Документ z1066-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2013, підстава - z1457-13

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2011 N 1229
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2011 р.
за N 1066/19804
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 1534 ( z1457-13 ) від 06.08.2013 }
Про затвердження Стандарту
адміністративної послуги з надання інформації
(відомостей або витягу) з Єдиного реєстру
об'єктів державної власності

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 17.07.2009 N 737 ( 737-2009-п ) "Про заходи
щодо упорядкування адміністративних послуг" щодо затвердження
стандартів адміністративних послуг Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Стандарт адміністративної послуги з надання
інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об'єктів
державної власності, що додається.
2. Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та
прогнозування готувати інформацію (відомості або витяг) з Єдиного
реєстру об'єктів державної власності відповідно до Стандарту
адміністративної послуги з надання інформації (відомостей або
витягу) з Єдиного реєстру об'єктів державної власності,
затвердженого цим наказом, за підписом заступника Голови Фонду, а
якщо запитувачами є регіональні відділення Фонду державного майна
України, інформацію надавати за підписом директора Департаменту
інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування.
3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та
зв'язків з громадськістю забезпечити розміщення цього наказу в
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Фонду державного майна
України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Керівнику Департаменту інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування забезпечити в установленому порядку
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду, якому делеговано повноваження підписувати інформацію
(відомості або витяг) з Єдиного реєстру об'єктів державної
власності.
Голова Фонду О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.І.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
18.08.2011 N 1229
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2011 р.
за N 1066/19804

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з надання інформації
(відомостей або витягу) з Єдиного реєстру
об'єктів державної власності

1. Цей Стандарт визначає вимоги щодо адміністративної послуги
з надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру
об'єктів державної власності (далі - адміністративна послуга).
2. Адміністративним органом, що надає послугу, є Фонд
державного майна України.
3. У цьому Стандарті терміни вживаються у значенні,
наведеному у Положенні про Єдиний реєстр об'єктів державної
власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 14.04.2004 N 467 ( 467-2004-п ) (із змінами), Порядку та
умовах користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності,
затвердженому наказом Фонду від 23.03.2005 N 622 ( z0400-05 ),
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за
N 400/10680 (далі - Порядок).
4. Одержувачами адміністративної послуги є: органи державної влади; органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації; громадяни.
5. Для одержання адміністративної послуги відповідно до вимог
пункту 18 Порядку ( z0400-05 ) надається до Фонду письмовий запит,
в якому зазначаються: мета письмового запиту; відомості або необхідні витяги з Єдиного реєстру об'єктів
державної власності (далі - Реєстр); дата направлення письмового запиту.
6. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги: подання до Фонду запиту відповідно до вимог положень,
визначених пунктом 18 Порядку ( z0400-05 ); отримання (відмова у наданні) адміністративної послуги; усунення причин відмови у видачі адміністративної послуги в
установленому законодавством порядку та повторне звернення щодо її
надання.
7. Послідовність дій адміністративного органу: розгляд письмового запиту, направленого одержувачем
адміністративної послуги; надання інформації (відомостей або витягу) щодо наявності
окремих об'єктів у Реєстрі за формою N 2б, затвердженою наказом
Фонду від 03.02.2006 N 197 ( z0380-06 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за N 380/12254, або
відмови із зазначенням її причин.
8. Якщо юридична особа та майно обліковуються в Реєстрі і
відомості про них, зазначені у запиті, збігаються з відомостями
Реєстру, то інформація (відомості або витяг) запитувачу надається
згідно з пунктом 7 цього Стандарту.
9.Фонд протягом п'яти робочих днів (у разі отримання
термінового запиту органів виконавчої влади - протягом трьох діб)
після отримання (реєстрації) запиту надає інформації (відомостей
або витягу) чи приймає рішення про відмову в їх наданні із
зазначенням причини.
10. Фонд відмовляє одержувачу адміністративної послуги у
наданні інформації (відомостей або витягу) у таких випадках:
10.1. Якщо юридична особа та майно обліковуються в Реєстрі,
але відомості про майно, зазначені у запиті, не збігаються з
відомостями Реєстру, запитувачу та органу державної влади, до
сфери управління якого належить юридична особа, надсилається лист
щодо приведення у відповідність даних про цей об'єкт з даними
Реєстру. Після приведення у відповідність у встановленому порядку
даних про майно, яке запитується, з даними Реєстру запитувачу за
окремим запитом надається інформація (відомості або витяг) згідно
з пунктом 7 цього Стандарту.
10.2. Якщо майно не обліковується в Реєстрі, але юридична
особа, яка є балансоутримувачем цього майна, обліковується в
Реєстрі, надсилається лист запитувачу та органу державної влади,
до сфери управління якого належить юридична особа, в якому
зазначається необхідність здійснення заходів щодо проведення
інвентаризації цього майна та надання відомостей щодо зазначеного
об'єкта до Фонду з метою внесення до Реєстру відповідно до вимог
пункту 7 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної
власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 30.11.2005 N 1121 ( 1121-2005-п ). Після здійснення органом
державної влади, до сфери управління якого належить юридична
особа, заходів з проведення інвентаризації зазначеного майна
запитувачу за окремим запитом надається інформація (відомості або
витяг) згідно з пунктом 7 цього Стандарту.
10.3. Якщо майно та юридична особа, яка є балансоутримувачем
цього майна, не обліковуються в Реєстрі, але за даними Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (далі -
ЄДРПОУ) юридична особа є об'єктом державної власності,
надсилається лист до органу державної влади, до сфери управління
якого належить юридична особа. У разі якщо орган державної влади
не підтверджує належності юридичної особи до сфери його
управління, лист надсилається відповідно до Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, представники
яких очолюють комісії з упорядкування обліку юридичних осіб згідно
з положеннями Методики проведення інвентаризації об'єктів
державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.2005 N 1121 ( 1121-2005-п ), для здійснення
заходів з упорядкування обліку та встановлення належності до сфери
управління органу державної влади.
10.4. Якщо майно та юридична особа, яка є балансоутримувачем
цього майна, не обліковуються в Реєстрі, а також відомості про неї
в ЄДРПОУ відсутні, надсилається лист до регіонального відділення
Фонду з проханням розглянути вказаний запит та надати відповідь
запитувачу.
11. Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.
12. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, встановлені законодавством
України про державну службу та іншими актами законодавства.
13. Документи, необхідні для надання адміністративної
послуги, надсилаються поштою на адресу Фонду: 01601, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, або подаються до поштової скриньки Фонду,
розміщеної на першому поверсі будівлі Фонду за вказаною адресою.
14. Надання адміністративної послуги одержувачу здійснюється
шляхом надсилання на його адресу інформації (відомостей або
витягу) з Реєстру або отримання її безпосередньо у Фонді.
15. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати
консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з її наданням, за
телефоном: (044)200-35-10 з 9:00 до 18:00 або в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Фонду www.spfu.gov.ua.
16. Встановлення черговості надання адміністративної послуги
не передбачено.
17. Скарга щодо недотримання цього Стандарту може
адресуватися до Фонду і розглядається в строки, встановлені чинним
законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу Фонду: 01601,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, або подається до поштової скриньки
Фонду, розміщеної на першому поверсі будівлі Фонду за вказаною
адресою.
18. У разі допущення технічної помилки під час підготовки
інформації (відомостей або витягу) така помилка виправляється
шляхом внесення змін до інформації (відомостей або витягу).
Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування О.Синенковгору