Документ z1055-12, перша редакція — Прийняття від 31.05.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2012  № 653


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2012 р.
за № 1055/21367

Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України

Відповідно до статті 357 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VІ та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України (Ярмольський С.І.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 14 січня 2009 року № 20 «Про затвердження Порядку списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2009 року за № 113/16129.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
31.05.2012 № 653


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2012 р.
за № 1055/21367

ПОРЯДОК
передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботиДержавної митної служби України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 357 Митного кодексу України з метою врегулювання процедур передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи).

2. Дія цього Порядку поширюється на проби (зразки) товарів, які були надані до Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України (далі - Управління) для проведення дослідження (аналізу, експертизи).

3. Проби (зразки) товарів, у результаті дослідження яких у їх складі виявлено наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори, сильнодіючі або отруйні речовини, а також проби (зразки) товарів, взяті в одному примірнику, одразу після проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) та надання висновку передаються митному органу, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу), за актом, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

Акт затверджується начальником Управління або уповноваженою ним особою, яка визначається наказом Управління.

Один примірник акта залишається у справах Управління, другий передається посадовій особі митного органу.

4. Інші контрольні проби (зразки) товарів, а також залишки досліджених проб та пошкоджені під час проведення дослідження (аналізу, експертизи) зразки зберігаються в Управлінні протягом 60 днів з дня їх надходження до Управління, а такі, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, - протягом строку їх зберігання.

5. Строки й умови зберігання визначаються державними стандартами, технічними умовами, паспортними даними виробника товару, інформацією на маркуванні тощо.

6. У разі неможливості проведення дослідження (аналізу, експертизи) в Управлінні досліджувані та контрольні проби (зразки) товарів можуть бути передані митному органу до закінчення строку їх зберігання за актом, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку.

7. Протягом строку зберігання проб (зразків) товарів в Управлінні власник або вповноважена ним особа може письмово звернутися з вимогою щодо їх повернення.

Проби (зразки) товарів після закінчення строку зберігання підлягають поверненню власнику або вповноваженій ним особі протягом 14 днів. Проби (зразки) повертаються без митного забезпечення.

При цьому складається акт про повернення проб (зразків) товарів у двох примірниках, форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку.

Акт затверджується начальником Управління або уповноваженою ним особою, яка визначається наказом Управління.

Один примірник акта залишається у справах Управління, другий передається власникові або вповноваженій ним особі.

8. Проби (зразки) товарів, не отримані власником або вповноваженою ним особою протягом 14 днів після закінчення строку зберігання, підлягають знищенню (утилізації) протягом наступних 14 днів.

9. Проби (зразки) товарів, незатребувані власником або вповноваженою ним особою, після закінчення строку зберігання знищуються Управлінням або передаються на утилізацію спеціалізованій установі на підставі акта про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів, форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку.

10. З метою забезпечення контролю за процедурами знищеннята підготовки до утилізації спеціалізованою установою проб (зразків) товарів в Управлінні створюються постійно діючі комісії (далі - Комісія), склад яких затверджується наказом Управління.

11. Процедура знищення та підготовки до утилізаціїпроб (зразків) товарів здійснюється таким чином:

акт про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів складається відповідальною особою, яка визначається наказом Управління, після чого погоджується Комісією та подається на затвердження начальнику Управління або вповноваженій ним особі в строк, що не перевищує 14 днів після закінчення строку зберігання проб (зразків) в Управлінні;

після затвердження акта про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів вони підлягають знищенню або утилізації спеціалізованою установою.

Перед знищенням та переданням спеціалізованим установам для утилізації з проб (зразків) товарів знімається митне забезпечення.

12. У разі необхідності проби (зразки) товарів, незатребувані власником або вповноваженою особою, після закінчення строку зберігання можуть бути залишені в Управлінні з метою формування колекції експонатів і використання їх надалі як наочного матеріалу для навчання спеціалістів експертних підрозділів та презентацій.

У такому випадку протягом 14 днів після закінчення строку зберігання проб (зразків) товарів начальнику Управління подається обґрунтування щодо необхідності їх передання до колекції Управління.

У разі отримання погодження на передання проб (зразків) товарів до колекції Управління у графі «Спосіб знищення (утилізації)» акта про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів робиться відмітка про передання проб (зразків) товарів до колекції Управління.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку передання, повернення
та знищення (утилізації) проб (зразків)
товарів після проведення дослідження
(аналізу, експертизи) Центральним митним
управлінням лабораторних досліджень
та експертної роботи Державної митної
служби України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
(або уповноважена ним особа)
_____________________________
(прізвище, ініціали)             (підпис)
"____" _____________ 20__ року

АКТ
про передання проб (зразків) товарів
”_____”________________ 20__ року

№ з/ п

Найменування митного органу(органу державної влади, установи, організації), який направив запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи)

Реєстраційний вхідний номер запиту

Назва, тип, кількість (вага/ об’єм) проб (зразків), що підлягають переданню

ПриміткиПробу (зразок)
передав

________________
(посада)

_________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Пробу (зразок)
отримав

________________
(посада)

_________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)
Додаток 2
до Порядку передання, повернення
та знищення (утилізації) проб (зразків)
товарів після проведення дослідження
(аналізу, експертизи) Центральним митним
управлінням лабораторних досліджень
та експертної роботи Державної митної
служби України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
(або уповноважена ним особа)
_____________________________
(прізвище, ініціали)             (підпис)
"____" _____________ 20__ року

АКТ
про повернення проб (зразків) товарів
"___" ____________ 20__ року

№ з/п

Найменування митного органу (органу державної влади, установи, організації), який направив запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи)

Реєстраційний вхідний номер запиту

Назва, тип, кількість (вага/ об’єм) проб (зразків),щопідлягаютьповерненню

ПриміткиПробу (зразок)
передав

________________
(посада)

_________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Пробу (зразок)
отримав

________________
(посада)

_________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

_________________________________________________________________
(найменування організації - власника проб і зразків, її місцезнаходження, телефон;
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - власника проб і зразків,
її місце проживання, телефон)
________________________________________________________________
(документ, що засвідчує особу)
Додаток 3
до Порядку передання, повернення
та знищення (утилізації) проб (зразків)
товарів після проведення дослідження
(аналізу, експертизи) Центральним митним
управлінням лабораторних досліджень
та експертної роботи Державної митної
служби України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
(або уповноважена ним особа)
_____________________________
(прізвище, ініціали)             (підпис)
"____" _____________ 20__ року

АКТ
про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів
”_____”________________ 20__ року

№ з/п

Найменування митного органу (органу державної влади, установи, організації), який направив запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи)

Реєстраційний вхідний номер запиту

Назва, тип, кількість (вага/ об'єм) проб (зразків), що підлягають знищенню (утилізації)

Спосіб знищення/ утилізації

Підпис керівника експертного підрозділу, у якому зберігалися проби (зразки)

ПриміткиГолова комісії

________________
(посада)

_________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

________________
(посада)

_________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)


________________
(посада)

_________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)вгору