Документ z1034-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2015, підстава - z0687-15

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
11.08.2011 N 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 вересня 2011 р.
за N 1034/19772
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
N 195 ( z0687-15 ) від 07.04.2015 }
Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги)
Державного підприємства "Український державний центр
радіочастот", пов'язані з користуванням
радіочастотним ресурсом України
та виділенням номерного ресурсу

Відповідно до статей 6 та 14 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Тарифів на роботи (послуги) Державного
підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані
з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням
номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ від 11.12.2008
N 1256 ( z1238-08 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
25.12.2008 за N 1238/15929, що додаються.
2. Економічному управлінню разом з Юридичним управлінням в
установленому законодавством порядку подати це рішення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова П.Яцук
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.І.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
11.08.2011 N 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 вересня 2011 р.
за N 1034/19772

ЗМІНИ
до Тарифів на роботи (послуги) Державного
підприємства "Український державний центр
радіочастот", пов'язані з користуванням
радіочастотним ресурсом України
та виділенням номерного ресурсу
( z1238-08 )

1. У главі 1:
1.1 у пункті 14 слова та цифри "і проведення вимірювань
параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації, що наведені в
статтях 14 та 15" замінити словами та цифрами ", проведення
вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації та участі
в роботі комісій відповідно до статей 14, 15, 19"; друге речення
викласти в такій редакції: "Вартість пробігу автотранспорту до
місця виконання робіт та в зворотному напрямку визначається
калькуляцією УДЦР";
1.2 пункт 17 доповнити реченням "Вартість робіт (послуг), не
визначених цими Тарифами, визначається окремими калькуляціями
УДЦР";
1.3 в абзаці другому пункту 19 слово "держказначейства"
замінити словами "Казначейства України або довідки органу
виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває
відповідний користувач РЧР";
1.4 пункт 20 після слова "програм" доповнити словом
"виключно", а також доповнити новим абзацом такого змісту: "Застосування коефіцієнта здійснюється на підставі заяви
суб'єкта господарювання та додатка 3 до ліцензії на мовлення,
виданої Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення, лише для розповсюдження програм телерадіокомпаній,
засновником яких є виключно органи виконавчої влади або органи
місцевого самоврядування";
1.5 доповнити главу пунктами 21, 22 такого змісту: "21. Статті 14.3 та 15.3 застосовуються для кожного другого
та наступних приймачів-передавачів стаціонарного РЕЗ або ВП тієї
самої технології, що й перший, розташованого на тому самому місці,
що й перший, та за умови виконання робіт у той же день, що й для
першого приймача-передавача. 22. На земну станцію типу VSAT Ku-діапазону, що
експлуатується на підставі чинного дозволу на експлуатацію, у разі
модернізації супутникової мережі шляхом зміни частотного плану в
межах конкретного транспондеру космічної станції, частотний ресурс
якого використовується оператором супутникової мережі, надається
новий дозвіл на експлуатацію з оплатою 25 відсотків від статті 2.9
без застосування коефіцієнта ускладнення ЕМС, передбаченого
пунктом 8 глави 1 цих Тарифів".
2. У главі 2:
2.1 перше речення абзацу другого після слів "стаціонарних
РЕЗ" доповнити словами "одного типу"; друге речення викласти в
такій редакції: "Дозвіл на експлуатацію базової станції надається
як дозвіл на експлуатацію РЕЗ, до складу якого входять зазначені
стаціонарні РЕЗ";
2.2 доповнити главу новим абзацом такого змісту: "Аматорська радіостанція (АРС) - станція аматорської або
аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один
або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність
передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та
допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський
радіозв'язок".
3. У розділі I "Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з
розглядом заявочних документів, присвоєнням радіочастот,
призначенням позивних сигналів, підготовкою висновків, оформленням
дозволів":
3.1 статтю 1.8 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 1.8 |Радіолокації, | за РЕЗ | 92,50 | | |радіонавігації, | | | | |супутникового | | | | |радіозв'язку, телеметрії| | | | |та телеуправління | | | | |супутникових мереж | | | ------------------------------------------------------------------";
3.2 статтю 2.9 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 2.9 |Супутникового |за номінал | 139,80 | | |радіозв'язку |частоти РЕЗ | | | |(земні станції) | | | ------------------------------------------------------------------";
3.3 статтю 14 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 14 |Проведення первинного | | | | |технічного контролю РЕЗ | | | | |та ВП на місці | | | | |експлуатації (без | | | | |проведення вимірювань | | | | |параметрів РЕЗ та ВП): | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 14.1 |першого приймача- | за РЕЗ, ВП | 442,00 | | |передавача стаціонарного| | | | |РЕЗ або ВП, що | | | | |розташований в межах | | | | |обласного центру, міст | | | | |Києва, Сімферополя, | | | | |Севастополя | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 14.2 |першого приймача- | за РЕЗ, ВП | 563,00 | | |передавача стаціонарного| | | | |РЕЗ або ВП, що | | | | |розташований за межами | | | | |обласного центру, міст | | | | |Києва, Сімферополя, | | | | |Севастополя | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 14.3 |кожного наступного | за РЕЗ, ВП | 40,70 | | |приймача-передавача | | | | |стаціонарного РЕЗ або | | | | |ВП, місце розташування | | | | |якого те саме, що й у | | | | |першого | | | ------------------------------------------------------------------";
3.4 статтю 19 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 19 |Участь у роботі комісій |за людино- | 87,90 | | |під час проведення | годину | | | |натурних випробувань РЕЗ| | | ------------------------------------------------------------------".
4. У розділі II "Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з
радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ":
4.1 статтю 22 доповнити пунктом 22.5:
" ------------------------------------------------------------------ | 22.5 |Для мереж радіозв'язку|за базову | 36,20 | | |з можливістю пакетної |станцію, | | | |передачі даних |ретранслятор | | ------------------------------------------------------------------";
4.2 статтю 34 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 34 |Супутниковий | за РЕЗ | | | |радіозв'язок, | | | | |телеметрія та | | | | |телеуправління | | | | |супутникових мереж: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 34.1 |ЗС VSAT-Ku | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.1.1 |при кількості земних | | 83,00 | | |станцій в мережі до 30| | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.1.2 |при кількості земних | | 50,80 | | |станцій в мережі | | | | |від 31 до 300 | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.1.3 |при кількості земних | | 35,60 | | |станцій в мережі | | | | |від 301 до 3000 | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.1.4 |при кількості земних | | 25,40 | | |станцій в мережі | | | | |від 3001 і більше | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 34.2 |інші земні станції | | 131,30 | | |(за винятком рухомих) | | | ------------------------------------------------------------------".
5. Розділ III "Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з
оформленням дозволів на право ввезення та експлуатації РЕЗ на
обумовлений термін в Україні іноземними користувачами" викласти в
такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | N |Оформлення дозволів для |Одиниця виміру| Розмір оплати, | |статті| РЕЗ радіотехнологій | | євро | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40 |Оформлення дозволу на | | | | |ввезення та | | | | |експлуатацію РЕЗ на | | | | |термін до 3 місяців: | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.1 |Супутникового | за РЕЗ | | | |радіозв'язку: | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| |40.1.1|рухомої | | 52,0 | |------+------------------------+--------------+-----------------| |40.1.2|репортажної SNG-станції,| | 590,0 | | |в тому числі | | | | |встановленої на | | | | |автомобіль | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.2 |Базова станція | за РЕЗ | 62,0 | | |ультракороткохвильового | | | | |радіозв'язку або | | | | |транкінгового | | | | |радіозв'язку стандарту | | | | |TETRA (один дуплексний | | | | |канал у містах | | | | |проведення змагань) | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.3 |Базова станція | за РЕЗ | 17,0 | | |широкосмугового | | | | |радіодоступу | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.4 |Безпроводова відеокамера| за РЕЗ | 100,0 | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.5 |Радіомовний передавач з | за РЕЗ | 42,0 | | |потужністю до 5 Вт | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.6 |Абонентська станція | за РЕЗ | 7,0 | | |транкінгового | | | | |радіозв'язку стандарту | | | | |TETRA | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.7 |Безпроводовий (радіо) | за РЕЗ | 7,0 | | |мікрофон | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.8 |РЕЗ безпосереднього | за РЕЗ | 7,0 | | |радіозв'язку (портативна| | | | |радіостанція типу | | | | |"Вокі-токі") | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.9 |Аматорського | за АРС | 7,0 | | |радіозв'язку, | | | | |аматорського | | | | |супутникового | | | | |радіозв'язку | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| |40.10 |Радіокерування моделями |за комплект | 7,0 | | | |(передавач/ | | | | |приймач) | | |------+------------------------+--------------+-----------------| |40.11 |РЕЗ інших | за РЕЗ | 29,0 | | |радіотехнологій | | | ------------------------------------------------------------------".
Начальник Економічного управління Т.Ієвлевавгору