Про заходи щодо забезпечення видачі відомостей з реєстру документів дозвільного характеру
Держкомпідприємництво; Наказ, Форма типового документа від 22.09.200682
Документ z1103-06, перша редакція — Прийняття від 22.09.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
22.09.2006 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2006 р.
за N 1103/12977

Про заходи щодо забезпечення видачі відомостей
з реєстру документів дозвільного характеру

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" ( 2806-15 ), наказу Держпідприємництва
України від 18 квітня 2006 року N 39 ( z0558-06 ) "Про Тимчасовий
порядок формування, ведення та користування реєстром документів
дозвільного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 16 травня 2006 року за N 558/12432, з метою забезпечення
видачі відомостей з реєстру документів дозвільного характеру
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму запиту про надання довідки з реєстру
документів дозвільного характеру, що додається ( za103-06 ).
2. Затвердити форму повідомлення про відмову в наданні
довідки з реєстру документів дозвільного характеру, що додається.
3. Додаток до пункту 15 Типового положення про адміністратора
та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами,
суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально
уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері
господарської діяльності, затвердженого наказом Держпідприємництва
України від 5 грудня 2005 року N 116 ( z0001-06 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 10 січня 2006 року за N 1/11875,
викласти в новій редакції, що додається.
4. Унести до наказу Держпідприємництва України від 18 квітня
2006 року N 39 ( z0558-06 ) "Про Тимчасовий порядок формування,
ведення та користування реєстром документів дозвільного
характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16
травня 2006 року за N 558/12432 (далі - Наказ), такі зміни:
4.1. В абзаці третьому пункту 2 Наказу ( z0558-06 ) та абзаці
четвертому пункту 1.2 Тимчасового порядку формування, ведення та
користування реєстром документів дозвільного характеру,
затвердженого Наказом (далі - Тимчасовий порядок), слова
"журналами обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для
видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт
господарювання або уповноважена ним особа для отримання документів
дозвільного характеру" замінити словами "бланками довідок з
реєстру документів дозвільного характеру";
4.2. У пункті 5 Наказу ( z0558-06 ) слова "зразок та опис"
замінити на слова "форму та опис";
4.3. У підпункті "г" пункту 2.4 та в абзаці п'ятому пункту
3.4 Тимчасового порядку ( z0558-06 ) слова у лапках "у тому числі
документів дозвільного характеру, які передували його видачі"
виключити;
4.4. Пункт 3.5 Тимчасового порядку ( z0558-06 ) викласти у
такій редакції: "3.5. Довідка видається адміністратором на бланку суворої
звітності та завіряється підписом адміністратора. Форма і опис
бланка довідки затверджується Держпідприємництвом України. Порядок використання, облік та списання бланків довідок
встановлюється Держпідприємництвом України".
5. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
6. Департаменту стратегічного планування, інформаційного
забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечити
опублікування цього наказу в засобах масової інформації та довести
цей наказ до відома представництв Держпідприємництва України після
його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Видача довідок з Реєстру документів дозвільного характеру
запроваджується з 1 січня 2007 року.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
22.09.2006 N 82

ФОРМА ЗАПИТУ
про надання довідки з реєстру
документів дозвільного характеру
( za103-06 )

Директор Департаменту
дозвільної системи О.В.Андрєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
22.09.2006 N 82

ПОВІДОМЛЕННЯ*
про відмову в наданні довідки з реєстру документів
дозвільного характеру

На запит __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - заявника)
від ________________ відмовлено в наданні
(дата) довідки з реєстру документів дозвільного характеру __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва виконавчого комітету міської ради або районної,
районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій)
Підстави для відмови в наданні довідки з реєстру документів
дозвільного характеру: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року
Адміністратор ______________________ _______________
(прізвище та ініціали) (підпис)
_________________________________________ _______________
Керівник (або заступник) міської ради (підпис)
(її виконавчого комітету) або районної М.П.
державної адміністрації,
районної у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій
--------------- * Видається на бланку відповідної міської ради (її
виконавчого комітету), районної та районної у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій.
Директор Департаменту
дозвільної системи О.В.Андрєєв

Додаток
до пункту 3
наказу Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
22.09.2006 N 82
"Додаток до пункту 15
Типового положення
про адміністратора
та порядок його взаємодії
з місцевими дозвільними
органами, суб'єктами
господарювання
та територіальним органом
спеціально уповноваженого
органу з питань дозвільної
системи у сфері
господарської діяльності
( z0001-06 )

ЗРАЗОК ЖУРНАЛУ
обліку/реєстрації заяв та документів,
необхідних для видачі документа
дозвільного характеру, які подає суб'єкт
господарювання або уповноважена
ним особа адміністратору

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Реєстраційний|Дата прийняття|Документ |Орган, що |Найменування|Прізвище та |Відмітка про |Відмітка про |Примітка| |номер |заяви та |дозвільного |видає |юридичної |ініціали |видачу |відмову у | | | |документів, що|характеру |документ |особи або |адміністратора,|документа |видачі | | | |додаються до |або |дозвільного |прізвище, |що прийняв |дозвільного |документа | | | |неї, або дата |відмітка про|характеру |ім'я та по |заяву про |характеру або |дозвільного | | | |прийняття |повідомлення|або реєструє|батькові |отримання |видачу |характеру | | | |повідомлення |(декларацію)|повідомлення|фізичної |документа |зареєстрованого|(номер та дата| | | |(декларації), | |(декларацію)|особи - |дозвільного |повідомлення |рішення | | | |що подає | | |підприємця |характеру |(декларації), |місцевого | | | |суб'єкт | | |(або |та документи до|підпис |дозвільного | | | |господарювання| | |уповноважена|неї або |заявника та |органу про | | | |про | | |ним особа), |повідомлення |дата отримання |відмову у | | | |провадження | | |підпис та |(декларацію), |документа |видачі | | | |певних дій | | |дата |його підпис |дозвільного |документа | | | |щодо | | | | |характеру або |дозвільного | | | |здійснення ним| | | | |зареєстрованого|характеру) або| | | |господарської | | | | |повідомлення |відмову у | | | |діяльності за | | | | |(декларації) |реєстрації | | | |декларативним | | | | | |повідомлення | | | |принципом | | | | | |(декларації) | | | | | | | | | |(номер та дата| | | | | | | | | |листа про | | | | | | | | | |відмову у | | | | | | | | | |реєстрації | | | | | | | | | |повідомлення | | | | | | | | | |(декларації) з| | | | | | | | | |обґрунтуванням| | | | | | | | | |такої | | | | | | | | | |відмови), | | | | | | | | | |підпис та | | | | | | | | | |дата заявника | | |-------------+--------------+------------+------------+------------+---------------+---------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється
печаткою відповідної міської ради (виконавчого комітету),районної,
районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій".
Директор Департаменту
дозвільної системи О.В.Андрєєввгору