Документ z1060-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2017  № 889


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2017 р.
за № 1060/30928

Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів

Відповідно до статті 71 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статей 16, 17 Закону України «Про судову експертизу», абзацу вісімдесят сьомого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів, що додається.

2. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 1995 року № 199 «Про затвердження Положення про кваліфікаційні класи судових експертів бюро судово-медичної експертизи та Положення про кваліфікаційні класи лікарів - судово-психіатричних експертів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1995 року за № 463/999 (із змінами), такі зміни:

1) в назві наказу слова «та Положення про кваліфікаційні класи лікарів - судово-психіатричних експертів» виключити;

2) у пункті 1 слова «та Положення про кваліфікаційні класи лікарів - судово-психіатричних експертів та психологів - судових експертів» виключити.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

4. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніО. Мірошниченко
О.О. Шубін


Д. Олійник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.08.2017 № 889


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2017 р.
за № 1060/30928

ПОРЯДОК
проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про судову експертизу».

2. Атестацію лікаря - судово-психіатричного експерта з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта та/або кваліфікаційного класу проводить експертно-кваліфікаційна комісія Міністерства охорони здоров’я України (надалі - ЕКК). Атестація здійснюється шляхом проведення співбесіди.

3. Основними завданнями ЕКК є: проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості лікарів - судово-психіатричних експертів, які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта; проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості судово-психіатричних експертів, які мають намір отримати кваліфікаційний клас судового експерта.

4. Персональний склад ЕКК затверджується наказом Міністерства охорони здоров’я України. Склад ЕКК формується з голови, заступника голови, секретаря та членів ЕКК. До складу ЕКК входять фахівці та науковці, які мають кваліфікацію судово-психіатричного експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років. Серед них має бути фахівець з процесуальних питань судової експертизи.

5. Члени ЕКК беруть участь у роботі комісії на громадських засадах. На час їх роботи у цій комісії за ними зберігається основне місце роботи (посада) і середній заробіток.

6. Формою роботи ЕКК є засідання. Засідання ЕКК проводяться за потреби, але не рідше одного разу у квартал. Засідання ЕКК проводить її голова, а у разі його відсутності або проведення його атестації - заступник голови. Засідання ЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її складу.

7. Атестація осіб, які входять до складу ЕКК, відбувається на загальних підставах. У цьому випадку вони не беруть участі у голосуванні з питань, які стосуються їх атестації.

8. Організаційне забезпечення діяльності ЕКК, підготовка матеріалів для розгляду ЕКК, а також діловодство ЕКК покладаються на секретаря ЕКК.

9. Протоколи засідань ЕКК оформлюються секретарем ЕКК. Протокол підписується головою ЕКК, усіма присутніми членами ЕКК та секретарем ЕКК. Протоколи та документи атестованих підлягають зберіганню відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884 (зі змінами).

10. Голова ЕКК: організовує роботу ЕКК, забезпечує скликання та проведення ЕКК, визначає дату, час і місце проведення ЕКК, оголошує порядок денний ЕКК.

11. Особи, які входять до складу ЕКК, зобов’язані: вивчити матеріали, подані до ЕКК, брати участь у засіданнях ЕКК, брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

12. Рішення ЕКК приймається простою більшістю голосів за відсутності судового експерта і одразу йому оголошується. При розбіжності думок члени ЕКК, які не згодні з рішенням, прийнятим ЕКК, мають право підписати протокол з позначкою «З окремою думкою» та оформити письмово свої мотивування, які додаються до протоколу. Рішення ЕКК затверджуються наказом Міністерства охорони здоров’я України.

13. За наслідками атестації ЕКК приймає одне з таких рішень: про присвоєння кваліфікації судового експерта та/або кваліфікаційного класу, про підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційного класу, про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта та/або кваліфікаційного класу.

14. Для внесення відповідної інформації до Державного реєстру атестованих судових експертів голова ЕКК направляє до Міністерства юстиції України результати рішення ЕКК про присвоєння і позбавлення кваліфікації судового експерта та кваліфікаційних класів лікарям - судово-психіатричним експертам.

15. Кваліфікаційні класи судових експертів лікарям - судово-психіатричним експертам присвоюються залежно від посади, стажу, досвіду роботи та рівня професійних знань за наявності кваліфікації судового експерта згідно з додатком 1 до цього Порядку.

16. Присвоєння лікарю - судово-психіатричному експерту кваліфікаційного класу судового експерта є підставою для встановлення та виплати посадових окладів та надбавок, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз» (із змінами).

