Документ z1096-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.11.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.08.2017  № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2017 р.
за № 1096/30964

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 39 - 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про акціонерні товариства», Законів України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами), що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 324 «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 червня 2006 року за № 698/12572 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Папаіка А.В.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.С.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
10.08.2017  № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2017 р.
за № 1096/30964

ЗМІНИ
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. У розділі І:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі - інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі - підсумки випуску)) цінних паперів емітентами цінних паперів, інформації, передбаченої статтями 65 - 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», строки (терміни) та перелік оприлюднення публічними акціонерними товариствами інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, на власному веб-сайті, опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства.»;

2) у пункті 3:

в абзаці четвертому слово «(веб-сторінці)» виключити;

в абзаці шостому слова «(веб-сторінці) (далі - сторінка в мережі Інтернет)» виключити;

3) в абзаці першому пункту 10 слова «та відбитком печатки» виключити;

4) у пункті 12:

в абзацах п’ятому, шостому слова «відбитком печатки емітента та» виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

«Підпис керівника або уповноваженої особи емітента на титульному аркуші Інформації також підтверджує ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог цього Положення.»;

5) пункт 15 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Емітенти цінних паперів можуть додатково розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії повідомлення про суттєві події (інші, ніж Інформація, визначена цим Положенням), які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента. Повідомлення про суттєві події розкривається у довільній формі.»;

6) абзац перший пункту 16 після слів «звітного року),» доповнити словами «міжнародними фінансовими організаціями, які здійснили випуск облігацій на території України, нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України,»;

7) пункт 17 виключити.

2. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. До особливої інформації емітента цінних паперів належать відомості про:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу;

прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу);

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств);

зміну складу посадових осіб емітента;

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства);

зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства;

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

прийняття рішення про виплату дивідендів;

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;

зміну типу акціонерного товариства;

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства;

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків, простих акцій публічного акціонерного товариства;

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства.»;

у пункті 5:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

«1) датою вчинення дії вважається дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:

характеру правочинів;

гранична сукупна вартість правочинів;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення;»;

абзац дванадцятий підпункту 3 викласти у такій редакції:

«Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.»;

пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. У разі зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі зміни власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), складаються за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, у зв'язку з чим пакет власника акцій:

становить 10 і більше відсотків простих акцій;

став менше 10 відсотків простих акцій;

збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків простих акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо фізичної особи, або повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місцезнаходження юридичної особи;

наводиться розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після зміни розміру пакета акцій;

2) відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, складаються за формою, наведеною в таблиці 2 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, у зв'язку з чим пакет власника акцій:

становить 5 і більше відсотків простих акцій;

став менше 5 відсотків простих акцій;

збільшився або зменшився, але становить не менше 5 відсотків простих акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо фізичної особи, або повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місцезнаходження юридичної особи;

наводиться розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після зміни розміру пакета акцій.

У разі зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), або власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, внаслідок чого особа (особи, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, або стала власником значного контрольного пакета акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, або стала власником домінуючого пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, емітент розкриває інформацію відповідно до пункту 16 цієї глави.

В інших випадках інформація розкривається відповідно до цього пункту.»;

абзац перший пункту 8 після слів «наведеною у» доповнити словом та цифрою «таблиці 1»;

в абзаці восьмому пункту 12 слово «та/» виключити;

доповнити главу пунктом 16 такого змісту:

«16. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства емітент розкриває відповідно до підпункту 1 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства емітент розкриває відповідно до підпункту 2 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства емітент розкриває відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у таблиці 3 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

2) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у таблиці 3 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

3) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у таблиці 3 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій.»;

2) у пункті 1 глави 3:

абзац другий підпункту 8 викласти у такій редакції:

«В описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій підприємств емітент обов’язково зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, вказується за який період (періоди) він виплачується, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався обов’язково зазначаються причини;»;

у підпункті 9:

абзац перший після слова «зобов'язання» доповнити словами «та забезпечення»;

абзаци третій - п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.»;

3) у главі 4:

у пункті 1:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств);»;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств), має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VI додатка 38 до цього Положення;»;

абзац другий підпункту 11 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:

«У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці.»;

підпункт 13 викласти у такій редакції:

«13) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць, що містяться у розділі X додатка 38 до цього Положення: "Інформація про випуски акцій", "Процентні облігації", "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду".

В описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій підприємств емітент обов’язково зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, вказується за який період (періоди) він виплачується, чи здійснюється виплата процентного доходу відповідно проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався обов’язково зазначаються причини.

В описі до таблиці "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду" розкривається інформація стосовно причини викупів, проведених протягом звітного періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених товариством акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» емітент розкриває таку інформацію:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

ціна викупу акції;

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дата оплати акцій товариством;»;

у підпункті 15:

абзац перший після слова «зобов'язання» доповнити словами «та забезпечення»;

абзаци сьомий - дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

«Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.».

3. У розділі VІ пункти 3-5 викласти у такій редакції:

«3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що оприлюднюється в офіційному друкованому виданні Комісії, має містити дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

У складі інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, додатково розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за рекомендованою формою, наведеною у пункті 6 додатка 46 до цього Положення. Зазначені показники розкриваються у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення (крім показників, передбачених пунктом 6 додатка 46 до цього Положення).

4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами здійснюється не менш як за 30 днів до дати проведення загальних зборів (якщо інше не встановлено Законом).

5. Вимоги цього розділу не поширюються на емітентів, у тому числі на акціонерні товариства, які проводять загальні збори відповідно до статей 48 та 49 Закону України "Про акціонерні товариства".».

4. Доповнити Положення після розділу ІX новим розділом X такого змісту:

«Х. Розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій), або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій), або домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (далі - інформація про придбання контрольного пакета акцій) та в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на публічні та приватні акціонерні товариства.

2. Розкриття інформації про придбання контрольного пакета акцій на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на власному веб-сайті акціонерного товариства.

3. До інформації про придбання контрольного пакета акцій належать відомості про:

придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій;

обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій.

4. Розкриття інформації про придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання повідомлення від вищезазначеної особи;

2) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від вищезазначеної особи;

3) публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту) товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

4) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

5. Розкриття інформації про придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від вищезазначеної особи;

2) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від зазначеної вище особи;

3) публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту) товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

4) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

6. Розкриття інформації про обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від особи (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій;

2) публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога) товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

7. Розкриття інформації відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» товариство розкриває протягом наступного робочого дня з дня отримання такого повідомлення від особи, яка має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога) товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, яка має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Вимоги до змісту повідомлення про укладення договору, інформації про набуття права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій, оферти та зміненої оферти, повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, публічної безвідкличної вимоги встановлені статтями 65 - 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Вимоги до змісту повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлені пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

При розкритті публічної безвідкличної вимоги товариство обов’язково зазначає дату відправлення її засвідченої копії разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів.».

У зв’язку з цим розділ X вважати розділом ХІ.

5. У тексті Положення слова «на сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «на власному веб-сайті».

6. У додатку 1:

речення «Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.» замінити реченням «Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.»;

літери «М.П.» виключити.

7. Додаток 8 викласти в новій редакції, що додається.

8. У додатку 28 літери «М.П.» виключити.

9. У додатку 29:

1) на титульному аркуші:

речення «Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.» замінити реченням «Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.»;

літери «М.П.» виключити;

2) розділ VI викласти у такій редакції:

«VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис.

__________
*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
**Заповнюється щодо фізичних осіб.»;

3) у таблиці 2 розділу VIII слова «Сума виплачених процентів за звітний період (грн)» замінити словами «Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)»;

4) у таблиці 1 розділу IX:

назву таблиці викласти у такій редакції:

«1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента»;

після слів «Інші зобов’язання» доповнити словами «та забезпечення»;

після слів «Усього зобов'язань» доповнити словами «та забезпечень»;

таблиці 4 - 6 викласти у такій редакції:

«4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


__________
*Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


__________
*Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


__________
*Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.».

10. У додатку 38:

1) речення «Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.» замінити реченням «Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.»;

літери «М.П.» виключити;

2) розділ IV викласти у такій редакції:

«IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього


3) у розділі V:

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Щодо кожної посадової особи зазначаються:

1) посада*;

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи;

3) ідентифікаційний код юридичної особи;

4) рік народження**;

5) освіта**;

6) стаж роботи (років)**;

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**;

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено);

9) опис.

___________
*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
**Заповнюється щодо фізичних осіб.»;

у пункті 2:

у таблиці слова «Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи» замінити словами «Ідентифікаційний код юридичної особи»;

виноску «* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.» виключити;

4) розділ VI викласти у такій редакції:

«VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменніПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменніУсього

__________
*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).»;

5) у таблиці розділу VIII слова «За результатами періоду, що передував звітному» замінити словами «У звітному періоді»;

6) у підпункті 1 таблиці 2 розділу X слова «Сума виплачених процентів за звітний період (грн)» замінити словами «Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)»;

7) у таблиці 3 розділу XII:

назву таблиці викласти у такій редакції:

«3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента»;

після слів «Інші зобов’язання» доповнити словами «та забезпечення»;

після слів «Усього зобов'язань» доповнити словами «та забезпечень».

таблиці 6-8 викласти у такій редакції:

«6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


__________
*Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


__________
*Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


__________
*Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.».

11. У додатку 39:

1) розділ «Загальні збори акціонерів» доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:


Так*

Ні*

Наглядова радаВиконавчий органРевізійна комісія (ревізор)Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства


Інше (зазначити)


У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення______.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення______.»;

2) у розділі «Органи управління»:

речення «Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?» замінити реченням «Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?»;

після таблиці «Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?» речення «У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.» замінити реченням «У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради________.».

12. У додатку 43:

речення «Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.» замінити реченням «Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.»;

літери «М.П.» виключити.

13. Додатки 44, 46 викласти в новій редакції, що додаються.

Т.в.о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівН. Хохлова


Додаток 8
до Положення про розкриття
інформації емітентами
цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

1. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 7 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - нерезидента) (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 7 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1, або 2, або 3 пункту 16 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента


Додаток 44
до Положення про розкриття
інформації емітентами
цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента


2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію


4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності


5. Інформація про загальні збори*. Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини


6. Інформація про дивіденди*. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається


За результатами звітного періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн**

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату***

Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату***

Опис


__________
*Заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство.
**У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
***У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівОсновні засоби (за залишковою вартістю)Довгострокові фінансові інвестиціїЗапасиСумарна дебіторська заборгованістьГроші та їх еквівалентиВласний капіталЗареєстрований (пайовий/статутний) капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Довгострокові зобов'язання і забезпеченняПоточні зобов'язання і забезпеченняЧистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)Середньорічна кількість простих акцій (шт.)Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартістьу відсотках від статутного капіталуЗагальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівГрошові кошти та їх еквівалентиКошти в інших банкахКредити та заборгованість клієнтівУсього зобов'язаньКошти банківКошти клієнтівУсього власного капіталуСтатутний капіталПрибуток (збиток), що належить власникам банкуЧистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік, що належить власникам банку (грн)Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік, що належить власникам банку (грн)3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівОсновні засоби (за залишковою вартістю)Довгострокові фінансові інвестиціїЗапасиСумарна дебіторська заборгованістьГроші та їх еквівалентиВласний капіталЗареєстрований (пайовий/статутний) капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпеченняПоточні зобов'язанняЧистий прибуток (збиток)
Додаток 46
до Положення про розкриття
інформації емітентами
цінних паперів
(пункт 2 розділу VI)

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства

1 -1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

5 -1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівОсновні засоби (за залишковою вартістю)ЗапасиСумарна дебіторська заборгованістьГроші та їх еквівалентиНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Власний капіталЗареєстрований (пайовий/статутний) капіталДовгострокові зобов'язання і забезпеченняПоточні зобов'язання і забезпеченняЧистий фінансовий результат: прибуток (збиток)Середньорічна кількість акцій (шт.)Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)__________
*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

___________________________________________
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище керівника)____________
(дата)
вгору