Документ z1106-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2018. Подивитися в історії? )

1) у розділі І:

у пункті 1:

абзац перший після слів «Податкового кодексу України» доповнити словами «(далі - Кодекс)»;

в абзаці другому слова «(уповноважених осіб)» виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Дія цього Порядку не поширюється на журнали використання РРО, що використовуються суб’єктами господарювання для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.»;

у пункті 3:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«представник суб’єкта господарювання - представник платника податків у значенні, визначеному пунктом 19.2 статті 19 Кодексу;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим-дев’ятим;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«Термін «уповноважена особа контролюючого органу» в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному підпунктом 14.1.137-1 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

2) у розділі ІІ:

у главі 1:

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім суб’єктів господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, зобов’язані зареєструвати книги обліку розрахункових операцій (далі - книги ОРО).

Суб’єкти господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, у разі необхідності та за власним бажанням можуть:

зареєструвати книги ОРО у порядку та строки, визначені пунктами 7, 8 цієї глави;

скасувати реєстрацію книги ОРО та припинити її застосування.»;

в абзаці четвертому пункту 2 слова «Українське державне підприємство поштового зв’язку» замінити словами «Публічне акціонерне товариство»;

в абзаці другому пункту 5 слова «скасування книги ОРО» замінити словами «скасування реєстрації»;

у пункті 7:

абзац перший після слів «суб’єкт господарювання» доповнити словами «або представник суб’єкта господарювання»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«Реєстраційна заява може бути подана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем чи представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження.»;

абзаци четвертий, п’ятий пункту 8 викласти у такій редакції:

«Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем чи представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов’язковому заповненню.

Суб’єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати заяви про реєстрацію книги ОРО на РРО в електронній формі засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.»;

абзац сьомий пункту 9 викласти у такій редакції:

«щодо господарської одиниці, зазначеної у заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;»;

в абзаці другому пункту 11 слова «, дані про посадову особу контролюючого органу» виключити;

у пункті 1 глави 2:

абзац перший після слів «суб’єкт господарювання» доповнити словами «або представник суб’єкта господарювання»;

абзац другий доповнити реченням такого змісту: «Така заява може бути подана в електронному вигляді.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«У разі змін даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються у книзі ОРО та пов’язані з перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» та книгу ОРО.

Книга ОРО, видана суб’єкту господарювання згідно з цим Порядком, залишається чинною до дати виникнення змін у даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються на титульній сторінці книги ОРО.»;

у главі 3:

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

«1. Скасування реєстрації книги ОРО на РРО здійснюється одночасно із скасуванням реєстрації РРО або за заявою суб’єкта господарювання (у разі викрадення, втрати, прийняття розпорядчого документа про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, непридатності для використання тощо).»;

абзац другий після слів «керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО» доповнити словами «або уповноваженою особою контролюючого органу»;

підпункт 6 пункту 2 викласти у такій редакції:

«6) щодо господарської одиниці, де використовується книга ОРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання;»;

абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:

«При переопломбуванні книги ОРО посадовою особою контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО виправляються дані про встановлений засіб контролю та вносяться відповідні зміни до інформаційної системи ДФС. Помітки, викреслювання, виправлення засвідчуються підписом посадової особи контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО та печаткою контролюючого органу.»;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Документи, визначені у цій главі та главах 1, 2 цього розділу, можуть бути подані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або самим суб’єктом господарювання - фізичною особою - підприємцем, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання заяви в електронному вигляді.»;

у главі 4:

пункт 2 після слів «пересувної торговельної мережі» доповнити словами «, а також об’єкти, де за бажанням суб’єкта господарювання не зареєстровано книгу ОРО»;

у пункті 6:

абзаци третій, четвертий, шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом третім;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Суб’єкт господарювання має забезпечити збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Кодексу.»;

пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. За бажанням суб’єкта господарювання у графах 5-10 розділу 1 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, можна створювати додаткові графи для зазначення сум розрахунків, суми податку на додану вартість, суми акцизного податку або іншого податку (збору) та виданих при поверненні товару коштів, які отримані (видані) з використанням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Крім того, у цьому розділі книги ОРО на РРО або в книзі ОРО на господарську одиницю можна виконувати додаткові записи, що підсумовують дані за розрахунками за день чи за місяць.»;

у пункті 9 слово та цифру «розділі 3» замінити словом та цифрою «розділі 2»;

у пункті 10:

в абзаці першому слово та цифру «розділі 3» замінити словом та цифрою «розділі 2»;

в абзаці другому слово та цифру «розділі 2» замінити словом та цифрою «розділі 1»;

пункт 11 виключити.

У зв’язку з цим пункти 12-14 вважати відповідно пунктами 11-13;

доповнити главу новим пунктом 14 такого змісту:

«14. Використані книги ОРО зберігаються відповідно до Закону.»;

3) у главі 2 розділу ІІІ:

абзац перший пункту 10 після слів «керівник контролюючого органу за місцем реєстрації РРО» доповнити словами «або уповноважена особа контролюючого органу»;

доповнити главу новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Використані розрахункові книжки зберігаються відповідно до Закону.»;

4) додатки 3-5 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

додатки 1, 2 та 6 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

4. У Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 921/29051 (із змінами):

1) у розділі І:

абзац перший пункту 1 після слів «Податкового кодексу України» доповнити словами «(далі - Кодекс)»;

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«повідомлення про укладення договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій.»;

2) у розділі ІІ:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі укладення, розірвання, припинення або внесення змін до договору між ЦСО та користувачем про технічне обслуговування та ремонт РРО ЦСО не пізніше дати набрання чинності відповідним правочином повинен надіслати повідомлення про укладення договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій за формою № 3-ЦСО (далі - повідомлення) (додаток 1) до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. Таке повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.»;

в абзаці восьмому пункту 3 слово «уповноваженою» виключити;

пункти 6, 7 викласти у такій редакції:

«6. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб від дати отримання ЦСО довідки про резервування фіскального номера, надісланого до ЦСО ДФС.

Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію представник ЦСО робить запис в експлуатаційних документах, заповнює у трьох примірниках акт введення РРО в експлуатацію. Перший примірник акта залишається в ЦСО, другий надається суб’єкту господарювання, третій разом з довідкою про опломбування РРО надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів до контролюючого органу, де проводиться реєстрація зазначеного РРО.

7. Після опломбування ЦСО видає (або додає) суб’єкту господарювання довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ЦСО (далі - довідка про опломбування) (додаток 2).

Довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких зберігається в ЦСО, що здійснив опломбування, другий надається суб’єкту господарювання, третій надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

У довідці про опломбування зазначаються дані щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника, а також щодо проведеної персоналізації РРО та переведення його у фіскальний режим роботи. Дані про суб’єкта господарювання заносяться з довідки про резервування фіскального номера РРО.

У всіх випадках, передбачених цим Порядком, коли здійснюється опломбування, переопломбування або розпломбування РРО, до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО ЦСО повинен направити засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів примірник кожної складеної ЦСО довідки про опломбування.

У разі перереєстрації та наступного переопломбування РРО примірник довідки про опломбування ЦСО повинен направити до контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня з дня переопломбування.»;

в абзаці другому пункту 8 слова «другий передається» замінити словами «другий направляється ЦСО»;

у пункті 15:

в абзаці першому слова «Податкового кодексу України» замінити словом «Кодексу»;

в абзаці другому слово «уповноваженими» виключити;

в абзаці дванадцятому слово «уповноваженою» виключити;

пункт 17 доповнити реченням такого змісту: «Повідомлення надсилається у порядку та строки, визначені пунктом 1 цього розділу.»;

у пункті 19 слово та цифру «(додаток 2)» замінити словом та цифрою «(додаток 3)»;

3) доповнити Порядок новим додатком 1, що додається.

У зв’язку з цим додатки 1, 2 вважати відповідно додатками 2, 3;

додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

В.о. директора Департаменту
податкової політики


В.П. ОвчаренкоДодаток 1
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(пункт 4 глави 2 розділу ІІ)

(Форма № 1-РРО)

ЗАЯВА
про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій


Додаток 2
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(пункт 10 глави 2 розділу ІІ)

(Форма № 2-РРО)

ДОВІДКА
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій


Додаток 3
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(пункт 14 глави 2 розділу ІІ)

(Форма № 3-РРО)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ


Додаток 4
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(підпункт 1 пункту 1 глави 4 розділу ІІ)

(Форма № 4-РРО)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій


Додаток 5
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(пункт 2 глави 4 розділу ІІ)

(Форма № 5-РРО)

РІШЕННЯ
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій


Додаток 6
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(пункт 3 глави 4 розділу ІІ)

(Форма № 6-РРО)

ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій


Додаток 1
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 4 глави 2 розділу ІІ)

(Форма № 1-РРОВ)

ЗАЯВА
про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти


Додаток 2
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 10 глави 2 розділу II)

(Форма № 2-РРОВ)

ДОВІДКА
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти


Додаток 3
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 14 глави 2 розділу II)

(Форма № 3-РРОВ)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ


Додаток 4
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(підпункт 1 пункту 1 глави 4 розділу II)

(Форма № 4-РРОВ)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти


Додаток 5
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 4 глави 4 розділу II)

(Форма № 5-РРОВ)

ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти


Додаток 6
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 7 глави 4 розділу II)

(Форма № 6-РРОВ)

РІШЕННЯ
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти


Додаток 7
Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти
(пункт 1 глави 5 розділу II)

ЖУРНАЛ
використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти


Додаток 8
Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти
(пункт 2 глави 5 розділу II)

(Форма № 7-РРОВ)

ЗАЯВА
про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти


Додаток 1
Порядку реєстрації та ведення
розрахункових книжок, книг
обліку розрахункових операцій
(пункт 3 глави 1 розділу II)

КНИГА
обліку розрахункових операцій на РРО


Додаток 2
Порядку реєстрації та ведення
розрахункових книжок, книг
обліку розрахункових операцій
(пункт 3 глави 1 розділу II)

КНИГА
обліку розрахункових операцій на господарську одиницю


Додаток 3
Порядку реєстрації та ведення
розрахункових книжок, книг
обліку розрахункових операцій
(пункт 7 глави 1 розділу II)

(Форма № 1-КОРО)

ЗАЯВА
про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки


Додаток 4
Порядку реєстрації та ведення
розрахункових книжок, книг
обліку розрахункових операцій
(пункт 2 глави 3 розділу II)

(Форма № 2-КОРО)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій


Додаток 5
Порядку реєстрації та ведення
розрахункових книжок, книг
обліку розрахункових операцій
(пункт 2 глави 3 розділу II)

(Форма № 3-КОРО)

РІШЕННЯ
про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій


Додаток 6
Порядку реєстрації та ведення
розрахункових книжок, книг
обліку розрахункових операцій
(пункт 2 глави 1 розділу III)

РОЗРАХУНКОВА КНИЖКА


Додаток 1
до Порядку опломбування
реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 1 розділу II)

(Форма № 3-ЦСО)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій


Додаток 2
до Порядку опломбування
реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 7 розділу II)

(Форма № 1-ЦСО)

ДОВІДКА
про опломбування реєстратора розрахункових операційвгору