Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма типового документа, Повідомлення, Журнал, Акт, Довідка, Припис, Розпорядження від 27.06.20131284/5
Документ z1113-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2018, підстава - z1063-18

{Підпункт 6.6.2 пункту 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014, № 605/5 від 27.04.2015}

6.6.3. У резолютивній частині акта перевірки комісією з урахуванням Довідки та пояснень, зауважень, заперечень і документів, наданих арбітражним керуючим, або усунених порушень, а також Висновку (у разі якщо територіальний орган з питань банкрутства було зобов’язано надіслати Довідку до Мін’юсту для проведення її аналізу) робиться висновок щодо наявності (відсутності) порушень законодавства з питань банкрутства в діяльності арбітражного керуючого.

{Абзац перший підпункту 6.6.3 пункту 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014, № 605/5 від 27.04.2015}

У разі виявлення за результатами перевірки порушень у резолютивній частині акта перевірки зазначаються всі порушення з посиланням на конкретні структурні одиниці нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається. Порушення, усунені арбітражним керуючим до моменту складання акта перевірки, вважаються такими, що не вчинені, та в резолютивній частині акта перевірки не вказуються.

У резолютивній частині акта перевірки окремо зазначаються порушення, щодо яких органом контролю буде винесено розпорядження про усунення порушень, та порушення, щодо яких буде винесено припис про недопущення повторних порушень.

6.7. Акт перевірки складається у двох примірниках, один з яких надається арбітражному керуючому, який перевірявся, або його представнику, другий зберігається в органі контролю.

{Абзац перший пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014}

Невід’ємною частиною акта перевірки, який залишається на зберігання в територіальному органі з питань банкрутства, є Довідка з копіями усіх документів, на які у ній є посилання, пояснення, зауваження, заперечення та документи, надані арбітражним керуючим, та (або) докази усунення виявлених під час перевірки порушень, а також Висновок (у разі якщо територіальний орган з питань банкрутства було зобов’язано надіслати Довідку до Мін’юсту для проведення її аналізу).

{Абзац другий пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014, № 605/5 від 27.04.2015}

6.8. Факт отримання примірника акта перевірки засвідчується особистим підписом та печаткою арбітражного керуючого або особистим підписом його представника.

{Абзац перший пункту 6.8 розділу VI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014}

У разі відмови від підписання акта перевірки чи відсутності арбітражного керуючого у час та в місці, визначені органом контролю для підписання акта перевірки, голова комісії робить в акті перевірки запис про те, що арбітражний керуючий від підписання акта перевірки відмовився або про його відсутність. У такому випадку акт перевірки не пізніше наступного робочого дня надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом та електронною поштою.

{Абзац другий пункту 6.8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014}

6.9. У разі виявлення під час перевірки порушень у діяльності арбітражного керуючого орган контролю на підставі акта перевірки за наявності відповідних підстав виносить припис про недопущення повторних порушень (додаток 9) (далі - припис) та (або) розпорядження про усунення виявлених порушень (додаток 10) (далі - розпорядження).

6.9.1. Орган контролю виносить розпорядження щодо порушень, які можуть бути усунені арбітражним керуючим, а щодо інших порушень - припис.

6.9.2. Припис або розпорядження виноситься органом контролю на підставі акта перевірки не пізніше ніж на третій робочий день з дня підписання акта перевірки та надається арбітражному керуючому особисто або надсилається йому рекомендованим листом та електронною поштою. Припис та/або розпорядження вважаються належним чином врученими арбітражному керуючому за умови, якщо він особисто або за його дорученням представник отримав вказані припис та/або розпорядження або вони були надіслані йому органом контролю у спосіб, визначений пунктом 2.15 розділу ІІ цього Порядку. Докази надсилання припису та/або розпорядження арбітражному керуючому є невід'ємною частиною матеріалів перевірки та зберігаються за місцезнаходженням органу контролю, який виніс припис та/або розпорядження.

{Підпункт 6.9.2 пункту 6.9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014}

{Пункт 6.9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 922/5 від 22.03.2017}

6.10. У розпорядженні міститься інформація про встановлені комісією порушення, термін та спосіб їх усунення.

Строк виконання розпорядження у випадку наявності об’єктивних підстав може бути продовжено органом контролю шляхом внесення відповідних змін до розпорядження.

6.11. Арбітражний керуючий зобов’язаний до закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, усунути виявлені порушення та надати інформацію про це разом з відповідними документами до органу контролю, який виніс розпорядження.

У разі якщо подані документи підтверджують виконання розпорядження, орган контролю складає висновок про виконання розпорядження, який долучається до акта перевірки.

{Абзац другий пункту 6.11 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014}

У разі якщо подані документи не підтверджують виконання розпорядження або арбітражний керуючий не подав до органу контролю документи, що підтверджують виконання розпорядження, орган контролю для перевірки виконання розпорядження призначає позапланову перевірку.

{Пункт 6.11 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014}

6.12. У приписі міститься інформація про виявлені під час перевірки порушення, які усунути неможливо, та зобов’язання арбітражного керуючого не допускати аналогічних порушень.

У разі якщо арбітражним керуючим протягом року не вчинено аналогічних вказаним у приписі порушень, припис вважається виконаним.

6.13. У разі виявлення за результатами перевірки порушень, які є підставою для внесення до Дисциплінарної комісії подання щодо застосування до арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень, орган контролю обов’язково зазначає про це в акті перевірки. У такому випадку припис та (або) розпорядження не складаються до моменту прийняття Дисциплінарною комісією рішення за результатом розгляду подання.

{Абзац перший пункту 6.13 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}

У цьому випадку орган контролю протягом трьох робочих днів з дня підписання акта перевірки вносить пропозицію до структурного підрозділу Мін’юсту щодо внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладання на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення (далі - пропозиція).

{Абзац другий пункту 6.13 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}

До пропозиції орган контролю додає акт перевірки з усіма документами, що є його невід’ємними складовими.

6.14. У разі виявлення під час перевірки вчинення арбітражним керуючим дій, що завдали великої матеріальної шкоди, орган контролю зобов’язаний передати органам внутрішніх справ документи, що підтверджують вчинення такої шкоди.

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014}

VІІ. Накладення на арбітражних керуючих дисциплінарних стягнень за результатами заходів контролю

7.1. Підставами для накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення є:

{Абзац перший пункту 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014}

встановлення факту подання арбітражним керуючим у документах, які подаються для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого, неправдивих відомостей;

вчинення арбітражним керуючим протягом року після винесення припису або розпорядження повторного порушення, аналогічного раніше вчиненому;

невиконання арбітражним керуючим розпорядження про усунення порушень законодавства з питань банкрутства в строки, визначені органом контролю;

відмова арбітражного керуючого в проведенні перевірки;

грубе порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень, що призвело до грубого порушення прав та законних інтересів боржника та (або) кредиторів боржника (банкрута);

встановлення за результатами перевірки неможливості арбітражного керуючого виконувати повноваження, а саме: втрата громадянства України, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо арбітражного керуючого за вчинення корисливого злочину або яким арбітражному керуючому заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності чи займати керівні посади;

винесення Дисциплінарною комісією двох або більше попереджень;

{Пункт 7.1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014}

встановлення за результатами моніторингу осіб, які пройшли підвищення кваліфікації, факту непроходження арбітражним керуючим підвищення кваліфікації в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

{Пункт 7.1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2937/5 від 12.09.2018}

7.2. Протягом п’яти робочих днів з дати отримання структурним підрозділом Мін’юсту від органу контролю пропозиції структурний підрозділ Мін’юсту готує та вносить подання на Дисциплінарну комісію про накладання на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення (далі - подання), копія якого надсилається арбітражному керуючому до відома.

Подання повинно містити висновок структурного підрозділу Мін’юсту щодо відповідності висновків акта перевірки законодавству з питань банкрутства. До подання додається пропозиція органу контролю з усіма додатками.

За результатами моніторингу осіб, які пройшли підвищення кваліфікації, структурний підрозділ Мін’юсту готує та вносить подання на Дисциплінарну комісію про накладення на арбітражних керуючих дисциплінарного стягнення на підставі абзацу дев’ятого пункту 7.1 цього розділу.

{Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2937/5 від 12.09.2018}

До подання додається перелік арбітражних керуючих, які не пройшли підвищення кваліфікації в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства. Копія подання надсилається арбітражним керуючим, зазначеним в переліку, до відома.

{Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2937/5 від 12.09.2018}

{Пункт 7.2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}

7.3. Мін’юст має право зупинити діяльність арбітражного керуючого, якщо актом перевірки встановлено грубі порушення в діяльності арбітражного керуючого та існує очевидна небезпека подальшого порушення арбітражним керуючим прав та інтересів боржника чи кредитора(ів), передбачених законодавством, та за умови позитивного висновку структурного підрозділу щодо відповідності акта перевірки вимогам законодавства.

7.3.1. Про зупинення діяльності арбітражного керуючого Мін’юст видає наказ, який у день прийняття надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом, факсимільним зв’язком та електронною поштою до виконання та господарському суду до відома.

7.3.2. Рішення про зупинення діяльності підлягає негайному виконанню арбітражним керуючим, і протягом часу зупинення діяльності арбітражний керуючий не має права здійснювати будь-які повноваження, визначені законодавством, крім заходів щодо збереження майна боржника (банкрута).

7.3.3. Зупинення діяльності арбітражного керуючого діє до дня прийняття Дисциплінарною комісією рішення щодо притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

7.4. Дисциплінарними стягненнями, що накладаються на арбітражного керуючого, є:

попередження;

позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

7.5. Рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення може бути прийняте Дисциплінарною комісією протягом двох місяців з дня виявлення проступку, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

7.6. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення Дисциплінарною комісією враховуються ступінь вини арбітражного керуючого, обставини вчинення порушення, тяжкість вчиненого ним проступку, а також факти притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності в минулому.

{Підпункт 7.6.1 пункту 7.6 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 922/5 від 22.03.2017}

{Підпункт 7.6.2 пункту 7.6 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 922/5 від 22.03.2017}

7.7. У разі якщо Дисциплінарною комісією встановлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства, Дисциплінарна комісія має право скасувати такі висновки та скерувати відповідні матеріали Мін’юсту для проведення додаткового контролю.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
Додаток 1
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.8 розділу II)

ДОРУЧЕННЯ
на проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого

{Порядок доповнено новим додатком 1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}Додаток 2
до Порядку контролю
за діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.8 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку доручень на проведення перевірки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

№ з/п

Номер доручення та дата його видачі

Прізвище та ініціали арбітражного керуючого

Вид перевірки (планова, позапланова, виїзна, невиїзна)

Склад комісії

Термін перевірки

Місце проведення перевірки

1

2

3

4

5

6

7{Порядок доповнено новим додатком 2 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 922/5 від 22.03.2017}


Додаток 3
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.13 розділу ІІ)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}


Додаток 4
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.13 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014, № 605/5 від 27.04.2015}Додаток 5
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.14 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

№ з/п

Номер посвідчення та дата його видачі

Прізвища та ініціали арбітражних керуючих

Склад комісії

Термін перевірки

Реєстраційний номер та дата доручення

1

2

3

4

5

6

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 922/5 від 22.03.2017}
Додаток 6
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 4.7 розділу ІV)

АКТ
про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}Додаток 7
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 5.1 розділу V)

ДОВІДКА
про результати перевірки діяльності арбітражного керуючого

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}


Додаток 8
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 6.2 розділу VІ)

АКТ
перевірки діяльності арбітражного керуючого

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}Додаток 9
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 6.7 розділу VІ)

ПРИПИС
про недопущення повторних порушень

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}Додаток 10
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 6.7 розділу VІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1446/5 від 01.09.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 605/5 від 27.04.2015}вгору