Документ z1056-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.04.2017, підстава - v0029500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
03.06.2013 N 191
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за N 1056/23588
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 29 ( v0029500-17 ) від 31.03.2017 }
Про затвердження Змін до Інструкції
з організації інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей у банківських
установах в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 750 ( v0750500-14 ) від 27.11.2014 }

Відповідно до статей 7 та 33 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення організації
інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських
установах в Україні Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації інкасації
коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в
Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 14 лютого 2007 року N 45 ( z0181-07 ), зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 3 березня 2007 року за N 181/13448
(зі змінами) (далі - Інструкція N 45), що додаються.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 750 ( v0750500-14 ) від 27.11.2014 }
3. Максимальні обсяги валютних цінностей, що перевозяться та
інкасуються за звичайних ризиків з використанням оперативного
автотранспорту та відповідно до строків, зазначених у пункті 2
цієї постанови, установлюються такі: для непанцерованого оперативного автотранспорту: 600 мінімальних заробітних плат (далі - м.з.п.) у разі
використання спеціалізованих пристроїв для зберігання цінностей; 3 000 м.з.п. у разі використання вогнепальної зброї; для панцерованого оперативного автотранспорту: 5 000 м.з.п. з панцерованим захистом 1 класу згідно з ДСТУ
3975-2000 у разі використання спеціалізованих пристроїв для
зберігання цінностей або вогнепальної зброї; 10 000 м.з.п. з панцерованим захистом 2 класу згідно з ДСТУ
3975-2000 у разі використання спеціалізованих пристроїв для
зберігання цінностей або вогнепальної зброї; 20 000 м.з.п. з панцерованим захистом 3 класу згідно з ДСТУ
3975-2000 у разі використання спеціалізованих пристроїв для
зберігання цінностей або вогнепальної зброї. Під час перевезення обсягів валютних цінностей, що
перевищують 20 000 м.з.п., необхідне додаткове залучення озброєних
вогнепальною зброєю інкасаторів або охоронників та оперативного
автотранспорту супроводження.
4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 постанови
Правління Національного банку України від 30 січня 2012 року N 26
( z0254-12 ) "Про затвердження Змін до Інструкції з організації
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських
установах в Україні", зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 20 лютого 2012 року за N 254/20567.
5. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу
(Нестеренко В.М.) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків
України.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І.
7. Постанова набирає чинності через 30 днів із дня її
офіційного опублікування.
Голова І.В.Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.096.2013 N 191
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за N 1056/23588

ЗМІНИ
до Інструкції з організації інкасації
коштів та перевезення валютних цінностей
у банківських установах в Україні
( z0181-07 )

