Документ z1090-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
31 липня 2019 року № 639


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 жовтня 2019 р.
за № 1090/34061

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства внутрішніх справ України з відбору та направлення поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

I. Загальні положення

1. Комісія Міністерства внутрішніх справ України з відбору та направлення поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (далі - Комісія з відбору) - колегіальний орган, що складається із числа керівників та представників структурних підрозділів апарату МВС, Національної поліції України, Головного управління Національної гвардії України, Національної академії внутрішніх справ (далі - НАВС), головним завданням якого є всебічне вивчення професійних, ділових та моральних якостей осіб, які виявили бажання взяти участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (далі - місії) у складі національного персоналу.

2. Це Положення визначає організаційні засади відбору поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України до складу національного персоналу.

3. Головною метою діяльності Комісії з відбору є забезпечення об’єктивної, прозорої та повної оцінки ділових і особистих якостей осіб на підставі глибокого та всебічного вивчення, встановлення їх відповідності вимогам до кандидатів для участі в місіях, які визначені міжнародними організаціями та МВС. Відбір проводиться з дотриманням принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4. Завданням Комісії з відбору є:

1) проведення якісного відбору осіб, які відповідають вимогам міжнародних організацій;

2) створення резерву кандидатів для участі в місіях.

5. Комісія з відбору у своїй діяльності керується законодавством України.

6. Створення Комісії з відбору, її компетенція та повноваження визначаються цим Положенням.

II. Створення Комісії з відбору

1. Комісія з відбору створюється в МВС із числа керівників та представників структурних підрозділів апарату МВС, Національної поліції України, Головного управління Національної гвардії України, НАВС. Склад Комісії з відбору затверджує Міністр внутрішніх справ України.

2. До складу Комісії з відбору входять:

1) голова Комісії - державний секретар МВС;

2) заступник голови Комісії;

3) члени Комісії;

4) секретар Комісії (представник Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (далі - ДПООНД).

3. Голова Комісії з відбору:

1) здійснює керівництво її діяльністю та персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань, законність прийнятих рішень і здійснення нею своїх функцій;

2) визначає повноваження заступника голови Комісії, її секретаря та членів.

III. Організація роботи Комісії з відбору

1. Формою роботи Комісії з відбору є засідання, які проводяться за потреби та скликаються головою Комісії з відбору. Засідання є правоможним за умови наявності не менше половини складу Комісії з відбору.

2. Підготовка засідання забезпечується ДПООНД разом з НАВС.

3. Голова визначає час і місце проведення засідання і повідомляє про це членів Комісії з відбору через секретаря.

4. Засідання Комісії з відбору веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

5. Члени Комісії з відбору беруть участь у засіданнях особисто.

Усі члени незалежні й мають право висловлювати свої думки, пропозиції з питань, які опрацьовуються на засіданні Комісії з відбору.

6. Для виконання покладених завдань Комісія з відбору розглядає матеріали виїзної справи та інші додаткові документи, що можуть знадобитися для прийняття рішення.

7. Доповідає матеріали представник ДПООНД або НАВС.

8. Секретар Комісії з відбору відповідає за ведення протоколів засідання та за підготовку документів, які розглядаються.

9. Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів.

У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

10. Рішення оформляється протоколом, який підписують голова та секретар Комісії.

11. Член Комісії з відбору може особисто або разом з іншими її членами висловити окрему думку щодо рішення.

Окрема думка є невід’ємною частиною рішення.

12. За результатами розгляду матеріалів стосовно кандидатів для участі в місіях та співбесіди з ними Комісія з відбору приймає одне з таких рішень:

1) направити кандидата до місії;

2) відмовити в направленні кандидата до місії;

3) включити кандидата до діючого резерву кандидатів, що можуть бути направлені до місій, та/або повернутися до розгляду питання про направлення кандидата до місії через певний строк.

13. Рішення Комісії з відбору може бути оскаржено керівництву МВС у десятиденний строк шляхом подання письмового рапорту чи заяви на ім’я Міністра внутрішніх справ України або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

Директор
Департаменту персоналу,
організації освітньої
та наукової діяльності
Міністерства внутрішніх
справ України


Г.О. Доскевичвгору