Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів
Мінсім'ямолодьспорт України, Мінфін України, Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок від 28.08.20093042/1030/936
Документ z1042-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.07.2016, підстава - z0945-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.08.2009 N 3042/1030/936
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2009 р.
за N 1042/17058

Про затвердження Порядку та умов надання
платних послуг закладами фізичної культури
і спорту, що утримуються за
рахунок бюджетних коштів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
молоді та спорту
N 2570/560/1046 ( z0945-16 ) від 29.06.2016 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2009 року N 356 ( 356-2009-п ) "Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної
культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок та умови надання платних послуг
закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок
бюджетних коштів, що додається.
2. Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р.А.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Дутчака М.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Ю.О.Павленко
Перший заступник Міністра
фінансів України І.І.Уманський
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства економіки
України
28.08.2009 N 3042/1030/936
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2009 р.
за N 1042/17058

ПОРЯДОК
та умови надання платних послуг закладами
фізичної культури і спорту, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 14.04.2009 N 356 ( 356-2009-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок
бюджетних коштів", визначає організацію, порядок та умови надання
платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що
утримуються за рахунок бюджетних коштів.
1.2. Надання платних послуг, передбачених вищезазначеною
постановою, здійснюється з урахуванням положень Закону України
"Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) та інших
нормативно-правових актів.
II. Організація надання платних послуг
2.1. Рішення про надання платних послуг приймається
керівником закладу фізичної культури і спорту, що утримується за
рахунок бюджетних коштів (далі - заклад). Керівник закладу,
виходячи з наявності відповідної матеріально-технічної бази та
кваліфікованих кадрів, затверджує за погодженням з органом, у
підпорядкуванні якого перебуває заклад, перелік платних послуг
відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися
закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок
бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.04.2009 N 356 ( 356-2009-п ).
2.2. Для надання платних послуг керівник закладу приймає
відповідний розпорядчий документ про надання конкретного виду
платної послуги, яким визначаються час, місце, спосіб та порядок
її надання, розрахунок її вартості, відповідальні за її надання
працівники (структурні підрозділи).
При цьому керівник забезпечує повноту, якість та своєчасність
виконання функцій та завдань закладу, які здійснюються за рахунок
асигнувань із загального фонду відповідного бюджету.
2.3. Заклад надає юридичним та фізичним особам безоплатну,
доступну та достовірну інформацію щодо надання платних послуг, яка
повинна включати відомості про місцезнаходження та режим роботи
закладу, перелік платних послуг, які надаються закладом, порядок
їх надання, способи та розміри оплати за ці послуги.
2.4. Платні послуги надаються закладом відповідно до звернень
юридичних та фізичних осіб, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, - відповідно до договору, укладеного у письмовій
формі.
III. Порядок встановлення розміру
плати за платні послуги
3.1. Розмір плати за кожний вид платної послуги визначається
на підставі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних
безпосередньо з наданням відповідної платної послуги.
3.2. До складу витрат на надання платних послуг належать:
витрати на оплату праці працівників;
податки, збори, обов'язкові платежі до бюджету та інші
відрахування відповідно до законодавства;
господарські витрати;
матеріальні витрати;
інші витрати.
3.2.1. Витрати на оплату праці
Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на
заробітну плату працівників, залучених до надання платної послуги.
Витрати на оплату праці обраховуються за фактично
відпрацьований час (виконаний обсяг роботи) відповідно до
затверджених в установленому порядку умов оплати праці для
працівників бюджетних установ, закладів і організацій галузі
фізичної культури та спорту або відповідних галузей.
Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до
надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів
(тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість
годин їх роботи визначається виходячи з необхідності врахування
всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених норм
навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших
видів робіт. При відсутності затверджених норм зазначені показники
визначаються розрахунково.
3.2.2. Нарахування на заробітну плату
До цих витрат належать нарахування на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та до Пенсійного фонду України у
розмірах, визначених законодавством.
3.2.3. Господарські витрати
До господарських витрат при наданні платних послуг належать
витрати на оренду та експлуатацію приміщень, оплату комунальних
послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання,
водовідведення, електроенергію, природний газ тощо). До складу
господарських витрат можуть зараховуватись витрати на поточний
ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та
інвентарю (включаючи ремонт м'якого спортивного інвентарю та
спецодягу), проведення санітарно-гігієнічних заходів та охорону,
прання білизни.
Вартість господарських витрат обчислюється прямим розрахунком
виходячи із встановлених законодавством ставок орендної плати за
використання державного (комунального) майна, фактичного часу
(тривалості) надання послуг, площ, що використовуються для
проведення індивідуальних та групових занять, спортивних заходів,
а також інших потреб осіб, яким надаються послуги, затверджених
норм та нормативів витрат, діючих цін і тарифів, обсягів спожитих
комунальних послуг та енергоносіїв.
В окремих випадках, коли здійснити прямий розрахунок
неможливо, вартість господарських витрат визначається виходячи із
середніх фактичних витрат на одну особу (групу осіб), якій
надається платна послуга, на один захід, одиницю часу, площі,
послуги, що склалися у закладі за минулий звітний період.
3.2.4. Матеріальні витрати
Складовими матеріальних витрат є вартість малоцінних та
швидкозношуваних предметів і матеріалів (канцелярських товарів,
бланків дипломів, що надаються учасникам спортивних заходів,
свідоцтв, посвідчень, грамот, медалей, малоцінного обладнання,
інвентарю (в тому числі м'якого інвентарю), комплектувальних і
дрібних деталей для ремонту обладнання, запчастин до транспортних
засобів, витратних та інших матеріалів (у тому числі до
комп'ютерної техніки та оргтехніки), постільної білизни, рушників,
спецодягу, посуду), медикаментів та медичних матеріалів,
методичних матеріалів, навчальної документації, паливно-мастильних
матеріалів, які використовуються безпосередньо для надання платних
послуг.
Витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів
і матеріалів, медикаментів та медичних матеріалів розраховуються
по кожному виду платної послуги відповідно до затверджених у
встановленому порядку норм їх витрат (використання) та кількості
осіб.
Витрати на придбання або оплату тиражування методичних
матеріалів, навчальної документації, посібників повинні
відповідати потребам у забезпеченні навчально-тренувальної роботи
виходячи з кількості осіб, яким надаються відповідні платні
послуги, та враховувати профіль закладу, специфіку виду спорту.
Вартість паливно-мастильних матеріалів, які використовуються
для проведення індивідуальних та групових занять, заходів, а також
для надання платних послуг з перевезення, обчислюється виходячи з
технічних характеристик транспортних засобів та іншого обладнання
і тривалості їх роботи (пробігу автотранспортного засобу),
пов'язаної з наданням відповідної платної послуги.
3.2.5. Інші витрати
До складу інших витрат включаються витрати, які безпосередньо
пов'язані з наданням платної послуги, крім визначених у
підпунктах 3.2.1-3.2.4 пункту 3.2 цього Порядку (наприклад: оплата
банківських послуг, охорони, ветеринарно-санітарного
обслуговування тварин).
Вартість інших витрат розраховується прямим розрахунком з
розшифровкою витрат на конкретну послугу або виходячи з фактичних
витрат на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга,
що склалися у закладі за минулий звітний період.
3.3. При визначенні ціни платних послуг прибуток не
планується.
IV. Планування та використання коштів,
отриманих від надання платних послуг

4.1. Планування надходжень, одержаних від надання платних
послуг, та видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису
закладу, здійснюється на підставі розрахунків за кожним видом
послуг. { Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства молоді та
спорту N 2570/560/1046 ( z0945-16 ) від 29.06.2016 }
4.2. Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються
на відшкодування витрат, пов’язаних з їх організацією та наданням,
відповідно до законодавства. { Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства молоді та
спорту N 2570/560/1046 ( z0945-16 ) від 29.06.2016 }
4.3. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються
на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської
служби, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом
закладу з урахуванням вимог чинного законодавства. { Пункт 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства молоді та
спорту N 2570/560/1046 ( z0945-16 ) від 29.06.2016 }
4.4. Документальне оформлення операцій з надання платних
послуг, ведення обліку та складання звітності здійснюються
закладами за кожним видом послуг відповідно до законодавства.
4.5. Після закінчення бюджетного періоду заклад надає органу,
у підпорядкуванні якого він перебуває, звіт про обсяги коштів,
отриманих за надання платних послуг.
V. Контроль та відповідальність
за надання платних послуг
5.1. Керівники закладів та їх працівники, які беруть
безпосередньо участь у процесі надання платних послуг, несуть
матеріальну та дисциплінарну відповідальність за організацію та
якість надання платних послуг, а також за використання та
збереження отриманих коштів згідно з чинним законодавством.
5.2. Контроль за організацією та якістю надання платних
послуг, а також обґрунтованістю визначення їх вартості
здійснюється відповідними органами у порядку, встановленому
законодавством.
Директор Департаменту
економіки та фінансів
Міністерства України
у справах сім'ї,
молоді та спорту Р.А.Мироненко
Директор Департаменту
фінансів охорони
здоров'я та соціальних
програм Міністерства
фінансів України С.О.Діденко
Директор Департаменту
розвитку соціальної
та гуманітарної сфери
Міністерства економіки
України О.Л.Савенковгору