Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)
ДПА України; Наказ, Форма, Форма типового документа [...] від 20.08.2007497
Документ z1046-07, перша редакція — Прийняття від 20.08.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.08.2007 N 497
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2007 р.
за N 1046/14313

Про затвердження Змін до Порядку обліку
платників податків, зборів
(обов'язкових платежів)

З метою приведення у відповідність до Законів України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), від
16.11.2006 N 358-V ( 358-16 ) "Про внесення змін до Закону України
"Про банки і банківську діяльність" та інших законодавчих актів,
урегулювання окремих питань обліку договорів про спільну
діяльність, великих платників податків, військових частин, банків
та інших платників податків Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків,
зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за
N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 17.11.98 N 552 ( z0791-98 ) (із змінами), що
додаються.
2. Управлінню реєстрації та обліку платників податків
(Калєніченко Н.Г.) подати цей наказ до Міністерства юстиції
України на державну реєстрацію.
3. Установити, що цей наказ набирає чинності через десять
днів після його державної реєстрації, крім пункту 17 затверджених
пунктом 1 цього наказу Змін до Порядку обліку платників податків,
зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за
N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 17.11.98 N 552 ( z0791-98 ) (із змінами), який набирає
чинності одночасно з набранням чинності Законом України від
16.11.2006 N 358-V ( 358-16 ) "Про внесення змін до Закону України
"Про банки і банківську діяльність".
4. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян (Косарчук В.П.) після державної реєстрації цього наказу
довести його до відома платників податків.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Боєнка Л.Є.
Голова А.І.Брезвін
ПОГОДЖЕНО:    
Заступник Міністра фінансів
України  В.А.Копилов
Перший заступник Голови
Національного банку України  А.В.Шаповалов
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  С.М.Іголкін
Заступник Голови Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України  Ю.В.Кіцул
Міністр оборони України  А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
20.08.2007 N 497
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2007 р.
за N 1046/14313

ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків,
зборів (обов'язкових платежів)
( z0172-98 )

1. Пункт 1.2 розділу 1 викласти у такій редакції: "1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка
органами державної податкової служби зарахована до категорії
великих платників за встановленими критеріями, а саме: а) сукупний валовий дохід: від 20 до 100 млн. грн. - 1 бал; від 100 до 500 млн. грн. - 2 бали; понад 500 млн. грн. - 3 бали; б) загальна сума нарахованих податків до Державного бюджету
України: від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали; в) загальна сума сплачених податків до Державного бюджету
України: від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали; г) загальна сума податку на додану вартість, задекларована до
відшкодування з бюджету: від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. - 1 бал; від 15 млн. грн. до 50 млн. грн. - 2 бали; понад 50 млн. грн. - 3 бали. Показники за підпунктами "а", "б", "в", "г" цього пункту
розраховуються за результатами діяльності підприємств за дев'ять
місяців звітного року в сумі з очікуваними показниками за IV
квартал звітного року. При середньообліковій чисельності працівників за звітний
(фінансовий) рік меншій, ніж 15 чоловік, загальна чисельність
балів зменшується на 2 бали. Якщо загальна сума балів за
встановленими показниками більша або рівна п'яти, платник
відповідає критеріям великого платника податків.
Приклад 1 розрахунку балів при середньообліковій чисельності
працівників не менше 15 чоловік: "а" + "б" + "в" + "г" >= 5 балів - великий платник податків.
Приклад 2 розрахунку балів при середньообліковій чисельності
працівників менше 15 чоловік: "а" + "б" + "в" + "г" - 2 бали >= 5 балів - великий платник
податків. 1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується
на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50
відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують
платники податків міста (області). У разі, якщо за результатами відбору великих платників
податків не виконується основний принцип відбору, то загальна сума
балів зменшується до 4-3 балів. 1.2.2. Незалежно від кількості набраних балів до переліку
великих платників податків, які обслуговуються інспекцією
(підрозділом), уключаються розташовані на території міста
(області) дочірні підприємства великих платників податків, філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи великих
платників податків, що не мають статусу юридичної особи, а також
банки".
2. У пункті 1.7 розділу 1 слово "підприємців" замінити
словами "самозайнятих осіб".
3. Абзац перший підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2
доповнити словами "та їх відокремлених підрозділів в Україні".
4. Пункт 3.2 розділу 3 доповнити новим абзацом такого змісту: "Органи державної податкової служби здійснюють контроль
відомостей, які надійшли з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний
реєстр), щодо коректності використання ідентифікаційного номера з
ДРФО та вживають заходів для усунення помилок державними
реєстраторами згідно з зазначеним Порядком, а також повідомляють
платників податків про виявлені помилки в ідентифікаційних номерах
з ДРФО та про необхідність подання уточнених відомостей до
відповідних органів. Після уточнення даних орган державної
податкової служби проводить коригування відомостей щодо
ідентифікаційних номерів з ДРФО в Єдиному банку даних юридичних
осіб або Реєстрі фізичних осіб".
5. Пункт 4.2 розділу 4 доповнити новим абзацом такого змісту: "Якщо державна нотаріальна контора обслуговується
централізованою бухгалтерією, то така нотаріальна контора
відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) у строки, встановлені для податкового кварталу, подає
податковому органу податковий розрахунок та інформацію щодо
здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з купівлі,
продажу (міни) об'єктів нерухомого та рухомого майна та щодо
видачі свідоцтв про право на спадщину або укладення договорів
дарування".
6. У пункті 4.10 розділу 4 абзац третій замінити двома
абзацами такого змісту: "копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням
відомостей про відокремлений підрозділ, якщо заявником є
відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку
включаються до Єдиного державного реєстру; копію документа (свідоцтва) про реєстрацію, акредитацію,
легалізацію, створення тощо та копію документа, що підтверджує
присвоєння ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, якщо заявником є
відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку не
включаються до Єдиного державного реєстру". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
7. У пункті 4.11 розділу 4:
7.1. Абзац третій доповнити словами "у Збройних Силах";
7.2. Доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі, якщо військова частина не здійснює господарську
діяльність, однак при цьому є платником податків (податковим
агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини
як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах має бути
наданий підтверджуваний документ (документи) відповідного
міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що
містить відомості про те, що військова частина є юридичною особою,
створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про
створення), не здійснює господарську діяльність в розумінні Закону
України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"
( 1076-14 ), не перебуває на обслуговуванні централізованої
бухгалтерії та зобов'язана самостійно вести бухгалтерський облік,
утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі)
до бюджету із зазначенням видів податків".
8. У пункті 4.12 розділу 4:
8.1. У реченні другому абзацу першого слово "особовій"
замінити словом "обліковій".
8.2. У підпункті 4.12.2 абзац четвертий замінити чотирма
абзацами такого змісту: "До цих документів додаються: а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що
здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників
договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор; б) копії документів, які підтверджують погодження договору
уповноваженим органом управління відповідно до законодавства,
засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором
передбачене використання нерухомого майна державної власності, що
перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні
учасника договору про спільну діяльність; в) копії ліцензій на провадження видів господарської
діяльності учасників договору, отримання яких передбачено нормами
чинного законодавства". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом восьмим.
9. Абзац перший пункту 4.17 розділу 4 доповнити реченням
такого змісту: "За згодою платника податків не пізніше наступного
робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути
видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків
в органі державної податкової служби".
10. У пункті 4.19 розділу 4 слово "рекомендованого"
виключити.
11. У пункті 4.21 розділу 4 слова "юридичних осіб" замінити
словами "платників податків".
12. У пункті 4.27 розділу 4:
12.1. У реченні першому слова "повідомлення про створення
відокремленого підрозділу за ф. N 17-ОПП" замінити словами
"повідомлення про взяття на облік, створення, унесення змін до
відомостей, закриття відокремленого підрозділу платника податків
за ф. N 17-ОПП (додаток 3)".
12.2. Доповнити абзацом другим такого змісту: "У разі надходження до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням юридичної особи відомостей із Єдиного державного
реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи,
про внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ або
про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи такий орган
державної податкової служби направляє повідомлення за ф. N 17-ОПП
та зазначені відомості до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу".
13. У першому реченні пункту 5.7 розділу 5 слова та цифри
"пунктом 5.1 цього Порядку та іншими документами, передбаченими"
виключити.
14. У абзаці першому пункту 5.8 розділу 5 цифри "4.18"
замінити цифрами "4.19".
15. Пункт 5.9 розділу 5 доповнити новим абзацом такого
змісту: "Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому
така особа здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична
особа обліковується в органах державної податкової служби як
фізична особа-підприємець".
16. У пункті 6.1 розділу 6:
16.1. У реченні другому підпункту 6.1.2 цифри "4.9" замінити
цифрами "4.10".
16.2. У абзаці четвертому підпункту 6.1.3 слова "свідоцтво
про державну реєстрацію представництва іноземного банку" замінити
словами "рішення про акредитацію представництва іноземного банку".
17. Пункт 6.1 розділу 6 доповнити новим підпунктом 6.1.4
такого змісту: "6.1.4. Діяльність та оподаткування філії іноземного банку
здійснюється відповідно до законодавства України, яке
застосовується до банків України. Для взяття на облік в органах
державної податкової служби такий відокремлений підрозділ
іноземного банку подає документи, перелік яких визначений пунктом
4.10 цього Порядку. Документом, який підтверджує акредитацію філії
іноземного банку та внесення відповідного запису до Державного
реєстру банків, є банківська ліцензія, видана Національним банком
України".
18. Пункт 7.6 розділу 7 доповнити двома новими абзацами
такого змісту: "Для отримання нової довідки платник податків подає до органу
державної податкової служби звернення із зазначенням причин заміни
та доданою до нього старою довідкою. Орган державної податкової
служби протягом двох робочих днів після такого звернення перевіряє
інформацію про внесення відповідних змін до Єдиного державного
реєстру або виконання вимог пункту 7.10 цього Порядку та видає
нову довідку. У такому самому порядку видається нова довідка замість
зіпсованої чи втраченої. У разі втрати довідки нова довідка
видається за заявою платника податків, у якій надані пояснення і
викладені обставини втрати довідки або до якої додані документи,
що підтверджують факт втрати довідки".
19. У пункті 8.1 розділу 8:
19.1. У підпункті 8.1.1: 19.1.1. Абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "Норми
цього абзацу не застосовуються до платників податків, для яких
законом визначені особливості їх державної реєстрації та які не
включаються до Єдиного державного реєстру. Такими платниками
податків заява за ф. N 8-ОПП має бути подана у 3-денний строк
після прийняття рішення про припинення". 19.1.2. Абзац сьомий викласти в такій редакції: "Дія цього порядку поширюється на представництва, філії та
інші відокремлені підрозділи юридичної особи в разі прийняття
юридичною особою рішення про їх закриття".
19.2. Доповнити новим підпунктом 8.1.4 такого змісту: "8.1.4. У разі прийняття Національним банком України рішення
про відкликання банківської ліцензії в банку та призначення
ліквідатора ліквідатор протягом трьох днів від дня прийняття
такого рішення зобов'язаний подати до кожного з органів державної
податкової служби, у яких перебувають на обліку банк, його філії
та інші відокремлені підрозділи, такі документи: заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП; оригінал довідки за ф. N 4-ОПП; засвідчену копію постанови Правління Національного банку
України про відкликання в банку банківської ліцензії та
призначення ліквідатора банку. У разі надходження таких документів органом державної
податкової служби проводяться передбачені цим Порядком процедури,
пов'язані з припиненням платника податків, а також згідно з
законодавством проводиться узгодження сум податкового боргу, які
існували на дату відкликання банківської ліцензії, та скасування
арештів, накладених на активи банку".
20. У пункті 8.3 розділу 8:
20.1. Після речення третього доповнити реченням такого
змісту: "Органи державної податкової служби, у яких платник
податків зарахований до категорії платників окремих податків та в
яких перебувають на обліку відокремлені підрозділи платника
податків, за результатами відповідних заходів у зв'язку з
припиненням платника податків надсилають відповідний висновок до
органу державної податкової служби за місцем обліку платника
податків". У зв'язку з цим речення четверте та п'яте вважати відповідно
реченнями п'ятим та шостим.
20.2. У підпункті 8.3.1: 20.2.1. Абзац другий доповнити реченням такого змісту: "У
разі припинення платника податків, поточний рахунок якого
відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені
кредиторські вимоги, платник податків надає довідку про суму
визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх
задоволення". 20.2.2. Після абзацу третього доповнити двома абзацами такого
змісту: "надання до органу державної податкової служби копії
ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого
балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією,
ліквідатором) платника податків. Якщо припиняється платник податків, який перебуває на обліку
в органі державної податкової служби за своїм місцем державної
реєстрації (місцем обліку) та одночасно в інших органах державної
податкової служби зарахований до категорії платників окремих
податків чи перебувають на обліку його відокремлені підрозділи,
довідку про відсутність заборгованості за формою N 22-ОПП видає
такому платнику податків орган державної податкової служби за
місцем його обліку лише після отримання від усіх інших органів
державної податкової служби, де він зарахований до категорії
платників окремих податків чи перебувають на обліку його
відокремлені підрозділи, висновків про відсутність заборгованості
щодо податків, зборів (обов'язкових платежів) у самого платника
податків та його відокремлених підрозділів на територіях, що
обслуговуються такими органами державної податкової служби". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.
20.3. У підпункті 8.3.5 слова "тридцяти календарних днів"
замінити словами "двох місяців".
21. У пункті 8.4 розділу 8:
21.1. Абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Дата
зняття з обліку відповідає даті закриття останньої картки особових
рахунків платника податків або даті отримання повідомлення
державного реєстратора про проведення державної реєстрації
припинення платника податків в разі, якщо на момент отримання
такого повідомлення були закриті всі картки особових рахунків
такого платника податків".
21.2. Після абзацу другого доповнити двома абзацами такого
змісту: "Зняття з обліку в органі державної податкової служби
відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі
внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ записів про
припинення відповідної юридичної особи або закриття такого
відокремленого підрозділу. Підставою для зняття з обліку в органі державної податкової
служби банку, його філії чи іншого відокремленого підрозділу є
відомості, отримані згідно з цим пунктом, або документи, які
свідчать про внесення до Державного реєстру банків запису про
ліквідацію банку, філії чи його представництва, або копія
затвердженого Комісією Національного банку України при
територіальному управлінні ліквідаційного балансу філії банку
та/або Комісією Національного банку України ліквідаційного балансу
ліквідованого банку. У разі ліквідації філії банку, якщо банк у
цілому ще не ліквідований, застосовуються положення підпункту
8.7.4 пункту 8.7 цього Порядку". У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно
абзацами п'ятим та шостим.
22. У пункті 8.5 розділу 8:
22.1. Перше речення викласти у такій редакції: "8.5. Якщо
після проведеної перевірки платника податків та на наступний день
після спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених
податкових зобов'язань платника податків встановлено факт
наявності податкового боргу (за даними карток особових рахунків
платника податків), апеляційного узгодження податкових зобов'язань
(за даними реєстру податкових повідомлень), несплати податку з
доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених)
найманим працівникам (за даними акта перевірки), підрозділ обліку
та звітності і відповідні підрозділи, які здійснювали перевірку,
складають повідомлення про податкові зобов'язання та несплачені
податки за формою N 10-ОПП (додаток 10), заповнюючи в такому
повідомленні відповідно пункт 1 та пункти 2 і 3, після чого
передають його підрозділу погашення прострочених податкових
зобов'язань для надсилання комісії з припинення (ліквідаційній
комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення
податкових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з
законодавством у разі ліквідації платника податків".
22.2. Абзац дев'ятий викласти у такій редакції: "Повідомлення за формою N 10-ОПП формуються та направляються
платнику податків окремо кожним органом державної податкової
служби, у якому платник податків перебуває на обліку, зарахований
до категорії платників окремих податків чи в якому перебувають на
обліку його відокремлені підрозділи. Засвідчені копії таких
повідомлень як додаток до відповідного висновку органами державної
податкової служби, у яких платник податків зарахований до
категорії платників окремих податків чи в яких перебувають на
обліку його відокремлені підрозділи, направляються до органу
державної податкової служби за місцем обліку платника податків".
23. У пункті 8.8 розділу 8:
23.1. У підпункті 8.8.4: 23.1.1. В абзаці третьому слова "до подання платником
податків заяви про зняття з обліку" виключити. 23.1.2. В абзаці четвертому слова "на дату подачі заяви про
зняття з обліку" виключити. 23.1.3. Абзац дванадцятий доповнити реченням такого змісту:
"Якщо платник податків має податковий борг, до пакета, що
передається, додаються документи щодо заходів із забезпечення
погашення податкового боргу". 23.1.4. Абзац чотирнадцятий доповнити словами "та/або
роздруковані органом державної податкової служби відомості з
реєстраційної картки, надані державним реєстратором, щодо
реєстрації зміни місцезнаходження". 23.1.5. В абзаці сімнадцятому слова "підрозділів з питань
оподаткування" замінити словами "всіх структурних підрозділів
органу державної податкової служби".
23.2. Підпункт 8.8.9 доповнити новим абзацом такого змісту: "Якщо за попереднім місцем перебування на обліку не
проводилась планова виїзна перевірка платника податків, то від
органу державної податкової служби, у якому платник був знятий з
обліку, до органу, у якому платник був узятий на облік,
надсилається повідомлення, у якому зазначається, що така перевірка
не проводилась і з яких причин, та надається інформація про
позапланові перевірки такого платника податків".
23.3. У підпункті 8.8.10: 23.3.1. Абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Те
саме стосується платника податків, якого визнано банкрутом і щодо
якого відкрито ліквідаційну процедуру". 23.3.2. Доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі, якщо протягом строку, на який було продовжено
перебування на обліку платника податків, орган державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням отримує
документи про порушення справи про банкрутство такого платника
податків, таким органом державної податкової служби має бути
призначена та проведена позапланова виїзна перевірка відповідно до
пункту 8.2 цього Порядку. До участі в перевірці може бути
залучений орган державної податкової служби за новим
місцезнаходженням".
24. У абзаці п'ятому пункту 8.9 розділу 8 після слів "щодо
визнання фізичної особи - підприємця банкрутом" доповнити словами
"чи за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної
особи - підприємця".
25. Пункт 8.12 розділу 8 викласти в такій редакції: "8.12. У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною
адміністративного району, платника податків, який зарахований до
категорії великих платників податків, процедура зняття з обліку /
взяття на облік такого платника податків: не проводиться, якщо при зміні місцезнаходження платника
податків не змінилось місто (область) чи територія, які
обслуговуються органом державної податкової служби, де такий
платник податків перебував на обліку на момент державної
реєстрації зміни місцезнаходження; проводиться, якщо змінилось місто (область) чи територія, які
обслуговуються органом державної податкової служби, де такий
платник податків перебував на обліку на момент державної
реєстрації зміни місцезнаходження. У другому випадку зняття з обліку / взяття на облік великого
платника податків здійснюється за загальними процедурами,
визначеними цим Порядком. При цьому взяття на облік такого
платника податків здійснюється в органі державної податкової
служби, на який покладено функції обслуговування та контролю за
великими платниками податків, якщо на території, що відповідає
новому місцезнаходженню платника податків, створений такий орган
та якщо щодо такого платника податків прийняте рішення про
зарахування його до категорії великих платників податків на
території, що відповідає новому місцезнаходженню платника
податків, про що направлені повідомлення за формою N 15-ОПП згідно
з цим Порядком до дати зняття з обліку платника податків. В інших
випадках узяття на облік такого платника податків здійснюється в
органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням".
26. У першому реченні пункту 8.13 розділу 8 цифри "8.8"
замінити цифрами "8.7".
27. В абзацах першому та шостому пункту 8.14 розділу 8 слова
"у банках" замінити словами "у фінансових установах".
28. У реченні першому пункту 8.15 розділу 8 слова "після
закінчення терміну їх дії" замінити словами "після їх припинення,
розірвання, закінчення їх строку".
29. У пункті 9.2 розділу 9 слова "юридична особа" замінити
словами "платник податків".
30. Абзац другий пункту 11.5 розділу 11 викласти в такій
редакції: "Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено
відсутність за місцезнаходженням юридичної особи, яка включена до
Єдиного державного реєстру, то підрозділи з обліку платників
податків до відповідного державного реєстратора (органу державної
реєстрації) надсилають повідомлення про відсутність юридичної
особи за місцезнаходженням за формою N 18-ОПП (додаток 17). Копія
такого повідомлення підшивається до реєстраційної частини
облікової справи платника податків. Про направлення такого
повідомлення вноситься запис до журналу обліку повідомлень про
відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою
N 19-ОПП (додаток 18)".
31. У додатках 12 та 16 слова "тридцяти календарних днів"
замінити словами "двох місяців".
32. Викласти в новій редакції додаток 3, додаток 4, додаток
9, додаток 10, додаток 13 та додаток 17, що додаються.
33. Доповнити новим додатком 18, що додається.
Начальник Управління реєстрації
та обліку платників податків Н.Г.Калєніченко

Додаток 3
до Порядку обліку
платників податків,
N __________ зборів (обов'язкових
"___" _______________ 20__ р. платежів)
Форма N 17-ОПП
_____________________________
(назва та адреса органу _____________________________
державної податкової служби, _____________________________
якому видається повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік, створення, унесення змін
до відомостей, закриття відокремленого
підрозділу платника податків*
(потрібне підкреслити)

1. Відомості про юридичну особу
------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ -------------------------| | | | | | | | | | || | -------------------------| |----------------------------------------------------------------| |Найменування | ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про відокремлений підрозділ
------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ -------------------------| | | | | | | | | | || | -------------------------| |----------------------------------------------------------------| |Найменування | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |Поштовий індекс ---------------- | | | | | | | | | | ---------------- | |----------------------------------------------------------------| |Область | |----------------------------------------------------------------| |Район | |----------------------------------------------------------------| |Місто | |----------------------------------------------------------------| |Район міста | |----------------------------------------------------------------| |Вулиця | |----------------------------------------------------------------| |Будинок / |Корпус |Офіс/квартира | ------------------------------------------------------------------
3. Інформація про перебування на податковому обліку
відокремленого підрозділу
------------------------------------------------------------------ | Перебуває на обліку, | | | не перебуває на обліку, | | | створений, внесено зміни | | | до відомостей, закрито | | | ____________________________ | "___" ____________ 20 __ р.| | (потрібне підкреслити | (дата взяття на облік, | | та у разі змін відомостей | створення, внесення змін | | зазначити вид даних, | до відомостей, | | що змінились) | закриття) | ------------------------------------------------------------------
4. Назва органу державної податкової служби, який сформував
повідомлення _____________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток на ________ аркушах.
Керівник органу державної
податкової служби ____________ ________________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
_______________
* Надається інформація про відокремлений підрозділ:
що перебуває на податковому обліку - за даними органу
державної податкової служби; що не перебуває на податковому обліку - за даними статистики
та органів державної реєстрації.

Додаток 4
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 4-ОПП
від "___" _______________ 20__ р. N __________

ДОВІДКА
про взяття на облік платника податків

Повідомляємо, що платник податків ------------------------------- | | | | | | | | | | | ------------------------------- код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ /
номер ДРФО
(потрібне підкреслити)
__________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові для фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження, місце проживання) __________________________________________________________________
керівник _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер)
узятий на облік в органах державної податкової служби
"_____" ______________ _____ р. за N _______________.
На дату видачі цієї довідки перебуває на обліку у _______________
__________________________________________________________________
(назва та код ДПІ) __________________________________________________________________
Начальник відділу
(підрозділу) з обліку
платників податків органу
державної податкової
служби _____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.

Додаток 9
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
N ______ "____"________ 20__ року Форма N 9-ОПП

ЗАЯВА
про зняття з обліку
у зв'язку із зміною місцезнаходження
(місця проживання)

до _______________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби,
до якого подається заява)
Цим повідомляється, ------------------------------- що стосовно платника податків | | | | | | | | | | | ------------------------------- код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ /
номер ДРФО
(потрібне підкреслити)
__________________________________________________________________
(повна назва або прізвище, ім'я,
по батькові для фізичної особи)
проведені процедури зміни місцезнаходження / місця проживання.
(непотрібне закреслити)
------------------------------------------------------------------ |Попереднє місцезнаходження / місце проживання | | ------------------- | |Поштовий індекс | | | | | | | | | ------------------- | | ----------------------------------------------------| |Область | || | ----------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------| |Район | || | ----------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------| |Місто (село)| || | ----------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------| |Район міста | || | ----------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------| |Вулиця | || | ----------------------------------------------------| | ------- ------- ------- -------| |Будинок | |/| | Корпус | | Квартира | || | ------- ------- ------- -------| ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Нове місцезнаходження / місце проживання | | ------------------- | |Поштовий індекс | | | | | | | | | ------------------- | | ----------------------------------------------------| |Область | || | ----------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------| |Район | || | ----------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------| |Місто (село)| || | ----------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------| |Район міста | || | ----------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------| |Вулиця | || | ----------------------------------------------------| | ------- ------- ------- -------| |Будинок | |/| | Корпус | | Квартира | || | ------- ------- ------- -------| |Контактні ---------- ------------- | |телефони | | | |-| | | | | | | ---------- ------------- | | ---- ---------- ------------- ---- | |Факс | | | | | | - | | | | | | | | | ---- ---------- ------------- ---- | ------------------------------------------------------------------
Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію чи іншого
документа, яким підтверджується факт зміни місцезнаходження (місця
проживання)
------------------------------------------------------------------ | | | від "______" ______________ 20__ року N _______ | ------------------------------------------------------------------
До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців унесено запис про реєстрацію зміни
місцезнаходження / місця проживання (для платників податків, які
включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців)
------------------------------------------------------------------ | | |від "______" ______________ 20__ року N _______ | ------------------------------------------------------------------
У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені Порядком, та
перевести на обслуговування до органу державної податкової служби
за новим місцезнаходженням (місцем проживання)
__________________________________________________________________
(назва ДПІ)

Посадова особа платника податків _____________ ________________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П. (для фізичних осіб - за наявності)

Додаток 10
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 10-ОПП
Лицьовий бік
N ______ "____"________ 20__ року ____________________________
(орган, до якого подається
повідомлення)
____________________________
(адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про податкові зобов'язання та несплачені податки

У зв'язку з ______________________________________________________
(причина)
------------------------------- платника податків | | | | | | | | | | | ------------------------------- код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ /
номер ДРФО
(потрібне підкреслити)
__________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я,
по батькові для фізичної особи)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання))
Державна податкова інспекція _____________________________________
(назва органу державної податкової служби)
повідомляє, що на території, яка обслуговується ДПІ, платник
податків має такі податкові зобов'язання та несплачені податки
(грн):
1. Податковий борг* - вимога органу державної податкової
служби щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Вид |Усього| У тому числі | | | податку | |----------------------------------------| | | | | борг за | у тому | залишок | | | | |платежами, що| числі | несплаченої | | | | |контролюються|----------| пені та | | | | |органами | штрафні |відсотки за | | | | |державної | санкції |користування | | | | |податкової | |розстроченням | | | | |служби | |(відстроченням)| | | | | | |податкових | | | | | | |зобов'язань | |-----+----------+------+-------------+----------+---------------| | | | | | | | |-----+----------+------+-------------+----------+---------------| | | | | | | | |-----+----------+------+-------------+----------+---------------| | | | | | | | |-----+----------+------+-------------+----------+---------------| | | | | | | | |-----+----------+------+-------------+----------+---------------| | | | | | | | |-----+----------+------+-------------+----------+---------------| | | | | | | | |-----+----------+------+-------------+----------+---------------| | Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* У зв'язку з несвоєчасним погашенням узгодженого податкового
зобов'язання, окрім податкового боргу, підлягає сплаті до бюджету
пеня, яка нараховується на суму податкового боргу (без урахування
залишку несплаченої пені) згідно із статтею 16 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами".
Зворотний бік
2. Податкові зобов'язання, щодо яких проводиться апеляційне
узгодження
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Вид податку|Усього| У тому числі | | | | |---------------------------------------| | | | | за основним | за штрафними | | | | | платежем | (фінансовими) | | | | | | санкціями | |-----+-----------+------+-------------------+-------------------| | | | | | | |-----+-----------+------+-------------------+-------------------| | | | | | | |-----+-----------+------+-------------------+-------------------| | | | | | | |-----+-----------+------+-------------------+-------------------| | | | | | | |-----+-----------+------+-------------------+-------------------| | | | | | | |-----+-----------+------+-------------------+-------------------| | | | | | | |-----+-----------+------+-------------------+-------------------| | | | | | | |-----------------+------+-------------------+-------------------| | Усього | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Не сплачено до бюджету податку з доходів фізичних осіб із
сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам __________________________________________________________________
Керівник органу державної _____________ ______________________
податкової служби (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П. __________________________________________________________________
Візи керівників структурних підрозділів органу державної
податкової служби (проставляються тільки на примірнику, що залишається в органі
державної податкової служби)

Керівник підрозділу
погашення прострочених
податкових зобов'язань _____________ _________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Керівник підрозділу, який
здійснював перевірку _____________ _________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Керівник підрозділу
обліку та звітності _____________ _________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)

Додаток 13
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 14-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації довідок про взяття на облік
платників податків

------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата видачі, | Код |Найменування|Місцезнаходження| Форма довідки | Дата та | |з/п| вихідний |ЄДРПОУ, | або | (місце |(повідомлення),| підпис | | | реєстраційний | номер | прізвище, | проживання) | оригінал/ |уповноваженої| | | номер довідки | із | ім'я, по | |дублікат та/або| особи | | |(повідомлення),|ТРДПАУ, |батькові для| | копії із | платника | | | копій довідок | номер | фізичної | | зазначенням |податків про | | | | ДРФО | особи | |кількості копій| одержання | | | |платника| | | | документів | | | |податків| | | | або дата їх | | | | | | | | вручення | | | | | | | | поштою | |---+---------------+--------+------------+----------------+---------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------------------ До цього журналу вносяться відомості про видачу платникам
податків: оригіналів, дублікатів та копій довідок про взяття на облік
платника податків за формою N 4-ОПП; повідомлень про включення платника податків до категорії
платників окремих податків за формою N 16-ОПП

Додаток 17
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 18-ОПП
N _____ "____"________ 20__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням
__________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби,
у якому юридична особа
перебуває на обліку як платник податків)
повідомляє, що стосовно ------------------------- юридичної особи | | | | | | | | | ------------------------- (код ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
(найменування)
__________________________________________________________________
(зареєстроване місцезнаходження)
проведено заходи щодо встановлення фактичного місцезнаходження. За
результатами проведених заходів встановлено: 1) відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; 2) фактичне місцезнаходження юридичної особи або адреса, за
якою здійснюється зв'язок
__________________________________________________________________
(вказати слова "не встановлено" або конкретну адресу)
Повідомлення надсилається для проведення заходів згідно з
частиною восьмою статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
Керівник органу державної
податкової служби ________________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Начальник підрозділу
з обліку платників податків
органу державної податкової
служби ________________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.

Додаток 18
до Порядку обліку
платників податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
Форма N 19-ОПП

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень про відсутність юридичної особи
за місцезнаходженням

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Код |Найменування|Місцезнаходження| Фактичне | Документ, яким |Дата внесення до | |з/п|направлення | ЄДРПОУ | юридичної |юридичної особи |місцезнаходження| підтверджується | Єдиного | | |та вихідний |юридичної| особи | |юридичної особи | відсутність | державного | | | номер | особи | | | | юридичної особи | реєстру запису | | |повідомлення| | | | | за | про відсутність | | | | | | | |місцезнаходженням| за | | | | | | | | |місцезнаходженням| | | | | | | | | або причини | | | | | | | | |невнесення такого| | | | | | | | | запису | |---+------------+---------+------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору