Документ z1093-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.08.2016, підстава - z1095-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.10.2009 N 1234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1093/17109
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 616 ( z1095-16 ) від 14.07.2016 }
Про внесення змін до Порядку проведення оцінки
фінансового стану бенефіціара та визначення виду
забезпечення для обслуговування та погашення
позики, наданої за рахунок коштів міжнародних
фінансових організацій

З метою вдосконалення процедури проведення оцінки фінансового
стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для
обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій, Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Порядку проведення оцінки фінансового
стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для
обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 01.04.2003 N 247 ( z0315-03 ) (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 12.05.2009
N 658) ( z0533-09 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.04.2003 за N 315/7636, виклавши його у новій редакції,
що додається.
2. Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими
організаціями (Колосова В.П.) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
Заступник Міністра В.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
01.04.2003 N 247
( z0315-03 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 22.10.2009 N 1234)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1093/17109

ПОРЯДОК
проведення оцінки фінансового стану бенефіціара
та визначення виду забезпечення для обслуговування
та погашення позики, наданої за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій

I. Загальні положення
Цей Порядок установлює єдині методичні засади проведення
Міністерством фінансів України (далі - Мінфін) оцінки фінансового
стану бенефіціара, а також визначення виду і розміру забезпечення
для обслуговування та погашення позики, яку планується надати за
рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, а також
Кредитної установи для відбудови, яка діє на підставі повноважень
від Уряду Федеративної Республіки Німеччина.
1. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому
значенні: дискримінантна модель - функція, на основі якої обчислюється
інтегральний показник фінансового стану бенефіціара; інтегральний показник - показник, який обчислюється в
результаті зважування визначеної комбінації фінансових індикаторів
і комплексно характеризує фінансовий стан бенефіціара; МФО - міжнародна фінансова організація; оцінка - оцінка фінансового стану бенефіціара; Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів -
Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів
економічного і соціального розвитку України, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 ( 1027-2008-п )
(зі змінами) (далі - Порядок ініціювання, підготовки та реалізації
проектів); прогноз руху грошових коштів - прогноз суми чистого руху
коштів від операційної та інвестиційної діяльності бенефіціара на
період залучення позики МФО; прогнозний календар обслуговування і погашення боргу -
прогнозний графік виконання боргових зобов'язань на період
залучення позики МФО; борг - загальна сума боргових зобов'язань, термін виконання
яких припадає на відповідний фінансовий рік; фінансові індикатори - показники фінансового стану
підприємства, які включені в дискримінантну модель і
розраховуються на основі фінансової звітності бенефіціара.
2. Усі інші терміни мають значення, визначені Порядком
ініціювання, підготовки та реалізації проектів ( 1027-2008-п ).
3. Оцінка фінансового стану, визначення виду забезпечення та
його розміру проводиться для розроблення проектної пропозиції, яку
передбачено пунктом 8 Порядку ініціювання, підготовки та
реалізації проектів ( 1027-2008-п ).
4. Строк проведення оцінки, визначення виду забезпечення та
його розміру не може перевищувати строку, визначеного Порядком
ініціювання, підготовки та реалізації проектів ( 1027-2008-п ).
5. Результати оцінки використовуються для підготовки
висновків щодо можливості надання бенефіціару позики та визначення
розміру забезпечення зобов'язань бенефіціара.
II. Методичні засади розрахунку та інтерпретації
інтегрального показника оцінки
фінансового стану бенефіціара
1. Оцінка фінансового стану бенефіціара здійснюється шляхом
розрахунку та інтерпретації інтегрального показника фінансового
стану. Здатність позичальника обслуговувати залучені позики
визначається на основі розрахунку поточного та прогнозного
коефіцієнта покриття боргу.
2. Методичною основою визначення інтегрального показника
фінансового стану є методологія багатофакторного дискримінантного
аналізу. Базовий алгоритм багатофакторної дискримінантної моделі
для розрахунку інтегрального показника має такий вигляд:
Z = а X + а X + а X + а X + а X + а X - a ,
