Документ z1066-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.09.2016, підстава - z0963-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.09.2005 N 506
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2005 р.
за N 1066/11346
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки
N 754 ( z0963-16 ) від 02.07.2016 }
Про затвердження Порядку проведення моніторингу
підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції

Відповідно до Державної програми підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки, яка
затверджена Указом Президента України від 13.12.2003. N 1433
( 1433/2003 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення моніторингу підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції, що додається.
2. Пункт 3 розділу "Порядок відбору" Критеріїв та порядку
відбору вищих навчальних закладів та закладів післядипломної
освіти для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
( z0385-05 ), затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 24.03.2005 N 182 ( z0384-05 ) "Про затвердження
Переліку спеціальностей та спеціалізацій, Критеріїв та порядку
відбору, складу Міжвідомчої експертної групи із забезпечення
відбору вищих навчальних закладів та закладів післядипломної
освіти для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції" і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за
N 385/10665, доповнити четвертим абзацом такого змісту: "проводить
моніторинг здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції".
3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з
науково-методичним центром вищої освіти (Левківський К.М.) та
вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти,
які визначені для підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції, забезпечити проведення щорічного моніторингу
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство оборони України
Заступник Міністра В.В.Пасько
Міністерство закордонних справ України
Заступник Міністра В.С.Огризко
Національна академія державного
управління при Президентові України
Ректор В.І.Луговий
Міністерство економіки України
Заступник Міністра А.Березний
Головне управління державної
служби України
Заступник Начальника М.Борсук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
02.09.2005 N 506
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2005 р.
за N 1066/11346

ПОРЯДОК
проведення моніторингу підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції

1. Моніторинг підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції (далі - моніторинг) є постійно діючою системою
проведення спостережень та контролю за процесами, які відбуваються
у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації щодо
кадрового забезпечення органів державної влади та органів
місцевого самоврядування фахівцями з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції.
2. Здійснення моніторингу та координація робіт покладаються
на Міжвідомчу експертну групу із забезпечення відбору вищих
навчальних закладів та закладів післядипломної освіти для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (далі -
Міжвідомча експертна група), склад якої затверджено наказом
Міністерства освіти і науки України від 24.03.2005 N 182
( z0384-05 ) "Про затвердження Переліку спеціальностей та
спеціалізацій, Критеріїв та порядку відбору, складу Міжвідомчої
експертної групи із забезпечення відбору вищих навчальних закладів
та закладів післядипломної освіти для підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 12.04.2005 за N 384/10664.
3. Об'єктами моніторингу є вищі навчальні заклади та заклади
післядипломної освіти, перелік яких затверджено наказом
Міністерства освіти і науки України від 31.05.2005 N 325
( z0633-05 ) "Про затвердження Переліку вищих навчальних закладів
і закладів післядипломної освіти для здійснення підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 07.06.2005 за N 633/10913.
4. Проведення моніторингу забезпечує одержання точної,
об'єктивної та достовірної інформації про стан підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської і євроатлантичної інтеграції та забезпечення ними
органів державної влади і органів місцевого самоврядування.
5. Проведення моніторингу передбачає формування Міністерством
освіти і науки України експертної групи для оцінювання якості
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. До складу експертної групи входять науково-педагогічні
працівники визначених вищих навчальних закладів, спеціалісти
центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких
перебувають об'єкти моніторингу.
6. Керівники вищих навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти, що визначені об'єктами моніторингу, щорічно
до 30 вересня подають Міністерству освіти і науки України
самоаналіз підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції за
формою, що додається. Самоаналіз підписується керівником
навчального закладу та скріплюється печаткою.
7. Міжвідомча експертна група проводить експертну оцінку
результатів самоаналізу об'єктів моніторингу і здійснює вибіркову
перевірку поданої інформації експертної групи у таких навчальних
закладах.
8. Результати моніторингу та оцінювання самоаналізу об'єктів
моніторингу розглядаються щорічно на засіданні Міжвідомчої
експертної групи, яка надає пропозиції щодо формування структури і
обсягу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції,
поліпшення якості навчання.
9. Рішення Міжвідомчої експертної групи доводяться до відома
відповідальних виконавців та учасників Державної програми
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на
2004-2007 роки ( 1433/2003 ), а також Міжвідомчої групи з
інформування громадськості та підготовки фахівців з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції, утвореної постановою
Кабінету Міністрів України від 03.03.2005 N 174 ( 174-2005-п )
"Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції".
Директор департаменту вищої
освіти, керівник Міжвідомчої
експертної групи Я.Я.Болюбаш

Додаток
до пункту 6 Порядку
проведення моніторингу
підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері
європейської
та євроатлантичної
інтеграції

САМОАНАЛІЗ
підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції

------------------------------------------------------------------ | N | Основні показники | Одиниця | Абсолютні | |з/п | | виміру | показники | |----+-----------------------------------------------------------| | 1. | Науково-педагогічні та педагогічні кадри | |----+-----------------------------------------------------------| | |Кількість науково-педагогічних | осіб | | | |та педагогічних кадрів, які | | | | |задіяні у підготовці, | | | | |перепідготовці та підвищенні | | | | |кваліфікації фахівців у сфері | | | | |європейської та євроатлантичної | | | | |інтеграції | | | | |Кількість науково-педагогічних | | | | |кадрів, що мають вчені звання: | | | | | - доцента | осіб | | | | - професора | осіб | | | |Кількість науково-педагогічних | | | | |кадрів, що мають наукові ступені: | | | | | - доктора наук | осіб | | | | - кандидата наук | осіб | | | |Кількість іноземних | | | | |науково-педагогічних та | | | | |педагогічних кадрів, які задіяні у| | | | |підготовці, перепідготовці та | осіб | | | |підвищенні кваліфікації фахівців у| | | | |сфері європейської та | | | | |євроатлантичної інтеграції (із | | | | |зазначенням країни) | | | | |Кількість науково-педагогічних та | | | | |педагогічних кадрів, які пройшли | осіб | | | |перепідготовку та підвищення | | | | |кваліфікації у сфері європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції: | | | | | - у відповідних навчальних | осіб | | | |закладах України (із зазначенням | | | | |навчального закладу) | | | | | - у відповідних навчальних | осіб | | | |навчальних закладах держав - | | | | |членів ЄС та НАТО (із зазначенням | | | | |навчального закладу) | | | |----+-----------------------------------------------------------| | 2. | Особи, які навчаються | |----+-----------------------------------------------------------| | |Кількість студентів (слухачів), | осіб | | | |які проходять підготовку, | | | | |перепідготовку та підвищення | | | | |кваліфікації у сфері європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції | | | | |Кількість державних службовців, | | | | |які проходять підготовку, | | | | |перепідготовку та підвищення | осіб | | | |кваліфікації у сфері європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції: | | | | | - I-IV категорії | осіб | | | | - V-VII категорії | осіб | | | |Кількість студентів (слухачів), | | | | |які проходять підготовку у сфері | | | | |європейської та євроатлантичної | Осіб | | | |інтеграції за напрямами: | | | | | - 1501 Державне управління | осіб | | | | - 0501 Економіка | осіб | | | | і підприємництво | | | | | - 0502 Менеджмент | осіб | | | | - 0304 Міжнародні відносини | осіб | | | | - 1701 Специфічні категорії | | | | |Кількість студентів (слухачів), | | | | |які проходять перепідготовку | осіб | | | |у сфері європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції | | | | |за напрямами: | | | | | - 1501 Державне управління | осіб | | | | - 0501 Економіка | осіб | | | | і підприємництво | | | | | - 0502 Менеджмент | осіб | | | | - 0304 Міжнародні відносини | осіб | | | | - 1701 Специфічні категорії | | | | |Кількість студентів (слухачів), | | | | |які проходять підвищення | осіб | | | |кваліфікації у сфері європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції | | | | |за напрямами: | | | | | - 1501 Державне управління | осіб | | | | - 0501 Економіка і | осіб | | | | підприємництво | | | | | - 0502 Менеджмент | осіб | | | | - 0304 Міжнародні відносини | осіб | | | | - 1701 Специфічні категорії | | | | |Кількість студентів (слухачів), що| | | | |працевлаштовані в органи державної| осіб | | | |влади, до повноважень яких | | | | |належать питання європейської та | | | | |євроатлантичної інтеграції: | | | | | - центральні орган | | | | | виконавчої влади | | | | | - місцеві органи | осіб | | | | виконавчої влади | | | | | - органи місцевого | осіб | | | | самоврядування | | | | |Кількість фахівців, що проходять | | | | |навчання за кордоном у сфері | осіб | | | |європейської та євроатлантичної | | | | |інтеграції: | | | | | - підготовка | осіб | | | | - перепідготовка | осіб | | | | - підвищення кваліфікації | осіб | | | | - стажування | осіб | | |----+-----------------------------------------------------------| | 3. | Науково-методичне забезпечення навчання | |----+-----------------------------------------------------------| | |Кількість наявних | шт. | | | |навчально-методичних посібників з | | | | |питань європейської та | | | | |євроатлантичної інтеграції (із | | | | |зазначенням їх найменувань) | | | | |Кількість збірників | шт. | | | |нормативно-правових актів з питань| | | | |європейської та євроатлантичної | | | | |інтеграції (із зазначенням їх | | | | |найменувань) | | | | |Кількість іноземних підручників | шт. | | | |із зазначеної тематики, | | | | |перекладених на українську мову | | | | | | | | |----+-----------------------------------------------------------| | 4. | Міжнародне співробітництво | |----+-----------------------------------------------------------| | |Налагодження співробітництва між | | | | |навчальними закладами держав - | | | | |членів ЄС та НАТО, які здійснюють | | | | |підготовку фахівців з питань | | | | |європейської та євроатлантичної | | | | |інтеграції: | | | | | - навчальні заклади держав - | перелік | | | | членів ЄС та НАТО | | | | | - обмін студентами (слухачами)| осіб | | | | - обмін викладачами | осіб | | |----+-----------------------------------------------------------| | 5. | Проведення та координація наукових досліджень | |----+-----------------------------------------------------------| | |Проведення з актуальних питань | | | | |європейської та євроатлантичної | | | | |інтеграції: | | | | | - науково-практичних | перелік | | | | конференцій | | | | | - наукових конференцій | перелік | | | | - "круглих столів" | перелік | | | | - семінарів | перелік | | |----+-----------------------------------------------------------| | 6. | Фінансування | |----+-----------------------------------------------------------| | |Обсяг фінансування: | | | | | - підготовка фахівців у сфері |тис. гривень| | | |європейської та євроатлантичної | | | | |інтеграції (у тому числі за | | | | |кордоном) | | | | | - перепідготовка фахівців |тис. гривень| | | |у сфері європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції | | | | |(у тому числі за кордоном) | | | | | - підвищення кваліфікації |тис. гривень| | | |фахівців у сфері | | | | |європейської та євроатлантичної | | | | |інтеграції (у тому числі за | | | | |кордоном) | | | | | - стажування за кордоном |тис. гривень| | | |фахівців у сфері європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції | | | | | - мовна підготовка державних |тис. гривень| | | |службовців, які займаються | | | | |питаннями європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції | | | | |(у тому числі за кордоном) | | | | | - підвищення кваліфікації |тис. гривень| | | |викладачів у сфері європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції | | | | |(у тому числі за кордоном) | | | | | - перепідготовка викладачів |тис. гривень| | | |у сфері європейської | | | | |та євроатлантичної інтеграції | | | | |(у тому числі за кордоном) | | | | | - видання навчально-методичних|тис. гривень| | | |посібників, збірників | | | | |нормативно-правових актів з питань| | | | |європейської та євроатлантичної | | | | |інтеграції | | | | | - переклад відповідних |тис. гривень| | | |підручників на українську мову | | | | | - проведення |Тис. гривень| | | |науково-практичних конференцій, | | | | |наукових конференцій, "круглих | | | | |столів", семінарів тощо | | | | |з актуальних питань | | | | |європейської та євроатлантичної | | | | |інтеграції | | | | |Джерела фінансування: | | | | | - державний бюджет |тис. гривень| | | | - місцеві бюджети |тис. гривень| | | | - міжнародна технічна допомога|тис. гривень| | | | - гранти |тис. гривень| | | | - інші джерела, не заборонені |тис. гривень| | | |законодавством | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник навчального закладу ___________ _____________________
підпис ініціали, прізвище

Директор департаменту вищої
освіти, керівник Міжвідомчої
експертної групи Я.Я.Болюбашвгору