1. У пункті 5 розділу І: в абзаці чотирнадцятому слова "власності та громадян"
замінити словами "майна та фізичних осіб"; доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом
такого змісту: "індикаторна пломба - пристрій разового використання, який
забезпечує опломбування і контроль за захищеністю об'єкта шляхом
індикації несанкціонованого доступу та обліковування і відповідає
вимогам Державного стандарту України ДСТУ 4551:2006 "Пломби
індикаторні. Стійкість до маніпулювання, фальсифікації та
підробки. Вимоги та методи випробовувань". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - тридцять п'ятий уважати
відповідно абзацами шістнадцятим - тридцять шостим; п'яте речення абзацу двадцять другого виключити; абзац тридцять другий викласти в такій редакції: "спеціалізовані пристрої для зберігання валютних цінностей
(далі - спецпристрої для зберігання цінностей) - сертифіковані
пристрої, призначені для забезпечення схоронності валютних
цінностей під час інкасації та перевезення (кейси, контейнери
тощо) з використанням технічних охоронних заходів (звукова та/або
димова сигналізація, пошкодження банкнот шляхом пофарбування
спеціальною фарбою в разі несанкціонованого доступу)".
2. У розділі II: у главі 1: в абзаці першому пункту 1 слова "створити підрозділ інкасації
для надання послуг з інкасації та" виключити; в абзаці першому пункту 2 слова "обладнаний технічними
засобами захисту цінностей" замінити словами та цифрою "обладнаний
відповідно до вимог, визначених у додатку 1 до цієї Інструкції";
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції: "Банк у разі формування підрозділу інкасації та/або
здійснення діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних
цінностей в територіально відокремленому місці має за місяць до
початку такої діяльності письмово повідомити про це територіальне
управління за місцем проведення такої діяльності"; у пункті 2 глави 3: в абзаці першому: у першому реченні слово "або" замінити словами "та/або"; доповнити абзац реченням такого змісту: "У разі використання
спецпристроїв для зберігання цінностей кількісний склад бригади
інкасації визначається за рішенням керівника банківської
установи"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Керівник банківської установи має право самостійно визначити
необхідні охоронні заходи в разі здійснення інкасації коштів та
перевезення валютних цінностей в обсягах до 500 мінімальних
заробітних плат включно оперативним автотранспортом, що
панцерований не нижче 3 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 і
обладнаний технічними засобами захисту цінностей, та за умови
страхування життя інкасаторів, інкасаторів-водіїв, страхування
валютних цінностей у повному обсязі, що інкасуються та
перевозяться".
3. У розділі III: у главі 2: пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Територіальне управління після оброблення заявок
банківських установ на підкріплення та/або здавання готівки в разі
перевезення цінностей інкасаторами Національного банку (далі в цій
главі - інкасатори) надсилає банківській установі обов'язкове для
виконання нею повідомлення про дату та уточнений час заїзду
інкасаторів до банківської установи для приймання (здавання)
цінностей. Під час приймання (здавання) готівки інкасатори пред'являють
у банківській установі відповідальним особам службові посвідчення
і доручення на перевезення валютних цінностей для приймання
готівки"; четверте речення абзацу першого пункту 3 викласти в такій
редакції: "Відповідальна особа банку, яка здійснює контроль під
час пакування готівки, підписує ярлик та опломбовує мішок своїм
пломбіром (індикаторною пломбою), номер якого (якої) зазначається
в описі цінностей"; у пункті 4 слова "та прибутково-видатковому касовому ордері"
виключити; у пункті 5: слова "(роликами, пакетами, блоками з роликами)" замінити
словами "(пакетами, блоками з роликами)"; після слів "цілісності та чіткості відбитків пломбірів"
доповнити словами "(номера пломби під час опломбування
індикаторною пломбою)"; у пункті 8: у першому реченні слова "прибутково-видатковому касовому
ордері та на" виключити; у четвертому реченні слова "прибутково-видатковим касовим
ордером і" виключити; пункт 12 викласти в такій редакції: "12. Після закінчення здавання цінностей інкасатори та
відповідальні особи банку, які отримали цінності, ставлять свої
підписи на зворотному боці обох примірників опису цінностей. Один з примірників опису цінностей залишається в банку, що
отримав цінності, інший, засвідчений відбитком печатки
відповідальної особи, яка отримала цінності від інкасаторів,
передається старшому бригади інкасації як документ, що підтверджує
виконання бригадою інкасації доручення на перевезення валютних
цінностей. Цей примірник опису цінностей зберігається в
підрозділі, що здійснював перевезення цінностей, в окремій папці
протягом трьох років, після чого передається до архіву"; у главі 3: назву глави після слів "бокс інкасації" доповнити словами
"(приміщення для приймання-передавання цінностей)"; абзац другий пункту 1 після слів "уповноваженою особою
банківської установи" доповнити словами "яке здійснюється з
використанням оперативного автотранспорту відповідно до
встановлених вимог"; пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Інкасатори банківських установ здійснюють приймання
(здавання) валютних цінностей матеріально відповідальним або
відповідальним особам Національного банку (далі - відповідальні
особи) через шлюзовий блок (спеціально обладнану кабіну)
приміщення для приймання-передавання цінностей, що виключає
можливість фізичного контакту між інкасаторами і відповідальними
особами"; в абзаці першому пункту 3 слова "автомобіля, номер і дату
доручення та час приїзду інкасаторів банку" замінити словами та
цифрами "автотранспорту, клас його захисту згідно з ДСТУ 3975-2000
(для панцерованого автотранспорту), додаткову кількість
охоронників та марку і номер державної реєстрації оперативного
автотранспорту супроводження (у разі потреби здійснення
супроводження), а також номер і дату доручення та час приїзду
інкасаторів банку"; доповнити пункт 4 новим абзацом такого змісту: "Відповідальна особа, яка встановила вищезазначену
невідповідність, на титульному аркуші доручення на перевезення
валютних цінностей здійснює запис про причину непроведення касової
операції із зазначенням своїх посади та прізвища, дати та
особистого підпису. Після цього доручення на перевезення валютних
цінностей та всі примірники описів цінностей повертаються старшому
бригади інкасації."; у пункті 6 слова "видатковим касовим ордером і" та слова
"видатковий касовий ордер та" виключити; у пункті 7 слова "(ролики, пакети, блоки з роликами)"
замінити словами "(пакети, блоки з роликами)"; у пункті 9 слова "видатковому касовому ордері та на"
виключити.
4. Доповнити Інструкцію ( z0181-07 ) новим додатком 1 такого
змісту:
"Додаток 1
до Інструкції з організації
інкасації коштів
та перевезення валютних
цінностей у банківських
установах в Україні

