Документ z1084-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.08.2013, підстава - z1223-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2008 N 1238
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2008 р.
за N 1084/15775

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013
N 628 ( z1223-13 ) від 27.06.2013 }

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені
Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві
фінансів України, що додаються.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку
(Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний
строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Фудашкіна Д.О.
Міністр В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
14.10.2008 N 1238
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2008 р.
за N 1084/15775

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }
3. У пункті 33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, слово
"продажу" виключити.
4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8
"Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства
фінансів України від 18.10.99 N 242 ( z0750-99 ), зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043:
4.1. Пункт 20 викласти в такій редакції: "20. Переоцінка нематеріальних активів тієї групи, об'єкти
якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою
регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не
відрізнялася від справедливої вартості".
4.2. У пункті 34 слово "продажу" виключити.
5. Пункт 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17
"Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 28.12.2000 N 353 ( z0047-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за N 47/5238, викласти в
такій редакції: "9. Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він
виникає внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в
результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств),
які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток)".
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 628 ( z1223-13 ) від 27.06.2013 }
7. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5),
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000
N 302 ( z0904-00 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 28.10.2003 N 602) ( z1029-03 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125:
7.1. У розділі I "Нематеріальні активи": 7.1.1. У рядку 030 слова "знаки для товарів і послуг"
замінити словами "комерційні позначення". 7.1.2. У рядку 050 слова "Авторські та суміжні з ними права"
замінити словами "Авторське право та суміжні з ним права". 7.1.3. Доповнити розділ рядком 090 "Гудвіл".
7.2. У розділі II "Основні засоби": 7.2.1. Доповнити розділ рядком 105 "Інвестиційна
нерухомість". 7.2.2. У рядку 160 слова "Робоча і продуктивна худоба"
замінити словом "Тварини". 7.2.3. Текст рядка 264 викласти в такій редакції: "первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих
основних засобів (264)_____ основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
(2641)____". 7.2.4. Текст рядка 265 викласти в такій редакції: "З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
(265)_______ залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок
надзвичайних подій (2651)_______". 7.2.5. Доповнити розділ рядком такого змісту: "З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості,
оціненої за справедливою вартістю (269)_______".
7.3. У розділі III "Капітальні інвестиції": 7.3.1. У рядку 320 слова "Формування основного стада"
замінити словами "Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів". 7.3.2. Доповнити розділ рядками такого змісту: "З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну
нерухомість (341)________ фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій
(342)_______".
7.4. У розділі V "Доходи і витрати": 7.4.1. Назву рядка 580 викласти в такій редакції: "Доходи від
об'єднання підприємств". 7.4.2. Назву рядка 590 викласти в такій редакції: "Результат
оцінки корисності". 7.4.3. Доповнити розділ рядком такого змісту: "З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до
собівартості продукції основної діяльності (633)_______".
7.5. У розділі VIII "Запаси": 7.5.1. У рядку 870 слова "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі" замінити словами "Поточні біологічні активи". 7.5.2. Доповнити розділ рядком такого змісту: "З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу
(926) _______".
7.6. У розділі IX "Дебіторська заборгованість" у графі 4
цифру "3" замінити цифрами "12", у графі 5 цифри "3" і "6"
замінити відповідно цифрами "12" і "18", у графі 6 цифри "6" і
"12" замінити відповідно цифрами "18" і "36".
7.7. Після розділу XIII доповнити розділами XIV "Біологічні
активи" і XV "Фінансові результати від первісного визнання та
реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових
біологічних активів", які подаються підприємствами, що здійснюють
сільськогосподарську діяльність, такого змісту:
"XIV. Біологічні активи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Групи | Код | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | | біологічних |рядка|--------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------| | активів | | залишок на початок|надійшло| вибуло за рік |нарахо-|втрати від|вигоди від| залишок на кінець|залишок|надійшло| зміни |вибуло|залишок| | | | року | за рік | | вано |зменшення | віднов- | року | на | за рік |вартості|за рік| на | | | |-------------------| |-------------------|аморти-|корисності| лення |-------------------|початок| | за рік | |кінець | | | |первісна| накопи- | |первісна| накопи- | зації | |корисності|первісна| накопи- | року | | | | року | | | |вартість|чена амор-| |вартість|чена амор-|за рік | | |вартість|чена амор-| | | | | | | | | | тизація | | | тизація | | | | | тизація | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |Довгострокові|1410 | | | | | | | | | | | | | | | | |біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | | |активи - | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |в тому | | | | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |робоча худоба|1411 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |продуктивна |1412 | | | | | | | | | | | | | | | | |худоба | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |багаторічні |1413 | | | | | | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| | |1414 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |інші |1415 | | | | | | | | | | | | | | | | |довгострокові| | | | | | | | | | | | | | | | | |біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |Поточні |1420 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | | |біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | | |активи - | | | | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |в тому | | | | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |тварини на |1421 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | | |вирощуванні | | | | | | | | | | | | | | | | | |та відгодівлі| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |біологічні |1422 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | | |активи в | | | | | | | | | | | | | | | | | |стані | | | | | | | | | | | | | | | | | |біологічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |перетворень | | | | | | | | | | | | | | | | | |(крім тварин | | | | | | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | | | | | |вирощуванні | | | | | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | | | | | |відгодівлі) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| | |1423 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |інші поточні |1424 | | Х | | | Х | Х | | | | Х | | | | | | |біологічні | | | | | | | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------| |Разом |1430 | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З рядка 1430 графа 5 вартість біологічних (1431) ____________
і графа 14 активів, придбаних за
рахунок цільового
фінансування
З рядка 1430 графа 6 залишкова вартість
і графа 16 довгострокових (1432) ____________
біологічних активів,
первісна вартість
поточних біологічних
активів і справедлива
вартість біологічних
активів, утрачених
унаслідок
надзвичайних подій
З рядка 1430 графа 11 балансова вартість
і графа 17 біологічних активів, (1433) ____________
щодо яких існують
передбачені
законодавством
обмеження права
власності
XV. Фінансові результати від первісного визнання
та реалізації сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Код | Вартість | Витрати, |Результат від|Уцінка| Виручка |Собівартість|Фінансовий результат | | показника |рядка|первісного| пов'язані з | первісного | | від | реалізації | (прибуток +, | | | | визнання | біологічними | визнання | |реалізації| | збиток -) від | | | | |перетвореннями|-------------| | | |---------------------| | | | | |дохід|витрати| | | |реалізації|первісного| | | | | | | | | | | | визнання | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | | |реалізації| |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |Продукція та |1500 | | | | | | | | | | |додаткові біологічні| | | | | | | | | | | |активи рослинництва | | | | | | | | | | | |- усього | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |у тому числі: | | | | | | | | | | | |зернові і |1510 | | | | | | | | | | |зернобобові | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |з них: | | | | | | | | | | | |пшениця |1511 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |соя |1512 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |соняшник |1513 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |ріпак |1514 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |цукрові буряки |1515 | | | | | | | | | | |(фабричні) | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |картопля |1516 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |плоди (зерняткові, |1517 | | | | | | | | | | |кісточкові) | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |інша продукція |1518 | | | | | | | | | | |рослинництва | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |додаткові біологічні|1519 | | | | | | | | | | |активи рослинництва | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |Продукція та |1520 | | | | | | | | | | |додаткові біологічні| | | | | | | | | | | |активи тваринництва | | | | | | | | | | | |- усього | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |у тому числі: | | | | | | | | | | | |приріст живої маси |1530 | | | | | | | | | | |- усього | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |з нього: | | | | | | | | | | | |великої |1531 | | | | | | | | | | |рогатої худоби | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |свиней |1532 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |молоко |1533 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |вовна |1534 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |яйця |1535 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |інша продукція |1536 | | | | | | | | | | |тваринництва | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |додаткові біологічні|1537 | | | | | | | | | | |активи тваринництва | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |продукція рибництва |1538 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| | |1539 | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | |--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------| |Сільськогосподарська|1540 | | | | | | | | | | |продукція та | | | | | | | | | | | |додаткові біологічні| | | | | | | | | | | |активи - разом | | | ( ) | | ( ) | | | ( ) | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
8. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 892/4185:
8.1. Субрахунки "192 Негативний гудвіл" і "743 Дохід від
реалізації майнових комплексів" виключити.
8.2. Назву субрахунку 025 викласти в такій редакції:
"Матеріальні цінності довірителя".
9. В Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій ( z0893-99 ),
затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 893/4186:
9.1. Перше речення абзацу другого розділу "Клас 1. Необоротні
активи" викласти в такій редакції: "На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного
обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних
активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на
праві господарського відання, на праві оперативного управління,
отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за
договором оренди цілісного майнового комплексу".
9.2. У тексті до рахунку 19 "Гудвіл": 9.2.1. В абзаці першому слова "і негативний гудвіл, що
виникають" замінити словами "що виникає". 9.2.2. В абзаці другому субрахунок "192 "Негативний гудвіл""
виключити. 9.2.3. Абзац четвертий виключити. 9.2.4. В абзаці шостому слова "і негативного гудвілу"
виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий-шостий вважати відповідно
абзацами четвертим-п'ятим.
9.3. У тексті до рахунку 42 "Додатковий капітал" абзац
восьмий доповнити словами "зокрема капітал у сумі вартості
необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних
майнових комплексів".
9.4. У тексті до рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з
оренди" абзац перший доповнити словами "а також за оборотні
матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором
оренди цілісного майнового комплексу".
9.5. У тексті до рахунку 74 "Інші доходи": 9.5.1. В абзаці третьому субрахунок "743 "Дохід від
реалізації майнових комплексів"" виключити. 9.5.2. Абзац шостий виключити. 9.5.3. В абзаці дев'ятому слова "від вартості негативного
гудвілу, яка визнається доходом" замінити словами "від перевищення
вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних
ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань
об'єкта придбання над сукупністю витрат на об'єднання підприємств
та/або видів їх господарської діяльності". У зв'язку з цим абзаци сьомий-дев'ятий вважати відповідно
абзацами шостим-восьмим.
9.6. У тексті до рахунку 02 "Активи на відповідальному
зберіганні": 9.6.1. В абзаці другому назву субрахунку 025 викласти в такій
редакції: "Матеріальні цінності довірителя". 9.6.2. Абзац сьомий викласти в такій редакції: "На позабалансовому рахунку 025 "Матеріальні цінності
довірителя" повіреним ведеться облік товарно-матеріальних
цінностей, які надійшли повіреному від третіх осіб при виконанні
доручення довірителя на підставі договору доручення. Аналітичний
облік ведеться за назвою товарно-матеріальних цінностей,
місцезнаходженням і довірителями".
9.7. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією
рахунків: 9.7.1. За дебетом рахунків: "10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні
активи" з кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями". 37 "Розрахунки з різними дебіторами" з кредитом рахунків 10
"Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи". 40 "Статутний капітал" з кредитом рахунку 42 "Додатковий
капітал". 45 "Вилучений капітал" з кредитом рахунків 19 "Гудвіл" і 42 "Додатковий капітал". 70 "Доходи від реалізації" з кредитом рахунку 65 "Розрахунки
за страхуванням"". 9.7.2. За кредитом рахунків: "10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні
активи" з дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами". "42 "Додатковий капітал" з дебетом рахунків 40 "Статутний
капітал" і 45 "Вилучений капітал". 65 "Розрахунки за страхуванням" з дебетом рахунку 70 "Доходи
від реалізації". 68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунків 10
"Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи"".
9.8. З кореспонденції рахунків виключити таку кореспонденцію
рахунків: 9.8.1. За дебетом рахунку 19 "Гудвіл" з кредитом рахунку 74
"Інші доходи". 9.8.2. За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" з дебетом рахунку
19 "Гудвіл"".
Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку В.Пархоменковгору