Документ z1062-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.08.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.08.2011 N 279
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2011 р.
за N 1062/19800

Про затвердження Змін до Інструкції
про міжбанківський переказ коштів
в Україні в національній валюті

Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), статей 6, 11 Закону України
"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) і з
метою вдосконалення нормативно-правової бази з питань здійснення
міжбанківських розрахунків в Україні в національній валюті
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ
коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 16.08.2006 N 320
( z1035-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
06.09.2006 за N 1035/12909 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту інформаційних технологій (Білаш О.О.) унести
відповідні зміни до програмного забезпечення системи електронних
платежів Національного банку України щодо переліку умовних
числових кодів розрахункових документів.
3. Начальникам Операційного і територіальних управлінь
Національного банку України, банкам України внести відповідні
зміни до програмного забезпечення систем автоматизації банку щодо
переліку умовних числових кодів розрахункових документів.
4. Генеральному департаменту регулювання платіжних систем та
розрахунків (Кравець В.М.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для керівництва та використання в
роботі.
5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування, крім пунктів 2, 3, які набирають чинності з
01.11.2011.
Голова С.Г.Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2011 N 279
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2011 р.
за N 1062/19800

ЗМІНИ
до Інструкції про міжбанківський переказ коштів
в Україні в національній валюті
( z1035-06 )

1. У пункті 1 глави 1 розділу I: абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - сорок четвертий уважати
відповідно абзацами другим - сорок третім; в абзаці двадцять сьомому слова "банків (філій)" замінити
словами "банків (філій) - резидентів".
2. У розділі II:
2.1. У главі 1: у пункті 2: підпункт "в" виключити. У зв'язку з цим підпункти "г" - "є" уважати відповідно
підпунктами "в" - "е"; у підпункті "г" слова "реєстрацію банку у відповідному
органі" замінити словами "взяття банку на облік в органі"; підпункт "д" виключити. У зв'язку з цим підпункт "е" уважати підпунктом "д"; у пункті 3: у підпункті "д" слова "реєстрацію філії у відповідному
органі" замінити словами "взяття філії на облік в органі"; підпункт "є" виключити. У зв'язку з цим підпункт "ж" уважати підпунктом "є"; доповнити главу після пункту 3 новим пунктом такого змісту: "4. Територіальне управління зобов'язане повідомити
державного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку
філії банку, щодо якого в Національному банку є публічне обтяження
рухомого майна, накладене державним виконавцем, та зупинити
видаткові операції філії банку з такого рахунку на суму обтяження.
Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку
територіальне управління зобов'язане видати уповноваженій особі
філії банку під підпис для надання його державному виконавцеві.
Філія банку зобов'язана подати до територіального управління
документи, що підтверджують отримання державним виконавцем
повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку". У зв'язку з цим пункти 4-9 уважати відповідно пунктами 5-10; пункт 5 викласти в такій редакції: "5. У разі зміни свого місцезнаходження банк у місячний строк
з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зобов'язаний подати
до територіального управління документи, що зазначені в підпунктах
"б" - "д" пункту 2 цієї глави"; у пункті 6 літери "г" - "ж" замінити літерами "ґ" - "є"; підпункт "ґ" пункту 8 виключити. У зв'язку з цим підпункти "д", "е" уважати відповідно
підпунктами "ґ", "д"; перше речення пункту 9 доповнити словами "або укласти новий
договір".
2.2. У главі 3: в абзацах першому та сьомому пункту 1 слова "Департамент
інформатизації" замінити словами "Департамент інформаційних
технологій"; у пункті 2 слова "Департамент інформатизації" замінити
словами "Центральна розрахункова палата".
2.3. У першому реченні пункту 10 глави 4 та в абзаці другому
пункту 6 глави 6 слова "банком - отримувачем" замінити словами
"банком (філією) - отримувачем".
2.4. Доповнити главу 8 після пункту 2 новим пунктом такого
змісту: "3. Якщо банк має філії, яким відкриті кореспондентські
рахунки в інших територіальних управліннях, то відповідний
підрозділ банківського нагляду здійснює контроль за видатковими
операціями філій через АРМ-Ю в порядку, визначеному цією главою". У зв'язку з цим пункти 3, 4 уважати відповідно пунктами 4, 5.
2.5. Доповнити главу 10 новим пунктом такого змісту: "18. У разі закриття банком усіх філій, що працювали з ним за
відповідною моделлю, дозвіл на роботу в СЕП за цією моделлю
втрачає чинність. Банк зобов'язаний унести зміни до договору про
розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних
платежів Національного банку України та за потреби до договору про
кореспондентський рахунок у Національному банку України, а також
надіслати до територіального управління за своїм місцезнаходженням
повідомлення про внесення змін до Довідника учасників СЕП".
2.6. У пунктах 3, 4 глави 11 слова "Департамент
інформатизації" у всіх відмінках замінити словами "Департамент
інформаційних технологій" у відповідних відмінках.
