Інструкція про заповнення заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів
Мінекономіки (з 2005 р.); Форма, Інструкція від 14.09.2007302
Документ z1102-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.12.2015, підстава - z1433-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
14.09.2007 N 302
( z1100-07 )

ЗАЯВКА
на одержання ліцензії на імпорт товарів
{ Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1348 ( z1433-15 ) від
27.10.2015 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 51 ( z1218-11 ) від 12.09.2011
N 1348 ( z1433-15 ) від 27.10.2015 }
------------------------------------------------------------------ |1. Замовник Код згідно з ЄДРПОУ | | (Номер згідно з ДРФО) | | | |Номер телефону Номер факсу | | | |Номер поточного рахунку в національній валюті, найменування | |банку, МФО, місцезнаходження банку | | | |Номер поточного рахунку в іноземній валюті, найменування банку, | |МФО, місцезнаходження банку | |----------------------------------------------------------------| |2. Споживач товару |3. Продавець | |-----------------------------+----------------------------------| |4. Код |5. |6. |7. |8. |9. Додаткове| |товару |Одиниця |Кількість|Вартість |Вартість |найменування| |згідно з |виміру | |(тис. |(у валюті |товару | |УКТЗЕД | | |доларів |контракту)| | | | | |США) | | | |---------+---------+---------+----------+----------+------------| | | | | | | | |-----------------------------+----------------------------------| |10. Країна призначення Код |13. Базисні умови поставки товару | |11. Країна продавця Код |14. Валюта контракту Код | |12. Країна походження Код |15. Валюта розрахунку Код | |-----------------------------+----------------------------------| |16. Митниця |17. Характер угоди Код | |----------------------------------------------------------------| |18. Підстава для запиту ліцензії | |----------------------------------------------------------------| |18-1. Додаткові дані про товар**: | |назва озоноруйнівної речовини, повний хімічний склад | |стан озоноруйнівної речовини (первинна, рекуперована або | |відновлена) | |технологічний процес/тип і характер виробів та обладнання | |цільове призначення використання озоноруйнівних речовин або | |товарів, що їх містять | |----------------------------------------------------------------| |19. Прізвище, ім'я, по батькові керівника замовника | |Посада | |Посада МП* Підпис Дата | |----------------------------------------------------------------| |20. Особливі умови | ------------------------------------------------------------------
_______________
* За наявності.
** У разі ввезення на митну територію України озоноруйнівних
речовин або товарів, що їх містять.
{ Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1348 ( z1433-15 ) від
27.10.2015 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
14.09.2007 N 302
( z1100-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2007 р.
за N 1102/14369

ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення заявки на одержання ліцензії
на імпорт товарів

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності заявки на одержання ліцензії на
імпорт товарів (далі - заявка).
2. Заявка заповнюється суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності українською мовою.
3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати
Класифікаціям валют та держав світу, затвердженим наказом
Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260
( v0260202-02 ), Класифікатору митних органів та їх структурних
підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій,
затвердженому наказом Державної митної служби України від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ), та Класифікатору характерів
угод, затвердженому наказом Держмитслужби від 09.07.1997 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованому Міністерством юстиції України
24.09.97 N 443/2247.
4. Заявка повинна містити такі відомості: реквізит 1 - найменування (для юридичних осіб), прізвище,
ім'я, по батькові (для фізичних осіб) суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності, який подає заявку, його
місцезнаходження (для юридичних осіб), місце проживання (для
фізичних осіб), номер телефону, номер факсу, ідентифікаційний код
згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер у
Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) за його наявності (для
фізичних осіб), номер поточного рахунку в національній валюті,
найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, номер поточного
рахунку в іноземній валюті, найменування банку, МФО та
місцезнаходження банку; реквізит 2 - найменування споживача товару (для юридичних
осіб) прізвище, ім'я, по батькові споживача товару (для фізичних
осіб), його місцезнаходження (для юридичних осіб), місце
проживання (для фізичних осіб); реквізит 3 - найменування нерезидента, що є контрагентом
згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), його
місцезнаходження (місце проживання); реквізит 4 - десятизначний код товару, що імпортується,
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ); реквізит 5 - одиниця виміру товару, що імпортується, та її
код (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин - у
кілограмах; для одержання ліцензії стосовно товарів, що містять
озоноруйнівні речовини, - згідно із зовнішньоекономічним договором
(контрактом) із зазначенням кількості кожної речовини в кілограмах
на одиницю товару); { Абзац шостий пункту 4 в редакції Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1348 ( z1433-15 )
від 27.10.2015 } реквізит 6 - кількість товару, що імпортується, згідно з
умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків,
специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 5 одиницях виміру
(для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або
товарів, що їх містять, - із зазначенням кількості кожної
речовини); { Абзац сьомий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1348 ( z1433-15 ) від
27.10.2015 } реквізит 7 - вартість товару, що імпортується, у тисячах
доларів США; реквізит 8 - вартість товару, що імпортується, у валюті
контракту; реквізит 9 - додаткове найменування товару, що імпортується; реквізит 10 - країна призначення товару - Україна; реквізит 11 - країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент
згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код; реквізит 12 - країна походження товару, що імпортується, та
її код; реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що імпортується,
відповідно до правил "Інкотермс"; { Абзац чотирнадцятий пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 51 ( z1218-11 ) від 12.09.2011 } реквізит 14 - валюта контракту та її код; реквізит 15 - валюта розрахунку та її код; реквізит 16 - митниця, де буде здійснюватися митне оформлення
товару, що імпортується, дев'ятизначний код митниці згідно з
Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів,
спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим
наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 )
(із змінами); реквізит 17 - характер угоди (розшифрування та код); реквізит 18 - зовнішньоекономічний договір (контракт)
(додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати
укладання, номер та дата погодження відповідного уповноваженого
органу виконавчої влади, інші документи, на підставі яких
оформлюється ліцензія; реквізит 18-1 - назва озоноруйнівної речовини/суміші, повний
хімічний склад озоноруйнівної речовини/суміші; стан озоноруйнівної
речовини (первинна, рекуперована або відновлена); для
озоноруйнівної речовини/суміші - технологічний процес, де буде
використовуватися така речовина/суміш; для виробів та обладнання -
найменування, тип та характер; цільове призначення використання
озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять; { Пункт 4
доповнено новим абзацом двадцятим згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1348 ( z1433-15 ) від
27.10.2015 } реквізит 19 - прізвище, ім'я та по батькові керівника
замовника, який підписав заявку на одержання ліцензії, його посада
(для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові замовника (для
фізичних осіб), підпис, дата підпису, засвідчені печаткою (за
наявності); реквізит 20 - особливі умови імпорту, наприклад, кількість
товару в додаткових одиницях виміру, номер поточного рахунку в
іноземній валюті (якщо декілька валют платежу), найменування
банку, МФО та місцезнаходження банку, інвойси, інше.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної політики В.Андріящуквгору