Документ z1092-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2018  № 759


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2018 р.
за № 1092/32544

Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, та з метою популяризації і сприяння розвитку національного оперного мистецтва, підтримки талановитої творчої молоді, розширення міжнародних культурних зв’язків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 02 червня 2009 року № 25 «Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2009 року за № 558/16574.

3. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної спілки
театральних діячів України
Б. СтрутинськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
30 серпня 2018 року № 759


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2018 р.
за № 1092/32544

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою популяризації та підтримки розвитку національного оперного мистецтва, підвищення професійної виконавської майстерності, розширення міжнародних культурних зв’язків.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

популяризація оперного мистецтва;

виявлення найбільш обдарованих молодих оперних співаків, розкриття їх творчої індивідуальності та потенціалу, удосконалення виконавської майстерності;

створення умов для обміну творчим досвідом та здобутками.

4. Засновником Конкурсу є Міністерство культури України.

5. Конкурс проводиться в місті Львові на базі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької кожні три роки.

6. До участі у проведенні Конкурсу можуть залучатися митці та фахівці у сфері культури, мистецтва, мистецької освіти, представники творчих спілок, підприємств, установ, організацій у сфері мистецтва, незалежні фахівці у сфері публічного або бізнес-адміністрування (за згодою) тощо.

7. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

8. Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, здійснюються із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Порядок організації Конкурсу

1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюється організаційний комітет (далі - оргкомітет). Персональний склад оргкомітету затверджується наказом Міністерства культури України на строк проведення Конкурсу у кількості не менше п’яти осіб.

2. До складу оргкомітету входять голова, заступник голови, члени оргкомітету та секретар.

За необхідності до складу оргкомітету може входити особа, яка здійснюватиме художнє керівництво Конкурсом. Повноваження такої особи визначаються оргкомітетом.

3. До повноважень оргкомітету належать:

1) визначення:

строків проведення Конкурсу;

розміру вступного (реєстраційного) внеску;

фінансових умов Конкурсу;

2) створення:

дирекції Конкурсу;

журі Конкурсу;

3) розгляд та подання на затвердження голові оргкомітету:

умов проведення Конкурсу, конкурсної програми;

плану-графіка проведення Конкурсу;

персонального складу журі (в тому числі кандидатури відповідального секретаря журі);

персонального складу дирекції Конкурсу;

Положення про журі Конкурсу;

символіки Конкурсу, зразків інформаційно-рекламної продукції;

4) координація роботи з підготовки, організації та проведення Конкурсу.

За потреби оргкомітет може вносити зміни або доповнення до умов та конкурсної програми Конкурсу, але не пізніше ніж за два місяці до строку подання документів на Конкурс.

4. Оргкомітет має право:

1) виключати з членів журі осіб у разі порушення ними умов Положення про журі;

2) розглядати пропозиції, брати участь у прийнятті та реалізації своїх рішень.

5. Члени оргкомітету зобов’язані:

особисто брати участь у засіданнях оргкомітету;

запобігати конфлікту інтересів;

виконувати рішення оргкомітету.

6. Формою роботи оргкомітету є засідання. Рішення про проведення засідання приймає голова оргкомітету. Засідання оргкомітету проводить голова оргкомітету або за його дорученням заступник голови оргкомітету, у разі його відсутності - визначений головою оргкомітету член оргкомітету. Засідання оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його членів. Рішення оргкомітету приймаються колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Делегування членами оргкомітету права голосу у разі їх відсутності на засіданні іншим членам оргкомітету не допускається.

7. Рішення оргкомітету оформлюються протоколами. Протоколи засідань підписують головуючий на засіданні та секретар оргкомітету. Протокольні рішення оргкомітету оприлюднюються на офіційному веб-сайті Конкурсу.

8. Організаційне забезпечення діяльності оргкомітету здійснює секретар оргкомітету, який забезпечує:

1) підготовку документів для розгляду на засіданнях оргкомітету;

2) інформування членів оргкомітету про його засідання;

3) ведення протоколів засідань оргкомітету.

Секретар оргкомітету бере участь у засіданнях без права голосу.

9. Для вирішення поточних організаційних питань оргкомітет утворює дирекцію Конкурсу у складі не менше п’яти осіб.

10. До повноважень дирекції Конкурсу належать:

1) забезпечення:

підготовки, організації та проведення Конкурсу;

виготовлення інформаційно-рекламної продукції;

проведення рекламної кампанії конкурсних заходів;

2) створення належних умов для перебування учасників, журі, гостей Конкурсу;

3) розгляд заявок претендентів на участь у Конкурсі та у разі невідповідності поданих документів умовам Конкурсу прийняття рішень про недопущення їх до участі у Конкурсі;

4) формування та оприлюднення складу учасників Конкурсу;

5) внесення на розгляд оргкомітету Положення про журі Конкурсу;

6) формування складу журі та подання його на розгляд оргкомітету;

7) сприяння висвітленню проведення Конкурсу в засобах масової інформації;

8) передання протоколів засідань журі на зберігання засновнику Конкурсу;

9) організація роботи прес-центру Конкурсу (за наявності) під час проведення Конкурсу;

10) виконання інших функцій, пов’язаних з організацією та проведенням Конкурсу.

11. Засідання оргкомітету проводяться за потреби відповідно до завдань, що виникають під час підготовки та проведення Конкурсу.

На засідання оргкомітету за необхідності запрошуються представники дирекції Конкурсу.

12. Для здійснення своїх повноважень оргкомітет і дирекція Конкурсу взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства та іншими юридичними і фізичними особами.

III. Порядок проведення Конкурсу, основні вимоги до учасників

1. Проведення Конкурсу передбачає:

церемонію відкриття Конкурсу;

конкурсні прослуховування;

прес-конференції, круглі столи, майстер-класи, творчі зустрічі з діячами музичного та театрального мистецтв;

урочисту церемонію нагородження та заключний концерт переможців.

2. У Конкурсі можуть брати участь студенти закладів спеціалізованої мистецької освіти (музичного спрямування) України та іноземних держав, професійні співаки, які мають спеціальну музичну освіту.

У Конкурсі можуть брати участь вокалісти всіх голосових категорій та всіх національностей, які приймають умови Конкурсу та яким у рік проведення Конкурсу виповнилося не більше 35 років.

3. Конкурс проводиться окремо серед співаків та співачок.

4. Джерелом офіційної інформації про підготовку та проведення Конкурсу є офіційний веб-сайт Конкурсу.

Інформація про Конкурс (історична довідка, умови Конкурсу, премії та нагороди, план-графік проведення, персональний склад журі Конкурсу, учасники Конкурсу з їх конкурсною програмою тощо) розміщується державною та англійською мовами, а також за необхідності за рішенням оргкомітету другою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи).

5. Для участі в Конкурсі подається онлайн-заявка учасника Конкурсу, яка заповнюється на офіційному веб-сайті Конкурсу, до якої додаються документи, визначені умовами Конкурсу.

6. Конкурсна програма складається зі змагань в три тури (два відбіркові і фінальний) та заключного концерту переможців.

7. Мінкультури як засновник Конкурсу може відмовитися від його проведення у разі, якщо проведення Конкурсу стало неможливим з обставин, які від нього не залежать, про що має попередити шляхом публікації відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Конкурсу та/або у засобах масової інформації, але не пізніше дати, визначеної для кінцевого строку приймання документів. У разі виникнення непередбачених під час оголошення конкурсу обставин та скасування Конкурсу після визначення всіх його учасників Мінкультури або за його дорученням організатор Конкурсу повідомляє про це кожного учасника будь-якими доступними засобами зв’язку, при цьому сплачений вступний внесок повертається учаснику Конкурсу.

IV. Журі Конкурсу

1. З метою перегляду виступів, відбору, об’єктивного оцінювання учасників Конкурсу та визначення його переможців оргкомітет створює журі, до складу якого входять видатні діячі музичного мистецтва України та іноземних держав (за їх згодою).

Персональний склад журі затверджується головою оргкомітету.

2. Кількість членів журі може становити від п’яти до одинадцяти осіб.

3. До складу журі входять голова, члени журі та відповідальний секретар.

4. Організаційне забезпечення роботи журі та його взаємодія з оргкомітетом та дирекцією Конкурсу здійснюються відповідальним секретарем журі.

Відповідальний секретар бере участь у роботі журі без права голосу.

5. Відповідальний секретар журі:

забезпечує своєчасне заповнення відомостей щодо підсумків голосування та підбиття підсумків голосування журі;

веде протоколи засідань журі;

передає протоколи засідань та оціночні відомості для голосування після завершення Конкурсу його засновнику.

6. Діяльність роботи журі регламентується Положенням про журі, яке визначає права та обов’язки членів журі, порядок оцінювання виступів учасників, присудження премій і нагород, проведення голосування, підбиття підсумків та оформлення результатів Конкурсу.

7. Члени журі зобов’язані дотримуватись таємниці голосування та інформації щодо результатів виступів учасників Конкурсу кожного туру, а також під час прийняття остаточного рішення про переможців та не мають права обговорювати виступи учасників Конкурсу до голосування, оприлюднювати результати голосування до офіційного оголошення результатів Конкурсу.

8. Перед початком Конкурсу всі члени журі письмово засвідчують наявність або відсутність конфлікту інтересів.

Члени журі, які мають конфлікт інтересів, зобов’язані повідомити про це перед початком засідання і пояснити його суть.

У разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у члена журі конфлікту інтересів, такий член журі не бере участі в голосуванні.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення журі рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

9. Результати проведення кожного туру Конкурсу оформлюються протоколами засідань журі, в яких зазначаються підсумки голосування. Протокол підписують голова, відповідальний секретар та члени журі, які брали участь у засіданні. Протоколи засідань журі та відомості щодо підсумків голосування зберігаються у засновника Конкурсу протягом двох років.

10. Дипломи переможців Конкурсу підписують голова та члени журі.

V. Премії та нагороди Конкурсу

1. Оргкомітет визначає нагороди та встановлює розміри премій для переможців Конкурсу:

гран-прі Конкурсу;

дві перші премії (співаки та співачки);

дві другі премії (співаки та співачки);

дві треті премії (співаки та співачки);

дві четверті премії (співаки та співачки).

Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право встановлювати спеціальні призи і премії учасникам Конкурсу, про що зазначається в умовах Конкурсу.

2. Журі має право:

присудити додатково другу або третю премію, якщо не присуджено відповідно першу або другу премію;

присудити дипломи кращим концертмейстерам Конкурсу (не більше двох) з врученням кожному заохочувальної премії у межах встановленого преміального фонду.

3. Усі премії виплачуються в національній валюті згідно із законодавством України.

4. Підприємства, установи та організації, громадські об’єднання, благодійні фонди, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати додаткові премії, спеціальні призи та інші відзнаки учасникам Конкурсу за погодженням з оргкомітетом.

5. Переможці Конкурсу беруть участь в урочистій церемонії нагородження та заключному концерті.

VI. Фінансове забезпечення Конкурсу

1. Фінансування Конкурсу здійснюється в межах асигнувань, передбачених Мінкультури у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

2. Всі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначається оргкомітетом.

3. Витрати, пов’язані з проїздом учасників Конкурсу до міста Львова і в зворотний бік, а також їх участь у першому турі здійснюються за власний рахунок.

4. Витрати, пов’язані з відрядженням учасників, які пройшли у другий та третій тури, та їх концертмейстерів, а також на перебування членів журі Конкурсу здійснюються за рахунок засновника Конкурсу.

Начальник управління
сценічного
і візуального мистецтваП. Білашвгору