Документ z1067-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.08.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.07.2016  № 747


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2016 р.
за № 1067/29197

Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 22 серпня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
12.07.2016 № 747


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2016 р.
за № 1067/29197

ЗМІНИ
до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Довідник 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами»:

після коду показника

«

0101

Акція привілейована

»

доповнити новим кодом показника такого змісту:

«

0105

Акція корпоративного інвестиційного фонду

»;

після коду показника

«

0271

Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна

»

доповнити новими кодами показника такого змісту:

«

0280

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова

0281

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова

0282

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова

0290

Державний дериватив

».

2. Довідник 7 «Класифікація фінансових інструментів»:

після коду показника

«

01310101

Акція привілейована документарна на пред’явника

»

доповнити новим кодом показника такого змісту:

«

01110105

Акція корпоративного інвестиційного фонду проста бездокументарна іменна

»;

після коду показника

«

01120271

Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна бездокументарна іменна

»

доповнити новими кодами показника такого змісту:

«

01120280

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова бездокументарна іменна

01120281

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова бездокументарна іменна

01120282

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова бездокументарна іменна

01160290

Державний дериватив бездокументарний іменний

»;

код показника  

«

01120400

Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний

»

викласти у такій редакції:

«

01220400

Ощадний (депозитний) сертифікат документарний іменний

».

3. Довідник 19 «Дати вчинення дій» доповнити новими кодами показника такого змісту:

«

66

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

67

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину

68

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю

69

Дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента

70

Дата отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів)

71

Дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента

72

Дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені)

73

Дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями)

74

Дата відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

75

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати

».

4. Довідник 21 «Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери» доповнити новими кодами показника такого змісту:

«

32

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

33

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

34

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

35

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

36

Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента

37

Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

38

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

».

5. Довідник 44 «Перелік та коди територій (областей) України» викласти в такій редакції:

«Для класифікації територій (областей) України в частині кодифікації областей України, Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя використовуються перші п’ять символів кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), затвердженого наказом Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації України  від 31 жовтня 1997 року № 659 (із змінами та доповненнями).».

6. Довідник 45 «Класифікація країн світу» викласти в такій редакції:

«Для класифікації країн світу використовується Покажчик цифрових кодів країн світу за ДСТУ ISO 3166-1:2009.».

7. Довідник 46 «Перелік та коди валют» викласти в такій редакції:

«Для класифікації валют використовується Покажчик цифрових кодів валют за ДСТУ ISO 4217:2010.».

Директор департаменту
інформаційних технологій
та діловодстваЄ. Фоменковгору