Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС
МВС України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 04.07.2016596
Документ z1055-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2016  № 596


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1055/29185

Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС

Відповідно до підпункту 44 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, ураховуючи загальнодержавні пріоритети в реалізації проектів взаємодії органів державної влади для об’єднання інформаційних ресурсів, з метою визначення порядку функціонування єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС та регламенту взаємодії МВС, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України, в організації доступу до ресурсів та сервісів єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС, що додається.

2. Установити, що видатки, пов’язані з реалізацією цього наказу, здійснюються в межах асигнувань, передбачених кошторисом для утримання апарату МВС.

3. Департаменту державного майна та ресурсів МВС (Шалієвська Л.І.) забезпечити:

1) функціонування та подальший розвиток єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС;

2) організацію, контроль доступу та обсягів використання підрозділами Національної гвардії України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України, ресурсів єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС;

3) управління ресурсами єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС, здійснення аналізу та моніторингу ефективності використання;

4) підготовку пропозицій щодо формування кошторису МВС на утримання та функціонування єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС;

5) розроблення технічних регламентів єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС;

6) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17 лютого 2015 року № 169 «Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 березня 2015 року за № 264/26709.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
генерал-майор Держспецзв'язку

Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
04.07.2016 № 596


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1055/29185

ПОЛОЖЕННЯ
про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає структуру й порядок функціонування єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС (далі - ЄЦВТМ), складові ЄЦВТМ та їхнє призначення, установлює правила підключення (відключення) користувачам ЄЦВТМ послуг і сервісів ЄЦВТМ або збільшення (зменшення) їх переліку чи об’єму, права, обов’язки і механізм взаємодії користувачів ЄЦВТМ та її обслуговуючого персоналу (адміністраторів центру оперативно-технічного управління ЄЦВТМ), адміністраторів сегментів ЄЦВТМ, закріплених за певним сегментом.

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», Указу Президента України від 31 січня 2006 року № 80 «Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 року № 790 «Про Комплексну програму створення єдиної національної системи зв’язку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року № 634-р «Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» та інших нормативно-правових актів і галузевих нормативних документів.

3. Основні терміни, використані в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - місце користувача, обладнане персональним комп’ютером з установленим програмним забезпеченням, апаратом телефонного зв’язку, пристроєм відображення відомчого телебачення, пристроєм аудіо- або відеоселекторного зв’язку та підключене до локальної мережі;

вузол зв’язку ЄЦВТМ - сукупність телекомунікаційного обладнання, яке забезпечує потреби в послугах зв’язку та передачі даних користувача ЄЦВТМ;

вузол мережі ЄЦВТМ - сукупність телекомунікаційного обладнання, яке забезпечує надання телекомунікаційних послуг. До вузла мережі ЄЦВТМ з протилежних сторін підключаються відповідно канали (засоби) передавання інформації до інших вузлів та кінцеве обладнання, за допомогою якого надаються послуги зв’язку користувачам;

засоби передавання інформації в ЄЦВТМ - мережа передавання інформації оператора зв’язку або канал, створений фізичними лініями кабелю та модемами (у межах міста);

інформація - відомості (дані) в електронному вигляді;

користувач - посадова особа, яка використовує послуги і сервіси ЄЦВТМ;

мережеве обладнання ЄЦВТМ - сукупність пристроїв, які забезпечують підключення АРМ до ЄЦВТМ;

паспорт - документ, що містить опис сервера, його основних технічних характеристик, відомості про ремонти, термін служби тощо;

підрозділ (структурний підрозділ) - складова частина апарату МВС, Головного центру з надання сервісних послуг МВС та територіальних центрів з надання сервісних послуг МВС, заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України (далі - підрозділ);

сегмент - логічно чи фізично відокремлена частина ЄЦВТМ. Розбиття ЄЦВТМ на сегменти здійснюється для оптимізації мережевого трафіку та/або підвищення безпеки ЄЦВТМ в цілому;

сервер ЄЦВТМ - програмно-апаратний комплекс, призначений для централізованого зберігання й обробки інформації, необхідної для забезпечення функціонування ЄЦВТМ.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про телекомунікації», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах з питань телекомунікації.

4. ЄЦВТМ є сучасною логічно цілісною мультисервісною багаторівневою інформаційно-телекомунікаційною мережею МВС, що здійснює взаємодію із загальнодержавними телекомунікаційними мережами спеціального зв’язку та включає сукупність технічних засобів й обладнання мережі доступу і транспортної телекомунікаційної мережі для забезпечення передачі інформації (даних), яка (які) належить (належать) до державних інформаційних ресурсів регіонального (між МВС, Національною гвардією України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України, Автономною Республікою Крим, областями, містами Київ та Севастополь), районного та міського рівнів, для потреб користувачів, а також надає підключеним до неї віддаленим один від одного користувачам системи МВС весь різновид телекомунікаційних послуг і сервісів фіксованого телефонного, документального, радіозв’язку, аудіо- та відеоселекторного зв’язку тощо як у звичайних умовах, так і під час особливого періоду чи запровадження в державі надзвичайного стану.

5. МВС є власником ЄЦВТМ та володільцем інформації, яка створена її користувачами та циркулює в ЄЦВТМ.

6. Управління телекомунікацій та радіочастотного ресурсу Департаменту державного майна та ресурсів МВС є структурним підрозділом апарату МВС, який забезпечує вирішення організаційних питань і розв’язання технічних завдань з питань функціонування, управління, розвитку, контролю доступу і обсягів використання ресурсів ЄЦВТМ та координації діяльності її сегментів, надає пропозиції щодо заходів із закупівлі складових частин, програмних та апаратних комплексів мережі, супроводжує ведення та укладання договорів з операторами телекомунікаційних послуг з питань побудови магістральних та зонових каналів зв’язку, а також розробляє і узгоджує відповідно до компетенції всі необхідні супровідні документи, у тому числі розробляє нормативні документи та інструкції щодо порядку роботи в мережі і контролює їх виконання, забезпечує організацію та проведення технічних заходів та регламентних робіт для ефективного надання користувачам ЄЦВТМ послуг і сервісів.

7. Головним підрозділом, який координує роботу та забезпечує надійне функціонування мережі ЄЦВТМ, є центр оперативно-технічного управління ЄЦВТМ (далі - ЦОТУ), який входить в структуру управління телекомунікацій та радіочастотного ресурсу Департаменту державного майна та ресурсів МВС. Основними завданнями ЦОТУ є моніторинг працездатності всіх вузлів ЄЦВТМ та відновлення їх працездатності відповідно до зони відповідальності операторів зв’язку в межах договірних відносин.

8. Користувачами ЄЦВТМ є посадові особи підрозділів (структурних підрозділів). Інші посадові особи органів державної влади можуть стати користувачами ЄЦВТМ в установленому законодавством порядку.

9. Організацію доступу до інформаційних ресурсів МВС, ДМС та Держприкордонслужби визначає Порядок організації доступу до інформаційних ресурсів під час інформаційної взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України та Державною прикордонною службою України, затверджений наказом МВС від 26 вересня 2013 року № 920, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 року за № 1771/24303.

ІІ. Мета створення ЄЦВТМ, її завдання та функції

1. ЄЦВТМ є необхідною для створення єдиного інтегрованого телекомунікаційного простору МВС для забезпечення надійної доставки інформації, яка циркулює в ЄЦВТМ, підвищення ефективності управління та контролю, прискорення та покращення взаємодії між окремими підрозділами (користувачами), упровадження сучасних цифрових телекомунікацій у діяльність підрозділів (користувачів), проведення технічного переоснащення та інтеграції функціонуючих розрізнених мереж зв’язку і передачі даних окремих підрозділів (користувачів), заощадження коштів на послугах зв’язку мережі загального користування.

2. Завдання ЄЦВТМ:

1) створення єдиної мережі, яка включатиме логічно окремі мережі для різних користувачів;

2) забезпечення підрозділів (користувачів):

усіма видами сучасного відомчого зв’язку та зв’язком мережі загального користування;

надійною високошвидкісною передачею даних із доступом до інформаційних баз даних підключених до ЄЦВТМ користувачів та можливістю доступу до необхідних інформаційних ресурсів інших органів державної влади;

надійним безперебійним та якісним зв’язком телефонними лініями спецсерії «102» (з подальшою інтеграцією до системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером «112») для отримання від населення повідомлень про кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події й оперативного реагування на них;

3) оптимізація інформаційного обміну між підрозділами (користувачами), а також покращення інформаційного обміну з іншими органами державної влади;

4) обмін фінансово-статистичною інформацією для поліпшення функціонування і взаємодії користувачів підрозділів ресурсного та фінансового забезпечення;

5) спрощення надання послуг та сервісів ЄЦВТМ;

6) забезпечення максимальної уніфікації різновидів та кількості діючого обладнання користувачів з метою уникнення непрогнозованого та некерованого зниження якості і ефективності роботи ЄЦВТМ;

7) забезпечення резервування напрямків зв’язку (два незалежні напрямки доступу міжміськими магістральними каналами до МВС обласних користувачів та відповідні резервні зонові й місцеві канали зв’язку);

8) здійснення централізованого моніторингу і керування мережею з єдиного ЦОТУ ЄЦВТМ;

9) проведення оперативного перепрограмування та налаштування технічних характеристик обладнання в разі зміни вимог або дислокації користувачів;

10) здійснення централізованого технічного обслуговування та ремонту обладнання мережі;

11) забезпечення комплексу заходів із захисту інформації в ЄЦВТМ.

3. Функції ЄЦВТМ:

1) забезпечення організації та функціонування фіксованого телефонного зв’язку:

відомчого оперативного (місцевого та міжміського);

IP-телефонії;

2) забезпечення телекомунікаційного доступу до інформаційних баз даних МВС користувачів на базі узгодженого єдиного мережевого простору ІР-адрес у МВС відповідно до чинного законодавства, здійснення прийому та передавання різних видів інформації, забезпечення управління якістю послуг, що надаються, а також забезпечення доступу відповідних користувачів до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

3) забезпечення функціонування відомчого документального зв’язку (факсимільного, телеграфного та електронної пошти);

4) забезпечення організації та функціонування:

відомчої системи аудіоселекторного та відеоселекторного зв’язку, що дає змогу організовувати і технічно супроводжувати проведення щотижневих нарад керівництва МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України, з керівниками підрозділів (користувачами), у тому числі для потреб органів досудового розслідування;

персональної аудіо- та відеоконференції Міністра внутрішніх справ України для проведення в автоматичному режимі відеоконференції з керівниками підрозділів (користувачами) ЄЦВТМ;

5) забезпечення організації та функціонування службового відеозображення для моніторингу державних та недержавних інформаційних телевізійних каналів;

6) забезпечення передачі зображень з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження:

від відеокамер зовнішнього розташування, установлених у громадських місцях і на автомобільних дорогах України, до чергових частин (оперативних штабів) центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України, апарату МВС з метою покращення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;

від внутрішніх відеокамер, розташованих у приміщеннях чергових частин користувачів, з метою контролю за роботою добових нарядів чергових частин обласних, міських, районних, районних у містах, міських користувачів;

від внутрішніх відеокамер, розташованих в адміністративних будівлях користувачів, до апарату МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України, з метою моніторингу додержання посадовими особами прав, свобод та законних інтересів громадян;

7) забезпечення функціонування апаратно-програмних комплексів чергових частин користувачів, у тому числі реєстраторів інформації, що озвучується;

8) забезпечення функціонування:

аналогових стаціонарних засобів радіозв’язку УКХ та КХ-діапазонів з дистанційним керуванням;

цифрової системи транкінгового радіозв’язку;

9) забезпечення функціонування електронних засобів контролю в структурних підрозділах Національної поліції України;

10) забезпечення функціонування засобів GPS-позиціонування для потреб відповідних користувачів;

11) забезпечення захисту інформації, яка обробляється в ЄЦВТМ, відповідно до вимог законодавства.

ІІІ. Структура ЄЦВТМ

1. У системі ЄЦВТМ виділяються три основні рівні:

І - апарати МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України;

ІІ - територіальні органи, у тому числі міжрегіональні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

ІІІ - територіальні органи та підрозділи в районах, містах, районах у містах.

2. У структурі ЄЦВТМ діють підсистеми:

1) телефонного зв’язку;

2) телеграфної кореспонденції;

3) передачі даних апарату МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС;

4) передачі даних Головного центру з надання сервісних послуг МВС та територіальних центрів з надання сервісних послуг МВС;

5) передачі даних Національної поліції України;

6) передачі даних Національної гвардії України;

7) передачі даних Робочого апарату Укрбюро Інтерполу;

8) передачі даних Державної міграційної служби України;

9) передачі даних інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України;

10) селекторних аудіо- та відеоконференцзв’язку;

11) трансляції зображень з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження.

3. До складу ЄЦВТМ входять:

1) вузли ЄЦВТМ 6 типів:

центральний - апарату МВС;

Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, областей;

міських користувачів;

районних користувачів, у тому числі районних у містах;

відокремлених користувачів;

польові (мобільні).

2) ЦОТУ;

3) віртуальні ІР-мережі (ІР-VPN);

4) канали та лінії зв’язку.

4. Вузол апарату МВС виконує такі основні функції:

1) автентифікація і контроль доступу;

2) комутація;

3) формування та передача потоків у напрямку оператора зв’язку та приймання потоків від оператора;

4) маршрутизація основних напрямків;

5) транзит основних напрямків;

6) транзит непідключених напрямків вузлів обласних користувачів;

7) транзит резервних напрямків;

8) забезпечення додаткових сервісних функцій;

9) багаторазове резервування функціональності.

ІV. Мета створення ЦОТУ та його функції

1. ЦОТУ створюється для моніторингу, управління та контролю за працездатністю, якістю роботи, завантаженням мережевого обладнання маршрутизації і комутації та каналів зв’язку, для організації та контролю оперативного усунення пошкоджень, а також для забезпечення інформаційної безпеки мережі та адміністративного контролю за доступом до активного мережевого обладнання.

ЦОТУ є необхідним для створення в МВС власного центру управління мережею та забезпечення надійного і ефективного алгоритму усунення аварій, простоїв та переконфігурації телекомунікаційного обладнання, а також забезпечення максимального рівня централізації управління і моніторингу телекомунікаційного мережевого обладнання та ліній зв’язку.

2. ЦОТУ виконує такі функції:

1) цілодобовий моніторинг роботи активного мережевого обладнання, каналів та ліній зв’язку між окремими користувачами в режимі “реального часу”;

2) централізоване керування мережевим обладнанням;

3) контроль за продуктивністю роботи мережі та якістю обслуговування користувачів;

4) визначення та локалізація несправностей у роботі обладнання;

5) інвентаризація мережевого обладнання;

6) формування будь-якої звітності;

7) супроводження відповідності переліку та обсягу отриманих МВС послуг за договорами оренди каналів зв’язку з операторами.

V. Функції операторського персоналу ЦОТУ

1. Робота операторського персоналу ЦОТУ полягає у здійсненні цілодобового моніторингу працездатності обладнання вузлів, каналів та ліній зв’язку ЄЦВТМ, що забезпечується цілодобовим чергуванням персоналу ЦОТУ.

При виникненні аварійної ситуації, несправності чи збою в роботі обладнання ЄЦВТМ черговий оператор ЦОТУ повідомляє про це інженерний персонал (чергового адміністратора ЦОТУ, головного адміністратора ЦОТУ та за потреби керівництво управління телекомунікацій та радіочастотного ресурсу Департаменту державного майна та ресурсів МВС) та разом з ним вживає невідкладних заходів щодо негайного усунення аварії чи неполадок у роботі ЄЦВТМ.

2. Адміністратор ЦОТУ є посадовою особою управління телекомунікацій та радіочастотного ресурсу Департаменту державного майна та ресурсів МВС й виконує такі функції:

1) проводить моніторинг працездатності мережевого обладнання, здійснює оперативний контроль за роботою обладнання вузлів, каналів та ліній зв’язку ЄЦВТМ;

2) забезпечує безперебійне, надійне та якісне функціонування апаратури, каналів та ліній зв’язку центрального сегмента ЄЦВТМ та обладнання ЦОТУ ЄЦВТМ;

3) у разі виникнення аварії, несправності чи збою в роботі ЄЦВТМ виявляє місце локалізації, з’ясовує причину їх виникнення та за потреби разом з адміністратором відповідного сегмента й операторським персоналом вживає заходів щодо їх усунення;

4) веде журнал аварій і збоїв у роботі мережі та вжитих заходів щодо їх усунення;

5) забезпечує підключення локальних підмереж підрозділів та АРМ окремих користувачів до центрального сегмента ЄЦВТМ та надає право доступу до сервісів та послуг ЄЦВТМ відповідно до вимог цього Положення;

6) видає користувачам мережі ІР-адреси та за необхідності встановлює паролі для роботи із сервісами ЄЦВТМ, а також змінює і видаляє зазначені ІР-адреси та паролі;

7) контролює та координує роботу адміністраторів інших сегментів ЄЦВТМ;

8) розробляє та затверджує графік регламентних робіт з обслуговування центрального сегмента ЄЦВТМ з повідомленням адміністраторів сегментів ЄЦВТМ та відповідних керівників;

9) забезпечує збереження інформації, що зберігається на серверах центрального сегмента ЄЦВТМ;

10) веде карту топології ЄЦВТМ у вигляді схеми розташування сегментів мережі, де відображені, зокрема, канали та лінії зв’язку, що з’єднують адміністративні будівлі з розміщеними в них користувачами, та вказана інформація про адміністраторів, відповідальних за обслуговування цих сегментів ЄЦВТМ (номери службових телефонів та кабінетів);

11) веде журнал кабельних з’єднань центрального сегмента ЄЦВТМ у вигляді електронної таблиці, яка відображає поточний стан підключень кабельної системи центрального сегмента ЄЦВТМ;

12) веде в електронній формі паспорт на кожний сервер центрального сегмента ЄЦВТМ, який включає технічні характеристики апаратного забезпечення, версії встановленого програмного забезпечення, функції сервера та іншу інформацію, у тому числі про несправності сервера, в окремому розділі паспорта сервера;

13) забезпечує зберігання паспортів серверів центрального сегмента ЄЦВТМ;

14) зберігає копії карт топології всіх сегментів ЄЦВТМ;

15) контролює дотримання всіма користувачами вимог цього Положення, інформує у разі порушення користувачами вимог цього Положення самих користувачів та адміністраторів відповідних сегментів ЄЦВТМ, а також за рішенням керівництва управління телекомунікацій та радіочастотного ресурсу Департаменту державного майна та ресурсів МВС - керівництво МВС та вживає відповідних заходів щодо припинення порушення вимог цього Положення;

16) надає пропозиції щодо розвитку та правил функціонування ЄЦВТМ головному адміністраторові ЦОТУ;

17) супроводжує та координує роботи, пов’язані із захистом у центральному сегменті ЄЦВТМ та ЦОТУ інформації, необхідність захисту якої визначена законодавством;

18) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів щодо захисту інформації в ЄЦВТМ;

19) бере участь у роботах зі створення й експлуатації комплексної системи захисту інформації на всіх етапах життєвого циклу в центральному сегменті та ЦОТУ;

20) здійснює інші функції відповідно до цього Положення.

3. Головний адміністратор ЦОТУ управління телекомунікацій та радіочастотного ресурсу Департаменту державного майна та ресурсів МВС має право:

1) отримувати від адміністратора будь-якого сегмента ЄЦВТМ інформацію щодо стану роботи обладнання, каналів та ліній зв’язку закріпленого сегмента ЄЦВТМ;

2) отримувати від адміністратора ЦОТУ інформацію щодо стану роботи обладнання, каналів та ліній зв’язку ЄЦВТМ;

3) блокувати доступ до ЄЦВТМ персональних комп’ютерів будь-яких користувачів при виникненні загрози безпеці роботи ЄЦВТМ за погодженням з адміністратором відповідного сегмента ЄЦВТМ з повідомленням про це відповідних керівників;

4) у порядку, встановленому законодавством, залучати суб’єктів господарювання для виконання технічних заходів з обслуговування центрального сегмента ЄЦВТМ та діючої політики безпеки, унеможлививши зовнішні підключення до ЄЦВТМ сторонніх осіб та несанкціонований доступ до інформації, що циркулює і обробляється в ЄЦВТМ;

5) виконувати інші функції відповідно до цього Положення.

4. Адміністратор сегмента ЄЦВТМ (відповідного підрозділу зв’язку, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний сегмент мережі) виконує такі функції:

1) забезпечує безперебійне, надійне та якісне функціонування обладнання, каналів та ліній зв’язку закріпленого сегмента ЄЦВТМ;

2) здійснює заходи з технічного обслуговування обладнання закріпленого сегмента ЄЦВТМ;

3) веде журнал аварій і збоїв у роботі відповідного сегмента ЄЦВТМ та вжитих заходів щодо їх усунення;

4) забезпечує підключення до послуг та сервісів ЄЦВТМ АРМ та локальних підмереж користувачів відповідного сегмента ЄЦВТМ у порядку, визначеному розділом VI цього Положення;

5) забезпечує збереження інформації, розміщеної на серверах відповідного сегмента ЄЦВТМ;

6) розробляє графік регламентних робіт з обслуговування закріпленого сегмента ЄЦВТМ, який затверджується керівником або уповноваженою посадовою особою відповідного підрозділу, з наступним інформуванням головного адміністратора ЦОТУ;

7) веде топологію закріпленого сегмента ЄЦВТМ;

8) у вигляді електронної таблиці веде журнал кабельних з’єднань закріпленого сегмента ЄЦВТМ, який відображає поточний стан підключень кабельної системи певного сегмента ЄЦВТМ;

9) в електронному вигляді веде паспорт на кожен сервер закріпленого сегмента ЄЦВТМ та забезпечує його зберігання;

10) здійснює контроль за дотриманням користувачами закріпленого сегмента ЄЦВТМ вимог цього Положення та в разі виявлення порушень уживає необхідних заходів для їх припинення, інформує про такі випадки керівника відповідного підрозділу;

11) супроводжує роботи, пов’язані із захистом інформації в закріпленому сегменті ЄЦВТМ, необхідність захисту якої визначено законодавством, здійснює підтримання необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій;

12) спільно із працівниками підрозділів режиму та службової діяльності бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів щодо захисту інформації в закріпленому сегменті ЄЦВТМ;

13) здійснює інші функції відповідно до вимог цього Положення.

5. Адміністратор сегмента ЄЦВТМ має право:

1) надавати головному адміністраторові ЄЦВТМ пропозиції щодо розробки єдиних правил функціонування ЄЦВТМ та щодо проведення регламентних робіт або модернізації ЄЦВТМ;

2) блокувати доступ до ЄЦВТМ персонального комп’ютера будь-якого користувача закріпленого сегмента ЄЦВТМ у разі виникнення загрози безпеці роботи ЄЦВТМ з повідомленням про це відповідного користувача та головного адміністратора ЦОТУ;

3) блокувати доступ до мережі персональних комп’ютерів користувачів будь-яких інших сегментів ЄЦВТМ у разі виникнення загрози безпеці роботи ЄЦВТМ з повідомленням про це відповідних користувачів та головного адміністратора ЦОТУ.

VІ. Порядок підключення користувачів до сервісів ЄЦВТМ, їх права та обов’язки

1. Для організації підключення необхідних для роботи послуг і сервісів ЄЦВТМ, зміни їх кількості чи обсягу, а також у разі необхідності відключення діючих послуг користувачу АРМ необхідно подати заявку на підключення підрозділу (користувача) до ЄЦВТМ (додаток 1) та заявку на підвищення швидкості каналу передачі даних підрозділу (користувача) до ЄЦВТМ (додаток 2) за підписом керівника підрозділу, підготовлені відповідним підрозділом, який обслуговує певний сегмент мережі та відповідає за отримання цих послуг та сервісів ЄЦВТМ.

У разі необхідності зазначена заявка на підключення/відключення потрібних послуг та сервісів ЄЦВТМ направляється на опрацювання та виконання до ЦОТУ управління телекомунікацій та радіочастотного ресурсу Департаменту державного майна та ресурсів МВС.

2. Користувачу надається необхідна довідкова інформація стосовно переліку та обсягу послуг і сервісів ЄЦВТМ у межах установленого адміністратором доступу до них.

Користувач може звертатися за консультацією та отримати технічну допомогу від працівників підрозділів зв’язку, які обслуговують певний сегмент ЄЦВТМ, або чергового оператора чи адміністратора ЦОТУ.

3. Розподіл ІР-адрес мережі ЄЦВТМ здійснюється відповідно до Плану єдиного мережевого простору IP-адрес МВС.

4. Користувачі мають використовувати коди міжміського відомчого телефонного зв’язку:

Національна гвардія України

- 110 - 116

Апарат МВС

- 442

м. Київ

- 442

Автономна Республіка Крим

- 652

Вінницька область

- 432

Волинська область

- 332

Дніпропетровська область

- 562

Донецька область

- 622

Житомирська область

- 412

Закарпатська область

- 312

Запорізька область

- 612

Івано-Франківська область

- 342

Київська область

- 452

Кіровоградська область

- 522

Луганська область

- 642

Львівська область

- 322

Миколаївська область

- 512

Одеська область

- 482

Полтавська область

- 532

Рівненська область

- 362

Сумська область

- 542

Тернопільська область

- 352

Харківська область

- 572

Херсонська область

- 552

Хмельницька область

- 382

Черкаська область

- 472

Чернівецька область

- 372

Чернігівська область

- 462

м. Севастополь

- 692

5. Користувач забезпечує:

1) виконання вимог цього Положення, а також інших нормативних документів, які забезпечують функціонування ЄЦВТМ та її сегментів, у тому числі правил й інструкцій, установлених адміністратором ЦОТУ та адміністратором територіального сегмента ЄЦВТМ;

2) використання послуг і сервісів ЄЦВТМ лише для здійснення посадових обов’язків;

3) своєчасне повідомлення чергового оператора, адміністратора ЦОТУ або адміністратора підрозділу сегмента ЄЦВТМ стосовно виявленої несправності обладнання чи припинення отримання послуг та сервісів мережі;

4) надання доступу до свого АРМ для працівників відповідного підрозділу зв’язку, що обслуговує певний сегмент ЄЦВТМ, та чергового оператора або адміністратора ЦОТУ з метою усунення пошкодження чи проведення необхідних налаштувань обладнання.

6. Користувачу забороняється:

1) залишати АРМ підключеним до електромережі в неробочий час (у разі його невикористання);

2) надавати доступ до послуг та сервісів ЄЦВТМ за допомогою власного АРМ іншим особам, крім безпосереднього керівника підрозділу зв’язку, що обслуговує певний сегмент ЄЦВТМ, та чергового оператора чи адміністратора ЦОТУ;

3) працювати в мережі під час отримання повідомлення від антивірусної програми щодо виявлення на комп’ютері АРМ комп’ютерних вірусів;

4) працювати під іншими адміністративними даними й адресами;

5) здійснювати самостійні дії щодо:

ремонту та відновлення працездатності АРМ користувача або обладнання, яке належить до ЄЦВТМ;

установлення, заміни та вилучення комплектуючих АРМ користувача або складових ЄЦВТМ;

зміни налаштувань програмного й апаратного забезпечення АРМ користувача;

6) зберігати на АРМ користувача або сервері інформацію, яка не пов’язана з виконанням службових обов’язків;

7) використовувати та розповсюджувати послуги і сервіси мережі не за призначенням під час отримання доступу до ЄЦВТМ для здійснення посадових обов’язків.

7. До розгортання (встановлення) окремого вузла ЄЦВТМ посадовими особами відповідного підрозділу зв’язку проводиться комплекс технічного обстеження підрозділу, в інтересах якого встановлюється зазначений вузол, та готується технічне завдання згідно з вимогами до технічного завдання на забезпечення послугами та сервісами ЄЦВТМ.

8. В окремих випадках для отримання послуг та сервісів ЄЦВТМ користувачу АРМ надаються технічні умови на підключення підрозділу (користувача) до ЄЦВТМ (додаток 3).

VII. Вимоги до технічного завдання на забезпечення послугами та сервісами ЄЦВТМ

1. Розроблення технічного завдання:

1) вихідними даними для розроблення технічного завдання на забезпечення послугами та сервісами ЄЦВТМ (далі - ТЗ) є функціональний профіль побудови системи забезпечення засобами зв’язку в конкретному підрозділі МВС, центральному органі виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України (далі - підрозділ);

2) функціональний профіль системи зв’язку в підрозділі визначається шляхом проведення обстеження й аналізу існуючої телекомунікаційної інфраструктури;

3) вимоги до забезпеченості підрозділів послугами та сервісами ЄЦВТМ (засобами зв’язку) визначаються на підставі нормативних документів, якими встановлено норми забезпечення засобами зв’язку та порядок виконання відповідних робіт (надання послуг);

4) перелік основних робіт етапу формування ТЗ:

вивчення поточного стану забезпеченості підрозділу телекомунікаційними засобами;

проведення обстеження приміщень підрозділу, а саме класифікація та опис засобів зв'язку і комунікацій, визначення кількості особового складу і користувачів тих чи інших телекомунікаційних послуг, зазначення особливостей приміщень (території) тощо;

розробка основних вимог ТЗ;

вивчення завдань керівництва щодо забезпечення засобами зв’язку та пріоритетів щодо необхідних послуг зв’язку;

попередня оцінка вартості практичної реалізації ТЗ;

погодження та затвердження ТЗ;

5) кожне окреме ТЗ відображає реальну потребу в телекомунікаційних засобах підрозділу та має бути розроблено посадовими особами підрозділу зв’язку, який безпосередньо відповідає за функціонування зв’язку, затверджено керівником цього підрозділу та погоджено керівництвом підрозділу, в інтересах якого створюється система забезпечення засобами зв’язку.

2. Розділи ТЗ та їх зміст:

1) відомчий оперативний телефонний та адміністративно-господарський телефонний зв'язок:

визначається необхідна ємність цифрових (аналогових) телефонних номерів, плат розширення цифрової автоматичної телефонної станції (далі - ЦАТС) (за необхідності передбачається встановлення ЦАТС);

основними вихідними даними для розрахунку ємності ЦАТС є кількість працівників, на яку проектується будівля (приміщення);

у разі необхідності встановлення ЦАТС до комплекту додатково входять:

крос для підключення;

зовнішні кабелі зв’язку з мідними жилами (із захистом щодо струму);

зовнішні кабелі зв’язку з оптичними жилами (за необхідності);

станційні кабелі з мідними жилами;

лінійні кабелі з мідними жилами розподільчої мережі будівлі;

лінійні четвірочні кабелі типу FTP для прийому потоків Е1;

випрямляч-зарядник 230/48 В зі 100 % резервуванням;

двогрупна акумуляторна батарея на 8 годин автономної роботи;

підключення певної ЦАТС до ЄЦВТМ за цифровими (PRI ISDN) потоками (2 МБіт/с) та підключення до телефонної мережі зв’язку загального користування;

підключення телефонних апаратів та інших абонентських пристроїв телефонного зв’язку передбачає прокладання в будівлі внутрішньої кабельної розподільчої телефонної мережі із розрахунку 10 телефонних пар на один кабінет. Внутрішня кабельна розподільча телефонна мережа з протилежних сторін під’єднується відповідно до кросу та коробки типу КРТ. Абонентську проводку від коробок КРТ до місця встановлення абонентських кінцевих пристроїв (телефон, факс) слід прокладати за підшивною стелею по кабельростах та по стінах витою парою в пластикових коробах;

при незначних відстанях від місця встановлення кросу до робочих місць абонентів допускається прокладання внутрішньої кабельної розподільчої телефонної мережі від кросу до місця встановлення телефонної розетки кабелем (витою парою);

крос ЦАТС залежно від ємності встановлюється або в телекомунікаційну шафу, або на відкритих стрейфах з мінімальним відступом від стіни 0,8 м у виділеному для цього приміщенні;

прокладання абонентської проводки до місця встановлення телефонів у кабінеті начальника, його приймальні, кабінетах заступників начальника, приміщеннях для проведення нарад проводиться екранованою витою парою, яка окінцьовується телефонною розеткою (одно- або двопортовою);

2) телеграфний зв'язок (електронна пошта):

для забезпечення приймання/передачі повідомлень з центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України, каналами телеграфного зв’язку встановлюється один комплект обладнання для електронної пошти (телеграфна станція) в окремому приміщенні;

3) мережеве телекомунікаційне обладнання для забезпечення передачі даних, телефонного зв’язку (ІР-телефонії), відеозв’язку та локальні телекомунікаційні мережі:

для забезпечення передачі даних, телефонного, відеозв’язку та доступу до Інтернету встановлюється вузол пакетної комутації ЄЦВТМ у складі:

модем-маршрутизатор - 2 од.;

маршрутизатор - 1 од.;

дистанційно керовані комутатори (ІР, VoIP) на 24/48 портів 100 МБіт/с;

IP-шлюзи на 24 порти;

екрановані патч-панелі для підключення кабелів типу FTP (витих пар) локальних мереж № 1 та № 2 (кількість комутаторів, ІР-шлюзів та патч-панелей визначається за кількістю посадових осіб (користувачів ЄЦВТМ), яких необхідно забезпечити послугами та сервісами ЄЦВТМ);

джерело безперебійного живлення необхідної потужності;

двогрупна акумуляторна батарея на 8 годин безперервної роботи до джерела безперебійного живлення;

телекомунікаційна(і) шафа(и) 2200х600х600 (далі - ТШ);

за наявності зовнішнього оптичного кабелю додатково встановлюються:

медіа-конвертор;

мультиплексор;

оптичний крос ODF;

джерело безперебійного живлення на 8 годин безперервної роботи;

підключення АРМ користувачів до відомчої мережі передачі даних МВС передбачає прокладання локальної телекомунікаційної мережі № 1 швидкістю не менше 100 МБіт/с, що виконується по топології «Зірка» з урахуванням вимог технічного захисту інформації (далі - ТЗІ) (із розрахунку одна точка підключення на кожне робоче місце користувача). Довжина одного кабелю типу FTP не повинна перевищувати 150 м;

підключення комп’ютерів робочих місць користувачів до мережі Інтернет передбачає прокладання локальної телекомунікаційної мережі № 2 швидкістю не менше 100 МБіт/с, що виконується по топології «Зірка» з урахуванням вимог ТЗІ (із розрахунку одна точка підключення на кожне робоче місце користувача). Довжина одного кабелю типу FTP не повинна перевищувати 150 м;

локальні комп’ютерні мережі № 1 та № 2 прокладаються за підшивною стелею по кабельростах та по стінах у пластикових коробах екранованим кабелем п’ятої категорії з урахуванням вимог ТЗІ (із розрахунку одна абонентська точка на кожне робоче місце користувача);

кабелі локальних комп’ютерних мереж № 1 та № 2 окінцьовуються з однієї сторони на відповідні патч-панелі, а поблизу робочих місць користувачів на комп’ютерну розетку (одно- або двопортову);

кабелі типу FTP локальних комп’ютерних мереж № 1 та № 2 заводяться на різні патч-панелі та включаються в порти різних комутаторів. Патч-панелі мереж № 1 та № 2 за можливості розміщуються в одній ТШ на різних рівнях (2/3 ТШ під патч-панелі і комутатори відомчої мережі передачі даних, 1/3 ТШ - під патч-панелі Інтернету);

підключення локальної комп’ютерної мережі № 1 до відомчої мережі передачі даних, локальної комп’ютерної мережі № 2 до мережі Інтернет, ЦАТС до відомчої мережі телефонного зв’язку МВС виконується через вузол пакетної комутації ЄЦВТМ (підпункт 1 цього пункту);

обладнання вузла пакетної комутації ЄЦВТМ та ТШ підключається до заземлення з опором не більше 4 Ом;

для розрахунку ємності обладнання, кількості необхідних матеріалів для створення локальних комп’ютерних мереж № 1 та № 2, визначення місця підведення кінців кабелів від підрозділів, які будуть розташовані у будівлі, отримуються вихідні дані щодо розміщення робочих місць (столів) користувачів у кабінетах;

4) лінія зв’язку для прив’язки до вузлів (ресурсів) ЄЦВТМ:

прив’язка до найближчого діючого вузла ЄЦВТМ передбачає прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку:

зовнішньої (у м. Києві, обласних центрах та містах);

внутрішньої (якщо діючий вузол ЄЦВТМ знаходиться поблизу - на суміжній території, де розташовано об’єкт телефонізації);

використання модемного зв’язку (ADSL, SHDSL) по мідній парі (четвіркою) в орендованому чи власному кабелі зв’язку (у районних центрах та містах) можливе в обласному центрі і місті за потреби у передачі інформації на швидкості до 4 МБіт/с на відстанях до 5 км;

прокладання необхідної кількості екранованих кабелів типу FTP п’ятої категорії (вита пара), якщо діючий вузол ЄЦВТМ знаходиться поблизу - на суміжній території, де розташовано об’єкт телефонізації;

5) лінія зв’язку для прив'язки до мережі зв’язку загального користування:

для прив’язки до телефонної мережі зв’язку загального користування прокладається волоконно-оптична лінія зв’язку (типу ОКЛБг) або кабельна лінія зв’язку кабелем типу ТППеП (з гідрофобним заповненням) до найближчої міської АТС згідно з вимогами законодавства. Ємність кабелю, що прокладається, обирається згідно з розрахунком потреби в місцевих телефонних номерах оператора мережі зв’язку загального користування, орендованих каналах безпосереднього зв’язку плюс 30 % резерву;

6) лінія зв’язку для прив'язки до мереж урядового зв’язку:

для прив’язки до мережі урядового зв’язку прокладається магістральна кабельна лінія зв’язку від найближчого вузла урядового зв’язку (ємність визначається проектом), для чого в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України замовляються відповідні технічні умови;

7) розпоряджувально-пошуковий зв’язок:

для організації трансляції мовленнєвого оповіщення, у тому числі передачі екстрених повідомлень про пожежу та інші надзвичайні події, передбачається встановлення у приміщенні чергової служби системи оповіщення у складі:

