Документ z1088-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.01.2010, підстава - z0030-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
25.08.2005 N 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2005 р.
за N 1088/11368
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 2 ( z0030-10 ) від 13.01.2010 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання природного
газу за нерегульованим тарифом

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Положення про Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року
N 721/2000 ( 721/2000 ) (із змінами), та постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом,
що додаються.
2. Департаменту реєстрації та ліцензування (Барбелюк О.Б.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва Ващенка К.О.
Голова А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
25.08.2005 N 73
Постанова Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
25.08.2005 N 694
( za088-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2005 р.
за N 1088/11368

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ), "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ).
1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом.
1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні: Вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки
та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму
газу, зведеного до стандартних умов. Газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює постачання природного газу на підставі одержаної ліцензії
безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами. Газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий
виробничий комплекс, який складається з організаційно і
технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування
природного і нафтового газу від газорозподільних станцій до
споживачів. Газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює діяльність з розподілу природного і нафтового газу шляхом
його транспортування розподільними трубопроводами, які перебувають
у його власності чи користуванні. Газотранспортна система - майновий виробничий комплекс, який
складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів,
призначених для транспортування і зберігання природного і
нафтового газу, і включає: магістральні газопроводи,
газопроводи-відгалуження, газорозподільні станції та підземні
сховища газу. Газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює транспортування природного і нафтового газу
магістральними трубопроводами та його зберігання з використанням
об'єктів газотранспортної системи, які перебувають у його
власності чи користуванні. Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні
характеристики. Комерційний вузол обліку газу - вузол обліку газу, що
визначається сторонами в договорі на постачання природного газу і
технічні характеристики якого відповідають умовам, установленим
нормативами та стандартами України. Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом. Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом протягом визначеного
строку за умови виконання Ліцензійних умов. Норматив достатності власних активів - наявність власних
активів у ліцензіата, які забезпечують оплату вартості місячного
обсягу постачання природного газу. Норматив достатності власних
активів встановлюється НКРЕ. Нормативно-технічні документи - міжнародні, державні,
галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти. Обсяг постачання природного газу - величина загального
річного обсягу постачання природного газу споживачам, заявлена
ліцензіатом при отриманні ліцензії чи скоригована у процесі
діяльності. Підземне сховище газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс,
штучно створений у природній або штучній ємності надр накопичувач
природного газу і технологічно поєднані з ним споруди, які служать
для періодичного наповнення, зберігання і відбирання природного
газу для постачання споживачам. Постачання природного газу за нерегульованим тарифом - вид
господарської діяльності з постачання природного газу
безпосередньо споживачам, що провадиться ліцензіатом відповідно до
Ліцензійних умов за вільними цінами та в умовах конкуренції. Розподіл - транспортування природного і нафтового газу
розподільними мережами з метою його доставки споживачам. Споживач природного газу - юридична особа,
громадянин-підприємець або фізична особа, що отримує природний газ
відповідно до договору. Споріднене підприємство: 1. Будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 35%): володіє частками (акціями, паями) в статутному
фонді ліцензіата; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду
ліцензіата; користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата. 2. Будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають у власності ліцензіата; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають в управлінні ліцензіата; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 35%) перебувають у користуванні на правах
оренди у ліцензіата. 3. Будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах 1, 2
цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
2. Умови провадження господарської діяльності
з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом
2.1. Провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом можливе при виконанні
таких умов: 2.1.1. Наявності у ліцензіата договорів купівлі-продажу
природного газу (контрактів) із власниками природного газу,
договорів про транспортування природного газу магістральними
трубопроводами та договорів про транспортування природного газу
розподільними трубопроводами. Обсяг природного газу, зазначений у
договорах купівлі-продажу природного газу (контрактах) та
договорах про постачання природного газу, повинен відповідати
обсягу, що зазначається в договорах на його транспортування
магістральними та розподільними трубопроводами. Загальний обсяг постачання природного газу не повинен
перевищувати обсяг, заявлений ліцензіатом при отриманні ліцензії
чи скоригований у процесі діяльності. 2.1.2. Наявності у ліцензіата договорів, укладених з
газотранспортним підприємством, про створення страхового запасу
природного газу у грошовій та/або натуральній формах, у обсягах,
передбачених законодавством України. 2.1.3. Дотриманні ліцензіатом установлених НКРЕ нормативів
достатності власних активів та інших показників (вимог), що
обмежують ризики з операцій на ринку природного газу. 2.1.4. Здійсненні ліцензіатом разом із спорідненими
підприємствами ліцензованої діяльності в обсягу, що не перевищує
35 відсотків загального обсягу споживання природного газу в
Україні. 2.1.5. Забезпеченні обліку поставленого споживачам природного
газу спільно з газотранспортними та/або газорозподільними
підприємствами. 2.1.6. Наявності договорів з Державною інспекцією з
енергозбереження та/або газотранспортними та/або газорозподільними
підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та
відключенням від газопостачання споживачів-боржників. 2.1.7. Наявності договорів з газотранспортними підприємствами
про зберігання у підземних сховищах природного газу, що надійшов
до газотранспортної системи за договорами купівлі-продажу
ліцензіата і не був поставлений споживачам.
2.2. Ліцензіат не має права: 2.2.1. Провадити господарську діяльність із зберігання,
транспортування природного газу магістральними трубопроводами,
його розподілу та постачання за регульованим тарифом. Заборона на провадження господарської діяльності із
зберігання та транспортування природного газу магістральними
трубопроводами не поширюється на ліцензіатів, які постачають газ в
обсягу власного видобутку з родовищ, що перебувають в їхньому
користуванні. 2.2.2. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим
газопостачальним підприємствам у провадженні ними діяльності з
постачання природного газу.
3. Вимоги до провадження господарської
діяльності з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом
3.1. При провадженні господарської діяльності з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом ліцензіат повинен
дотримуватися таких вимог: 3.1.1. Надавати НКРЕ звітність щодо провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом
у встановленому НКРЕ порядку. 3.1.2. Надавати на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську)
звітність за результатами господарської діяльності з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом. 3.1.3. Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
нерегульованим тарифом. 3.1.4. Повідомляти НКРЕ про усі зміни даних, зазначених у
заяві про видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви. У
разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення
в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. 3.1.5. Повідомляти НКРЕ про намір змінити заявлений при
отриманні ліцензії обсяг постачання природного газу з одночасним
наданням документів, що підтверджують достатність власних активів
у ліцензіата.
3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права
використовувати наявну у ліцензіата інформацію для отримання
необґрунтованої конкурентної переваги, а також розголошувати цю
інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання
будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
3.3. Ліцензіат здійснює постачання природного газу на
договірних засадах за вільними цінами.
3.4. Ліцензіат зобов'язаний: 3.4.1. Укладати договори (контракти) на закупівлю природного
газу в достатньому обсязі для виконання договірних зобов'язань
перед споживачем. 3.4.2. Передбачати в договорах на постачання природного газу
умови, за яких ліцензіат має право обмежити або припинити
постачання природного газу споживачу та стандарти послуг, які
надаються споживачу. 3.4.3. Укладати договори про постачання природного газу із
споживачами, за умови відсутності у споживачів заборгованості
перед іншим постачальником природного газу або за згодою цього
постачальника. 3.4.4. Передбачати у договорах на постачання природного газу
умови, за яких газотранспортне та/або газорозподільне підприємство
має право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної
техніки, що встановлені на комерційних вузлах обліку газу. 3.4.5. Зберігати договори, пов'язані з господарською
діяльністю, протягом трьох років після завершення строку їхньої
дії. 3.4.6. Складати та підписувати разом із споживачами та/або
газорозподільними підприємствами та/або газотранспортними
підприємствами акти про обсяг природного газу, поставлений
споживачам, відповідно до укладених договорів.
3.5. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом і
споживачем або газорозподільним та/або газотранспортним
підприємством питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть
передаватися на розгляд НКРЕ та/або до суду.
3.6. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства
України та нормативно-технічних документів щодо надійності
постачання природного газу та якості наданих послуг.
4. Контроль за провадженням господарської
діяльності з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом
Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов
здійснюють НКРЕ та спеціально уповноважений орган з питань
ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових
та позапланових перевірок у порядку, встановленому НКРЕ та
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
5. Анулювання ліцензії
Комісія має право анулювати ліцензію відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування О.Барбелюк
Начальник управління регулювання
та цінової політики нафтогазового
комплексу С.Волосвгору