17. Лікарям - судово-психіатричним експертам, які вперше прийняті на роботу або переведені на вищу посаду, присвоюється найнижчий кваліфікаційний клас судового експерта, передбачений для відповідних посад та стажу роботи.

18. Черговий кваліфікаційний клас судового експерта в межах займаної посади може бути присвоєний лікарю - судово-психіатричному експерту, який успішно відпрацював у раніше присвоєному кваліфікаційному класі не менше ніж 2 роки. Питання про присвоєння чергового кваліфікаційного класу судового експерта розглядається за поданням керівника закладу, в якому працює лікар - судово-психіатричний експерт. Особи, яким присвоєний певний кваліфікаційній клас, проходять атестацію на його підтвердження не рідше одного разу на п'ять років.

19. Якщо лікар - судово-психіатричний експерт перейшов на посаду, яка відповідає нижчому кваліфікаційному класу судового експерта, або залишив роботу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний кваліфікаційний клас.

20. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта та/або кваліфікаційного класу особа повинна мати вищу освіту у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче магістра, пройти спеціалізацію за спеціальністю «Судово-психіатрична експертиза», знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за спеціальністю «Судово-психіатрична експертиза».

21. Лікар - судово-психіатричний експерт, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта та/або кваліфікаційний клас, повинен надати до ЕКК свою заяву, подання, підписане керівником установи, в якій він працює, копію документа про вищу освіту; копію документів, що підтверджують наявність спеціалізації або кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Судово-психіатрична експертиза»; відомості про відсутність судимості; копію трудової книжки; копії документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см; характеристику з місця роботи; згоду на обробку персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». Працівник має бути попередньо ознайомлений зі складеною на нього характеристикою. У разі коли він не згоден з відомостями, що відображені в характеристиці, керівник виносить її на обговорення колективу відповідного підрозділу, пропозиції якого разом з характеристикою подаються до ЕКК. Характеристика працівника має містити розгорнуту оцінку професійних знань, компетентності, виконання посадових обов'язків та інформацію про результати діяльності за період після останнього присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта.

З урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних» для оцінки рівня практичних навичок лікарем - судово-психіатричним експертом, який має намір отримати кваліфікацію судового експерта, до ЕКК подаються проекти не менше вісімдесяти п’яти підготовлених ним висновків судово-психіатричного експерта, з них обов’язково: п’ять висновків стосовно особи, щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження її у цивільній дієздатності; п’ять висновків стосовно особи, щодо якої відкрито провадження у справі про визнання її недієздатною; п’ять висновків посмертної судово-психіатричної експертизи стосовно особи, щодо якої вирішується здатність укладати правочин в певний період часу; двадцять п’ять висновків стосовно повнолітньої особи, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані, коли не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (п’ятнадцять внаслідок хронічного психічного захворювання, п’ять внаслідок тимчасового розладу психічної діяльності, п’ять внаслідок недоумства або іншого хворобливого стану психіки); десять висновків стосовно повнолітньої особи, яка під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними; п’ятнадцять висновків стосовно неповнолітньої особи, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані, коли не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними; п’ять висновків стосовно неповнолітньої особи, яка під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними; п’ять висновків стосовно потерпілої неповнолітньої особи, щодо якої було скоєно злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості; п’ять висновків стосовно потерпілої повнолітньої особи, щодо якої було скоєно злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості; п’ять висновків стосовно потерпілої особи від катування.

22. Лікарю - судово-психіатричному експерту, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта та/або кваліфікаційного класу, відмовляється у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації та/або кваліфікаційного класу у разі: визнання його в установленому законодавством порядку недієздатним; наявності судимості; накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення; непроходження кваліфікаційної співбесіди.

23. Співбесіда проводиться шляхом проведення опитування з теоретичних, організаційних і процесуальних питань із судово-психіатричної експертизи.

24. Під час співбесіди лікар - судово-психіатричний експерт повинен показати задовільний рівень знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та методичних положень судово-психіатричної експертизи. Результат проведення співбесіди оцінюється як «склав» («склала») або «не склав» («не склала»).

25. Лікар - судово-психіатричний експерт, щодо якого ЕКК прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта та/або кваліфікаційного класу, може повторно пройти атестацію не раніше ніж через рік. Рішення ЕКК про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта та/або кваліфікаційного класу, може бути оскаржено в судовому порядку.

26. У разі прийняття ЕКК рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта та/або кваліфікаційного класу особі протягом 10 робочих днів видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта або робиться відмітка у ньому про продовження строку його дії. Зразок та опис свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта (далі - Свідоцтво) наведено у додатку 2 до цього Положення. Свідоцтво реєструється в журналі реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта за формою згідно з додатком 3 до цього Положення (далі - Журнал). Ведення Журналу покладається на секретаря ЕКК.