базового блока (потужність якого залежить від кількості акустичних гучномовців), який розміщується в ТШ або окремій телекомунікаційній шафі;

викличної станції з можливістю загального та пофідерного включення системи оповіщення (кожний поверх окремо);

акустичних гучномовців потужністю від 1,5 до 6 Вт із розрахунку у кожне службове приміщення та по декілька одиниць на кожен поверх. Розміщення акустичних гучномовців виконується з урахуванням архітектурних особливостей і конфігурації приміщень та технічних характеристик гучномовців;

розподільча кабельна мережа прокладається приховано в коробах, металорукавах, лотках окремо від іншого кабельного господарства та системи електроживлення (при паралельному прокладанні на відстані не менше ніж 0,5 м) кабелями типу КОПЕВ 1х2х1,05, ПРПВМ 2х1,2 або їх аналогами;

передбачається організація радіоточки міської радіотрансляційної мережі у приміщенні чергової частини з підключенням до системи розпоряджувально-пошукового зв’язку адмінбудівлі через окрему кнопку викличної станції чергового;

передбачається підключення системи оповіщення до пульта централізованої охорони та системи пожежної охорони адмінбудівлі;

система оповіщення діє цілодобово;

8) охоронна система відеонагляду:

для огляду території навколо адміністративного будинку (приміщення) та входу до нього передбачається встановлення системи відеонагляду:

відеосервери (кількість та тип цифрових відеосерверів залежить від кількості та типу відеокамер, визначених проектом). Відеосервери забезпечують цілодобову архівацію даних протягом 30 діб на жорсткі диски з темпом запису та відтворення не менше 12,5 кадрів/с на канал та роздільною здатністю відеозапису не менше 704х576 у системі РАL, можливість трансляції та збереження відеоархіву по мережі LAN, наявність паролювання та USB-портів;

кольорові камери відеоспостереження аналогові/цифрові, стаціонарні та керовані (для мережі 220/12 В з режимом день/ніч 1/3 дюймова матриця Sony CCD з інфрачервоним підсвічуванням від 15 м, F 2,8-8, роздільна здатність для аналогових камер - не менше 600 ТВЛ, для цифрових - не менше 2,0 Мп);

камери зовнішнього відеонагляду встановлюються у вандалозахисний термокожух з підігрівом у зимовий період;

передбачається можливість інтеграції системи відеонагляду та охорони з охоронно-пожежною сигналізацією;

система відеонагляду підключається до джерел безперебійного живлення з розрахунку один блок на кожний відеосервер та розміщується в окремій телекомунікаційній шафі;

відеоконтрольні кольорові TFT/LCD пристрої (кількість та розмір визначаються окремо, враховуючи дизайн та розмір приміщення) та пульт управління встановлюються в приміщенні чергової служби охорони;

зовнішня кабельна мережа прокладається в термокожусі;

9) розміщення ЦАТС, станційної частини телекомунікаційного та іншого обладнання:

для розміщення ЦАТС, кросу абонентських, зовнішніх та станційних ліній ЦАТС, вузла пакетної комутації ЄЦВТМ, джерел безперебійного живлення ЦАТС, вузла пакетної комутації, герметичних акумуляторних батарей, охоронної системи відеонагляду, системи колективного прийому програм державного та супутникового телебачення, комплекту запасних частин та робочих місць фахівців зв’язку передбачається технічне приміщення, необхідна площа якого розраховується, виходячи із норм розміщення запроектованого обладнання;

приміщення обладнується засобами кондиціонування повітря для підтримання температурного режиму;

до приміщень підводяться кабелі заземлення та електроживлення, розводяться на відповідні щитки та до них підключається обладнання;

10) радіозв’язок:

для організації оперативної взаємодії служби охорони будівлі передбачається встановлення стаціонарної УКХ-радіостанції з дистанційним керуванням у приміщенні чергової служби охорони із розташуванням антенно-щоглового пристрою заввишки до 6 м на даху будівлі, а також не менше п’яти переносних радіостанцій;

11) система колективного прийому, трансляції і моніторингу інформаційних програм державного телебачення:

для організації колективного прийому, трансляції і моніторингу інформаційних програм та за необхідності відеонагляду (державного та супутникового телебачення, зовнішніх камер відеоспостереження) передбачається встановлення у технічному приміщенні відповідного обладнання у складі:

приймально-передавального оптичного обладнання трансляції кабельного телебачення та камер відеоспостереження каналами оптичного зв’язку;

оптичного передавача з вхідним рівнем ВЧ-сигналу не менше 95 db та вихідним оптичним рівнем 13,5 db;

оптичного приймача з вихідним рівнем ВЧ-сигналу не менше 95 db та вихідним оптичним рівнем 13,5 db;

антен ефірного та супутникового (за необхідності) телебачення з відповідними коефіцієнтами підсилення;

підсилювачів телевізійних будинкових з необхідним рівнем підсилення ВЧ-сигналу;

за необхідності передбачається можливість трансляції камер відеоспостереження охоронної системи відеонагляду мережею кабельного телебачення;

розподілення телевізійного сигналу до абонентських приймачів виконується кабелем RG-6 (або аналогом) із розрахунку одна телевізійна точка у кожний службовий кабінет з мінімальним рівнем сигналу 75 db;

приймальна частина системи колективного прийому, трансляції і моніторингу інформаційних програм та відеонагляду розміщується  в окремій телекомунікаційній шафі з витяжною вентиляцією та підключенням до джерела безперебійного живлення;

12) організація відеонагляду з місць проведення масових заходів:

прокладається необхідна кількість екранованих кабелів FTP п’ятої категорії (вита пара) від місць встановлення відеокамер до діючого вузла ЄЦВТМ, що знаходиться поблизу, або прокладається волоконно-оптична лінія зв’язку від вузла ЄЦВТМ до місць встановлення відеокамер;

залежно від вибраного типу побудови системи відеонагляду (цифрова або аналогова) передбачається у кінцевих точках встановлення відповідного приймального, телекомунікаційного та декодуючого обладнання;

у разі необхідності використовується обладнання передачі даних радіоканалом, яке має бути внесено до радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) реєстру спецкористувачів (відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»), і забезпечується електромагнітна сумісність відносно інших РЕЗ;

технічні вимоги до РЕЗ встановлюються залежно від роздільної здатності і типу камер (цифрові/аналогові) та поставлених завдань;

13) організація відомчого аудіо- або відеоконференц-зв’язку на базі серверного обладнання МВС:

прокладається необхідна кількість екранованих кабелів FTP п’ятої категорії (вита пара) до діючого вузла ЄЦВТМ, що знаходиться поблизу, або прокладається волоконно-оптична лінія зв’язку;

здійснюється підключення (наявного) кінцевого терміналу аудіо- або відеоконференц-зв’язку до мережі ЄЦВТМ на швидкості не менше 2 МБіт/с;

кінцеве обладнання аудіо- або відеоконференц-зв’язку встановлюється в залах для проведення нарад та підключається до аудіовізуального комплексу.

Необхідні технічні вимоги до кінцевого обладнання відеоконференц-зв’язку:

підтримка відео - H.261, H.263, H.263+, H.264, роздільна здатність - не менше 1024 x 768 при 30 кадр/с (XGA), 1280 x 768 при 30 кадр/с (WXGA);

підтримка аудіо - G.711, G.722, G.722.1, 64 КБіт/с MPEG4 AAC-LD;

14) система контролю доступу до окремих приміщень:

за необхідності передбачається встановлення системи контролю санкціонованого доступу до приміщень підрозділу, приміщень, де встановлено вузол ЄЦВТМ, а також до інших технічних приміщень зв’язку обслуговуючого персоналу;

15) радіофікація:

передбачається організація радіоточки міської радіотрансляційної мережі у приміщенні чергової служби охорони згідно з технічними умовами з підключенням до системи розпорядчо-пошукового зв’язку будівлі через окрему кнопку викличної станції чергової частини;

16) документування інформації, що озвучується:

для документування інформації, що озвучується телефонним та радіозв’язком, передбачається встановлення системи документування інформації, що озвучується, на шести аналогових та двох цифрових лініях зв’язку;

17) енергозабезпечення:

для енергозабезпечення обладнання зв’язку передбачається його підключення до джерела живлення 220 В через блок автоматичного вибору резерву (АВР);

18) резервне енергозабезпечення:

для резервного енергозабезпечення обладнання зв’язку передбачається його включення від двох незалежних джерел живлення з автоматичним переключенням через АВР (якщо є другий ввід);

19) контур заземлення:

контур заземлення для ЦАТС та обладнання вузла ЄЦВТМ виконується з опором не більше 4 Ом;

передбачається встановлення щитка заземлення в приміщенні для розміщення ЦАТС, вузла ЄЦВТМ та іншого обладнання;

20) заходи з технічного захисту інформації:

передбачаються заходи з технічного захисту інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі технічного захисту інформації;

21) перелік необхідного телекомунікаційного обладнання, устаткування та матеріалів:

визначається згідно з чинним законодавством.

VІIІ. Комплексна система захисту інформації в мережі ЄЦВТМ

1. В ЄЦВТМ повинна бути створена комплексна система захисту інформації (далі - КСЗІ) з підтвердженою відповідністю вимогам законодавства.

Забезпечення технічного захисту інформації в ЄЦВТМ та контроль за його станом здійснюються структурним підрозділом апарату МВС, на який покладено відповідні функції.

2. КСЗІ в ЄЦВТМ призначена для забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, яка зберігається та обробляється в ЄЦВТМ.

3. Загальні вимоги та організаційні засади забезпечення захисту інформації визначені Правилами забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373.

4. У складі системи захисту повинні використовуватися засоби захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

У разі використання засобів захисту інформації, які не мають підтвердження відповідності на дату проектування системи захисту, відповідне оцінювання проводиться під час державної експертизи системи захисту.

5. Підтвердження відповідності КСЗІ здійснюється за результатами державної експертизи відповідно до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року № 93 «Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 820/14087.

Директор Департаменту
державного майна
та ресурсів МВСЛ.І. ШалієвськаДодаток 1
до Положення про єдину цифрову
відомчу телекомунікаційну мережу МВС
(пункт 1 розділу VI)

ЗАЯВКА
на підключення підрозділу (користувача) до ЄЦВТМ


Заступнику Міністра -
керівнику апарату МВС

Прошу підключити до єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС:

Найменування підрозділу

Номер вузла відповідно до проекту

Адреса розташування

Тип підключення (лінія безпосереднього зв’язку або волоконно-оптична лінія зв’язку (власна або орендована))

Підключити до окремої підмережі

Виділений блок ІР-адрес

Необхідна швидкість порту VPN, КБіт/с

Необхідна швидкість порту окремої підмережі, КБіт/с

Відповідальна особа, контактна інформація


_________________
(керівник підрозділу)

__________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО_______________________________
(уповноважений структурного підрозділу)

__________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)Додаток 2
до Положення про єдину цифрову
відомчу телекомунікаційну мережу МВС
(пункт 1 розділу VI)

ЗАЯВКА
на підвищення швидкості каналу передачі даних підрозділу (користувача) до ЄЦВТМ


Заступнику Міністра -
керівнику апарату МВС

Прошу підвищити (змінити) швидкість порту передачі даних вузла ЄЦВТМ:

Найменування підрозділу

Номер вузла відповідно до проекту

Адреса розташування

Тип підключення (лінія безпосереднього зв’язку або волоконно-оптична лінія зв’язку (власна або орендована))

Кінцеве обладнання «останньої милі»

Швидкість порту VPN, КБіт/с

Швидкість порту окремої підмережі, КБіт/с

Відповідальна особа, контактна інформація

існуюча

необхідна

існуюча

необхідна
_________________
(керівник підрозділу)

__________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО_______________________________
(уповноважений структурного підрозділу)

__________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)Додаток 3
до Положення про єдину цифрову
відомчу телекомунікаційну мережу МВС
(пункт 8 розділу VI)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Уповноважена посадова особа
структурного підрозділу МВС
_______    ___________________
  (підпис)         (прізвище, ініціали) ___________________ року

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №_____
на підключення підрозділу (користувача) до ЄЦВТМ


Керівнику підрозділу

_____________________________________________________________
(найменування підрозділу, адреса розташування)

Для підключення до єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС необхідно:

розробити та погодити схему організації зв’язку;

встановити, налагодити та прийняти в експлуатацію необхідне телекомунікаційне обладнання;

організувати підключення каналу зв’язку з оператором надання телекомунікаційних послуг та підключити встановлене телекомунікаційне обладнання до каналу зв’язку;

підготувати акт введення в експлуатацію з визначенням відповідальної особи, у тому числі відповідну виконавчу документацію (схеми, специфікацію телекомунікацій, фото тощо) для інвентаризації та включення до моніторингу загальних ресурсів ЄЦВТМ.

_______________________________
(адміністратор центру
оперативно-технічного управління)

__________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)вгору