ВИМОГИ
до технічного оснащення панцерованого
оперативного автотранспорту

------------------------------------------------------------------ |1 |Внутрішнє сталеве панцерування пасажирського відсіку по всіх | | |вертикальних площинах, клас захисту ПЗСА-3 згідно з вимогами | | |ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих | | |автомобілів" | |--+-------------------------------------------------------------| |2 |Панцероване лобове скло та оглядові вікна зліва та справа | | |повинні покриватися протиосколковою плівкою відповідно до | | |ДСТУ 4546:2006, клас захисту відповідає вимогам BR3 та СК3 | |--+-------------------------------------------------------------| |3 |Наявність не менше двох бійниць прихованого розташування для | | |ведення вогню з різних боків автотранспорту | |--+-------------------------------------------------------------| |4 |Наявність панцерованого евакуаційно-вентиляційного люка в | | |даху салону | |--+-------------------------------------------------------------| |5 |Підсилення підвіски автотранспорту, підтверджене документами | |--+-------------------------------------------------------------| |6 |Обладнання ригелями всіх дверей автотранспорту, що | | |розташовані в його салоні, крім дверей сейфа тимчасового | | |зберігання цінностей | |--+-------------------------------------------------------------| |7 |Додаткове обмеження відкриття передніх дверей | |--+-------------------------------------------------------------| |8 |Внутрішнє оздоблення салону має бути з м'яких матеріалів | |--+-------------------------------------------------------------| |9 |Підлога повинна бути неслизькою та зносостійкою | |--+-------------------------------------------------------------| |10|Наявність ременів безпеки на кожному посадковому місці | |--+-------------------------------------------------------------| |11|Наявність обладнаних місць для закріплення автоматичної зброї| | |(за потреби) | |--+-------------------------------------------------------------| |12|Наявність автоматичної системи пожежогасіння в моторному | | |відсіку | |--+-------------------------------------------------------------| |13|Наявність звукової, світлової сигналізації незачинених | | |ригельних замків дверей, дверей сейфів | |--+-------------------------------------------------------------| |14|Наявність проблискових маячків синього кольору та тритонової | | |сирени з гучномовцем (установлюється в разі потреби) | |--+-------------------------------------------------------------| |15|Оснащення автотранспорту згідно з вимогами ДСТУ 3849-99 | |--+-------------------------------------------------------------| |16|Наявність кондиціонера (кліматичної установки) | |--+-------------------------------------------------------------| |17|Облаштування автотранспорту вмонтованим інкасаторським сейфом| | |та/або сейфом для тимчасового зберігання цінностей відповідно| | |до вимог Інструкції з організації інкасації коштів та | | |перевезення валютних цінностей у банківських установах в | | |Україні, затвердженої постановою Правління Національного | | |банку України від 14 лютого 2007 року N 45 (зі змінами) | |--+-------------------------------------------------------------| |18|Наявність переговорного пристрою для ведення зовнішніх | | |переговорів | |--+-------------------------------------------------------------| |19|Наявність протиугінного пристрою | |--+-------------------------------------------------------------| |20|Система кріплення капота повинна мати механічний замок, що | | |відкривається тільки із середини автотранспорту і | | |унеможливлює проникнення в підкапотний простір без санкції | | |екіпажу | |--+-------------------------------------------------------------| |21|Наявність системи відстеження рухомих об'єктів | |--+-------------------------------------------------------------| |22|Кнопка подачі сигналу тривожного сповіщення системи | | |відстеження рухомих об'єктів повинна бути розміщена в | | |потайному легкодоступному місці, що забезпечує її | | |функціонування в разі пошкодження периметра автотранспорту | |--+-------------------------------------------------------------| |23|Наявність не менше двох вогнегасників | |--+-------------------------------------------------------------| |24|Наявність ширококутної камери спостереження заднього виду | |--+-------------------------------------------------------------| |25|Наявність центрального замка на всіх дверях, керованого | | |водієм автотранспорту | ------------------------------------------------------------------ ".
У зв'язку з цим додатки 1 - 8 уважати відповідно додатками
2-9. У зв'язку з цим у тексті Інструкції ( z0181-07 ) посилання на
додатки 1-8 замінити посиланнями відповідно на додатки 2-9.
5. Додаток 2 до Інструкції ( z0181-07 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 2
до Інструкції з організації
інкасації коштів
та перевезення валютних
цінностей у банківських
установах в Україні
(пункт 2 глави 3 розділу II)

МАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИ
валютних цінностей, що інкасуються
та перевозяться за звичайних ризиків залежно
від заходу забезпечення схоронності цінностей

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Захід забезпечення |Оперативний автотранспорт, | | | схоронності цінностей | клас захисту ПЗСА-3 | | | | згідно з ДСТУ 3975-2000 | | | |---------------------------| | | | найбільша сума, що | | | | визначається згідно із | | | | зазначеною кратністю | | | | до мінімальної заробітної | | | | плати | |--------+---------------------------+---------------------------| | 1 |Необхідний захід охорони | до 500 включно | | |цінностей визначається | | | |банком (оперативний | | | |автотранспорт має бути | | | |обладнаний інкасаторським | | | |сейфом та/або сейфом ТЗЦ) | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 2 |Використання інкасаторських| до 5 000 включно | | |сейфів і спецпристроїв | | | |та/або вогнепальної зброї | | | |для забезпечення | | | |схоронності цінностей | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 3 |Використання сейфів ТЗЦ та | до 20 000 включно* | | |вогнепальної зброї | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей понад
зазначену суму передбачають залучення оперативного автотранспорту
для супроводження та додатково не менше 2-х інкасаторів або
охоронників, озброєних вогнепальною зброєю".
6. Додаток 5 до Інструкції ( z0181-07 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 5
до Інструкції з організації
інкасації коштів
та перевезення валютних
цінностей у банківських
установах в Україні
(пункт 1 глави 1
розділу III)

____________________________ ________________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
"___" ________ 20__ року

ОПИС N _________
цінностей у національній валюті України,
що перевозяться

Відповідно до _______________________________________________
(зазначити документ, на підставі якого
здійснюється операція)
від "____" ________________ 20__ року N _____ відправляємо через
старшого бригади (начальника групи)* інкасації ___________________
(прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
(зазначити: резервних фондів, запасів готівки у сховищах,
оборотної каси, операційної каси)
__________________________________________________________________
(зазначити: придатні банкноти, обігові, пам'ятні та інвестиційні
монети, зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти,
монети**)
---------------------------------------------------------------------- | Пам'ятні та | Номінал**** |Сума |Наймену-|Кіль-|Номер| Номер | | інвестиційні | |(грн,| вання |кість|мішка| (код) | | монети*** | |коп.)|упаковки|місць| для | відбитка | | | | | місця | |банк-|пломбіра, | | | | |(мішок, | | нот | номер | |--------------+---------------| | касета,| | |індикатор-| | код | назва |банкноти|монети| |мішечок,| | | ної | | | | | | | блок з | | | пломби, | | | | | | |роликами| | | яким | | | | | | | тощо) | | |опломбова-| | | | | | | | | | но мішок | |------+-------+--------+------+-----+--------+-----+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------+-------+--------+------+-----+--------+-----+-----+----------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Усього ___________________________________ грн. ________ коп.
(сума цифрами та словами)
Здали матеріально Цінності прийняла
відповідальні особи бригада (група)*
(відповідальні особи): __________ інкасації: __________
(підпис) (підпис) __________ __________
(підпис) (підпис) __________ __________
(підпис) (підпис)
__________________
* Зазначається потрібне.
** Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.
*** Формується та роздруковується лише для пам'ятних та
інвестиційних монет. **** Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових,
пам'ятних та інвестиційних), що відправляються.

------------------------ Зворотний бік --------------------------
Розписка
"____" _______________ 20___ року зазначені в описі цінності,
що відправлені через старшого бригади (начальника групи)*
інкасації _______________________________________________________,
(прізвище, ініціали)
на суму __________________________________________________________
(сума цифрами і словами)
прийнято.
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за написами
__________________________________________________________________
на ярликах до мішків, касет, за пачками і корінцями)
Касети в кількості __________________________________________
(кількість цифрами та словами)
штук прийнято.
Прийняли матеріально Цінності здала
відповідальні особи бригада (група)*
(відповідальні особи): __________ інкасації: __________
(підпис) (підпис) __________ __________
(підпис) (підпис) __________ __________
(підпис) (підпис)
М.П.
Зазначені в описі цінності повернуто відправнику ____________ _________________________________________________________________.
(номер, дата акта, підписи відповідальних осіб)
М.П.
________________
* Зазначається потрібне".
Директор Департаменту
готівково-грошового обігу Р.В.Кисельоввгору