Документ z1106-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2018, підстава - z0484-18

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.06.2012 N 2946
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за N 1106/21418

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна
N 499 ( z0484-18 ) від 10.04.2018 }

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 30.08.2000 N 1798

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) та Державної програми приватизації на
2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13 січня
2012 року N 4335-VI ( 4335-17 ), з метою приведення
нормативно-правових актів Фонду державного майна України у
відповідність до вимог законодавства з питань приватизації
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок вивчення попиту
потенційних покупців на об'єкти приватизації, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 30 серпня 2000 року
N 1798 ( z0580-00 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 6 вересня 2000 року за N 580/4801, що додаються.
2. Управлінню з питань реформування власності Департаменту
планування процесів приватизації та реформування власності у
встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Фонду О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Ю. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
14.06.2012 N 2946
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за N 1106/21418

ЗМІНИ
до Положення про порядок вивчення попиту
потенційних покупців на об'єкти приватизації
( z0580-00 )

1. Пункт 1.1 розділу 1 Положення ( z0580-00 ) викласти в
такій редакції: "1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та Державної
програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом
України від 13 січня 2012 року N 4335-VI ( 4335-17 ), інших
нормативно-правових актів і регламентує вивчення Фондом державного
майна України попиту потенційних покупців щодо об'єктів
приватизації груп В, Г".
2. У розділі 2 Положення ( z0580-00 ):
2.1. Заголовок розділу викласти в такій редакції: "Розділ 2. Порядок надання на опублікування інформації, яка
характеризує об'єкти приватизації груп В, Г".
2.2. Доповнити розділ новими пунктами 2.1, 2.2 такого змісту: "2.1. Для об'єктів групи Г до прийняття рішення про їх
приватизацію Фонд державного майна України здійснює оприлюднення
фінансової звітності, що включає баланс підприємства, звіт про
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про
власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої
встановлюється Фондом державного майна України, яка характеризує
фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають
приватизації. Відповідна інформація щодо кожного підприємства
готується уповноваженим органом управління та подається до Фонду
державного майна України у встановлені ним строки.
2.2. В інформації, яку оприлюднює Фонд державного майна
України щодо об'єктів групи Г, обов'язково зазначається розмір
пакета акцій, який може бути закріплений у державній власності
відповідно до статті 18-3 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ). У зв'язку з цим пункти 2.1, 2.2, 2.3 вважати відповідно
пунктами 2.3, 2.4, 2.5.
2.3. У пункті 2.4 слово "відкритих" виключити.
3. У розділі 3 Положення ( z0580-00 ):
3.1. У пункті 3.1: 3.1.1. У першому реченні слово "термін" замінити словом
"строк". 3.1.2. Друге речення викласти в такій редакції: "В анкеті
потенційний покупець зазначає спосіб приватизації, який він
обрав.".
3.2. У пункті 3.4: 3.2.1. В абзаці другому слово "цілісного" замінити словом
"єдиного", а абревіатуру "ВАТ" замінити абревіатурою "АТ". 3.2.2. В абзаці четвертому абревіатуру "ВАТ" замінити
абревіатурою "АТ". 3.2.3. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "- у разі якщо під час вивчення попиту на об'єкт
приватизації, який пропонується для продажу разом із земельною
ділянкою державної власності, від покупців не надійшло пропозицій
щодо придбання такого об'єкта, державний орган приватизації може
прийняти рішення про продаж такого об'єкта без земельної ділянки
або про перетворення підприємства в акціонерне товариство.".
4. У додатку 1 до Положення ( z0580-00 ):
4.1. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Повне та скорочене найменування підприємства та його
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ".
4.2. Пункт 3 виключити. У зв'язку з цим пункти 4-15 вважати відповідно пунктами
3-14.
4.3. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання".
4.4. Пункт 4 після слова "залишається" доповнити словом
"(закріплюється)".
4.5. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Основний(і) вид (види) економічної діяльності".
5. У додатку 2 до Положення ( z0580-00 ):
5.1. У підпункті "а" пункту 3: 5.1.1. Слово "цілісний" замінити словом "єдиний". 5.1.2. Після слів "- за конкурсом" доповнити підпункт словами
"з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону". 5.1.3. Доповнити підпункт рядком такого змісту: "--- | | - із земельною ділянкою". ---
5.2. У підпункті "б" пункту 3: 5.2.1. Абревіатуру "ВАТ" замінити абревіатурою "АТ". 5.2.2. Після слів "- за конкурсом" доповнити підпункт словами
"з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону". 5.2.3. Доповнити підпункт рядком такого змісту: "--- | | - із земельною ділянкою". --- 5.2.4. Слова "- на відкритих торгах" виключити.
5.3. В адресі Фонду державного майна України поштовий індекс
"01133" замінити поштовим індексом "01601".
В.о. директора Департаменту
планування процесів приватизації
та реформування власності Н.Риковавгору