3. У розділі III:
3.1. Доповнити главу 1 після пункту 1 новим пунктом такого
змісту: "2. Банк зобов'язаний повідомити державного виконавця про
відкриття кореспондентського рахунку банку-кореспонденту, щодо
якого в цьому банку є публічне обтяження рухомого майна, накладене
державним виконавцем, та зупинити власні видаткові операції
банку-кореспондента з такого рахунку на суму обтяження.
Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку банк
зобов'язаний видати уповноваженій особі банку-кореспондента під
підпис для надання його державному виконавцеві. Банк-кореспондент
зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання
державним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського
рахунку". У зв'язку з цим пункти 2, 3 уважати відповідно пунктами 3, 4.
3.2. У главі 3: в абзаці третьому пункту 7 слова "звільнення коштів з-під
арешту" замінити словами "зняття арешту з коштів"; доповнити главу двома новими пунктами такого змісту: "10. Банк виконує рішення суду про зупинення видаткових
операцій банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком,
яке винесене за зверненням органу державної податкової служби і
надійшло до банку безпосередньо від суду/державного
виконавця/органу державної податкової служби, у день його
надходження шляхом зупинення власних видаткових операцій
банку-кореспондента за цим рахунком. Банк обліковує рішення суду за відповідним позабалансовим
рахунком. Відновлення власних видаткових операцій банку-кореспондента
за його кореспондентським рахунком здійснюється відповідно до
законодавства України. 11. Банк у разі відкриття кореспондентського рахунку
банку-кореспонденту, щодо якого в цьому банку є публічне обтяження
рухомого майна, накладене державним виконавцем, зупиняє власні
видаткові операції банку-кореспондента з такого рахунку на суму
обтяження. Відновлення власних видаткових операцій банку-кореспондента
за його кореспондентським рахунком здійснюється у випадку,
визначеному Законом України "Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні" ( 2346-14 ), у порядку, установленому договором
та внутрішніми процедурами банку".
4. У розділі IV:
4.1. Пункт 1 глави 3 викласти в такій редакції: "1. Національний банк має право виконувати функції
розрахункового банку платіжної системи на підставі постанови
Правління Національного банку та відповідного договору, який
укладається між платіжною організацією та Національним банком".
4.2. Главу 4 виключити.
5. У розділі VI:
5.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "Розділ VI. Технологія виконання територіальним управлінням
засобами СЕП платіжної вимоги на примусове списання коштів банку
(філії), документів про арешт коштів банку (філії), зупинення
видаткових операцій банку (філії), списання в безспірному порядку
заборгованості банку та договірного списання".
5.2. У главі 2: абзац п'ятий пункту 5 після цифр "191" доповнити
цифрами "292"; у пунктах 7 та 11 слова "звільнення коштів з-під арешту"
замінити словами "зняття арешту з коштів".
5.3. Доповнити розділ після глави 2 новою главою такого
змісту: "Глава 3. Технологія виконання територіальним управлінням
засобами СЕП зупинення видаткових операцій банку (філії) за його
кореспондентським рахунком 1. Територіальне управління виконує рішення суду про
зупинення видаткових операцій банку (філії) за його
кореспондентським рахунком, яке винесене за зверненням органу
державної податкової служби і надійшло до територіального
управління безпосередньо від суду/державного виконавця/органу
державної податкової служби, у день його надходження. Територіальне управління засобами системи ЕП повідомляє ЦРП
про зупинення власних видаткових операцій банку (філії) у СЕП та
інформує про це банк (філію). ЦРП забезпечує автоматизоване зупинення в ЦОСЕП власних
видаткових операцій банку (філії) за його кореспондентським
рахунком згідно з пунктом 5 глави 2 цього розділу. Територіальне управління обліковує рішення суду за
відповідним позабалансовим рахунком. Відновлення власних видаткових операцій банку (філії) за його
кореспондентським рахунком здійснюється відповідно до
законодавства України і забезпечується ЦРП на підставі
повідомлення територіального управління про скасування зупинення
власних видаткових операцій банку (філії) у СЕП. 2. Територіальне управління у разі відкриття
кореспондентського рахунку філії банку (далі - філія), щодо якого
в Національному банку є публічне обтяження рухомого майна,
накладене державним виконавцем, зупиняє видаткові операції філії з
такого рахунку на суму обтяження на підставі електронної копії
первинного документа про публічне обтяження рухомого майна банку,
надісланої територіальним управлінням, у якому відкритий
кореспондентський рахунок банку. Територіальне управління забезпечує зупинення видаткових
операцій за кореспондентським рахунком філії на суму обтяження
шляхом установлення ліміту технічного рахунку філії в межах
залишку коштів на її кореспондентському рахунку на початок
поточного операційного дня. Ліміт технічного рахунку
встановлюється засобами СЕП у режимі реального часу (пакет-запит)
або у файловому режимі (файл L). Якщо на початку операційного дня на кореспондентському
рахунку філії достатньо коштів (тобто сума встановленого ліміту
технічного рахунку філії дорівнює сумі обтяження), то
територіальне управління на початку кожного операційного дня
забезпечує наявність ліміту технічного рахунку філії на суму
обтяження. Якщо немає (недостатньо) коштів на кореспондентському рахунку
філії на початок операційного дня (тобто сума встановленого ліміту
технічного рахунку філії менша, ніж сума обтяження), то
територіальне управління: засобами системи ЕП повідомляє ЦРП про зупинення власних
видаткових операцій філії в СЕП за її кореспондентським рахунком
згідно з пунктом 5 глави 2 цього розділу та інформує про це філію; на початку кожного наступного операційного дня переглядає
суму ліміту з метою її збільшення (відповідно до абзацу другого
цього пункту) до того часу, коли вона дорівнюватиме сумі
обтяження; повідомляє ЦРП засобами системи ЕП про скасування зупинення
власних видаткових операцій філії в СЕП після встановлення ліміту
технічного рахунку філії на суму обтяження. Відновлення видаткових операцій за кореспондентським рахунком
філії здійснюється у випадку, визначеному Законом України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), та
забезпечується територіальним управлінням шляхом скасування
встановлених згідно з цим пунктом обмежень права філії щодо
розпорядження грошовими коштами на її кореспондентському рахунку". У зв'язку з цим главу 3 уважати главою 4.
5.4. В абзаці першому пункту 6 глави 4 слова "електронні
розрахункові" замінити словами "засобами системи ЕП".
6. Доповнити розділ VII новою главою такого змісту: "Глава 4. Технологія виконання територіальним управлінням
засобами СЕП зупинення видаткових операцій іншої установи за її
рахунком 1. Територіальне управління виконує рішення суду про
зупинення видаткових операцій іншої установи за її рахунком, яке
винесене за зверненням органу державної податкової служби і
надійшло до територіального управління безпосередньо від
суду/державного виконавця/органу державної податкової служби, у
день його надходження. Територіальне управління засобами системи ЕП повідомляє ЦРП
про зупинення видаткових операцій іншої установи в СЕП та інформує
про це іншу установу. ЦРП забезпечує автоматизоване зупинення в ЦОСЕП видаткових
операцій іншої установи за її рахунком. Територіальне управління обліковує рішення суду за
відповідним позабалансовим рахунком. 2. Відновлення видаткових операцій іншої установи за її
рахунком здійснюється відповідно до законодавства України і
забезпечується ЦРП на підставі повідомлення територіального
управління про скасування зупинення видаткових операцій іншої
установи в СЕП".
7. У розділі VIII:
7.1. У главі 1: у пункті 1 слова "Департамент інформатизації" замінити
словами "Департамент інформаційних технологій, Управління захисту
інформації"; у пункті 2: в абзаці третьому слова "та/або пейджера" виключити; слова "Департамент інформатизації" у всіх відмінках замінити
словами "Департамент інформаційних технологій" у відповідних
відмінках; пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Департамент інформаційних технологій розробляє, погоджує
з ЦРП, Управлінням захисту інформації і надає учасникам СЕП
технологічну документацію щодо відновлення роботи ЦОСЕП. У разі відновлення функціонування СЕП її учасники мають
дотримуватися вимог технологічної документації, розпоряджень ЦРП,
Департаменту інформаційних технологій і Управління захисту
інформації"; у пункті 5 слова "Департамент інформатизації" замінити
словами "Управління захисту інформації".
7.2. Пункт 4 глави 2 викласти в такій редакції: "4. Якщо для відновлення функціонування ЦОСЕП недостатньо
заходів, що передбачені цим розділом, то Департамент інформаційних
технологій розробляє потрібні заходи відповідно до ситуації, що
склалася, та узгоджує їх з ЦРП і Управлінням захисту інформації".
7.3. У пункті 3 глави 4 слова "Департамент інформатизації" у
всіх відмінках замінити словами "Департамент інформаційних
технологій" у відповідних відмінках.
7.4. У главі 5: у другому реченні абзацу другого пункту 1 слова "банками -
учасниками СЕП" замінити словами "учасниками СЕП"; у пунктах 3, 7 слова "Департамент інформатизації" у всіх
відмінках замінити словами "Департамент інформаційних технологій"
у відповідних відмінках.
7.5. В абзаці третьому пункту 3 глави 7 слова "Департамент
інформатизації" замінити словами "Управління захисту інформації".
8. У пунктах 3, 5 глави 3 та в пункті 2 глави 4 розділу IX
слова "Департамент інформатизації" у всіх відмінках замінити
словами "Управління захисту інформації" у відповідних відмінках.
9. В абзаці третьому підпункту 2.1 та в абзаці четвертому
підпункту 2.3 пункту 2 додатка 1 до Інструкції ( z1035-06 ) слова
"у разі прийняття рішення про арешт коштів" виключити.
10. У виносці 1 додатка 3 до Інструкції ( z1035-06 )
цифру "7" замінити цифрою "8".
11. У додатку 8 до Інструкції ( z1035-06 ) рядок 7 таблиці
викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 7 |Меморіальний ордер, сформований на | 10 | | |підставі платіжної вимоги на примусове | | | |списання коштів | | ------------------------------------------------------------------ ".
Директор
Генерального департаменту
регулювання платіжних систем
та розрахунків В.М.Кравецьвгору