Документ z1104-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.06.2004 N 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2004 р.
за N 1104/9703
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
Про внесення змін до Інструкції про
порядок здійснення контролю і отримання
ліцензій за експортними,
імпортними та лізинговими операціями

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 13 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ), з метою підвищення ефективності
здійснення Національним банком України та уповноваженими банками
покладених на них функцій валютного контролю, а також для
запобігання відпливу капіталу, підвищення прозорості платежів на
користь нерезидентів за зовнішньоекономічними договорами,
попередження можливих дій щодо відмивання грошей Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Інструкції про порядок здійснення контролю і
отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими
операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 24.03.99 N 136 ( z0338-99 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631, такі зміни:
1.1. Пункт 1.6 доповнити словами "(крім випадку,
передбаченого пунктом 3.6 цієї Інструкції)".
1.2. Розділ 3 після пункту 3.5 доповнити пунктом такого
змісту: "3.6. Якщо імпорт продукції здійснюється без її ввезення на
митну територію України, то резидент, крім передбачених пунктом
3.3 цього розділу документів, які засвідчують поставку на його
користь продукції, подає також контракт, який передбачає продаж
цієї продукції нерезиденту та зарахування виручки від продажу
зазначеної продукції на рахунки цього резидента в банках, або
документи, які підтверджують потребу використання ним цієї
продукції за межами України, якщо цей резидент виробляє продукцію,
виконує роботи, надає послуги за межами України. Здійснення контролю за експортною операцією, за якою
продукція, що була придбана резидентом за імпортним договором без
її ввезення на митну територію України, перепродається
нерезиденту, покладається на той банк, через який проводилась
оплата зазначеного імпортного договору. Відлік 90-денного строку
розрахунків за таким експортним договором банк починає з
наступного календарного дня після дня виконання нерезидентом усіх
зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за імпортним
договором. Контроль за такою експортною операцією банк здійснює
відповідно до вимог цієї Інструкції".
1.3. Абзац перший пункту 5.7 доповнити реченням такого
змісту: "Ліцензії за операціями на суму до 100000 доларів США або
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті підписує директор
Генерального департаменту банківського нагляду, а на суму понад
100000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній
валюті - заступник Голови Національного банку України".
1.4. Розділ 7 після пункту 7.6 доповнити новим пунктом такого
змісту: "7.7. Якщо поставка продукції за імпортним договором
резидента відбувається без її ввезення на митну територію України
і резидент не подав документи згідно з вимогами пункту 3.6 розділу
3 цієї Інструкції, то банк одноразово в довільній формі повідомляє
про це податковий орган". У зв'язку з цим пункти 7.7 - 7.11 уважати відповідно пунктами
7.8 - 7.12.
1.5. У додатках 1-4 слова
"Заступник Голови Правління __________________"
(підпис, прізвище) замінити словами
"__________________ ________________ _____________________".
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

2. Генеральному департаменту банківського нагляду
(В.В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного
банку України та банків для керівництва та використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови А.П.Яценюквгору