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 n n 0
де: Z - інтегральний показник фінансового стану бенефіціара; X , X , ...X - незалежні змінні дискримінантної функції 1 2 n (фінансові індикатори);
а , а .... а - параметри дискримінантної функції (вагомість
1 2 n впливу окремих індикаторів на загальний інтегральний показник
фінансового стану); а - вільний член дискримінантної функції. 0
3. Інтегральний показник фінансового стану бенефіціара
обчислюється з використанням дискримінантних моделей, наведених у
додатку 1 до цього Порядку. Вибір моделі залежить від виду
діяльності бенефіціара. З метою оцінки фінансового стану
бенефіціара слід розраховувати інтегральний показник за три
останніх календарних роки та останній звітний період.
4. Значення інтегрального показника є результатом розв'язку
дискримінантної функції, незалежними змінними в якій є окремі
коефіцієнти, що характеризують різні параметри фінансового стану
бенефіціара. Комбінація фінансових індикаторів, що містяться у
дискримінантній моделі, залежить від виду діяльності бенефіціара.
5. Фінансові коефіцієнти для дискримінантної функції
розраховуються на підставі фінансової звітності бенефіціара.
Порядок обчислення фінансових коефіцієнтів-індикаторів, що
використовуються для розрахунку інтегрального показника, наведено
в додатку 2 до цього Порядку.
6. Для розрахунку фінансових коефіцієнтів використовується
фінансова звітність бенефіціара за три останніх календарні роки та
останній звітний період (форма N 1 "Баланс" ( z0396-99 ),
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689, форма N 2 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затверджена наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690, форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів"
( z0398-99 ), затверджена наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 398/3691), яка включається до пакета документів для
експертизи пропозицій.
7. Для розрахунку поточного коефіцієнта покриття боргу
використовується інформація, що міститься у формі N 3 "Звіт про
рух грошових коштів" ( z0398-99 ), затвердженій наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 398/3691. Для розрахунку прогнозних значень коефіцієнта покриття
боргу використовується інформація, що міститься в прогнозах руху
грошових коштів позичальника та прогнозному календарі
обслуговування і погашення боргу бенефіціара на період залучення
позики МФО, який подається разом із фінансовою звітністю
бенефіціара.
8. Якщо в пропозиціях відсутня фінансова звітність
бенефіціара за три останніх календарних роки та останній звітний
період, а також прогнозні розрахунки руху грошових коштів та
прогнозний календар з обслуговування і погашення боргу
бенефіціара, Мінфін робить висновок про неможливість проведення
оцінки фінансового стану.
9. Для забезпечення якості оцінки фінансового стану параметри
дискримінантних функцій, що зазначені в додатку 1 до цього
Порядку, уточнюються (за необхідності) кожні два роки з
урахуванням актуальних змін у фінансово-господарській діяльності
бенефіціарів, що провадять діяльність в Україні.
10. Мінфін здійснює щорічний моніторинг виконання
інвестиційного проекту та стану інтегрального показника
фінансового стану позичальника.
III. Фінансові індикатори
1. Набір фінансових індикаторів для розрахунку інтегрального
показника фінансового стану містить такі коефіцієнти:
1.1. Коефіцієнт покриття (X ) - розраховується як відношення
1 поточних (оборотних) активів до поточних зобов'язань бенефіціара
та показує рівень покриття необоротних активів короткостроковим
капіталом. У разі якщо коефіцієнт покриття менше одиниці, це
означає, що короткострокові джерела фінансування використовуються
не лише для покриття оборотних активів, а й для фінансування
необоротних активів. Збереження такої ситуації протягом тривалого
періоду своїм наслідком має неплатоспроможність бенефіціара. Оптимальне значення коефіцієнта покриття становить від 1,5 до
2,5. Якщо значення коефіцієнта надто високе, то це свідчить про
те, що бенефіціар неефективно використовує власний капітал та
довгострокові позики, зокрема вкладає їх у запаси чи інші оборотні
активи. У разі якщо фактичне значення показника перевищує 2,5, для
розрахунків коефіцієнта покриття приймається скоригована величина
(додаток 3 до цього Порядку).
1.2. Коефіцієнт фінансової незалежності (X ) - розраховується
2 як відношення власного капіталу до валюти балансу, відображаючи
питому вагу власного капіталу в загальній сумі джерел
фінансування. Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує
структуру капіталу бенефіціара, його незалежність від позичкових
коштів. Чим більшим є значення цього коефіцієнта, тим більш
фінансово незалежним є бенефіціар. Оптимальне значення цього
коефіцієнта залежить від виду діяльності бенефіціара.
1.3. Коефіцієнт оборотності капіталу (X ) - розраховується як
3 відношення чистої виручки від реалізації продукції до валюти
