Документ z1033-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012  № 647


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2012 р.
за № 1033/21345

Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

Відповідно до положень статей 397-402 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI та з метою визначення єдиного порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Державної митної служби України (Гутник А.Є.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 23 грудня 2010 року № 1527 „Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів регіональної митниці, митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 січня 2011 року за № 66/18804.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі УкраїниА.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 647


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2012 р.
за № 1033/21345

ПОРЯДОК
взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

І. Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та переміщуються юридичними та фізичними особами через митний кордон будь-яким видом транспорту у вантажних відправленнях, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, ручній поклажі, у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, за умови, що такі товари включені до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (далі - митний реєстр), містяться в інформації Держмитслужби України або якщо за наявності достатніх підстав щодо них можливо застосувати положення статті 400 Митного кодексу України.

Заходи, пов’язані з призупиненням митного оформлення, передбачені Митним кодексом України, застосовуються митними органами щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України, за винятком:

особистих речей громадян;

товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, та переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статті 374 Митного кодексу України;

припасів.

Цей Порядок застосовується під час митного оформлення товарів за митними деклараціями, за якими здійснюється випуск товарів у вільний обіг (далі - митна декларація).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

інформація Держмитслужби України - дані про правовласників, об’єкти права інтелектуальної власності, товари, у складі яких містяться відповідні об’єкти права інтелектуальної власності, надіслані Держмитслужбою України листами (окремими повідомленнями) до митниць або розміщені вєдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України), до якої митниці мають доступ, для запобігання порушенням прав інтелектуальної власності;

спеціалізований підрозділ (далі - СП) - структурний підрозділ митниці, на який згідно з положенням покладено виконання функцій зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України.

3. Контроль за переміщенням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ), у митницях здійснюється:

посадовими особами СП, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено виконання функцій зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності (далі - посадові особи СП);

посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу (далі - ПМО).

ІІ. Доведення до підрозділів митниці інформації щодо питань, пов’язаних із сприянням захисту прав інтелектуальної власності

2.1. Інформація про зареєстровані ОПІВ в митному реєстрі доводиться до митниць за допомогою програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України “Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності”.

Інформація Держмитслужби України доводиться до митниць за допомогою програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України „Інформація, що може бути використана у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу”, а також може бути доведена до митниць окремими листами (повідомленнями) Держмитслужби України.

2.2. СП відслідковує надходження від Держмитслужби України інформації з питань, пов’язаних зі сприянням захисту прав інтелектуальної власності, та невідкладно направляє її в електронному вигляді на поштові скриньки ПМО.

2.3. Керівники ПМО або особи, які виконують їх обов’язки, забезпечують її реєстрацію й зберігання у справах підрозділу (інформація зберігається в окремій теці згідно з номенклатурою справ) та ознайомлення посадових осіб підпорядкованого підрозділу з доведеною інформацією під підпис.

ІІІ. Контроль за дотриманням законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

3.1. Посадова особа ПМО, визначена для здійснення митних процедур за митною декларацією, за допомогою програмно-інформаційного комплексу ”Інспектор-2006” перевіряє відповідність даних про задекларовані товари відомостям митного реєстру та інформації Держмитслужби України.

При цьому перевіряються код товару згідно з УКТЗЕД, опис товару та наявність у ньому інформації про ОПІВ, інформація про суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічну операцію, вид транспорту та особливості перетину митного кордону, за потреби - інші дані митного реєстру або інформація Держмитслужби України.

3.2. У разі збігу при перевірці відомостей лише відомостей щодо коду товару згідно з УКТЗЕД задекларованого товару та розбіжностей всіх інших даних митного реєстру та інформації Держмитслужби України посадова особа ПМО переходить до виконання наступної митної процедури.

3.3. У разі збігу коду товару згідно з УКТЗЕД та/або інших відомостей щодо задекларованого товару (у тому числі в разі декларування товару з торговельною маркою, яка відрізняється від наявної в митному реєстрі або інформації Держмитслужби України лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплутати) або відсутності в наданих документах відомостей, достатніх для порівняння з даними, зазначеними в митному реєстрі або інформації Держмитслужби України, посадова особа ПМО перевіряє відповідність даних про задекларовані товари відомостям митного реєстру, інформації Держмитслужби України та за результатами перевірки приймає одне з таких рішень:

а) про можливість переходу до виконання наступних митних процедур.

У такому разі митна декларація та додані до неї документи мають містити детальну інформацію щодо дотримання прав на ОПІВ, зокрема дані щодо маркування, у тому числі наявності торговельної марки та її назви, виробника, технічних характеристик товарів тощо;

б) про проведення митного огляду товарів для прийняття остаточного рішення про можливість подальшого митного оформлення товарів, якщо документів, поданих декларантом, не достатньо для прийняття рішення про повноту та/або достовірність відомостей, що перевіряються.

Посадові особи СП за результатами проведеного моніторингу можуть ініціювати та особисто брати участь у здійсненні митного огляду та переогляду товарів.

