Документ z1071-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.10.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.08.2017  № 583


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2017 р.
за № 1071/30939

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 37-7 частини другої статті 7, пунктів 2, 13, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 857/23389 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 856/23388 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.С.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.Ю.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.С.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови Державної регуляторної служби України


Ю. Терентьєв


І.Б. Черкаський

В.П. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
10.08.2017  № 583


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2017 р.
за № 1071/30939

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. В абзаці першому пункту 1 розділу І слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 5:

в абзаці першому після слова «осіб» слово «та» виключити;

в абзаці четвертому слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

2) доповнити пункт 7 після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«У разі зменшення у ліцензіата при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами за її окремими видами кількості сертифікованих фахівців, установленої при отриманні ліцензії, що пов'язане із введенням тимчасової адміністрації, такий ліцензіат повинен відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців після припинення тимчасової адміністрації та повідомити про це Комісію в установленому порядку (для банків).».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

3) у пункті 8:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Керівник ліцензіата (крім банку) повинен мати сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, та стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи керівною посадовою особою на фондовому ринку не менше одного року.»;

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

«У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити нового керівника або особу, яка виконуватиме його обов'язки та має сертифікат за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку, що провадить ліцензіат. Особа, яка виконує обов'язки керівника ліцензіата, може не мати стажу роботи на фондовому ринку, встановленого для керівника ліценціата.

Уповноважений орган ліцензіата не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка виконує обов’язки керівника, повинен призначити на посаду нового керівника, крім випадку тимчасової відсутності керівника. Такий керівник повинен відповідати вимогам до керівника, установленим цими Ліцензійними умовами.»;

перше речення абзацу шостого після слова «час» доповнити словом «тимчасової»;

4) у пункті 10 слова «(крім банку)» та «, переоформлення ліцензії» виключити;

5) у пункті 11:

абзац другий викласти у такій редакції:

«Ліцензіат зобов'язаний оприлюднити до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні (для банків - на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі)).»;

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

«Фінансова звітність ліцензіата має відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, що є її концептуальною основою.

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).».

У зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами п’ятим-восьмим;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.»;

6) в абзаці дев’ятому пункту 13 слова «службової інформації» замінити словами «інформації з обмеженим доступом»;

7) абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:

«До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата входять: розробка та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності (зокрема встановлення ступенів ризику для емітентів цінних паперів); аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікація критичних (найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; аналіз діяльності та фінансових показників емітента, з цінними паперами якого укладається договір, з використанням загальнодоступних публічних джерел інформації; виявлення концентрації ризиків та причини їх появи; впровадження заходів, процедур, механізмів і технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків (зокрема встановлення прийнятних ступенів ризику для емітентів цінних паперів); оперативна координація взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробка програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовка і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата.»;

8) пункт 20 виключити.

У зв’язку з цим пункти 21-24 вважати відповідно пунктами 20-23.

3. У розділі ІІІ:

1) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

«2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство) він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації разом з оригіналом ліцензії (у разі наявності) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до порядку та умов видачі ліцензії.»;

2) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-14 вважати відповідно пунктами 3-13;

3) у пункті 3 цифру «8» замінити цифрою «7»;

4) у пункті 4 слова «та засвідчену печаткою», «(за наявності)» виключити;

5) в абзаці третьому пункту 5 слова «та печаткою», «(за наявності)» виключити;

6) у пункті 6 цифру «8» замінити цифрою «7»;

7) у пункті 7:

у підпункті 4, абзаці першому підпункту 6, підпункті 8, абзацах першому, другому підпункту 9 слова «та печаткою», «(за наявності)» виключити;

підпункт 10 викласти у такій редакції:

«10) анкету щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, трудової діяльності, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки (крім випадку тимчасової відсутності керівника);»;

у підпункті 11 слова «зміни в персональному складі» замінити словами «персональний склад»;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) згідно з таблицею 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблицею 2 «Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб», яка додається до заяви про видачу ліцензії, та схематичне зображення такої структури.

Подається у разі зміни прямих власників, які володіють 5 і більше відсотками, та/або у разі зміни осіб, що здійснюють опосередкований контроль за заявником;»;

8) в абзаці другому пункту 8 цифру «9» замінити цифрою «7»;

9) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами 10-12;

10) в абзаці другому пункту 10 слова «та фізичних осіб - підприємців та ліцензії» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

11) абзац четвертий пункту 11 викласти у такій редакції:

«про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) з доданням схематичного зображення такої структури.»;

12) в абзаці першому пункту 12 слова «печаткою ліцензіата (за наявності) та» виключити.

Директор
департаменту методології
регулювання професійних
учасників ринку
цінних паперів

І. Курочкінавгору