Документ z1037-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2018  № 682


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1037/32489

Про затвердження Інструкції з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державній прикордонній службі України

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України нормативно-правових актів, що забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державній прикордонній службі України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державній прикордонній службі України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства внутрішніх справ (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 16 березня 2005 року № 194 «Про затвердження Інструкції з організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Державній прикордонній службі України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 548/10828.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Т.в.о. Міністра

С.А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра освіти і науки України

Голова Державної
прикордонної служби УкраїниЮ.М. Рашкевич


П. ЦигикалЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
17 серпня 2018 року № 682


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1037/32489

ІНСТРУКЦІЯ
з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державній прикордонній службі України

I. Загальні положення

1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (далі - Порядок).

2. Ця Інструкція визначає особливості організації та проведення підготовки здобувачів вищої освіти на третьому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук при Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі - НАДПСУ) в ад’юнктурі та поза ад’юнктурою (за ліцензованими спеціальностями), докторантурі та шляхом самостійної роботи над дисертацією.

3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук зі складу військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби можлива в ад’юнктурі, аспірантурі і докторантурі закладів вищої освіти (наукових установ) інших центральних органів виконавчої влади.

4. В ад’юнктурі та докторантурі НАДПСУ за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби можуть навчатися особи за направленням (замовленням) інших центральних органів виконавчої влади на підставі укладених договорів.

5. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі не перевищує двох років, доктора філософії в ад’юнктурі - чотирьох років. Підготовка в ад’юнктурі та докторантурі завершується захистом наукових досягнень ад’юнкта або докторанта у спеціалізованій вченій раді НАДПСУ або іншого закладу вищої освіти (наукової установи).

6. Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, які самостійно працюють над дисертацією, за умови успішного поєднання службової діяльності та наукової роботи для завершення дослідження на підставі заяви здобувача та за рекомендацією вченої ради НАДПСУ надається творча відпустка тривалістю до трьох і до шести місяців відповідно.

7. Наукове консультування (наукове керівництво) роботою здобувачів здійснюється штатним складом НАДПСУ або запрошеними фахівцями з відповідної спеціальності на умовах окремого договору. Ця робота зараховується в навчальне навантаження відповідно до встановлених законодавством норм.

8. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук користуються правами та обов’язками, визначеними пунктами 14-17 Порядку. Крім того, вони мають право на:

користування навчально-матеріальною, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою НАДПСУ та отримання всіх видів наукової інформації відповідно до форми допуску, наданої у встановленому законодавством порядку, а також на наукове консультування;

участь у науковій діяльності кафедри, відділу, факультету, а також у діяльності наукових товариств курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених;

академічну мобільність, зокрема міжнародну, для отримання додаткової консультації, необхідної для якісного проведення наукового дослідження та/або для успішного виконання освітньо-наукової (наукової) програми.

9. Фінансування НАДПСУ з питань діяльності ад’юнктури та докторантури здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Оплата витрат, пов’язаних із розмножуванням автореферату дисертації військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, здійснюється за рахунок кошторису НАДПСУ за фактичними витратами.

II. Підготовка докторів наук

1. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (науковий ступінь кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) та наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Критерієм готовності вступника навчатися в докторантурі є затверджена тема та наявність визначеної у Правилах прийому до докторантури НАДПСУ кількості наукових результатів, що опубліковані та апробовані.

2. Вступ до докторантури НАДПСУ здійснюється згідно з Правилами прийому до докторантури НАДПСУ, які затверджуються відповідно до чинного законодавства.

3. Після попереднього розгляду відповідності документів установленим вимогам ректор НАДПСУ надсилає до Адміністрації Держприкордонслужби подання про виклик до НАДПСУ кандидатів на вступ до докторантури для участі в конкурсному відборі.

4. Висновки наукового семінару з відповідної спеціальності, на якому заслуховувались кандидати на вступ до докторантури НАДПСУ, подаються на розгляд вченої ради НАДПСУ. Рішення вченої ради затверджує ректор НАДПСУ.

Одночасно із затвердженням кандидата на вступ до докторантури вчена рада НАДПСУ призначає наукового консультанта із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного здобувача вищої освіти ступеня доктора наук.

5. За поданням ректора НАДПСУ зарахування до докторантури здійснюється наказом Голови Держприкордонслужби. Підготовка в докторантурі починається в термін, зазначений у Правилах прийому до докторантури НАДПСУ.

6. Індивідуальний план наукової роботи докторанта затверджує вчена рада НАДПСУ упродовж двох місяців з дня зарахування його до докторантури.

7. Про виконання індивідуального плану наукової роботи докторант щороку звітує на засіданні вченої ради НАДПСУ. За результатами звіту відповідним наказом ректора НАДПСУ докторант переводиться на наступний рік навчання в докторантурі або пропонується Адміністрації Держприкордонслужби на відрахування з докторантури.

8. Атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук здійснює постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, яка функціонує в НАДПСУ. За умови відсутності в НАДПСУ такої спеціалізованої вченої ради атестацію може здійснювати постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого закладу вищої освіти (наукової установи) за клопотанням НАДПСУ або за заявою здобувача.

III. Підготовка докторів філософії

1. До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються військовослужбовці, які мають повну вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст») та досвід служби не менше ніж два роки.

Здобувачами наукового ступеня доктора філософії, які працюють над дисертаціями поза ад’юнктурою, можуть бути особи, які здобули ступінь магістра та професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в НАДПСУ за наявності ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю. Такі особи прикріпляються до НАДПСУ строком до п’яти років.

2. Вступ до ад’юнктури НАДПСУ здійснюється згідно з Правилами прийому до ад’юнктури НАДПСУ, які затверджуються відповідно до чинного законодавства.

3. Для прийняття до ад’юнктури створюється приймальна комісія, яку очолює ректор (заступник ректора (проректор) з наукової роботи) НАДПСУ. Членів приймальної комісії призначає ректор НАДПСУ з числа начальників факультетів, кафедр, відділів і науково-педагогічного складу. До складу приймальної комісії призначаються представники кадрової служби та медичної служби.

4. До складання вступних іспитів до ад’юнктури допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому до ад’юнктури НАДПСУ. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до ад’юнктури виносить приймальна комісія за результатами розгляду документів, про що вступника до ад’юнктури повідомляють у тижневий строк, але не пізніше двох місяців до початку вступних іспитів.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання вступних іспитів до ад’юнктури виключно у зв’язку з неподанням у встановлений строк документів, визначених у Правилах прийому до ад’юнктури НАДПСУ.

Списки кандидатів для вступу до ад’юнктури, допущених приймальною комісією до складання вступних іспитів, подаються до Адміністрації Держприкордонслужби.

5. Приймання вступних іспитів до ад’юнктури проводять предметні комісії, як правило, у кількості 3-5 осіб, призначені наказом ректора НАДПСУ, до складу яких включено докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) з відповідної спеціальності. Також до складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

6. На підставі результатів вступних випробувань приймальна комісія приймає рішення щодо зарахування до ад’юнктури кожного вступника за процедурою, визначеною Правилами прийому до ад’юнктури НАДПСУ. Зарахування до ад’юнктури здійснюється за поданням ректора НАДПСУ наказом Голови Держприкордонслужби.

Про зарахування (відмову в зарахуванні) до ад’юнктури вступника повідомляють у п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

Підготовка в ад’юнктурі починається в строк, зазначений у Правилах прийому до ад’юнктури НАДПСУ.

7. Відповідним наказом ректора НАДПСУ кожен ад’юнкт після його зарахування до ад’юнктури закріплюється за кафедрою або науковим підрозділом і йому одночасно призначається науковий керівник (один або два) з числа штатних наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

8. Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи (далі - індивідуальні плани) ад’юнкта затверджує вчена рада НАДПСУ упродовж двох місяців з дня зарахування його до ад’юнктури.

9. Ад’юнкти звільняються від занять у системі професійної підготовки, за винятком занять з фізичної та вогневої підготовки. Ад’юнкти першого та другого року підготовки залучаються до несення внутрішньої та гарнізонної служби на загальних умовах з офіцерами кафедр (наукових підрозділів). Ад’юнкти третього і четвертого року підготовки не залучаються до несення внутрішньої та гарнізонної служби і проведення занять, не передбачених індивідуальними планами.

10. Про виконання індивідуальних планів ад’юнкт щороку звітує на засіданні вченої ради НАДПСУ. За результатами звіту та відгуку наукового керівника про стан підготовки ад’юнкта відповідним наказом ректора НАДПСУ ад’юнкт переводиться на наступний рік навчання в ад’юнктурі або пропонується Адміністрації Держприкордонслужби на відрахування з ад’юнктури.

11. Підготовка в ад’юнктурі НАДПСУ завершується захистом наукових досягнень ад’юнкта у спеціалізованій вченій раді. Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Начальник Управління
взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
С.М. Рябийвгору