Документ z1109-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.09.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.08.2017  № 605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2017 р.
за № 1109/30977

Про внесення змін до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за № 802/23334, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 3:

абзац перший після слів «зміни найменування» доповнити словами «(крім випадку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту)»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Зміна найменування юридичної особи у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства не є обов’язковою підставою для заміни свідоцтва (свідоцтв).»;

пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) подаються емітентом до структурного підрозділу Комісії, в якому було зареєстровано відповідний випуск (випуски) цінних паперів (у разі якщо відповідний випуск (випуски) цінних паперів було зареєстровано відповідним територіальним органом Комісії або територіальним органом Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який знаходився на території адміністративно-територіальної одиниці відповідного структурного підрозділу Комісії, - до структурного підрозділу Комісії у відповідному регіоні).

Емітент подає документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації в органах державної реєстрації змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною його найменування (крім випадку, зазначеного в абзаці третьому пункту 3 цього розділу), і не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття уповноваженим органом емітента рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів.»;

абзаци другий, третій пункту 5 викласти у такій редакції:

«Рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) приймається Комісією або відповідним структурним підрозділом Комісії. У разі прийняття рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) відповідним структурним підрозділом Комісії таке рішення оформлюється відповідним розпорядженням (додатки 1, 2).

На підставі рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) відповідним структурним підрозділом Комісії оформлюється (оформлюються) та видається (видаються) свідоцтво (свідоцтва) установленого зразка (додатки 3-11).»;

абзаци перший, другий пункту 6 викласти у такій редакції:

«6. Рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) приймається протягом 10 робочих днів після отримання Комісією заяви та необхідних документів для заміни свідоцтва (свідоцтв).

Датою отримання заяви та документів є дата їх реєстрації у відповідному підрозділі Комісії.»;

абзац перший пункту 11 викласти у такій редакції:

«11. За письмовим зверненням емітента, отриманим Комісією до прийняття рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв), Комісія повертає всі документи, подані для заміни свідоцтва (свідоцтв), на доопрацювання.»;

абзац другий пункту 13 викласти у такій редакції:

«Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 1:

в абзаці восьмому підпункту 1.2 слова «й печаткою» виключити;

підпункт 1.3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.4-1.7 вважати відповідно підпунктами 1.3-1.6;

підпункт 1.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.5, 1.6 вважати відповідно підпунктами 1.4, 1.5;

у підпункті 1.4 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 1.5 викласти у такій редакції:

«1.5. Складена у довільній формі довідка про персональне повідомлення учасників емітента про проведення загальних зборів учасників емітента (у спосіб, передбачений статутом емітента), на яких прийнято рішення про затвердження (внесення) змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною найменування, та/або рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, засвідчена підписом керівника емітента, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення учасникам емітента, дату складення переліку учасників емітента (акціонерів), які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі якщо персональне повідомлення передбачено законом).»;

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. У разі відмови в заміні свідоцтва (свідоцтв) усі подані документи залишаються в Комісії, крім оригіналу (оригіналів) свідоцтва (свідоцтв), який (які) направляється (направляються) емітенту одночасно з відповідним розпорядженням про відмову.»;

3) додатки 12-14 доповнити новим рядком такого змісту:

«Дата на номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому опубліковано повідомлення про проведення загальних зборів учасників емітента, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента (заповнюється у разі, якщо така публікація передбачена законом)».

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору