: "До заяви додаються: аркуші з позначенням "3/8" комплектів бланків митних
декларацій форм МД-2 ( za140-07, 910а-2007-п ) і МД-3 і доповнення
(у разі їх оформлення) або другий аркуш оформленої посадовою
особою митного органу уніфікованої митної квитанції МД-1
( za066-05 ), за якою помилково та/або надмірно сплачено митні та
інші платежі; документи, що підтверджують суму помилково та/або надмірно
сплачених митних та інших платежів"; дванадцятий абзац виключити.
2.2. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Відділ перевіряє факт перерахування митних та інших
платежів з відповідного рахунку до Державного бюджету України та
наявність переплати".
2.3. Два останні речення пункту 4 виключити.
2.4. Пункти 5, 6 викласти в такій редакції: "5. Супровідний лист, адресований органу Державного
казначейства України, Реєстр висновків про повернення з Державного
бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету
митних та інших платежів, контроль за справлянням яких
покладається на митні органи, підготовлений відповідно до пункту 5
Порядку взаємодії митних органів з органами Державного
казначейства України в процесі повернення з Державного бюджету
України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та
інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні
органи, затвердженого наказом Державної митної служби України та
Державного казначейства України від 20.07.2007 N 611/147
( z1095-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2007 за N 1095/14362 (далі - Реєстр висновків про
повернення), Висновок про повернення з оригіналом заяви платника
податків про повернення коштів з Державного бюджету України,
підписаний начальником (заступником начальника) Відділу та
зареєстрований у журналі реєстрації висновків про повернення з
Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих
до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких
покладається на митні органи (далі - Журнал реєстрації висновків
про повернення коштів з Держбюджету), форма якого наведена в
додатку 3 до цього Порядку, разом з документом, у якому
відображаються результати перевірки, подаються керівнику
(заступнику керівника) митного органу для прийняття остаточного
рішення про повернення коштів.
6. Керівник (заступник керівника) митного органу на підставі
результатів перевірки (у разі її проведення) підписує Висновок про
повернення, Реєстр висновків про повернення ( z1095-07 ) та
супровідний лист, адресований органу Державного казначейства
України (далі - пакет документів на повернення коштів). Пакет документів на повернення коштів передається до
Загального відділу для реєстрації та відправки до органу
Державного казначейства України. Копія Висновку про повернення, оригінал заяви платника
податків про повернення коштів з Державного бюджету України та
документ, у якому відображаються результати перевірки заяви
платника, залишаються у Відділі для контролю".
2.5. Пункт 7 виключити. У зв'язку з цим пункти 8-13 вважати відповідно пунктами 7-12.
2.6. Пункт 10 викласти в такій редакції: "10. Відомості про повернення сум помилково та/або надмірно
сплачених митних та інших платежів уносяться до митної декларації
або до уніфікованої митної квитанції МД-1 ( za066-05 ) (залежно
від того, на підставі якого документа такі митні та інші платежі
були перераховані до Державного бюджету України) та її електронної
копії в порядку, установленому Державною митною службою України. Протягом трьох робочих днів з моменту внесення вищезазначених
відомостей аркуші з позначенням "3/8" комплектів бланків митних
декларацій форм МД-2 ( za140-07, 910а-2007-п ), МД-3 і доповнення
(у разі їх оформлення) або другий аркуш уніфікованої митної
квитанції МД-1 ( za066-05 ) повертаються декларанту під підпис або
надсилаються платнику податків листом за підписом керівника
(заступника керівника) митного органу з повідомленням про
вручення. Після повернення платнику податків коштів, помилково та/або
надмірно сплачених до Державного бюджету України, до Журналу
реєстрації висновків про повернення коштів з Держбюджету посадовою
особою Відділу заносяться дані про дату електронного реєстру, що
формується органом Державного казначейства України, який повертає
кошти, а також зазначається назва органу Державного казначейства
України, що здійснив повернення".
3. Додаток до Порядку ( z1097-07 ) вважати додатком 1.
4. Доповнити Порядок ( z1097-07 ) додатками 2 та 3 у
редакції, що додається.
Директор Департаменту
митних платежів
Державної митної
служби України С.О.Джигалов

Додаток 2
до Порядку повернення
платникам податків коштів,
що обліковуються
на відповідних рахунках
митного органу
як передоплата, і митних
та інших платежів, помилково
та/або надмірно сплачених
до бюджету, контроль
за справлянням
яких здійснюється митними
органами
( z1097-07 )

Форма

ЖУРНАЛ
реєстрації висновків про повернення платнику
податків коштів передоплати, що обліковуються
на відповідних рахунках митного органу

-------------------------------------------------------------------------------- |Дата|Номер|Найменування|Ідентифікаційний| Реквізити | Реквізити платіжного | | | | платника - | код за ЄДРПОУ | заяви | документа, згідно з | | | | юридичної | платника - | платника | яким повертаються | | | | особи або |юридичної особи |податків про| кошти Службою | | | | П.І.Б. | або | повернення | фінансів, | | | | платника - |ідентифікаційний| коштів | бухгалтерського | | | | фізичної | номер за ДРФО |передоплати | обліку та звітності | | | | особи | (за наявності) |в загальному| | | | | | платника - | відділі | | | | | | фізичної особи | митного | | | | | | | органу | | | | | | |------------+------------------------| | | | | |дата |номер | номер |дата| сума | | | | | | | |платіжного| |(у грн.)| | | | | | | |документа | | | |----+-----+------------+----------------+-----+------+----------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+-----+------------+----------------+-----+------+----------+----+--------| | | | | | | | | | | |----+-----+------------+----------------+-----+------+----------+----+--------| | | | | | | | | | | |----+-----+------------+----------------+-----+------+----------+----+--------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку повернення
платникам податків коштів,
що обліковуються
на відповідних рахунках
митного органу
як передоплата, і митних
та інших платежів, помилково
та/або надмірно сплачених
до бюджету, контроль
за справлянням
яких здійснюється митними
органами
( z1097-07 )

Форма

ЖУРНАЛ
реєстрації висновків про повернення
з Державного бюджету України помилково
та/або надмірно зарахованих до бюджету
митних та інших платежів, контроль
за справлянням яких покладається на митні органи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата|Номер|Найменування|Ідентифікаційний|Реквізити |Код бюджетної| Сума до | Напрям повернення | Дата |Назва органу| | | | платника - | код за ЄДРПОУ | заяви |класифікації |повернення| |електронного| Державного | | | | юридичної | платника - | платника | доходів і | (у грн.) | |реєстру, що |казначейства| | | | особи або |юридичної особи | податків | назва | | | формується |України, що | | | | П.І.Б. | або | про | платежу, що | | | органом | здійснив | | | | платника - |ідентифікаційний|повернення|повертається | | | Державного | повернення | | | | фізичної | номер за ДРФО | коштів у | | | |казначейства| коштів | | | | особи | (за наявності) |загальному| | | | України, | | | | | | платника - | відділі | | | | який | | | | | | фізичної особи | митного | | | | повертає | | | | | | | органу | | | | кошти | | | | | | |----------+-------------| |----------------------------------| | | | | | | | N | дата |код | вид | | на | на | на | | | | | | | | | | |платежу | |банківський|банківський|депозитний| | | | | | | | | | | | | рахунок | рахунок | рахунок | | | | | | | | | | | | | платника | 2603 | 3734 | | | | | | | | | | | | | податків | | | | | |----+-----+------------+----------------+---+------+----+--------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |----+-----+------------+----------------+---+------+----+--------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+------------+----------------+---+------+----+--------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+------------+----------------+---+------+----+--------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору