Документ z1078-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.02.2019, підстава - z0054-19

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
25.08.2011 N 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2011 р.
за N 1078/19816
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації
N 640 ( z0054-19 ) від 11.12.2018 }
Про затвердження Порядку аналізу ринків послуг
пропуску трафіка та визначення операторів
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації
N 69 ( z0300-17 ) від 07.02.2017 }

Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку
України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок аналізу ринків послуг пропуску трафіка
та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою
перевагою, що додається.
2. Економічному управлінню разом з Юридичним управлінням в
установленому законодавством порядку подати це рішення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова П.Яцук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Р.І.Кузьмін
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України Л.І.Нетудихата

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
25.08.2011 N 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2011 р.
за N 1078/19816

ПОРЯДОК
аналізу ринків послуг пропуску трафіка
та визначення операторів телекомунікацій
з істотною ринковою перевагою
{ У тексті Порядку абревіатуру «НКРЗ» замінено абревіатурою
«НКРЗІ» згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 69
( z0300-17 ) від 07.02.2017 }
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України
"Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ) та з урахуванням Рекомендацій
Європейської Комісії від 11.02.2003 і 17.12.2007 про відповідні
ринки товарів та послуг у рамках сектору електронного зв'язку, на
які поширюватиметься попереднє (ex-ante) регулювання відповідно до
Директиви 2002/21/ЄС, Вказівок Комісії щодо аналізу ринку та
оцінки значних ринкових можливостей в рамках Регулятивної основи
Європейського Співтовариства щодо мереж та послуг електронного
зв'язку 2002/С165/03.
1.2. Цей Порядок встановлює організаційні засади та механізм
визначення переліку ринків послуг пропуску трафіка, проведення їх
аналізу та визначення операторів телекомунікацій з істотною
ринковою перевагою на цих ринках.
1.3. Цей Порядок використовується Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації в
межах визначених законодавством повноважень для проведення аналізу
ринків послуг пропуску трафіка з метою їх попереднього регулювання
для покращення умов конкуренції на ринку. { Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації N 69 ( z0300-17 ) від 07.02.2017 }
1.4. Дія цього Порядку поширюється на всіх операторів
телекомунікацій незалежно від форм власності, що здійснюють
діяльність у сфері телекомунікацій і є постачальниками та
споживачами послуг пропуску трафіка.
II. Терміни та визначення
У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: валовий дохід від надання послуг пропуску трафіка - загальна
сума доходу в грошовій формі, отриманого оператором
телекомунікацій від надання відповідних послуг пропуску трафіка на
мережі фіксованого або рухомого (мобільного) зв'язку оператора
телекомунікацій; взаємозамінні послуги - послуги, які надаються в Україні чи
на відповідній частині її території і мають для продавців
(постачальників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки
однієї (подібної, аналогічної) послуги (групи послуг); географічні межі ринку - територія зі сферою взаємовідносин
купівлі-продажу послуг, у межах якої за звичайних умов споживач
може легко задовольнити свій попит на певну послугу і яка може
бути, як правило, територією держави, області, району, міста тощо
або їхніми частинами; ефективно конкурентний ринок послуг - ринок, що
характеризується з одного боку присутністю на ньому певної
кількості операторів телекомунікацій, можливістю для них вільно
входити на ринок і залишати його, однаковими умовами доступу до
телекомунікаційних мереж, подібних послуг та відповідної
інформації, а з іншого боку - забезпеченням вільного вибору
споживачем оператора телекомунікацій і потрібних йому виду та
кількості послуг за прийнятною ціною та якістю; індекс Герфіндаля-Гіршмана (HHI) - показник, який
використовується для визначення ринкової концентрації та показує,
яке місце, частку на певному ринку (ринкову частку) займають більш
дрібні суб'єкти господарювання; постачальник послуг пропуску трафіка - оператор
телекомунікацій, що надає послуги пропуску трафіка іншим
операторам, які є споживачами таких послуг; регулювання ex-ante - принцип попереднього регулювання, що
передбачає оцінку майбутнього розвитку ринку з урахуванням його
стану на час здійснення аналізу; ринок оптових телекомунікаційних послуг (оптовий ринок) -
сфера обігу телекомунікаційних послуг, що надаються операторами
телекомунікацій операторам телекомунікацій для надання ними
телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам; ринок роздрібних телекомунікаційних послуг (роздрібний
ринок) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, що надаються
оператором, провайдером телекомунікацій кінцевим споживачам; споживач послуг пропуску трафіка - оператор телекомунікацій,
що отримує послуги пропуску трафіка від інших операторів для
надання послуг абонентам власної мережі; товарні межі ринку - сукупність схожих однорідних послуг, у
межах яких споживач за звичайних умов може перейти від споживання
певного виду телекомунікаційних послуг до споживання інших; часові межі ринку - час стабільності ринку, тобто період,
протягом якого структура ринку, співвідношення попиту та
пропозиції на ньому істотно не змінюються. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах
України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ), у Методиці визначення монопольного
(домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку,
затвердженій розпорядженням Антимонопольного комітету України від
05.03.2002 N 49-р ( z0317-02 ), зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 01.04.2002 за N 317/6605.
III. Аналіз ринків послуг
пропуску трафіка та його етапи
3.1. НКРЗІ проводить аналіз ринків послуг пропуску трафіка за
необхідності, але не менше одного разу на два роки на підставі
відповідного рішення НКРЗІ. Оператори телекомунікацій можуть звернутися до НКРЗІ з
пропозицією щодо проведення аналізу певного ринку послуг пропуску
трафіка у разі надання обґрунтованих підстав для його проведення.
3.2. НКРЗІ здійснює аналіз ринків послуг пропуску трафіка
відповідно до принципу попереднього регулювання (ex-ante).
3.3. Аналіз ринків послуг пропуску трафіка включає такі
етапи: визначення ринків послуг пропуску трафіка; оцінка стану конкуренції на певному ринку послуг пропуску
трафіка; визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою
перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіка; встановлення регуляторних зобов'язань для операторів
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку
послуг пропуску трафіка.
IV. Визначення ринків послуг пропуску
трафіка для цілей регулювання
4.1. До ринків послуг пропуску трафіка належать: ринки послуг термінації трафіка на мережах фіксованого
зв'язку; ринки послуг термінації трафіка на мережах рухомого
(мобільного) зв'язку; ринок послуг транзиту трафіка на мережах фіксованого та
рухомого (мобільного) зв'язку.
4.2. Визначення ринків послуг пропуску трафіка здійснюється
шляхом встановлення товарних, географічних та часових меж ринку.
4.3. Товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи
взаємозамінних телекомунікаційних послуг пропуску трафіка, у межах
якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання
однієї послуги до споживання іншої.
4.4. Формування взаємозамінних послуг (групи послуг)
здійснюється, виходячи з ознак подібності, зокрема: подібності призначення, споживчих властивостей, умов
використання; подібності фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей
і характеристик, якісних показників; наявності спільної групи споживачів послуг (групи послуг); відсутності суттєвої різниці в цінах; взаємозамінності послуг (групи послуг) з точки зору їх
виробництва, тобто здатності постачальників запропонувати нові
послуги на заміну існуючих.
4.5. Географічні межі ринку визначаються на основі таких
критеріїв: територіальний: територія охоплена мережею оператора
телекомунікацій; правовий: існування географічних меж, установлених
законодавством; регулятивний: умови ліцензування та умови взаємоз'єднання.
4.6. Часові межі ринку охоплюють, як правило, один рік, що
передує проведенню аналізу ринків пропуску трафіка, та діють весь
період, поки за результатами наступного аналізу не буде
встановлено суттєвих змін у стані конкуренції на ньому.
4.7. Перелік ринків послуг пропуску трафіка наведений у
додатку 1 до цього Порядку.
V. Порядок та джерела збору інформації для проведення
аналізу ринків послуг пропуску трафіка
5.1. Проведенню аналізу ринку передує збір інформації.
5.2. Для проведення аналізу ринків послуг пропуску трафіка
використовуються такі джерела інформації: інформація щодо показників діяльності операторів згідно з
додатками 2, 3 до цього Порядку; інша інформація, що надається операторами, провайдерами
телекомунікацій на запит НКРЗІ; дані державного статистичного спостереження; інші джерела офіційної інформації щодо стану і розвитку ринку
телекомунікаційних послуг, зокрема інформація, що надійшла до
НКРЗІ за результатами нагляду за ринком телекомунікацій.
5.3. Для проведення аналізу ринків послуг пропуску трафіка
оператори телекомунікацій надають дані за формами, наведеними в
додатках 2, 3 до цього Порядку, у терміни, встановлені рішенням
НКРЗІ.
5.4. НКРЗІ може запросити у операторів, що здійснюють
діяльність на певному ринку послуг пропуску трафіка, іншу
додаткову інформацію, передбачену законом, необхідну для
проведення його аналізу.
5.5. У разі ненадання, несвоєчасного надання або надання
недостовірної інформації оператори несуть відповідальність
відповідно до закону.
5.6. У випадку ненадання оператором НКРЗІ інформації про
діяльність на певному ринку послуг пропуску трафіка НКРЗІ має
право при проведенні аналізу ринку використовувати аналітичну
інформацію, отриману на підставі даних інших джерел офіційної
інформації.
VI. Оцінка стану конкуренції
на ринках послуг пропуску трафіка
6.1. Для оцінки стану конкуренції на ринку використовується
критерій ринкової концентрації.
6.2. Для визначення ринкової концентрації використовуються
такі показники, найтісніше пов'язані з рівнем конкуренції на
ринку: коефіцієнт ринкової концентрації та індекс
Герфіндаля-Гіршмана (HHI). 6.2.1. Коефіцієнт ринкової концентрації розраховується за
показниками фінансово-економічної діяльності суб'єктів ринку, що
мають одну з п'яти, чотирьох, трьох або двох найбільших часток на
певному ринку послуг пропуску трафіка, і визначається за формулою
k
CR = S V (%),
i=1 i
S - знак суми. де V - ринкова частка оператора.
i
6.2.2. Ринкова частка оператора на певному ринку послуг
пропуску трафіка розраховується за формулою
Qj
V = ----- x 100%, i QPT
де Qj - обсяг валового доходу від надання послуг термінації
або транзиту трафіка, що надаються j-м оператором на певному ринку
послуг пропуску трафіка (термінації, транзиту) протягом року, що
передує проведенню аналізу певного ринку; QPT - обсяг сумарного валового доходу операторів, що
здійснюють діяльність на певному ринку послуг пропуску трафіка
(термінації, транзиту) протягом року, що передує проведенню
аналізу певного ринку і визначається за формулою
n
QPT = S Qj,
j=1
S - знак суми; де n - кількість операторів, що здійснюють діяльність у межах
ринку.
6.2.3. HHI розраховується за ринковими частками всіх
операторів на певному ринку послуг пропуску трафіка за формулою
k 2
HHI = S V ,
i=1 i
S - знак суми; де V - ринкова частка оператора.
i
6.3. Відповідно до значень коефіцієнтів ринкової концентрації
та індексу Герфіндаля-Гіршмана (HHI) визначають три типи ринку
------------------------------------------------------------------ | Тип ринку |Значення коефіцієнта | Значення HHI | | | концентрації | | |----------------------+----------------------+------------------| |Висококонцентрований | 70% < CR < 100% |2000 < HHI < 10000| |----------------------+----------------------+------------------| |Помірно концентрований| 45% < CR < 70% |1000 < HHI < 2000 | |----------------------+----------------------+------------------| |Малоконцентрований | CR < 45% | HHI < 1000 | ------------------------------------------------------------------
6.4. Наступна процедура аналізу ринку залежить від
визначеного типу ринку. 6.4.1. Малоконцентрований ринок характеризує ринок з
ефективною (досконалою) конкуренцією, на якому функціонує велика
кількість операторів телекомунікацій з майже однаковою ринковою
часткою. Якщо встановлено, що ринок належить до цього типу,
оператори з істотною ринковою перевагою на ринку не визначаються. 6.4.2. Помірно концентрований ринок - ринок, на якому
функціонує велика кількість операторів телекомунікацій, які мають
незначну різницю в розмірах ринкових часток з незначним рівнем
бар'єрів для входження на ринок. 6.4.3. Висококонцентрований ринок - ринок, на якому відсутня
ефективна конкуренція і який характеризується одним або невеликою
кількістю взаємозалежних операторів та високим рівнем бар'єрів
вступу на ринок.
6.5. Якщо в результаті аналізу певного ринку послуг пропуску
трафіка виявлено, що концентрація на цьому ринку помірна або
висока, проводиться тест на відповідність таким критеріям: на ринку існують високі та постійні бар'єри для входження
інших постачальників; структура ринку вказує на неможливість ефективної конкуренції
у відповідній перспективі. 6.5.1. Бар'єри для входження на ринок поділяються на
структурні (технологічні), стратегічні та адміністративні
(регулятивні). 6.5.1.1. Структурні (технологічні) бар'єри з'являються, коли
специфіка технології, структура супутніх витрат та рівень попиту
створюють асиметричні умови для діючих на ринку операторів,
провайдерів та їх потенційних конкурентів, що може призвести до
створення перешкод для входження на ринок або створює невигідні
умови для входження на ринок. Структурні бар'єри характеризуються існуванням для діючих на
ринку операторів можливостей для значної економії на масштабі,
економії на різноманітності послуг та економії на щільності. Структурні бар'єри також можуть існувати, якщо надання певної
послуги вимагає елементів мережі або інфраструктури, які не можуть
бути дубльовані або вартість їх дублювання конкурентами є
економічно невигідною. Існує ймовірність того, що собівартість одиниці товару у
оператора з розвиненою мережею нижче собівартості одиниці товару в
невеликій мережі. Оператор, що виходить на ринок, буде змушений значно знизити
ціни порівняно з цінами діючих операторів для того, щоб збільшити
свою ринкову частку, що призведе до ускладнення або неможливості
відшкодування постійних витрат. 6.5.1.2. Стратегічні бар'єри мають місце, якщо існують
тривалі господарські зв'язки значимих суб'єктів господарювання з
постачальниками і покупцями, довгострокові угоди щодо постачання
(збуту) певного товару (послуги) тощо. 6.5.1.3. Адміністративні (регулятивні) бар'єри випливають із
законодавчих, нормативних або регулюючих вимог, які здійснюють
безпосередній вплив на умови входження на ринок (обмеження числа
компаній, що володіють доступом до спектра частот, необхідних для
надання послуги; обмежена кількість ліцензій та дозволів; заходи
по контролю за цінами; надання ексклюзивних прав тощо). 6.5.1.4. Динаміка певного ринку визначає, чи володіє цей
ринок ознаками, що дозволяють йому наближатися до ефективної
конкуренції без необхідності прийняття попередніх регуляторних
заходів навіть в умовах існування істотних бар'єрів входження на
ринок. Такими ознаками є: обмежена, але достатня кількість операторів поза вхідними
бар'єрами має різні структури собівартості та працює в умовах
еластичного за ціною попиту; наявність на ринку надлишкових можливостей, які дозволили б
конкурентам дуже швидко розширитися у відповідь на будь-яке
збільшення цін; ринок розвивається під впливом інновацій та характеризується
постійним технологічним прогресом, оскільки на таких ринках
обмеження конкуренції часто пов'язані з інноваційними загрозами з
боку потенційних конкурентів, які поки що не увійшли на ринок. 6.5.2. Достатність застосування вимог, передбачених
законодавством про захист економічної конкуренції. Аналізується,
чи може застосування норм цього законодавства без застосування
регулювання ex-ante вплинути на розвиток ринку в бік ефективної
конкуренції.
6.6. Окремо взятий критерій не може бути визначальним для
прийняття рішення про відсутність ефективної конкуренції на ринку.
6.7. Якщо ринок відповідає наведеним критеріям, аналіз
продовжується з метою встановлення істотної ринкової переваги
одного чи кількох операторів телекомунікацій на ньому.
VII. Визначення оператора телекомунікацій
з істотною ринковою перевагою на певному ринку
послуг пропуску трафіка
7.1. Для оцінки істотної ринкової переваги використовується
ринкова частка валового доходу оператора на певному ринку послуг
пропуску трафіка, яка перевищує 25% протягом одного року, що
передує проведенню аналізу. Оператор телекомунікацій, частка валового доходу якого на
певному ринку послуг пропуску трафіка протягом одного року
перевищує 25%, визначається оператором з істотною ринковою
перевагою.
7.2. За результатами аналізу ринків послуг пропуску трафіка
приймаються рішення НКРЗІ стосовно визначення операторів
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певних ринках
послуг пропуску трафіка із зазначенням переліку таких операторів. Рішення НКРЗІ оприлюднюються на веб-сайті НКРЗІ та в
Офіційному бюлетені НКРЗІ і є обов'язковим для виконання
операторами, які визнані такими, що мають істотну ринкову перевагу
на певному ринку послуг пропуску трафіка.
VIII. Регуляторні зобов'язання для операторів
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою
на ринках послуг пропуску трафіка
8.1. Рішення НКРЗІ про результати проведеного аналізу ринків
послуг пропуску трафіка та накладення на операторів з істотною
ринковою перевагою регуляторних зобов'язань набирають чинності з
моменту їх прийняття і діють до їх скасування за рішенням НКРЗІ у
випадку, якщо відповідний ринок за результатами проведеного
аналізу не матиме або втратить характеристики ринку, на якому
відсутня ефективна конкуренція.
8.2. З дати, вказаної у рішенні НКРЗІ, на операторів з
істотною ринковою перевагою накладаються такі регуляторні
зобов'язання відповідно до Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ): дотримання встановлених НКРЗІ розмірів розрахункових такс за
послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку
послуг пропуску трафіка; застосування розрахункових такс за послуги пропуску трафіка
до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що не
мають істотної ринкової переваги, у розмірах не нижче за
відповідні розрахункові такси за послуги пропуску трафіка від
їхніх мереж до мереж операторів телекомунікацій, що мають істотну
ринкову перевагу; забезпечення взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею
іншого оператора в точках, зазначених у каталозі пропозицій
операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання з їхніми
телекомунікаційними мережами, крім випадків, якщо
телекомунікаційна мережа, яку пропонується приєднати, не
відповідає вимогам Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ).
IX. Особливості визначення та аналізу
ринків послуг термінації трафіка
9.1. Для забезпечення можливості абонента одного оператора
телекомунікацій зв'язатися з абонентом фіксованої або рухомої
(мобільної) мережі іншого оператора телекомунікацій оператор
телекомунікацій, на мережу якого ініціюється виклик, повинен
надати послугу термінації трафіка на власній телекомунікаційній
мережі відповідно до договору, укладеного з оператором
телекомунікацій, з мережі якого направляється такий трафік.
9.2. Оператори телекомунікацій, що генерують трафік від
абонентів власної мережі до абонентів інших операторів фіксованого
або рухомого (мобільного) зв'язку, у разі відсутності прямого
взаємоз'єднання мереж користуються послугами транзиту трафіка, але
в будь-якому випадку абонент отримає послугу, якщо оператор, на
мережу якого здійснюється виклик, надасть послугу термінації
трафіка на власній телекомунікаційній мережі відповідно до
договору, укладеного з оператором телекомунікацій, з/через
мережі/у якого направляється такий трафік.
9.3. Оператор телекомунікацій, який надає послугу термінації
трафіка на власній телекомунікаційній мережі, є єдиним суб'єктом
господарювання, що може надати таку послугу, тобто послуги
термінації трафіка на власних телекомунікаційних мережах не можна
вважати взаємозамінними.
9.4. Послуги термінації трафіка, що надаються різними
операторами телекомунікацій, не формують групу взаємозамінних
послуг, товарні межі ринку обмежуються обсягами послуг термінації
трафіка, що надаються на власній мережі кожного окремого оператора
телекомунікацій.
X. Особливості визначення та аналізу
ринків послуг транзиту трафіка
10.1. Послуги транзиту трафіка від однієї мережі до іншої
може надавати будь-який оператор телекомунікацій за наявності
необхідних взаємоз'єднань.
10.2. Національні оператори фіксованого та рухомого
(мобільного) зв'язку надають послуги транзиту, які формують групу
взаємозамінних телекомунікаційних послуг на ринку послуг транзиту
всіх операторів, у межах якого споживач за звичайних умов може
легко перейти від отримання однієї послуги до отримання іншої.
10.3. Оператор телекомунікацій на ринку послуг транзиту
трафіка є одним із постачальників зазначеної послуги, тому його
ринкова частка визначається як частка його валового доходу від
надання послуг транзиту трафіка в сумарному валовому доході всіх
операторів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на цьому
ринку.
XI. Оформлення результатів аналізу
ринків послуг пропуску трафіка
11.1. Рішення НКРЗІ про результати аналізу ринків послуг
пропуску трафіка включає перелік операторів телекомунікацій, які
мають істотну ринкову перевагу на ринку та дату, з якої на них
накладаються регуляторні зобов'язання, передбачені Законом України
"Про телекомунікації" ( 1280-15 ).
11.2. Це рішення НКРЗІ оприлюднюється на веб-сайті НКРЗІ та в
Офіційному бюлетені НКРЗІ і є обов'язковим для виконання
операторами телекомунікацій, які визнані такими, що мають істотну
ринкову перевагу на певному ринку послуг пропуску трафіка.
Начальник Економічного управління Т.Ієвлєва

Додаток 1
до Порядку аналізу ринків
послуг пропуску трафіка
та визначення операторів
телекомунікацій з істотною
ринковою перевагою

РИНКИ ПОСЛУГ
пропуску трафіка

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ринок |Тип мережі| Геогра- | Споживачі | Постачальники | Види послуг, що надаються | |з/п| товарів та | | фічна | послуги | послуг | | | | послуг | | межа | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Оптові ринки | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Послуги |Фіксована |Територія|Оператори |Оператори |Послуга термінації голосових | | |термінації | |країни, |телекомунікацій|телекомунікацій|з'єднань, ініційованих в мережах | | |трафіка на | |яка |місцевого, |місцевого |фіксованого місцевого та рухомого | | |мережах | |охоплена |міжміського, |зв'язку |(мобільного) зв'язку операторів | | |фіксованого | |мережею |міжнародного | |телекомунікацій України та інших | | |зв'язку | |окремого |зв'язку, | |країн і призначених абонентам | | | | |оператора|рухомого | |фіксованої телекомунікаційної | | | | | |(мобільного) | |мережі окремого оператора | | | | | |зв'язку | | | |---+------------+----------+---------+---------------+---------------+----------------------------------| |2 |Послуги | Рухома |Територія|Оператори |Оператори |Послуги термінації голосових | | |термінації |(мобільна)|країни, |телекомунікацій|рухомого |з'єднань, ініційованих в мережах | | |трафіка на | |яка |місцевого, |(мобільного) |фіксованого місцевого та рухомого | | |мережах | |охоплена |міжміського, |зв'язку |(мобільного) зв'язку і призначених| | |рухомого | |мережею |міжнародного | |абонентам окремого оператора | | |(мобільного)| |окремого |зв'язку, | |рухомого (мобільного) зв'язку | | |зв'язку | |оператора|рухомого | | | | | | | |(мобільного) | | | | | | | |зв'язку | | | |---+------------+----------+---------+---------------+---------------+----------------------------------| |3 |Послуги |Фіксована,|Територія|Оператори |Оператори |Послуга транзиту місцевих, | | |транзиту | рухома |країни, |телекомунікацій|телекомунікацій|міжміських, міжнародних, рухомих | | |трафіка на |(мобільна)|яка |місцевого, |місцевого, |(мобільних) голосових з'єднань, що| | |мережах | |охоплена |міжміського, |міжміського, |надаються шляхом з'єднання | | |фіксованого | |мережею |міжнародного |міжнародного |телекомунікаційних мереж двох | | |та рухомого | |окремого |зв'язку, |зв'язку, |операторів телекомунікацій через | | |(мобільного)| |оператора|рухомого |оператори |телекомунікаційну мережу третього | | |зв'язку | | |(мобільного) |рухомого |оператора фіксованого телефонного | | | | | |зв'язку |(мобільного) |та/або рухомого (мобільного) | | | | | | |зв'язку |зв'язку | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку аналізу ринків
послуг пропуску трафіка
та визначення операторів
телекомунікацій з істотною
ринковою перевагою

ІНФОРМАЦІЯ
щодо показників діяльності операторів
фіксованого телефонного зв'язку*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N з/п | Показники |Одиниця| 20__ рік | 20__ рік | | | |виміру |----------------------+----------------------| | | | |I півріччя|II півріччя|I півріччя|II півріччя| |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 1 |Доходи від надання послуг місцевого телефонного зв'язку |тис.грн| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 2 |Доходи від надання послуг вихідного міжміського телефонного |тис.грн| | | | | | |зв'язку, всього, з них: | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 2.1 |за вихідні дзвінки в межах власної мережі та мереж інших |тис.грн| | | | | | |операторів | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 2.2 |за дзвінки на номери інших операторів фіксованого |тис.грн| | | | | | |телефонного зв'язку | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 2.3 |за вихідні дзвінки на номери операторів рухомого |тис.грн| | | | | | |(мобільного) зв'язку | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 3 |Доходи від надання послуг вихідного міжнародного телефонного|тис.грн| | | | | | |зв'язку | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 4 |Доходи від надання послуг термінації трафіка на власній |тис.грн| | | | | | |мережі | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 5 |Доходи від надання послуг транзиту трафіка через власну |тис.грн| | | | | | |мережу (включаючи термінацію трафіка на інших мережах) | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 6 |Загальна кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку| од. | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 7 |Середня щомісячна тривалість розмов на одного абонента | хв. | | | | | | |фіксованого телефонного зв'язку | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8 |Середній щомісячний дохід від продажу надання послуг зв'язку| грн | | | | | | |на одного абонента фіксованого телефонного зв'язку | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9 |Загальний обсяг трафіка, у тому числі: | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.1 |Вихідний трафік, з нього: |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.1.1 |в межах місцевої мережі, у тому числі: |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| |9.1.1.1|на власну мережу |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| |9.1.1.2|на мережі інших фіксованих операторів |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.1.2 |на мережі рухомого (мобільного) зв'язку |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.1.3 |міжміський трафік, у тому числі: |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| |9.1.3.1|на власну мережу |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| |9.1.3.2|на мережі інших фіксованих операторів |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.1.4 |міжнародний трафік |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.2 |Вхідний трафік, з нього: |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.2.1 |місцевий з мереж інших фіксованих операторів |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.2.2 |міжміський |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.2.3 |з мереж рухомого (мобільного) зв'язку |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.2.4 |міжнародний |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9.3 |Транзитний трафік |тис.хв.| | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* заповнюють суб'єкти господарювання, які мають ліцензію: на
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового
доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного
обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку:
місцевого, міжміського, міжнародного; на здійснення діяльності у
сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів
електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.

Додаток 3
до Порядку аналізу ринків
послуг пропуску трафіка
та визначення операторів
телекомунікацій з істотною
ринковою перевагою

ІНФОРМАЦІЯ
щодо показників діяльності операторів
рухомого (мобільного) зв'язку*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N з/п | Показники |Одиниця| 20__ рік | 20__ рік | | | |виміру |----------------------+----------------------| | | | |I півріччя|II півріччя|I півріччя|II півріччя| |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 1 |Доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку |тис.грн| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 1.1 |Доходи від надання послуг голосової телефонії кінцевим |тис.грн| | | | | | |споживачам, з них: | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 1.2 |від вихідних дзвінків, у тому числі: |тис.грн| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 1.2.1 |внутрішньомережевих |тис.грн| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 1.2.2 |на номери інших операторів рухомого (мобільного) зв'язку |тис.грн| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 1.2.3 |на номери операторів фіксованого телефонного зв'язку |тис.грн| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 1.2.4 |на номери іноземних операторів |тис.грн| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 2 |За підключення абонентів до мережі |тис.грн| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 3 |Абонентська плата |тис.грн| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 4 |Доходи від надання послуг операторам (провайдерам) |тис.грн| | | | | | |телекомунікацій, з них: | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 4.1 |Доходи від надання послуг термінації трафіка на власній |тис.грн| | | | | | |мережі | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 4.2 |Доходи від надання послуг транзиту трафіка (включаючи |тис.грн| | | | | | |термінацію трафіка на інших мережах) | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 5 |Загальна кількість абонентів рухомого (мобільного) зв'язку | од. | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 6 |Середня щомісячна тривалість розмов на одного абонента | хв. | | | | | | |рухомого (мобільного) зв'язку (MOU) | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 7 |Середній щомісячний дохід від надання послуг зв'язку на | грн | | | | | | |одного абонента рухомого (мобільного) зв'язку (ARPU) | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8 |Загальний обсяг трафіка, у тому числі: |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8.1 |Вихідний трафік, з нього: |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8.1.1 |в межах мобільної мережі, у тому числі: |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| |8.1.1.1|внутрішньомережевий |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| |8.1.1.2|на інші мобільні мережі |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8.1.2 |на фіксовані телефонні мережі |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8.1.3 |міжнародний трафік |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8.2 |Вхідний трафік, з нього: |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8.2.1 |з інших мобільних мереж |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8.2.2 |з фіксованих мереж |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8.2.3 |міжнародний трафік |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 8.3 |Транзитний трафік |тис.хв.| | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------| | 9 |Загальна кількість базових станцій | од. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* заповнюють суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на
надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж
і надання в користування каналів електрозв'язку.вгору