Документ z1092-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.06.2013, підстава - z0937-13

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2355 від 19.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 грудня 2001 р.
за N 1092/6283
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 796 ( z0937-13 ) від 10.06.2013 }
Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі оцінювачів
{ Додатково див. Наказ Фонду державного майна
N 375 ( v0375224-02 ) від 25.02.2002 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 746 ( v0746224-03 ) від 05.05.2003
N 456 ( z0362-04 ) від 10.03.2004
N 2324 ( v2324224-05 ) від 08.08.2005
N 216 ( z0296-10 ) від 16.02.2010
N 1677 ( z1233-10 ) від 15.11.2010 }

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного
майна N 555 ( z0658-12 ) від 23.04.2012 - Наказ скасовано
на підставі Наказу Фонду державного майна N 2965
( z0995-12 ) від 15.06.2012 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 3678 ( z1858-12 ) від 19.10.2012
N 452 ( z0656-13 ) від 04.04.2013 }

З метою забезпечення реалізації права фізичних осіб
(оцінювачів), яким видані кваліфікаційні документи оцінювача
(кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів), зареєструватися в
Державному реєстрі оцінювачів відповідно до вимог Закону України
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні" ( 2658-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів (додається).
2. Управлінню оцінки майна та фінансово-господарського
аналізу (Н.Лебідь) забезпечити: ведення обліку надходження інформації та документів, що
додаються до неї, які подаються фізичними особами (оцінювачами) до
Державного реєстру оцінювачів; підготовку рішень Фонду державного майна України щодо
реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів; реєстрацію цього Порядку в Міністерстві юстиції України.

{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна
N 216 ( z0296-10 ) від 16.02.2010 }

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду О.Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
19.12.2001 N 2355
(у редакції наказу Фонду
державного майна України
від 16.02.2010 N 216)
( z0296-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2001 р.
за N 1092/6283

ПОРЯДОК
реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі оцінювачів

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 17 Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (далі - Закон про оцінку),
встановлює вимоги щодо процедури реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів.
1.2. Державний реєстр оцінювачів є автоматизованою системою
збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів в
Україні, ведення якого здійснює Фонд відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 09.09.2002 N 1594 ( z0752-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.09.2002 за
N 752/7040.
1.3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача є документом, що
підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за
програмою базової підготовки для самостійного проведення оцінки
майна. Кваліфікаційне свідоцтво є безстроковим у разі виконання
оцінювачем всіх вимог, встановлених Законом про оцінку
( 2658-14 ).
1.4. Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні свідоцтва
оцінювачів відповідно до статті 15 Закону про оцінку ( 2658-14 ),
у двотижневий строк від дати отримання кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача подають до Фонду документи за встановленою цим Порядком
процедурою на реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.
1.5. Відповідно до пункту 5 розділу VII Закону про оцінку
( 2658-14 ) фізичні особи, які отримали кваліфікаційні документи
оцінювачів у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом,
мали право протягом року зареєструватися в Державному реєстрі
оцінювачів. Кваліфікаційні документи оцінювачів, видані фізичним
особам, які протягом зазначеного строку не зареєструвалися в
Державному реєстрі оцінювачів, уважаються недійсними.
II. Процедура реєстрації
2.1. Процедура реєстрації фізичної особи (оцінювача) у
Державному реєстрі оцінювачів передбачає: 2.1.1. Подання фізичною особою (оцінювачем) до Фонду таких
документів: заяви про реєстрацію (додаток 1); довідки з місця роботи (додаток 2); довідки про оцінювача (додаток 3); копії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача; { Абзац п'ятий
підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Наказом Фонду державного майна N 3678 ( z1858-12 ) від
19.10.2012 } копії паспорта; повідомлення (додаток 4). { Підпункт 2.1.1 пункту 2.1
розділу II доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Фонду
державного майна N 3678 ( z1858-12 ) від 19.10.2012 } Якщо на дату подання інформації до Державного реєстру
оцінювачів оцінювач: постійно проживає на території України і є громадянином
України, подається копія першої та другої сторінок паспорта
громадянина України; постійно (або тимчасово) проживає за кордоном і є
громадянином України, подається копія паспорта громадянина України
для виїзду за кордон; постійно (або тимчасово) проживає на території України і є
іноземцем або особою без громадянства, подається копія посвідки
про тимчасове або постійне проживання, оформлення якої
здійснюється згідно з Правилами в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ). 2.1.2. Розгляд та перевірку інформації щодо змісту та
правильності оформлення документів. 2.1.3. Прийняття рішення про реєстрацію або відмову в
реєстрації у Державному реєстрі оцінювачів.
2.2. Якщо на дату подання інформації оцінювач тимчасово не
працює, про це робиться відповідний запис у довідці про оцінювача.
Після працевлаштування оцінювач повинен у тижневий строк направити
до Фонду довідку з місця роботи за формою згідно з додатком 2 до
цього Порядку.
2.3. З метою вчасного відображення достовірної інформації
оцінювачі, зареєстровані у Державному реєстрі оцінювачів, у
тижневий строк від дати виникнення будь-яких змін щодо місця
проживання, місця роботи, контактних телефонів подають до Фонду
нову довідку з місця роботи та (або) довідку про оцінювача.
2.4. Фонд веде облік надходження документів, які подаються
оцінювачами для реєстрації у Державному реєстрі оцінювачів. Облік
ведеться в журналі реєстрації вхідних документів заявників. У
журналі зазначаються дата та реєстраційний номер отриманих Фондом
документів.
2.5. Фонд протягом двох тижнів здійснює розгляд, перевірку
документів та приймає відповідне рішення про реєстрацію у
Державному реєстрі оцінювачів. З цією метою Фонд має право
звертатися до організацій, установ, інших осіб, у тому числі до
фізичної особи, що подала документи, для отримання додаткової
інформації.
2.6. Рішення про реєстрацію фізичної особи приймається у разі
відповідності поданих документів вимогам підпункту 2.1.1 пункту
2.1 цього розділу. Рішення про реєстрацію приймається посадовою
особою Фонду, в підпорядкуванні якого перебуває відповідний
структурний підрозділ, до повноваження якого належить вирішення
питань з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності, шляхом видання свідоцтва про реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів (додаток 5). { Пункт 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 3678 ( z1858-12 ) від 19.10.2012 }
2.7. Рішення про відмову у реєстрації фізичної особи у
Державному реєстрі оцінювачів Фонд приймає за таких підстав: неподання або неналежного оформлення хоча б одного з
документів, передбачених підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 цього
розділу; невідповідності інформації, що подається, вимогам підпункту
2.1.1 пункту 2.1 цього розділу; подання кваліфікаційних документів оцінювачів, що видавалися
в порядку, який діяв до набрання чинності Законом про оцінку
( 2658-14 ).
III. Свідоцтво про реєстрацію
у Державному реєстрі оцінювачів
3.1. Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів
(далі - свідоцтво) є документом, що підтверджує факт реєстрації
фізичної особи (оцінювача) у Державному реєстрі оцінювачів та
право здійснювати оцінку майна та майнових прав за відповідними
напрямами та спеціалізаціями. У свідоцтві зазначаються напрями і
спеціалізації, які підтверджені відповідним(и) кваліфікаційним(и)
свідоцтвом(ами) оцінювача (кваліфікаційним(и) документом (ами)
оцінювача).
3.2. Свідоцтво підписується посадовою особою Фонду, яка
визначена відповідним наказом Голови Фонду, та завіряється
печаткою Фонду.
3.3. У разі: отримання фізичною особою нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача; розмежування кваліфікаційного документа оцінювача; втрати свідоцтва про реєстрацію у Державному реєстрі
оцінювачів; своєчасного неподання повідомлення за формою, наведеною у
додатку 4 до цього Порядку; { Пункт 3.3 розділу III доповнено
абзацом п'ятим згідно з Наказом Фонду державного майна N 3678
( z1858-12 ) від 19.10.2012 } неінформування Фонду про не погашену або не зняту судимість
за вчинення злочину; { Пункт 3.3 розділу III доповнено абзацом
шостим згідно з Наказом Фонду державного майна N 3678 ( z1858-12 )
від 19.10.2012 } неінформування Фонду про накладання адміністративного
стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом
останнього року; { Пункт 3.3 розділу III доповнено абзацом сьомим
згідно з Наказом Фонду державного майна N 3678 ( z1858-12 ) від
19.10.2012 } зміни прізвища, ім'я, по батькові оцінювача - свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів
підлягає анулюванню шляхом видання відповідного наказу Фонду.
Оригінал попереднього свідоцтва про реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів підлягає поверненню до Фонду, крім випадку його
втрати.
3.4. Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі оцінювачів
у випадках, визначених у пункті 3.3 цього розділу, здійснюється
Фондом у порядку, встановленому пунктом 2.1 розділу II цього
Порядку.
3.5. Особи, які зареєстровані в Державному реєстрі
оцінювачів, отримують оригінал свідоцтва особисто або через інших
осіб за наявності у них відповідної довіреності. Факт отримання
свідоцтва фіксується в журналі реєстрації вхідних документів
заявників. Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі
оцінювачів готується у двох примірниках, один примірник
підписується посадовою особою Фонду, завіряється печаткою Фонду та
видається оцінювачу, другий примірник з візами погодження
зберігається у Фонді. { Пункт 3.5 розділу ІIІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 452 ( z0656-13 ) від 04.04.2013 }
3.6. Кваліфікаційні документи оцінювачів, що були отримані
фізичними особами до набрання чинності Законом про оцінку
( 2658-14 ), зареєстровані у Державному реєстрі оцінювачів,
вважаються безстроковими незалежно від строку дії таких
кваліфікаційних документів у разі виконання оцінювачем всіх вимог,
установлених Законом про оцінку.
3.7. Проведення оцінки майна фізичною особою, яка має не
погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, або фізичною
особою, на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення протягом останнього року, або фізичною
особою, дія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (кваліфікаційного
документа оцінювача) якої зупинена, забороняється. Оцінка майна,
яка була підписана зазначеною фізичною особою, вважається
недійсною. { Пункт 3.7 розділу III в редакції Наказу Фонду державного майна
N 3678 ( z1858-12 ) від 19.10.2012 }
3.8. Спори, пов'язані з реєстрацією фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, вирішуються в
порядку, установленому законодавством.
3.9. Оцінювачем не може бути особа, яка має не погашену або
не зняту судимість за вчинення злочину або на яку протягом
останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення. Оцінювачу забороняється
використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної
вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе
чи інших осіб. { Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 3678 ( z1858-12 ) від 19.10.2012 }
{ Порядок в редакції Наказів Фонду державного майна N 216
( z0296-10 ) від 16.02.2010 }
Начальник Управління оцінки майна
та фінансово-господарського аналізу Н.Лебідь
Додаток 1
до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі
оцінювачів
Фонд державного майна
України

ЗАЯВА
про реєстрацію

Заявник _____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Кваліфікаційний документ оцінювача
________________________________________________________________,
(назва документа)
виданий _________________________________________________________________
(зазначаються орган державної влади та навчальний заклад,
які видали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача)
за напрямами оцінки майна ________________________________________________________________,
(зазначається зміст документа)
протокол Екзаменаційної комісії від ______________ N ________
Прошу зареєструвати мене у Державному реєстрі оцінювачів.
Документи, передбачені Порядком реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженим наказом
Фонду державного майна України від 19.12.2001 N 2355,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
N 1092/6283, додаються.
"___" ___________ 20__ року ________________
{ Додаток в редакції Наказів Фонду державного майна N 456
( z0362-04 ) від 10.03.2004, N 216 ( z0296-10 ) від 16.02.2010 }

Додаток 2
до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі
оцінювачів

ДОВІДКА

Цією довідкою засвідчується, що _____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
оцінювача)
дійсно працює у складі
_________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації)
на посаді ______________________ з _______________________ року.
(дата)
Довідка видана для пред'явлення до Фонду державного майна
України для реєстрації у Державному реєстрі оцінювачів.
_______________________________ __________ ____________________
(посада керівника підприємства, (підпис) (ініціали, прізвище)
установи, організації,
що видав довідку)
М.П.
"___" ___________ 20__ року
{ Додаток 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 216
( z0296-10 ) від 16.02.2010 }

Додаток 3
до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі
оцінювачів

ДОВІДКА
про оцінювача

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Прізвище,|Громадянство(1)| Паспортні | Реквізити кваліфікаційного | Контактні | Членство в | Місце | | ім'я та | | реквізити(2)| документа оцінювача | реквізити(4) | громадській |роботи(6)| | по | | | | | організації | | |батькові | |-------------+-----------------------------------+--------------|оцінювачів(5)| | | | |серія,| коли |назва|номер |орган,| отримана |місце |телефон| (повне | | | | |номер |та ким| | та | що |кваліфікація(3)|прожи-|(факс) | найменування| | | | | |видано| | дата |видав | |вання | | організації,| | | | | | | |видачі|доку- | | | | дата | | | | | | | | | мент | | | | вступу) | | |---------+---------------+------+------+-----+------+------+---------------+------+-------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------+---------------+------+------+-----+------+------+---------------+------+-------+-------------+---------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ___________ 20__ року ___________ / ______________________
(підпис (ініціали, прізвище)
оцінювача)
-------------- (1) Заповнюється таким чином: громадянами України
вказується - "Україна"; громадянами інших держав вказується повна
назва країни громадянства; особами без громадянства ставиться "-".
(2) Додається копія відповідних сторінок паспорта громадянина
України (паспорта громадянина іншої держави).
(3) Зазначається повністю з кваліфікаційного документа
оцінювача.
(4) Вказуються контактні реквізити місця проживання та (або)
місця роботи (з відповідною вказівкою).
(5) Вказується у разі членства у громадській організації
оцінювачів.
(6) У разі якщо оцінювач тимчасово не працює, слід зазначити
про це.
{ Додаток 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 216
( z0296-10 ) від 16.02.2010 }
Додаток 4
до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі
оцінювачів
Фонд державного майна
України

ПОВІДОМЛЕННЯ
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
повідомляє, що на дату подання повідомлення:
не погашену судимість __________________________________________;
(зазначити про наявність або відсутність
не погашеної судимості*)
не зняту судимість за вчинення злочину _________________________;
(зазначити про наявність
або відсутність не знятої
судимості*)
адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення
протягом останнього року ________________________________________
(зазначити про наявність або відсутність
накладання стягнення*)
Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні" повідомляю, що мені відомо про те, що: оцінювачем не може бути особа, яка має не погашену або не
зняту судимість за вчинення злочину; оцінювачем не може бути особа, на яку протягом останнього
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення. Оцінювачу забороняється використовувати свої повноваження з
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. Оцінка майна, проведена фізичною особою, яка має не погашену
або не зняту судимість за вчинення злочину, або фізичною особою,
на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення протягом останнього року, або фізичною
особою, дія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (кваліфікаційного
документа оцінювача) якої зупинена, вважається недійсною. Повідомляю також, що мені відомо про кримінальну
відповідальність, передбачену статтею 365-2 Кримінального кодексу
України. У разі відкриття кримінальної справи (погашення, зняття
судимості) або накладання адміністративного стягнення за вчинення
корупційного правопорушення зобов'язуюся протягом тижня письмово
інформувати Фонд державного майна України.
"___" __________ 20__ р. ________________
(дата) (підпис)
_________________
* Заповнюється власноруч.
{ Порядок доповнено новим Додатком 4 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 3678 ( z1858-12 ) від 19.10.2012 }

Додаток 5
до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі
оцінювачів
Державний Герб України
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів

від _____________20__ року N ______________
Видане _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові оцінювача)
на підставі _____________________________________________________
(назва кваліфікаційного документа оцінювача)
від _______________ N ______, виданого __________________________
(зазначаються орган державної влади
________________________________________________________________,
та навчальний заклад, які видали
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача)
та свідчить про те, що його (її) зареєстровано в Державному
реєстрі оцінювачів як оцінювача, який має право здійснювати оцінку
майна та майнових прав за такими напрямами:
1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі*:
---- | | 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, ---- нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них. ---- | | 1.2. Оцінка машин і обладнання. ---- ---- | | 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. ---- ---- | | 1.4. Оцінка літальних апаратів. ---- ---- | | 1.5. Оцінка судноплавних засобів. ---- ---- | | 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну ---- цінність. ---- | | 1.7. Оцінка рухомих речей, крім тих, що віднесені ----до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять
культурну цінність.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на
об'єкти інтелектуальної власності*:
---- | | 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних ---- паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).
2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.
М.П.
________________ _________________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
-------------- * Непотрібне закреслити
{ Додаток в редакції Наказу Фонду державного майна N 216
( z0296-10 ) від 16.02.2010; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 1677 ( z1233-10 ) від
15.11.2010 }
вгору