Документ z1064-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2015, підстава - z0976-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2008 N 1245
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2008 р.
за N 1064/15755
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 292 ( z0976-15 ) від 29.07.2015 }
Про покладання обов'язків з підтвердження
кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден,
та видачі їм свідоцтв "Офіцер з охорони судна"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }

Відповідно до правила VI/5 Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
( 995_053 ), з поправками, глави XI-2 Міжнародної конвенції з
охорони людського життя на морі 1974 року ( 995_251 ),
Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів
( 896_035 ), пунктів 1 та 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 31.01.2001 N 83 ( 83-2001-п ) "Про вдосконалення державного
нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підтвердження кваліфікації осіб,
відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв "Офіцер з
охорони судна", що додається.
2. Покласти на Інспекцію з питань підготовки та дипломування
моряків (Тихонов І.В.) обов'язки з підтвердження кваліфікації
осіб, відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв
"Офіцер з охорони судна".
3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків
(Тихонов І.В.) забезпечити замовлення та виготовлення бланків
свідоцтв "Офіцер з охорони судна" з необхідними ступенями захисту
та нумерацією.
4. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Верещака М.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора Державного департаменту морського і річкового
транспорту Работньова В.Г.
Міністр Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковська
Заступник Міністра освіти
і науки України П.Б.Полянський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.10.2008 N 1245
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2008 р.
за N 1064/15755

ПОРЯДОК
підтвердження кваліфікації осіб,
відповідальних за охорону суден,
та видачі їм свідоцтв "Офіцер з охорони судна"

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до правила VI/5
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року ( 995_053 ), з поправками, глави XI-2
Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року
( 995_251 ), Міжнародного кодексу з охорони суден та портових
засобів ( 896_035 ), постанови Кабінету Міністрів України від
31.01.2001 N 83 ( 83-2001-п ) "Про вдосконалення державного
нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків", Положення
про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків,
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
17.10.2001 N 693 ( z0928-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.11.2001 за N 928/6119, зі змінами.
1.2. Цей Порядок установлює єдині вимоги щодо підтвердження в
Державних кваліфікаційних комісіях (далі - ДКК), які створюються
Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків (далі -
Інспекція), кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, та
видачі їм свідоцтв "Офіцер з охорони судна" (далі - Свідоцтва).
1.3. Порядок поширюється на моряків, членів ДКК та посадових
осіб Інспекції, які беруть участь у підтвердженні кваліфікації
моряків у ДКК за напрямком "Офіцер з охорони судна".
2. Правила підтвердження кваліфікації осіб,
відповідальних за охорону суден
2.1. Підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за
охорону суден, здійснюється ДКК за напрямком "Офіцер з охорони
судна" відповідно до Порядку роботи Державних кваліфікаційних
комісій, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку
України від 07.05.2007 N 377 ( z0529-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за N 529/13796.
2.2. До підтвердження кваліфікації в ДКК допускаються особи
командного складу суден, які пройшли підготовку у схвалених
навчально-тренажерних закладах за програмою "Офіцер з охорони
судна" (далі - кандидати).
2.3. Кандидат повинен подати в ДКК: особисту заяву; кольорову матову фотокартку розміром 3х4 см; копії сторінок паспорта громадянина, в яких внесені дані щодо
прізвища, імені і дати народження власника, номера та місця видачі
паспорта, а також фотокартка власника (з пред'явленням оригіналу); копію посвідчення особи моряка (з пред'явленням оригіналу); копію диплома, що засвідчує присвоєння звання особи
командного складу, або документа про відповідну спеціальну освіту
(з пред'явленням оригіналу); копію свідоцтва про проходження підготовки за курсом "Офіцер
з охорони судна" у схваленому навчально-тренажерному закладі (з
пред'явленням оригіналу).
2.4. Кандидати, які надали документи, що не відповідають
вимогам законодавства, або документи, дійсність яких не
підтверджена Державним реєстром документів моряків України згідно
з Положенням про ведення єдиного Державного реєстру документів
моряків, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від
08.01.2003 N 3 ( z0086-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 04.02.2003 за N 86/7407 (далі - Положення про реєстр), на
засідання ДКК не допускаються.
2.5. За результатами підтвердження кваліфікації кандидата
оформлюється протокол засідання ДКК (додаток 1) в одному
примірнику, який залишається в особовій справі моряка.
2.6. За результатами визначення рівня кваліфікації кандидата
та розгляду наданих ним документів ДКК на засіданні виносить одне
з таких рішень: підтвердити кандидату кваліфікацію та видати йому Свідоцтво
(додаток 2); не підтвердити кандидату кваліфікацію у разі, коли моряк
показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації, якого недостатньо
для виконання функцій особи, відповідальної за охорону судна.
3. Оформлення та видача свідоцтв
"Офіцер з охорони судна"
3.1. Свідоцтво видається за результатами позитивного рішення
ДКК стосовно кваліфікації кандидата.
3.2. Заповнення бланків Свідоцтв здійснюється з використанням
комп'ютерної техніки за єдиною програмою, що розробляється
Інспекцією. Після оформлення Свідоцтва підписуються та завіряються
печаткою Інспекції або її регіональної філії.
3.3. Свідоцтва мають право підписувати начальник Інспекції
або, у разі його відсутності, особа, яка виконує його обов'язки, в
регіональних філіях Інспекції - директор регіональної філії або, у
разі його відсутності, особа, яка виконує його обов'язки.
3.4. Свідоцтва оформлюються та видаються протягом трьох
робочих днів з дати проведення засідання ДКК.
3.5. Отримання Свідоцтва засвідчується особистим підписом
моряка в журналі обліку виданих Свідоцтв, який ведеться
Інспекцією.
3.6. Строк дії Свідоцтва становить 5 років з дати проведення
засідання ДКК.
3.7. Інформація про видані Свідоцтва заноситься до єдиного
Державного реєстру документів моряків згідно з Положенням про
реєстр ( z0086-03 ).
Заступник Міністра - директор
Державного департаменту морського
і річкового транспорту В.Работньов

Додаток 1
до Порядку підтвердження
кваліфікації осіб,
відповідальних за охорону
суден, та видачі їм свідоцтв
"Офіцер з охорони судна"

(Державний Герб України)
ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
N ____________
від ____________________ місто __________________

Державна кваліфікаційна комісія відповідно до вимог
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, з поправками, (Конвенція ПДНВ), глави
XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974
року (Конвенція СОЛАС), вимог Міжнародного кодексу з охорони
суден і портових засобів (Кодекс ОСПЗ) і відповідних національних
вимог розглянула результати перевірки компетентності _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові моряка українською мовою
в називному відмінку та англійською мовою)
Дата народження ______________
Закінчив (закінчила) курси підготовки за програмою "Офіцер з
охорони судна" в ________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)
Свідоцтво N ___________ видано ____________________
(дата видачі)

ВИСНОВОК
ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Державною кваліфікаційною комісією встановлено, що _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові моряка)
має належну кваліфікацію / не має належної кваліфікації _______________________________________________________
(непотрібне викреслити)
і може бути / не може бути призначений (призначена) виконувати ________________________
(непотрібне викреслити)
обов'язки з охорони судна й бути особою, відповідальною за її
організацію, як визначено у розділах А/2.1.6, А/12.1, А/12.2,
А/13, В/8, В/9 і В/13 Кодексу ОСПЗ, та прийнято рішення
видати/не видати свідоцтво "Офіцер з охорони судна". ----------------- непотрібне викреслити)

Підписи:
голова комісії ____________ ________________________________
члени комісії ____________ ________________________________ ____________ ________________________________
секретар ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
З висновками Державної кваліфікаційної комісії ознайомлений _________________
(підпис моряка)
"___" _______________ ___

Додаток 2
до Порядку підтвердження
кваліфікації осіб,
відповідальних за охорону
суден, та видачі їм свідоцтв
"Офіцер з охорони судна"

(лицьовий бік)
------------------------------------------------------------------ | (Державний Герб України) | | | | Міністерство інфраструктури України | | | | СВІДОЦТВО N ________ | | | | Видане на підставі положень Міжнародної конвенції про| |підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з| |поправками, (Конвенція ПДНВ), глави XI-2 Міжнародної конвенції з| |охорони людського життя на морі (Конвенція СОЛАС) і Міжнародного| |кодексу з охорони суден та портових засобів (Кодекс ОСПЗ), а| |також національного законодавства України | | | |Цим засвідчується, що _________________________________________ | |________________________________________________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові моряка) | | | |дата народження ________________________________________________| | | |успішно закінчив схвалений від імені Морської адміністрації | |України курс спеціальної підготовки за програмою "Офіцер з| |охорони судна" і, як встановлено, має належну кваліфікацію| |відповідно до вимог правила VI/5 Конвенції ПДНВ та розділів| |А-VI/5 і В-VI/5 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та| |несення вахти і може бути призначений ОСОБОЮ, ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА| |ОХОРОНУ СУДНА, як визначено у розділах А/2.1.6, А/12.1, А/12.2,| |А/13, В/8, В/9 і В/13 Кодексу ОСПЗ. | | | | Уповноважена особа ___________________________| | Фото (прізвище, ім'я, по батькові)| | Дата видачі свідоцтва ________________________| | Печатка Свідоцтво дійсне до __________________________| | | | Запити щодо дійсності цього свідоцтва надсилати до Державного| |реєстру документів моряків України: | |Tel/fax: | |e-mail: | | Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 9 правила| |1/2 Конвенції ПДНВ знаходитись на судні, доки його власник| |працює на цьому судні. | ------------------------------------------------------------------
(зворотний бік) ------------------------------------------------------------------ | | | (Державний Герб України) | | | | Ministry of Infrastructure of Ukraine | | | | CERTIFICATE N ________ | | | | Issued under the provisions of the International Convention| |on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for| |Seafarers, 1978, as amended, (STCW Convention), the| |International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS| |Convention), the International Ship and Port Facility Security| |Code (ISPS Code) and the National Laws of Ukraine | | | |This is to certify that ________________________________________| | (Name and Surname) | |Date of birth __________________________________________________| | | |has successfully completed the special course of training on the| |syllabus SHIP SECURITY OFFICER approved behalf of the Maritime| |Administration of Ukraine and has been found duly qualified in| |accordance with the provisions of Regulation VI/5 of the STCW| |Convention and Sections А-VI/5 and В-VI/5 of the STCW Code and| |may be designated as SHIP SECURITY OFFICER as defined in| |sections A/2.1.6, A/12.1, A/12.2, А/13, В/8, В/9 and В/13 of| |the ISPS Code. | | | | Duly authorized official ______________________| | Official (Name and Signature) | | seal Date of issue _________________________________| | Date of expiry ________________________________| | | | Inquiries concerning this certificate should be addressed to| |the State Register of Seafarers' Documents of Ukraine: | |Tel/fax: | |e-mail: | | The original of this certificate must be kept available in| |accordance with regulation 1/2, paragraph 9 of the STCW| |Convention while serving on a ship. | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }вгору