Документ z1065-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.10.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2019  № 379


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1065/34036

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Маркарова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16 вересня 2019 року № 379


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1065/34036

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В абзаці другому пункту 12 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 (із змінами), слова «, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою» замінити словами «відображається в балансі за її».

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 750/4043 (із змінами):

розділ «Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами» виключити;

у тексті Положення (стандарту) слова «підприємство/установа» у всіх відмінках і числах замінити словом «підприємство» у відповідних відмінках і числах.

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 (із змінами):

у пункті 6:

в абзаці третьому слова «в установах,» виключити;

в абзаці четвертому слова «в установі,» виключити;

розділ «Особливості бухгалтерського обліку запасів установами» виключити;

у тексті Положення (стандарту) слова «підприємство/установа» у всіх відмінках замінити словом «підприємство» у відповідних відмінках.

4. В абзаці першому розділу «Клас 5. Довгострокові зобов’язання» Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами), слова «, на які нараховуються відсотки» виключити.

5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за № 85/4306 (із змінами):

пункт 8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 9–22 вважати відповідно пунктами 8–21;

у першому реченні пункту 9 слова «, на які нараховуються відсотки,» виключити;

пункт 19 викласти в такій редакції:

«19. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу «Інші довгострокові зобов’язання», «Інші поточні зобов’язання».».

6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (із змінами):

в абзаці восьмому пункту 4 слова «виробництва/діяльності» замінити словом «виробництва»;

абзац четвертий пункту 16 виключити;

розділ «Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами» виключити;

у тексті Положення (стандарту) слова «підприємство/установа» у всіх відмінках замінити словом «підприємство» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку
Ю. Романюквгору