балансу (середньорічної). Коефіцієнт оборотності вкладеного
капіталу визначає швидкість обертання капіталу, який інвестовано в
бенефіціара. Чим більшим є значення цього коефіцієнта, тим
ефективнішою є діяльність бенефіціара. Для нейтралізації надмірного впливу коефіцієнта оборотності
вкладеного капіталу на результати аналізу в розрахунках
максимальне його значення доцільно приймати: для оптової і роздрібної торгівлі, готелів і ресторанів -
фактичне значення; для харчової промисловості, переробки сільськогосподарської
продукції, сільського та лісового господарства, транспорту і
зв'язку - 10,0; для підприємств усіх інших видів діяльності - 5,0.
1.4. Коефіцієнт рентабельності операційного продажу за
грошовим потоком (X ) - розраховується як відношення чистого
4 грошового потоку від операційної діяльності (без урахування змін в
чистих оборотних активах, а також з урахуванням сплачених
відсотків і податку на прибуток) до чистої виручки від реалізації
продукції з урахуванням інших операційних доходів. Цей коефіцієнт характеризує ефективність основної діяльності
бенефіціара з точки зору генерування грошових потоків, які можна
спрямувати на інвестування та погашення заборгованості. Він
показує чистий грошовий потік від операційної діяльності, який
припадає на одиницю виручки від реалізації та інших операційних
доходів. Чим вищий показник, тим більша частина виручки від
реалізації залишається в розпорядженні бенефіціара.
1.5. Коефіцієнт рентабельності активів за вільним грошовим
потоком (X ) - розраховується як відношення суми чистого руху
5 коштів від операційної та інвестиційної діяльності (без урахування
грошових надходжень від реалізації фінансових інвестицій,
необоротних активів та майнових комплексів) до валюти балансу
(середньорічної). Цей коефіцієнт відображає величину чистого
грошового потоку від операційної та інвестиційної діяльності, який
припадає на одиницю активів бенефіціара. Чим вищий показник, тим
ефективніша діяльність бенефіціара.
1.6. Коефіцієнт оборотності позичкового капіталу (X ) -
6 розраховується як відношення суми чистої виручки від реалізації та
інших операційних доходів до обсягу позичкового капіталу. Цей
коефіцієнт характеризує здатність бенефіціара погасити свою
заборгованість за рахунок чистої виручки від реалізації та інших
операційних доходів. Чим більшим є значення коефіцієнта, тим вища
спроможність бенефіціара погасити свою заборгованість за рахунок
операційних доходів.
1.7. Коефіцієнт оборотності позичкового капіталу за грошовим
потоком (X ) - розраховується як відношення чистого грошового
7 потоку від операційної діяльності (без урахування зміни в чистих
оборотних активах та з урахуванням сплачених відсотків і податків
на прибуток) до позичкового капіталу. Чим вищим є значення
коефіцієнта, тим вищою є здатність бенефіціара погасити наявну
заборгованість за рахунок чистих грошових потоків від операційної
діяльності.
1.8. Коефіцієнт рентабельності продажу (X ) - розраховується
8 як відношення прибутку/збитку бенефіціара до здійснення
оподаткування до чистої виручки від реалізації. Коефіцієнт показує
частку прибутку бенефіціара, який припадає на одиницю виручки від
реалізації. Чим вищий показник, тим ефективнішою є діяльність
бенефіціара.
1.9. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (X ) -
9 розраховується як відношення прибутку/збитку бенефіціара після
здійснення оподаткування (чистого прибутку) до середньорічної
вартості власного капіталу. Показує ефективність використання
власного капіталу бенефіціара.
1.10. Коефіцієнт оборотності оборотних активів (X ) -
10 розраховується як відношення чистої виручки від реалізації до
середньорічної вартості оборотних активів. Показує ефективність
використання оборотних активів бенефіціара та швидкість їх
обертання.
2. Здатність бенефіціара обслуговувати залучені позики
визначається на основі розрахунку коефіцієнта покриття боргу
(Кпб). Коефіцієнт розраховується як відношення суми чистого руху
коштів від операційної та інвестиційної діяльності (без урахування
сум нарахованих відсотків) до суми зобов'язань з обслуговування та
погашення боргу на відповідний фінансовий рік. Для визначення
поточного коефіцієнта покриття боргу (Кпб поточний)
використовується інформація, що міститься у формі N 3 "Звіт про
рух грошових коштів" ( z0398-99 ), затвердженій наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 398/3691. Розрахунки здійснюються за такою формулою(1):
-------------- (1) У разі якщо у формі N 3 "Звіт про рух грошових коштів"
( z0398-99 ), затвердженій наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 398/3691, наведені показники в графі
3 "надходження" та графі 4 "видаток", то результуюча величина, яка
використовується в розрахунках фінансових показників, визначається
як різниця між величинами, що містяться в графі 3 та графі 4.
Якщо у формі N 3 "Звіт про рух грошових коштів" ( z0398-99 ),
затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 398/3691, за рядками 070 "Прибуток (збиток) від
операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах", 170
"Чистий рух коштів від операційної діяльності" та 300 "Чистий рух
коштів від інвестиційної діяльності" наведені показники лише в
графі 3 "надходження" чи в графі 4 "видаток", то в розрахунках
використовуються відповідні значення з плюсом (графа 3
"надходження") або з мінусом (графа 4 "видаток").
ф3 p.070 - 060 + p.300
Кпб поточний = ---------------------- ф3 p.130 + 340
У разі відсутності значень за рядками 130 та 340 форми N 3
"Звіт про рух грошових коштів" ( z0398-99 ), затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 398/3691, поточний коефіцієнт покриття боргу не розраховується.
Прогнозний коефіцієнт покриття боргу визначається на основі
інформації, наведеної у прогнозі руху грошових коштів та
прогнозному календарі обслуговування і погашення позик
бенефіціара. Для бенефіціарів, які отримують державні субвенції,
спрямовані на покриття різниці в тарифах, показник чистого руху
коштів розраховується з урахуванням зазначених субвенцій.
3. У разі якщо аналізується інформація, що міститься у
квартальній звітності бенефіціара, з метою обчислення
інтегрального показника фінансового стану задіяні в розрахунках
показники звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових
коштів слід скоригувати на коефіцієнт зіставності (4/N), де N -
порядковий номер останнього звітного кварталу.
IV. Інтерпретація результатів оцінки
фінансового стану бенефіціара
1. Висновок про фінансовий стан бенефіціара робиться на
основі економічної інтерпретації отриманих значень інтегрального
показника (Z) та коефіцієнта покриття боргу.
2. Коефіцієнт покриття боргу вважається достатнім, якщо його
значення дорівнює 1,35 і є вищим за кожен рік протягом періоду
залучення позики МФО.
3. Якість фінансового стану бенефіціара оцінюється за такою
шкалою: Z1 - фінансовий стан позичальника є стійким. Приймається
позитивний висновок про надання позики. Немає жодних свідчень про
можливість затримки з поверненням кредиту; Z2 - зона невизначеності з позитивною динамікою. Приймається
переважно позитивний висновок щодо надання позики у разі, якщо
протягом аналізованого періоду значення інтегрального показника
фінансового стану бенефіціара має тенденцію до збільшення; Z3 - зона невизначеності з негативною динамікою. Приймається
переважно негативний висновок щодо надання позики, якщо протягом
аналізованого періоду значення інтегрального показника фінансового
стану має тенденцію до зменшення; Z4 - фінансовий стан бенефіціара є нестабільним і свідчить
про наявність ознак загрози банкрутства позичальника. Висновок
щодо надання позики приймається у виняткових випадках та лише за
наявності достатнього забезпечення зобов'язань у вигляді
високоліквідної застави та достатнього значення коефіцієнта
покриття боргу; Z5 - незадовільний фінансовий стан, що має ознаки банкрутства
або високого рівня загрози банкрутства позичальника. Приймається
негативний висновок щодо надання позики.
4. При підготовці висновків про якість фінансового стану
бенефіціара ураховують значення інтегрального показника за
останній аналізований період. У разі неможливості здійснення
однозначних висновків на основі інтегрального показника за
останній аналізований період вивчається динаміка інтегрального
показника за попередні періоди.
5. Порядок інтерпретації інтегрального показника залежно від
виду економічної діяльності бенефіціара та віднесення його до
певного класу наведено в додатку 4 до цього Порядку.
6. Висновок про можливість надання позики приймається, якщо
значення інтегрального показника фінансового стану відповідає Z1,
Z2, Z3, Z4 за достатності прогнозних коефіцієнтів покриття боргу
та достатнього обсягу забезпечення повернення позики.
V. Визначення виду забезпечення та його розміру
1. Пропозиція юридичної особи - резидента про ініціювання
інвестиційного самоокупного проекту, фінансування якого
передбачається здійснювати за рахунок коштів МФО, повинна включати
інформацію щодо способу забезпечення погашення та обслуговування
позики.
2. При визначенні виду забезпечення для обслуговування та
погашення позики, наданої за рахунок коштів МФО, слід керуватися
вимогами до виду та розміру забезпечення кредитних операцій, що
передбачені законодавством України.
3. Загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною
операцією є перевищення його ринкової вартості над сумою основного
боргу та річних відсотків за ним, з урахуванням об'єму можливих
витрат на реалізацію застави у разі невиконання позичальником
своїх зобов'язань. Таблиця залежності розміру кредитного
забезпечення від величини інтегрального показника фінансового
стану та виду кредитного забезпечення наведена в додатку 5 до
цього Порядку.
Директор Департаменту
співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями В.П.Колосова

Додаток 1
до Порядку проведення оцінки
фінансового стану
бенефіціара та визначення
виду забезпечення
для обслуговування
та погашення позики, наданої
за рахунок коштів
міжнародних фінансових
організацій

ДИСКРИМІНАНТНІ МОДЕЛІ
оцінки фінансового стану позичальника

------------------------------------------------------------------ | N | Групи видів | Дискримінантна модель | |з/п| економічної | | | | діяльності | | |---+--------------------+---------------------------------------| |1 |Сільське |Z=1,05·X +1,2·X +1,1·X +2,5·X +0,5·X + | | |господарство | 1 2 3 5 7 | | | |+0,2·X - 2,1 | | | | 8 | |---+--------------------+---------------------------------------| |2 |Харчова |Z =1,3·X +0,7·X +0,2·X + 1,6·X + | | |промисловість | 1 2 4 5 | | | |0,1·X + +0,3·X - 2,6 | | | | 8 10 | |---+--------------------+---------------------------------------| |3 |Інші галузі обробної|Z=1,2·X +0,8·X +0,4·X +0,3·X +0,26·X + | | |промисловості | 1 2 3 4 9 | | |(текстильна, |+0,1·X - 2,3 | | |переробка деревини, | 10 | | |хімічна, целюлозно- | | | |паперова тощо) | | |---+--------------------+---------------------------------------| |4 |Добувна |Z = 0,7·X +1,7·X +0,5·X +0,2·X +1,1·X +| | |промисловість, | 1 2 3 4 5 | | |металургія, |+0,6·X + 0,5·X - 2,8 | | |машинобудування, | 6 10 | | |виробництво | | | |електроенергії та | | | |газу | | |---+--------------------+---------------------------------------| |5 |Будівництво |Z = 0,7·X +1,7·X +0,2·X +0,7·X +1,5·X | | | | 1 2 3 4 5 | | | |+0,3·X - 2,5 | | | | 10 | |---+--------------------+---------------------------------------| |6 |Оптова та роздрібна |Z = 0,7·X +2,0·X +0,8·X +0,04·X + | | |торгівля, готелі та | 1 2 4 7 | | |ресторани |0,17·X +0,2·X - 2,6 | | | | 8 10 | |---+--------------------+---------------------------------------| |7 |Транспорт |Z = 0,8·X +1,2·X +0,11·X + 1,1·X + | | | | 1 2 3 4 | | | |+0,3·X + 0,16·X - 2,1 | | | | 9 10 | |---+--------------------+---------------------------------------| |8 |Надання комунальних |Z =1,1·X +1,5·X +3,5X + 0,1·X + | | |послуг з водо- та | 1 2 4 6 | | |теплопостачання, |0,9·X + +0,15·X - 2,8 | | |водовідведення | 9 10 | |---+--------------------+---------------------------------------| |9 |Інші види діяльності|Z=1,3·X +0,24·X +0,4·X +0,1·X +0,07·X +| | | | 1 2 4 7 9 | | | |+0,25·X - 2,3 | | | | 10 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку проведення оцінки
фінансового стану
бенефіціара та визначення
виду забезпечення
для обслуговування
та погашення позики, наданої
за рахунок коштів
міжнародних фінансових
організацій

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
фінансових коефіцієнтів

---------------------------------------------------------------------------------------- | Фінансовий індикатор | Формула розрахунку | Порядок розрахунку | | | | з використанням форм звітності | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт покриття | Поточні активи | ф 1 p.260 | |(Х ) | -------------- | ---------- | | 1 | Поточні зобов'язання | ф 1 p.620 | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт фінансової | Власний капітал | ф1 p.380 | |незалежності (Х ) | --------------- | --------- | | 2 | Валюта балансу | ф1 p.640 | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт оборотності| Чиста виручка від реалізації | ф2 p.35 | |капіталу (Х ) | ---------------------------- | ------------------------- | | 3 | Валюта балансу | ф1 p.640 (гр.3+гр.4) / 2 | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт | Чистий грошовий потік від | ф3 p.070-p.130-p.140 | |рентабельності | операційної діяльності | -------------------- | |операційного продажу | --------------------------- | ф2 p.035+p.60 (гр.3) | |за грошовим потоком |Чиста виручка від реалізації +| | |(Х ) | інші операційні доходи | | | 4 | | | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт | Чистий рух коштів від |ф3 p.170+p.300-p.180-p.190-p.200| |рентабельності активів| операційної та |--------------------------------| |за вільним грошовим | інвестиційної діяльності | ф1 p.640 (гр.3+гр.4) / 2 | |потоком (Х ) | ------------------------- | | | 5 | Валюта балансу | | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт оборотності|Чиста виручка від реалізації +| ф2 p.035+p.60 (гр.3) | |позичкового капіталу | інші операційні доходи | --------------------------- | |(Х ) | ---------------------------- | ф1 pp.480 (гр.4)+620 (гр.4) | | 6 | Позичковий капітал | | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт оборотності| Чистий грошовий потік від | ф3 p.070-p.130-p.140 | |позичкового капіталу | операційної діяльності | --------------------- | |за грошовим потоком | ------------------------- | ф1 pp.480 (гр.4)+620 (гр.4) | |(Х ) | Позичковий капітал | | | 7 | | | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт | Прибуток/Збиток | ф2 p.170-p.175 | |рентабельності продажу| (перед оподаткуванням) | -------------- | |(Х ) | ---------------------------- | ф2 p.35 | | 8 | Чиста виручка від реалізації | | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт | Чистий прибуток/Збиток | ф.2p.220-p.225 | |рентабельності | ---------------------- | ----------------------- | |власного капіталу (Х )| Власний капітал | ф1p.380 (гр.3+гр.4) : 2 | | 9 | | | |----------------------+------------------------------+--------------------------------| |Коефіцієнт оборотності| Чиста виручка від реалізації | ф2.p.35 | |оборотних активів | ---------------------------- | ----------------------- | |(Х ) | Середні залишки оборотних | ф1p.260 (гр.3+гр.4) : 2 | | 10 | активів | | ----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку проведення оцінки
фінансового стану
бенефіціара та визначення
виду забезпечення
для обслуговування
та погашення позики, наданої
за рахунок коштів
міжнародних фінансових
організацій

ШКАЛА
коригування коефіцієнта покриття

------------------------------------------------------------------ | Фактичне значення коефіцієнта | Скориговане значення | | покриття | коефіцієнта покриття | |--------------------------------+-------------------------------| |до 2,50 |фактичне значення | |--------------------------------+-------------------------------| |2,51-2,99 |2,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |3,00-4,00 |2,0 | |--------------------------------+-------------------------------| |більше 4,0 |1,5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку проведення оцінки
фінансового стану
бенефіціара та визначення
виду забезпечення
для обслуговування
та погашення позики, наданої
за рахунок коштів
міжнародних фінансових
організацій

ТАБЛИЦЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
значень інтегрального показника
фінансового стану бенефіціара

------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Види економічної|Z5 |Z4 |Z3 |Z2 |Z1 | |з/п|діяльності |незадовільний|нестабільний|зона |зона |стійкий | | | |фінансовий |фінансовий |невизначеності|невизначеності|фінансовий| | | |стан |стан |з негативною |з позитивною |стан | | | | | |динамікою |динамікою | | |---+----------------+-------------+------------+--------------+--------------+----------| |1 |Сільське |Менше за |Від -2,16 |Від -1,16 до |Від -1,16 до |Більше за | | |господарство |-2,16 |до -1,16 |0,63 |0,63 |0,63 | |---+----------------+-------------+------------+--------------+--------------+----------| |2 |Харчова |Менше за |Від -2,28 |Від -1,28 до |Від -1,28 до |Більше за | | |промисловість |-2,28 |до -1,28 |0,98 |0,98 |0,98 | |---+----------------+-------------+------------+--------------+--------------+----------| |3 |Інші галузі |Менше за |Від -2,24 |Від -1,24 до |Від -1,24 до |Більше за | | |обробної |-2,24 |до -1,24 |0,82 |0,82 |0,82 | | |промисловості | | | | | | | |(текстильна, | | | | | | | |переробка | | | | | | | |деревини, | | | | | | | |хімічна, | | | | | | | |целюлозно- | | | | | | | |паперова тощо) | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+--------------+--------------+----------| |4 |Добувна |Менше за |Від -2,2 до |Від -1,2 до |Від -1,2 до |Більше за | | |промисловість, |-2,2 |-1,2 |1,4 |1,4 |1,4 | | |металургія, | | | | | | | |машино- | | | | | | | |будування, | | | | | | | |виробництво | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | |та газу | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+--------------+--------------+----------| |5 |Будівництво |Менше за |Від -2,12 |Від -1,12 до |Від -1,12 до |Більше за | | | |-2,12 |до -1,12 |0,8 |0,8 |0,8 | |---+----------------+-------------+------------+--------------+--------------+----------| |6 |Оптова та |Менше за |Від -2,45 |Від -1,45 до |Від -1,45 до |Більше за | | |роздрібна |-2,45 |до -1,45 |0,92 |0,92 |0,92 | | |торгівля, готелі| | | | | | | |та ресторани | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+--------------+--------------+----------| |7 |Транспорт |Менше за |Від -2,68 до|Від -1,68 до |Від -1,68 до |Більше за | | | |-2,68 |-1,68 |0,83 |0,83 |0,83 | |---+----------------+-------------+------------+--------------+--------------+----------| |8 |Надання |Менше за |Від -1,5 до |Від -0,75 до |Від -0,75 до |Більше за | | |комунальних |-1,5 |-0,75 |0,3 |0,3 |0,3 | | |послуг з водо- | | | | | | | |та | | | | | | | |теплопостачання,| | | | | | | |водовідведення | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+--------------+--------------+----------| |9 |Інші види |Менше за |Від -2,1 до |Від -1,1 до |Від -1,1 до |Більше за | | |діяльності |-2,1 |-1,1 |0,9 |0,9 |0,9 | ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Порядку проведення оцінки
фінансового стану
бенефіціара та визначення
виду забезпечення
для обслуговування
та погашення позики, наданої
за рахунок коштів
міжнародних фінансових
організацій

ТАБЛИЦЯ ЗАЛЕЖНОСТІ
розміру кредитного забезпечення від величини
інтегрального показника фінансового стану та виду
кредитного забезпечення, у відсотках до суми
основного боргу та відсотків за ним

------------------------------------------------------------------ | Значення |Z1 |Z2 |Z3 |Z4 |Z5 | | інтегрального| | | | | | | показника | | | | | | |Вид | | | | | | |кредитного | | | | | | |забезпечення | | | | | | |---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----| |Державні цінні папери |100 |125 |150 |180 |0 | |---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----| |Інші |150 |175 |200 |225 |0 | |цінні папери | | | | | | |---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----| |Нерухоме майно |150 |160 |180 |200 |0 | |---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----| |Рухоме майно |150 |175 |200 |225 |0 | |---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----| |Інші види кредитного забезпечення|170 |180 |200 |250 |0 | ------------------------------------------------------------------вгору