Документ z1050-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.09.2014. Подивитися в історії? )

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014  № 485


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2014 р.
за № 1050/25827

Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій в Управлінні державної охорони України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості в Управлінні державної охорони України

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" та від 13 січня 1995 року № 16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій в Управлінні державної охорони України, що додається;

Інструкцію про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості в Управлінні державної охорони України, що додається.

2. Директору Департаменту роботи з особовим складом забезпечити організацію роботи з видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості.

3. Департаменту роботи з особовим складом спільно зі Службою юридичного забезпечення подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Начальника Управління

В. Дахновський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Міністр соціальної політики України


О. МірошниченкоС.М. Кондрюк

Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління
державної охорони України
11.08.2014  № 485


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2014 р.
за № 1050/25827

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій в Управлінні державної охорони України

1. Комісія з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій в Управлінні державної охорони України (далі - Комісія) створюється в Управлінні державної охорони України (далі - УДО України) для розгляду рапортів (заяв) військовослужбовців (працівників) УДО України, осіб, звільнених зі служби (роботи) в УДО України, про визнання їх учасниками бойових дій.

2. До складу Комісії входять: голова - перший заступник начальника УДО України, члени - керівники кадрового, фінансового, юридичного та інших самостійних структурних підрозділів УДО України, секретар - посадова особа підрозділу кадрового забезпечення УДО України.

Персональний склад Комісії затверджується наказом УДО України.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Комісія зобов'язана:

приймати до розгляду рапорти (заяви) осіб про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

реєструвати рапорти (заяви) у журналі реєстрації рапортів (заяв) про визнання військовослужбовців (працівників) УДО України, осіб, звільнених зі служби (роботи) в УДО України, учасниками бойових дій, форма якого наведена в додатку до цього Положення;

інформувати особу про прийняття рапорту (заяви) до розгляду і дату засідання Комісії;

у разі виникнення потреби у додаткових документах, що підтверджують статус особи, робити запит до відповідних архівних установ, про що повідомляти особу;

розглядати рапорти (заяви), що надійшли до Комісії, у строк не більше трьох місяців;

видавати довідки;

у разі відмови в задоволенні вимог, викладених у рапорті (заяві), прийняте рішення Комісії доводити до відома особи в письмовій формі.

5. Комісія приймає рішення про визначення осіб учасниками бойових дій на підставі таких документів:

копії посвідчення про відрядження, наказу про відрядження з відповідними відмітками про прибуття та вибуття;

оригіналів грамот, фотографій;

газетних матеріалів того періоду, який потребує підтвердження;

історичних довідок, документів та інших архівних матеріалів;

документів, зокрема, наказів, розпоряджень, довідок, витягів з наказів, розпоряджень, на підставі яких можна дійти достовірного висновку про участь у бойових діях.

6. Якщо через незалежні від заявника причини необхідних документів, які підтверджують його право на отримання статусу учасника бойових дій, немає, дозволяється брати до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу (інші види служби) чи працювали разом із заявником.

7. У разі звернення особи до суду стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи в інших подіях, які дають право на визнання її учасником бойових дій, і прийняття судом відповідного позитивного рішення, яке набрало законної сили, копія рішення суду визнається як документ, що підтверджує право особи на визнання її учасником бойових дій. Копія рішення суду підлягає збереженню разом з іншими документами.

8. Матеріали, які подаються на розгляд Комісії, готує секретар Комісії на підставі поданих особою матеріалів.

9. Рішення Комісії вважається правомочним, якщо за нього проголосувало не менше половини її членів, присутніх на засіданні Комісії.

10. Рішення Комісії оформлюється протоколом протягом 5 робочих днів з дня проведення засідання.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії, а також всіма членами Комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення у рапорті (службовій записці), що додається до протоколу засідання і є невід'ємною частиною протоколу.

11. Завірені в установленому порядку витяги з протоколів засідань Комісії надсилаються (передаються) секретарем Комісії:

стосовно військовослужбовців (працівників) УДО України - за місцем проходження служби (роботи) заявника для залучення до особової справи;

стосовно осіб, звільнених зі служби (роботи) в УДО України, - за місцем зберігання особової справи заявника.

12. Протоколи з рішеннями Комісії та підтвердні документи зберігаються у відповідній номенклатурній справі підрозділу кадрового забезпечення з подальшою передачею до Галузевого державного архіву УДО України.

Облік учасників бойових дій УДО України ведеться підрозділом кадрового забезпечення та уточнюється кожного року.

Директор Департаменту
роботи з особовим складом


О. Литвиненко
Додаток
до Положення про Комісію
з питань розгляду матеріалів
про визначення учасників бойових дій
в Управлінні державної охорони України
(пункт 4)

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів (заяв) про визнання військовослужбовців (працівників) УДО України, осіб, звільнених зі служби (роботи) в УДО України, учасниками бойових дій

№ з/п

Номер та дата надходження рапорту (заяви)

Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи

Стислий зміст порушеного питання

Примітка

1

2

3

4

5


вгору