Про затвердження Положення про премію імені Шолом-Алейхема
Мінкультури України; Наказ, Положення від 11.08.2017762
Документ z1070-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2017  № 762


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2017 р.
за № 1070/30938

Про затвердження Положення про премію імені Шолом-Алейхема

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 «Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва» та в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про премію імені Шолом-Алейхема, що додається.

2. Управлінню з питань мовної політики та літератури (Нікіфоренко Л.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 06 травня 2009 року № 21 «Про затвердження Положення про премію імені Шолом-Алейхема», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2009 року за № 442/16458.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Заступник Міністра

Т.В Мазур


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
11.08.2017 № 762


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2017 р.
за № 1070/30938

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Шолом-Алейхема

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок присудження премії імені Шолом-Алейхема (далі - Премія) за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів, сприяють поширенню позитивного іміджу України в світі.

Премія присуджується щороку у березні до дня народження Шолом-Алейхема.

2. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури України.

3. Премія присуджується на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України. 

4. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

ІІ. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на здобуття Премії

1. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висунення на здобуття Премії.

2. На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка на здобуття Премії не висуваються.

3. Премія не присуджується повторно.

4. Щороку присуджується лише одна Премія.

5. На здобуття Премії претендентом висувається лише один твір.

6. Премія не присуджується посмертно.

7. Висування творів на здобуття Премії проводиться до 01 листопада року, що передує року, в якому присуджується Премія.

8. Пропозиції на здобуття Премії подаються до Мінкультури творчими спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами, громадськими організаціями та окремими авторами.

9. На здобуття Премії до Мінкультури подаються:

клопотання щодо присудження Премії у довільній формі;

коротка характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору - біографічні відомості: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

творча характеристика претендента;

письмова згода претендента на висування його твору на здобуття Премії;

копія документа, що посвідчує особу претендента;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературно-мистецький твір та рецензії (за наявності).

До клопотання можуть бути додані інші документи, що  підтверджують професійні якості претендента.

10. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники творчих спілок, асоціацій, літературних об’єднань, національно-просвітницьких товариств, редакцій періодичних видань, видавництв, громадських організацій, що подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.

11. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пунктах 9 і 10 цього розділу, клопотання не розглядається.

ІІІ. Організація роботи та порядок проведення конкурсу

1. Мінкультури щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.

2. З метою проведення конкурсного відбору творів на здобуття премії та визначення переможців конкурсу утворюється комітет з присудження Премії імені Шолом-Алехема (далі - комітет).

3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

5. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності комітету здійснює Мінкультури.

6. Комітет утворюється у складі не менше 7, але не більше 11 осіб з числа представників Мінкультури, Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії наук України, Національної спілки письменників України, всеукраїнських організацій, провідних діячів літератури та мистецтва (за згодою).

Персональний склад затверджується наказом Мінкультури.

Комітет очолює голова, який має одного заступника. Головою комітету є заступник Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Строк повноважень комітету становить 3 роки.

Члени комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

У разі необхідності до складу комітету можуть вноситися зміни.

7. Організаційне забезпечення роботи комітету здійснює відповідальний секретар комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях комітету без права голосу.

Відповідальний секретар:

здійснює приймання та перевірку документів, зазначених у пункті 9 розділу ІІ цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданнях комітету;

веде протоколи засідань комітету.

8. Основною формою роботи комітету є засідання. Засідання комітету проводить голова комітету або за його дорученням заступник голови комітету.

9. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

розглядає подані на здобуття Премії літературно-мистецькі твори та проводить їх обговорення;

приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.

10. Засідання комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

11. Рішення комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів комітету.

У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комітету.

13. У разі якщо за результатами голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів комітету, які взяли участь у голосуванні, комітет приймає протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.

14. Голосування може проводитися не більше двох разів. Якщо за результатами повторного голосування жоден твір не набрав більше половини голосів членів комітету, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується.

15. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії пропонується або у конкурсі бере участь твір близької особи (у значенні Закону України «Про запобігання корупції») члена комітету, такий член комітету не бере участі в роботі комітету протягом усього конкурсу.

16. Кожен член комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член комітету має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це комітет перед початком засідання і пояснити суть конфлікту інтересів.

17. Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні, членами комітету, присутніми на засіданні, та відповідальним секретарем.

ІV. Реалізація рішень комітету із присудження Премії

1. Премія присуджується наказом Мінкультури на підставі протоколу комітету.

Особа, якій присуджується Премія, є лауреатом премії імені Шолом-Алейхема, їй вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установі банку та/або через відділення поштового зв’язку.

2. У разі коли Премія присуджується колективу авторів, кожен отримує диплом лауреата, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

3. Диплом лауреата підписується Міністром культури України та головою комітету.

4. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.

5. Мінкультури забезпечує повернення документів та матеріалів, поданих претендентами, які не були удостоєні Премії (на письмову вимогу претендента).

6. Інформація щодо результатів проведення конкурсу та його лауреата оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник управління
з питань мовної політики
та літературиЛ.С. Нікіфоренковгору