У разі відсутності можливості у посадових осіб СП безпосередньо взяти участь у митному огляді ними визначається та надсилається посадовій особі ПМО завдання для митного огляду та наводиться перелік питань, відповіді на які мають бути обов’язково зазначені в акті про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу із здійсненням цифрового фотографування товарів, які оглядалися.

У разі декларування товару, що містить ОПІВ, опис яких відповідає або має схожість із внесеними до митного реєстру, при здійсненні митного огляду здійснюється цифрове фотографування такого товару, після чого електронна цифрова фотографія долучається до електронної митної декларації або електронної копії митної декларації, що подана у паперовому вигляді.

3.4. За результатами митного огляду товарів посадова особа ПМО приймає одне з таких рішень:

про можливість переходу до виконання наступних митних процедур в установленому законодавством порядку;

про передавання митної декларації для виконання процедури до СП разом із запитом, оформленим в установленому законодавством порядку;

про підготовку рішення про призупинення митного оформлення товарів, що містять ОПІВ, для підпису керівником митниці, митного поста (далі - митний орган) або особою, яка виконує його обов’язки.

3.5. Результатом відпрацювання СП направленого на його адресу запиту разом з митною декларацією з метою вирішення питання щодо необхідності застосування заходів із захисту прав інтелектуальної власності (далі - ЗПІВ) може бути прийняття рішення щодо:

відсутності ознак порушень прав інтелектуальної власності шляхом внесення посадовою особою СП відповідної відмітки до графи Е/J митної декларації та повернення митної декларації уповноваженій особі ПМО для продовження виконання митних формальностей в установленому законодавством порядку;

необхідності проведення огляду (переогляду) товарів із залученням посадових осіб СП для прийняття остаточного рішення про можливість подальшого митного оформлення товарів;

необхідності застосування заходів із ЗПІВ, визначених розділом IV цього Порядку.

3.6. При здійсненні (завершенні) митного оформлення товарів позаробочим часом (у другу зміну роботи) посадові особи ПМО до закінчення робочого часу (першої зміни роботи) повідомляють СП про необхідність їх залучення до митного оформлення товарів.

3.7. У разі виявлення інших ознак порушень прав на ОПІВ (крім коду згідно з УКТЗЕД задекларованих товарів та/або їх назви), у тому числі за результатами проведення митного огляду (переогляду), посадова особа ПМО готує рішення про призупинення митного оформлення товарів, що містять ОПІВ (далі - Рішення), за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, для підпису керівником митного органу або особою, яка виконує його обов’язки або оформлює запит до СП.

3.8. Копії митної декларації та документів, на підставі яких приймалися рішення СП, зберігаються у справах СП у паперовому та/або електронному вигляді.

3.9. СП здійснює моніторинг:

митних декларацій у процесі митного оформлення, за результатами якого може направити ПМО за допомогою автоматизованої системи митного оформлення повідомлення про необхідність передавання конкретної митної декларації для здійснення СП митних формальностей, пов’язаних з питаннями захисту прав інтелектуальної власності;

результатів митного оформлення товарів, що містять ОПІВ, у тому числі до митного контролю яких залучалися уповноважені особи. За результатами такого моніторингу, в разі виявлення фактів порушень законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності, СП готує та направляє пропозиції керівнику митного органу щодо усунення таких порушень та вжиття заходів дисциплінарного характеру.

IV. Контроль за товарами, що містять ОПІВ, митне оформлення яких призупинено

4.1. У разі виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, посадова особа СП або ПМО подає Рішення на підпис керівнику митного органу або особі, яка виконує його обов’язки.

4.2. Митне оформлення призупиняється з дня підписання Рішення на строк до 10 робочих днів.

Відповідно до вимог частини восьмої статті 399 Митного кодексу України призупинення митного оформлення товарів може бути продовжено не більше ніж на 10 робочих днів за умови надходження до митного органу від правовласника письмового вмотивованого клопотання про продовження строку призупинення митного оформлення таких товарів.

У разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення становить три робочих дні і не може бути продовжений.

У випадках, коли Рішення підписується керівником митного поста або особою, яка виконує його обов’язки, протягом однієї години з моменту підписання забезпечується передача відомостей щодо прийнятого рішення до СП.

З метою вжиття подальших заходів, передбачених статтями 399, 400 Митного кодексу України, СП у день прийняття Рішення:

направляє засобами факсимільного та/або електронного зв’язку правовласнику повідомлення про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення із відомостями, зазначеними у частині третій статті 399 Митного кодексу України, а декларанту - про причини призупинення їх митного оформлення, найменування та адресу правовласника.

Повідомлення, направлене правовласнику, має містити посилання на вимоги частини п’ятнадцятої статті 399, частини шостої статті 400, частини п’ятої статті 401 Митного кодексу України;

розміщує інформацію про призупинення митного оформлення товарів та після закінчення строків такого призупинення - про його наслідки у програмно-інформаційному комплексі ЄАІС Держмитслужби України „Призупинення митного оформлення товарів, що містять ОПІВ”.