27. Строк дії Свідоцтва становить п’ять років та продовжується після підтвердження судово-психіатричним експертом кваліфікації на строк п’ять років. У разі звільнення судово-психіатричного експерта у Свідоцтві робиться відмітка про його анулювання і до Міністерства юстиції України направляється подання про внесення відповідної інформації до Державного реєстру атестованих судових експертів. Якщо строк дії Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво вважається недійсним.

28. У разі втрати або пошкодження Свідоцтва видається його дублікат. Для одержання дубліката Свідоцтва до ЕКК подається заява про видачу дубліката, до якої додається опубліковане в друкованому(них) засобах масової інформації оголошення про втрату Свідоцтва, у якому вказуються найменування друкованого засобу масової інформації, засновник друкованого засобу масової інформації, реєстраційний номер, дата видачі втраченого Свідоцтва та констатується факт визнання його недійсним, а у разі пошкодження Свідоцтва додається його оригінал. На дублікаті Свідоцтва у правому верхньому куті проставляється відмітка «Дублікат».

29. Підставою для переоформлення Свідоцтва є зміна прізвища, імені, по батькові особи. У разі наявності підстави для переоформлення Свідоцтва особа подає до ЕКК заяву про переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта разом із Свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або засвідченими у встановленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

30. Дублікат Свідоцтва або переоформлене Свідоцтво видається не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження заяви щодо видачі дубліката Свідоцтва або переоформлення Свідоцтва.

31. Судово-психіатричний експерт позбавляється кваліфікації судового експерта у разі:

визнання судового експерта в установленому законом порядку недієздатним;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно судового експерта за вчинення злочину;

набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання кваліфікації судового експерта;

смерті судового експерта.

Рішення щодо позбавлення судово-психіатричного експерта кваліфікації судового експерта приймається ЕКК.

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Додаток 1
до Порядку проведення
атестації та присвоєння
кваліфікації судового експерта
і кваліфікаційних класів
судово-психіатричним експертам
та позбавлення кваліфікації
судового експерта
і кваліфікаційних класів
судово-психіатричних експертів
(пункт 15)

СПІВВІДНОШЕННЯ
посади і стажу роботи лікаря - судово-психіатричного експерта з кваліфікаційним класом судового експерта

Посади лікарів - судово-психіатричних експертів та стаж роботи

Кваліфікаційні класи судового експерта

Керівник установи (за наявності спеціалізації за спеціальністю «Лікар - судово-психіатричний експерт»)

Вищий, перший

Заступник керівника установи, керівник структурного підрозділу (за наявності спеціалізації за спеціальністю «Лікар - судово-психіатричний експерт»)

Вищий, перший, другий

Головний судовий експерт (лікар - судово-психіатричний експерт, який має вищу кваліфікаційну категорію зі стажем роботи на посадах судового експерта понад 15 років)

Вищий, перший, другий

Провідний судовий експерт (лікар - судово-психіатричний експерт, який має першу кваліфікаційну категорію зі стажем роботи на посадах судового експерта понад 10 років)

Вищий, перший, другий

Старший судовий експерт (лікар - судово-психіатричний експерт, який має другу кваліфікаційну категорію зі стажем роботи на посадах судового експерта понад 5 років)

Перший, другий, третій, четвертий

Судовий експерт (лікар - судово-психіатричний експерт, який не має кваліфікаційної категорії зі стажем роботи на посадах судового експерта до 5 років)

Другий, третій, четвертий, п’ятий

В.о. директора
Медичного департаменту


А. ГаврилюкДодаток 2
до Порядку проведення
атестації та присвоєння
кваліфікації судового експерта
і кваліфікаційних класів
судово-психіатричним експертам
та позбавлення кваліфікації
судового експерта
і кваліфікаційних класів
судово-психіатричних експертів
(пункт 26)

ЗРАЗОК ТА ОПИС
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Додаток 3
до Порядку проведення
атестації та присвоєння
кваліфікації судового експерта
і кваліфікаційних класів
судово-психіатричним експертам
та позбавлення кваліфікації
судового експерта
і кваліфікаційних класів
судово-психіатричних експертів
(пункт 26)

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта

№ з/п

Номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Дата та номер рішення експертно-кваліфікаційної комісії із зазначенням змісту рішення

Дата та номер наказу МОЗ про затвердження рішення експертно-кваліфікаційної комісії

Дата отримання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Прізвище, ім’я, по батькові і підпис особи, яка отримала свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюквгору