Документ z1037-12, перша редакція — Прийняття від 30.05.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 629


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2012 р.
за № 1037/21349

ПОРЯДОК
та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 231, 232, 247 Митного кодексу України з метою визначення дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митними органами при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів під час їх переміщення через митний кордон України лініями електропередачі.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

від’ємне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної з енергетичної системи (далі - енергосистема) України, над обсягами електроенергії, переміщеної до енергосистеми України через митний кордон України;

додатне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної до енергосистеми України, над обсягами електроенергії, переміщеної з енергосистеми України через митний кордон України;

місця митного контролю - пункти, розташовані на митній території України, на яких митні органи України здійснюють фактичний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі;

сальдо перетоків - алгебраїчна сума обсягів електроенергії, переміщеної через митний кордон України за звітний період всіма зазначеними у договорах (контрактах) міждержавними лініями електропередачі усіх класів напруги, що з'єднують енергосистеми суміжних держав (або їх частини);

сальдо перетоків у тарифній (часовій) зоні - алгебраїчна сума обсягів електроенергії, переміщеної через митний кордон України за звітний період всіма зазначеними у договорах (контрактах) міждержавними лініями електропередачі у відповідній тарифній (часовій) зоні;

тарифна (часова) зона - період доби, протягом якого діє тариф на електроенергію, визначений умовами договору (контракту), яким передбачено облік електроенергії у відповідній тарифній (часовій) зоні;

технологічне переміщення електроенергії - переміщення електроенергії через митний кордон України між енергосистемами країн (або їх частинами) під час їх паралельної роботи з метою підтримування параметрів роботи цих енергосистем (або їх частин), яка підлягає компенсації (поверненню) надалі з визначеною періодичністю;

товар - електроенергія, що переміщується лініями електропередачі;

фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних обсягів електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, що здійснюються посадовими особами митних органів України шляхом перевірки показників приладів обліку, даних документів обліку електроенергії як у місцях митного контролю електроенергії, розташованих на митній території України, так і отриманих з місць митного контролю, розташованих за межами митної території України.

Терміни "міждержавна електрична мережа", "об'єкт електроенергетики", "оптовий ринок електричної енергії України" вживаються в цьому Порядку у значеннях, визначених Законом України "Про електроенергетику".

ІІ. Декларування та митне оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі

2.1. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі, здійснюється Київською регіональною митницею.

2.2. Переміщення товарів через митний кордон України лініями електропередачі здійснюється на підставі оформленої періодичної митної декларації.

2.3. Оформлення періодичної митної декларації при переміщенні товарів через митний кордон України лініями електропередачі відповідно до обраного митного режиму здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

2.4. Технологічне переміщення електроенергії через митний кордон України між енергосистемами країн (або їх частинами) декларуванню шляхом подання митної декларації та випуску у митний режим не підлягає.

Технологічне переміщення визначається як різниця між сумарним обсягом електроенергії, яка переміщується через митний кордон України усіма міждержавними лініями електропередачі, що з'єднують енергосистему України (або її частину) з енергосистемами країн (або їх частинами), та обсягом електроенергії, яка переміщується через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

Облік обсягів технологічного переміщення електроенергії через митний кордон України та контроль за її компенсацією у розрахунковий період здійснює Національна енергетична компанія "Укренерго".

2.5. При переміщенні товарів через митний кордон України лініями електропередачі митному органу надаються документи, передбачені пунктом 5 частини першої та частиною третьою статті 335 Митного кодексу України.

При цьому актом приймання-передачі товарів та довідкою, що підтверджує кількість товарів, є такі документи, оформлені за результатами переміщення електроенергії за попередній календарний місяць:

акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений перевізником, - подається при імпорті, експорті та транзиті електроенергії;

акт приймання-передачі обсягів електроенергії, придбаної на оптовому ринку електричної енергії України у звітному періоді, - подається при експорті електроенергії.

2.6. Для здійснення митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, Національна енергетична компанія "Укренерго" щомісяця не пізніше 15 числа надає Київській регіональній митниці відомості про обсяги електроенергії, фактично переміщеної через митний кордон України протягом попереднього календарного місяця (у тому числі обсяги технологічного переміщення електроенергії та обсяги електроенергії за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) із зазначенням їх реквізитів), напрям її переміщення (експорт, імпорт, транзит), назву міждержавних електричних мереж.

2.7. Після переміщення товарів через митний кордон України лініями електропередачі протягом попереднього календарного місяця за періодичною митною декларацією декларант або уповноважена ним особа повинні подати митному органу додаткову декларацію у строки та порядку, встановленими законодавством, з урахуванням того, що облік електроенергії, що переміщується через митний кордон України відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів), може здійснюватися за сальдо перетоків з урахуванням або без урахування тарифних (часових) зон.

2.8. У випадках, коли акти приймання-передачі, визначені у пункті 2.5 цього розділу, не можуть бути надані митному органу разом з додатковою декларацією у зв’язку з необхідністю підписання їх іноземним суб’єктом господарювання (перевізником, відправником, одержувачем), дозволяється надання таких актів до 15 числа місяця, що настає за місяцем подання додаткової декларації.

ІІІ. Здійснення фактичного контролю товарів

3.1. Фактичний контроль товарів здійснюється посадовими особами митних органів, в зоні діяльності яких знаходяться місця митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі.

3.2. У місцях митного контролю митними органами створюються зони митного контролю.

3.3. Фактичний контроль товарів здійснюється з періодичністю, що відповідає періодичності подання додаткової декларації на обсяг товарів, переміщених через митний кордон України лініями електропередачі протягом попереднього календарного місяця.

3.4. Під час здійснення фактичного контролю електроенергії визначається її фактичний обсяг, перевіряються показники приладів обліку, дані документів обліку обсягів електроенергії та проводиться накладення митного забезпечення, інших засобів ідентифікації.

3.5. Місця накладення митного забезпечення узгоджуються митним органом, у зоні діяльності якого знаходяться місця митного контролю, з керівництвом об’єкта електроенергетики.

3.6. У разі необхідності заміни приладів обліку електроенергії, здійснення їх перевірки або інших робіт, проведення яких потребує порушення цілісності митного забезпечення, керівник (уповноважена особа) об’єкта не пізніше ніж за одну добу до проведення таких робіт у письмовій формі із зазначенням дати й часу початку робіт повідомляє про це митний орган, у зоні діяльності якого розташовано відповідне місце митного контролю.

Після закінчення таких робіт посадова особа митного органу проводить накладення митного забезпечення.

3.7. Накладення чи зняття митного забезпечення посадовими особами митного органу здійснюється в присутності посадових осіб об’єкта електроенергетики, при цьому складаються акти про накладення митного забезпечення чи зняття митного забезпечення у трьох примірниках за формами, наведеними у додатках 1, 2 до цього Порядку.

Один з примірників акта зберігається в митному органі, у зоні діяльності якого розташоване місце митного контролю, другий - на об’єкті електроенергетики, третій передається до відповідної енергосистеми.

3.8. У разі виникнення реальної загрози порушення технологічного процесу, аварійної ситуації на приладах обліку електроенергії або на іншому обладнанні посадова особа об’єкта електроенергетики може самостійно зняти митне забезпечення, про що повинна терміново повідомити митний орган, у зоні діяльності якого розташоване місце митного контролю, у письмовій формі засобами факсимільного зв'язку й протягом доби з моменту виявлення таких обставин надати документальні докази існування зазначених обставин.

3.9. За результатами здійснення фактичного контролю складаються акт про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, та акт про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України, у двох примірниках, за формами, наведеними в додатках 3, 4 до цього Порядку.

Один з примірників акта про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, чи акта про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України, зберігається в Київській регіональній митниці, другий - на об’єкті електроенергетики.

3.10. Для здійснення митного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України міждержавними електричними лініями і лініями електричних мереж залізниці, що пролягають повністю або частково територіями суміжних держав, використовуються офіційні дані, що надаються вповноваженим органом суміжної держави, якщо прилади обліку електроенергії розміщені на території цієї держави.

3.11. Митний контроль за переміщенням товарів через митний кордон України лініями електропередачі на об’єктах електроенергетики, що використовують автоматизовані системи обліку електроенергії, здійснюється на основі показань цих систем. Облікові дані з таких об’єктів електроенергетики надаються митним органам відповідними енергосистемами.

3.12. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться місце митного контролю товарів, що переміщуються лініями електропередачі, зобов'язаний:

3.12.1. Здійснювати фактичний контроль згідно з вимогами цього Порядку.

3.12.2. Здійснювати облік актів про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, та актів про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України.

3.12.3. Направляти на адресу Київської регіональної митниці:

інформацію, зазначену в актах про реєстрацію показань приладів обліку електроенергії, яка переміщується через митний кордон України (передається засобами електронного зв'язку в строк, що не перевищує двох діб з дати складення цих актів). Оригінали примірників цих актів пересилаються поштою;

акти про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України (передаються засобами електронного зв'язку в строк, що не перевищує двох діб з дати їх складення). Оригінали примірників цих актів пересилаються поштою.

3.12.4. Протягом доби інформувати Київську регіональну митницю про:

випадки невідповідності знятих з приладів обліку кількісних показників електроенергії показанням, зазначеним у обліковій документації об’єкта електроенергетики;

виявлені випадки несанкціонованого зняття митного забезпечення з вимірювальних приладів;

проведення робіт, визначених у пункті 3.6 цього розділу.

3.12.5. Надавати Київській регіональній митниці іншу інформацію, що стосується здійснення фактичного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку та строків митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються лініями
електропередачі


Форма

АКТ
про накладення митного забезпечення на прилади обліку електроенергії


Додаток 2
до Порядку та строків митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються лініями
електропередачі


Форма

АКТ
про зняття митного забезпечення з приладів обліку електроенергії


Додаток 3
до Порядку та строків митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються лініями
електропередачі


Форма

АКТ
про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, яка переміщується через митний кордон України


Додаток 4
до Порядку та строків митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються лініями
електропередачі


Форма

АКТ
про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 629

ПЕРЕЛІК
місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі

№ з/п

Місце митного контролю

Місцезнаходження

Для митного контролю природного газу

1

Газовимірювальна станція "Дроздовичі"

с. Вілюничі Старосамбірського району Львівської області

2

Газовимірювальна станція "Ужгород"

с. Часлівці Ужгородського району Закарпатської області

3

Газовимірювальна станція "Берегове"

м. Берегове Закарпатської області

4

Газовимірювальна станція "Орловка"

с. Новосільське Ренійського району Одеської області

5

Пункт вимірювання витрат газу "Лиманське"

с. Лиманське Роздільнянського району Одеської області

6

Газовимірювальна станція "Олексіївка"

с. Олексіївка Сокирянського району Чернівецької області

7

Газовимірювальна станція "Ананьїв"

м. Ананьїв Одеської області

8

Газовимірювальна станція "Гребеники"

с. Гребеники Великомихайлівського району Одеської області

9

Газовимірювальна станція "Текове"

с. Текове Виноградівського району Закарпатської області

10

Пункт вимірювання витрат газу "Устилуг"

смт Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області

11

Пункт вимірювання витрат газу с. Пархоменко

с. Пархоменко Краснодонського району Луганської області

12

Підземне сховище газу "Більче Волицько-Угерське"

м. Стрий Львівської області, вул. Сколівська, 3, Стрийське виробниче управління підземного зберігання газу, ПСГ знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П’ятничани

13

Підземне сховище газу "Угерське (XIV - XV)"

м. Стрий Львівської області, вул. Сколівська, 3, Стрийське виробниче управління підземного зберігання газу, ПСГ знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Пукеничі

14

Підземне сховище газу "Дашавське"

смт Дашава Стрийського району Львівської області, Дашавське виробниче управління підземного зберігання газу

15

Підземне сховище газу "Опарське"

с. Опари Дрогобицького району Львівської області, Опорівське виробниче управління підземного зберігання газу

16

Підземне сховище газу "Богородчанське"

смт Богородчани Івано-Франківської області, а/с 77, Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу

17

Підземне сховище газу "Солохівське"

с. Водяна Балка Диканського району Полтавської області, Солохівський промисловий майданчик Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (далі - ЛВУМГ)

18

Підземне сховище газу "Олишівське"

смт Олишівка Чернігівської області, вул. Комсомольська, 37, Чернігівське ЛВУМГ

19

Підземне сховище газу "Червонопартизанське"

с. Мрин Носівського району Чернігівської області, Мринське виробниче управління підземного зберігання газу

20

Підземне сховище газу "Кегичівське"

смт Кегичівка Харківської області, Кегичівський промисловий майданчик Харківського ЛВУМГ

21

Підземне сховище газу "Пролетарське"

с-ще Пролетарське Магдалинівського району Дніпропетровської області, Пролетарське виробниче управління підземного зберігання газу

22

Підземне сховище газу "Червонопопівське"

м. Сєверодонецьк Луганської області, Сєверодонецьке виробниче управління підземного зберігання газу, ПСГ знаходиться за адресою: с. Червона Попівка, Кремінський район, Луганська область

23

Підземне сховище газу "Вергунське"

м. Сєверодонецьк Луганської області, Сєверодонецьке виробниче управління підземного зберігання газу, ПСГ знаходиться за адресою: смт Металіст, Слав’яносербського району Луганської області

Для митного контролю нафти

1

Морський нафтовий термінал "Південний" філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", резервуари МНТ "Південний"

м. Южне, Одеська область

2

Приймально-здавальна дільниця "Херсон" філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 467 (або облік за резервуарами)

м. Херсон, вул. Нафтовиків, 52

3

Приймально-здавальна дільниця "Одеса" філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 490 (або облік за резервуарами)

м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 85

4

Приймально-здавальна дільниця "Одеса" філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 704 (або облік за резервуарами)

м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 85

5

Приймально-здавальна дільниця "Кременчук" ПАТ "Укртатнафта", вузол обліку нафти № 466/1 (або облік за резервуарами)

м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3, Полтавська область

6

Приймально-здавальна дільниця "Кременчук" ПАТ "Укртатнафта", вузол обліку нафти № 466/2 (або облік за резервуарами)

м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3, Полтавська область

7

Приймально-здавальна дільниця "Лисичанськ", ЛВДС "Лисичанськ" філії "ПДМН" ПАТ "Укртатнафта", вузол обліку нафти № 459

смт Вовчоярівка, Попаснянський район, Луганська область

8

Приймально-здавальна дільниця "Лисичанськ", ЛВДС "Лисичанськ" філії "ПДМН" ПАТ "Укртатнафта", вузол обліку нафти № 930

смт Вовчоярівка, Попаснянський район, Луганська область

9

Кінцевий пункт "Дрогобич" лінійної виробничо-диспетчерської станції "Дрогобич" філії "МН" Дружба" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти КП "Дрогобич" (або облік за резервуарами)

м. Дрогобич, Львівська область

10

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Броди" філії "МН" Дружба" ПАТ "Укртранснафта", облік за залізничними цистернами або резервуарами

с. Смільне, урочище "Промисловий центр", Бродівський район, Львівська область

11

Нафтоперекачувальна станція "Долина" лінійної виробничо-диспетчерської станції "Дрогобич" філії "МН" Дружба" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 462 (або облік за резервуарами)

с. Яворів, Долинський район, Івано-Франківської області

12

ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", облік за резервуарами

м. Надвірна, вул. Майданська, 5, Івано-Франківська область

13

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Сколе" філії "МН" Дружба" ПАТ "Укртранснафта"

с. Козьова, Сколівський район, Львівська область

Для митного контролю нафтопродуктів

1

ПС-4Ч

Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, с. Чижівка

2

ПС-3Р

Житомирська область, Овруцький р-н, с. Рудня

3

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Новоград-Волинський"

Житомирська область, м. Новоград-Волинський, урочище Синачі (Наливна станція)

4

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "5С" Смига

Рівненська область, Дубенський район, с. Смига

5

Лінійно-виробнича диспетчерська станція 1К

82081, Львівська область, Старосамбірський р-н, с. Страшевичі

6

ГНПС "Дрогобич"

86103, Львівська область м. Дрогобич, вул. Горішня брама, 183-А

7

ПАТ "Закарпатнафтопродукт-Мукачево"

89600, Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Берегівська об’їзна, 11

Для митного контролю аміаку

1

Насосна станція № 9

с. Западне Дворічанського району Харківської області

2

Насосна станція № 10

с. Нова Іванівка Лозівського району Харківської області

3

Насосна станція № 14

с-ще Травневе Артемівського району Донецької області

4

Розподільна станція № 11

с. Калинівка Солонянського району Дніпропетровської області

5

Розподільна станція № 12

с. Заградівка Високопільського району Херсонської області

6

Розподільна станція № 13

с. Трихати Миколаївського району Миколаївської області

7

Розподільна станція № 26

с-ще Теплянка Балаклійського району Харківської області

8

Розподільна станція № 27

с. Дмитрівка Барвінківського району Харківської області

9

Розподільна станція № 28

с. Панасівка Синельниківського району Дніпропетровської області

10

Розподільна станція № 29

с. Кам'янка Апостолівського району Дніпропетровської області

11

Розподільна станція № 30

с. Новоукраїнка Березнегуватського району Миколаївської області

12

Розподільна станція № 31

с. Мар'ївка Баштанського району Миколаївської області

13

Розподільна станція № 33

с. Зоринове Комінтернівського району Одеської області

14

Кінцева станція № 15

м. Одеса, Одеський припортовий завод

Для митного контролю електроенергії

1

Підстанція "Північноукраїнська", Північна електроенергетична система Національної енергетичної компанії "Укренерго" (далі - ЕС НЕК "Укренерго"

Сумська область, Роменський район, с. Заруддя

2

Підстанція "Перемога", Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"

Луганська область, Свердловський район, Медвежанська сільрада

3

Підстанція "Донбаська", Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"

Донецька область, Армемівський район, с. Зайцеве

4

Підстанція "Михайлівка", Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"

Луганська область, Попаснянський район, Березівська сільрада

5

Підстанція "Південна", Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"

Донецька область, Шахтарський район, Великошишівська сільрада

6

Зміївська теплова електрична станція (далі - ТЕС), ПАТ "Центренерго"

Харківська область, Зміївський район, смт Комсомольське

7

Підстанція "Лосєве", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

м. Харків

8

Підстанія "Суми північна", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

Сумська область, Ковпаківський район, с. Нижнє Піщане

9

Підстанція "Шостка", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

Сумська область, Шосткинський район, смт Вороніж

10

Підстанція "Великоцька", Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"

Луганська область, Міловський район, Міловська сільрада, с. Травневе

11

Підстанція "Амвросіївка", Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"

Донецька область, Амвросіївський район, Благодатнівська сільрада

12

Луганська ТЕС ТОВ "Східенерго"

Луганська область, м. Щастя

13

Підстанція "Тягова", ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"

Луганська область, м. Краснодон

14

Підстанція "Центральна", ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"

Луганська область, м. Суходольськ

15

Підстанція "Квашино-тягова", Донецька залізниця

Донецька область, Амвросіївський район, ст. Квашино

16

Підстанція "Суми", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

м. Суми

17

Підстанція "Білопілля", ПАТ "Сумиобленерго"

Сумська область, м. Білопілля

18

Чорнобильська АЕС, Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"

Київська область, м. Славутич, Чорнобильська АЕС

19

Підстанція "Чернігівська", Центральна ЕС НЕК "Укренерго"

Чернігівська область, Чернігівський район, с. Хмельниця

20

Підстанція "Славутич", Центральна ЕС НЕК "Укренерго"

Чернігівська область, м. Славутич

21

Підстанція "Добрянка" ПАТ "Чернігівобленерго"

Чернігівська область, Ріпнянський район, смт Добрянка

22

Підстанція "Кортеліси" ПАТ "Волиньобленерго"

Волинська область, Ратнівський район, с. Кортеліси

23

ТП-10 №267 с. Кошари, ПАТ "Волиньобленерго"

Волинська область, Шацький район, с. Кошари

24

Дністровська ГЕС, ПАТ "Дністрогідроенерго"

Чернівецька область, Сокирянський район, м. Новодністровськ

25

Підстанція "Котовська", Південна ЕС НЕК"Укренерго"

Одеська область, м. Котовськ

26

Підстанція "Усатове", Південна ЕС НЕК"Укренерго"

Одеська область, Біляївський район, с. Усатове

27

Підстанція "Новоодеська", Південна ЕС НЕК"Укренерго"

Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське

28

Підстанція "Арциз", Південна ЕС НЕК"Укренерго"

Одеська область, м. Арциз

29

Підстанція "Старокозаче", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче

30

Підстанція "Болград", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, м. Болград

31

Підстанція "Красні Окни", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, смт Красні Окни

32

Підстанція "Немія", ПАТ "Вінницяобленерго"

Вінницька область, м. Могилів-Подільський

33

Підстанція "Нелипівці", ПАТ ЕК "Чернівціобленерго"

Чернівецька область, Кельменецький район, с. Нелипівці

34

Підстанція "Пороги", ПАТ "Вінницяобленерго"

Вінницька область, Ямпільський район, с. Пороги

35

Підстанція "Шахти", Виправна колонія №67 відділу Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області

Чернівецька область, м. Сокиряни

36

Підстанція "Роздільна", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, Роздільнянський район, смт Роздільна

37

Підстанція "Біляївка", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, смт Біляївка

38

Підстанція "Нагірна", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, Ренійський район, с. Нагірне

39

Підстанція "Кучургани", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, Роздільнянський район, с. Павлівка

40

Підстанція "Мамалига", ПАТ ЕК "Чернівціобленерго"

Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига

41

Підстанція "Західноукраїнська", Західна ЕС НЕК "Укренерго"

Львівська область, Жидачівський район, с. Жирова

42

Підстанція "Мукачеве", Західна ЕС НЕК "Укренерго"

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Ключарки

43

Южно-Українська АЕС, НАЕК "Енергоатом"

Миколаївська область, Арбузинський район, смт Южноукраїнськ

44

Підстанція "Ужгород-2", ПАТ "Закарпаттяобленерго"

Закарпатська область, м. Ужгород

45

Хмельницька АЕС, НАЕК "Енергоатом"

Хмельницька область, Славутський район, м. Нетішин

46

Добротвірська ТЕС, ВАТ "Західенерго"

Львівська область, Кам’янка-Бузький район, смт Добротвір

47

Підстанція Козача Лопань Південної залізниці

Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Козача Лопань

48

Пункт обліку на ПЛ-10кВ автоблокування (АБ), Оп.158, Яч.К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 225 км, ПК9+80 м, перегін Болград-Вулканешти

49

Пункт обліку на ПЛ-10кВ повздовжнього електропостачання (ПЕ), Оп.158, Яч. К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 225 км, ПК9+80 м, перегін Болград-Вулканешти

50

Пункт обліку на ПЛ-10кВ автоблокування (АБ), Оп.385, Яч.К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 214 км, ПК2+45 м, перегін Болград-Тараклія

51

Пункт обліку на ПЛ-10кВ повздовжнього електропостачання (ПЕ), Оп.385, Яч. К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 214 км, ПК2+45 м, перегін Болград-Тараклія

52

Пункт обліку на ПЛ-10кВ автоблокування (АБ), Оп.431, Яч.К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 264 км, ПК6+24 м, перегін Рені-Етулія

53

Пункт обліку на ПЛ-10кВ повздовжнього електропостачання (ПЕ), Оп.431, Яч.К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 264км, ПК6+24 м, перегін Рені-Етулія

54

КТП-111, р/щ 0,4кВ, залізниці Молдови

Республіка Молдова, повіт Кагул, с. Джурджулешти

55

ТП АБ Бессарабська залізниці Молдови

Республіка Молдова

56

ТП АБ Бессарабська залізниці Молдови

Республіка Молдова

57

ТП АБ Чемешлія залізниці Молдови

Республіка Молдова

58

ТП АБ Чемешлія залізниці Молдови

Республіка Молдова

59

Трансформаторна підстанція ТП - 10 кВ, ст. Ларга Львівської залізниці

Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці

60

Трансформаторна підстанція ТП-10 кВ, ст. Ларга Львівської залізниці

Чернівецька обл., Кельменецький р-н, м. Сокиряни

61

Пост секціювання контактної мережі 85 км перегону Медика -Мостиська ІІ Львівської залізниці

Львівська обл., Мостиський р-н, с.Шегині

62

Пост секціювання контактної мережі Павлове перегону Матевці - Павлове - Ужгород-2 Львівської залізниці

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Павлове

63

Пост секціювання контактної мережі “роз’їзд 271 км” перегону Чієрна над Тисою - Чоп Львівської залізниці

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп (ст. Чоп)

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквгору