Документ z1097-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2017  № 1167


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2017 р.
за № 1097/30965

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (із змінами), виключивши підпункт 3 пункту 1.

2. Затвердити Зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2005/24537 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272), що додаються.

4. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Новосад Г.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

В.о. Міністра
охорони здоров'я України

Т.в.о. Міністра
закордонних справ України

Перший заступник
Голови Служби безпеки України

Т.в.о. Голови Державної
прикордонної служби України

Голова Державної
міграційної служби України


А.Б. Аваков


У. Супрун


В.В. Пристайко


П. Демчина


В. Серватюк


М.Ю. СоколюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11.08.2017 № 1167


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2017 р.
за № 1097/30965

ЗМІНИ
до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без  громадянства

1. У пункті 3 слово «(дистанційною)» виключити.

2. Пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Організацію набору іноземців на навчання здійснюють:

1) навчальні заклади.

Навчальні заклади можуть залучати суб’єктів господарювання (резидентів та нерезидентів) на підставі укладених із навчальними закладами договорів щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання;

2) уповноважене МОН державне підприємство (далі - уповноважене державне підприємство).».

3. У пункті 6:

у підпункті 1 після слів «молодшого спеціаліста» виключити слово «спеціаліста»;

у підпункті 3 після слів «державної мови» слово «або» замінити словами «та/або»;

у тексті пункту слово «співбесіда» в усіх відмінках замінити словами «вступні випробування» у відповідних відмінках.

4. Пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Зарахування іноземців за навчальними програми підготовчих факультетів, відділень (підрозділів), з вивчення державної мови та/або мови навчання здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.».

5. У пункті 9:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;»;

підпункт 8 після слова «українця» доповнити словами «(за наявності)».

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Після успішного закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства (далі - Свідоцтво).

Свідоцтва виготовляються навчальними закладами за зразком згідно з додатком до цього Порядку.

Облік виданих Свідоцтв ведеться у книзі обліку, яка прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу (відповідного структурного підрозділу навчального закладу).

У книзі обліку відображаються такі дані:

порядковий реєстраційний номер;

прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові особи, якій видано документ;

номер та серія документа;

дата видачі документа;

підпис особи, яка видала документ.».

7. Абзац четвертий пункту 16 викласти в такій редакції:

«У разі прийняття Міністерством освіти і науки або вищим навчальним закладом рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, навчальний заклад відраховує такого іноземця.».

8. Після пункту 17 доповнити Порядок пунктами 18,19 такого змісту:

«18. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про іноземців, які прибули для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (у підрозділі), за програмами академічної мобільності та/або з вивчення державної мови та/або мови навчання, шляхом внесення відповідних відомостей до електронного журналу протягом 15 днів після зарахування іноземця.

19. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців шляхом внесення змін в електронний журнал протягом 15 днів після зміни статусу студента.».

У зв’язку з цим пункт 18 вважати пунктом 20.

9. Доповнити Порядок новим пунктом 21 такого змісту:

«21. Уповноважене державне підприємство у строки, що встановлюються МОН, узагальнює подану навчальними закладами інформацію щодо надання ними освітніх послуг іноземцям та надсилає МОН для здійснення моніторингу.».

10. У тексті Порядку слова «факультети (відділення)» в усіх відмінках замінити словами «факультети, відділення (підрозділи)» у відповідних відмінках.

11. Додаток до Порядку викласти у такій редакції:


«Додаток
до Порядку організації набору
та навчання (стажування) іноземців
та осіб без громадянства
(пункт 11)

ЗРАЗОК СВІДОЦТВА
про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства

».

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграціїГ. Новосадвгору