4.3. Товари, митне оформлення яких призупинено, відповідно до вимог статей 399, 400 Митного кодексу України розміщуються на складах митних органів або на складах підприємств відповідно до положень частини четвертої статті 239 Митного кодексу України. Розміщення таких товарів здійснюється посадовими особами ПМО (у разі потреби із залученням посадових осіб СП) із складанням уніфікованої митної квитанції МД-1 в порядку, визначеному законодавством.

Видача таких товарів зі складу митного органу здійснюється з урахуванням частини п’ятнадцятої статті 399, частини шостої статті 400 та статті 242 Митного кодексу України.

4.4. У разі надходження до митниці протягом строку, на який було призупинено митне оформлення товарів, ухвали суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або іншого рішення з цього питання, винесеного (прийнятого) уповноваженими державними органами, до якого можуть належати, зокрема:

а) прийняття судом рішення про арешт товарів;

б) постанова державного виконавця про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;

в) протокол про адміністративне правопорушення або протокол про вилучення речей і документів, складений уповноваженим контролюючим органом у справі про адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності;

г) постанова слідчого про виїмку предметів чи документів;

митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

За відсутності ухвали суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або іншого рішення з цього питання, винесеного уповноваженим державним органом, товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому законодавством порядку.

4.5. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу можливе виключно за умови наявності відомостей про правовласника.

4.6. У разі виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності під час здійснення митного контролю товарів, щодо яких правовласником не подано заяви про сприяння захисту майнових прав на ОПІВ для включення до митного реєстру, посадова особа ПМО або СП у той самий день подає на підпис керівнику митного органу або особі, яка виконує його обов’язки, рішення про призупинення митного оформлення товарів, що містять ОПІВ, з цього дня на 3 робочих дні.

У цей самий день СП засобами факсимільного та/або електронного зв’язку направляє правовласнику повідомлення із відомостями, зазначеними у частині третій статті 399 Митного кодексу України, а декларанту - про причини призупинення їх митного оформлення, найменування та адресу правовласника.

Інформація, направлена правовласнику, має містити посилання на вимоги частини п’ятнадцятої статті 399, частини шостої статті 400, частини п’ятої статті 401 Митного кодексу України.

4.7. У разі надання правовласником заяви про сприяння захисту майнових прав на ОПІВ митний орган призупиняє митне оформлення товарів на строк, передбачений частиною другою статті 399 Митного кодексу України.

Порядок подальших дій щодо товарів, митне оформлення яких призупинено, визначений статтею 400 Митного кодексу України та пунктами 4.2-4.4 цього розділу.

4.8. Якщо правовласник протягом 3 робочих днів не подасть митному органу заяви про сприяння захисту майнових прав на ОПІВ, то такі товари підлягають митному оформленню відповідно до частини сьомої статті 400 Митного кодексу України.

4.9. Отримання митним органом протягом строків, зазначених у частині п’ятій статті 400 та частині восьмій статті 399 Митного кодексу України, повідомлення від правовласника щодо вирішення питання про порушення прав інтелектуальної власності у досудовому порядку або про визнання ним відсутності порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, оформлення яких призупинено митним органом, є підставою для здійснення митного оформлення таких товарів.

4.10. У випадку, передбаченому частиною чотирнадцятою статті 399 Митного кодексу України, митний орган порушує справу про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України.

4.11. Протокол про порушення митних правил складається відповідно до статті 490 Митного кодексу України уповноваженою посадовою особою митного органу, яка виявила таке порушення.

V. Особливості контролю за дотриманням законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами

5.1. У разі виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами в обсягах, визначених частиною четвертою статті 374 Митного кодексу України, із здійсненням письмового декларування в порядку, встановленому для громадян, посадова особа ПМО перевіряє відповідність даних про задекларовані та фактично наявні товари відомостям митного реєстру та інформації Держмитслужби України.

5.2. За результатами перевірки посадова особа ПМО вчиняє дії, аналогічні визначеним пунктом 3.4 розділу ІІІ цього Порядку, про що інформує громадянина.

5.3. За запитом посадової особи ПМО СП вчиняє дії відповідно до пункту 3.5 розділу ІІІ цього Порядку. Такий запит підлягає розгляду у першочерговому порядку.

5.4. При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами в обсягах, визначених частиною восьмою статті 374 Митного кодексу України, із поданням митної декларації, визначеної законодавством для підприємств, вживаються заходи, визначені розділом ІІІ цього Порядку.

VІ. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності

6.1. У разі вчинення дій згідно із статтею 401 Митного кодексу України щодо товарів, митне оформлення яких було призупинено, власником товарів або уповноваженою ним особою подається митна декларація із поміщенням у митний режим знищення або руйнування. Попередньо подана митна декларація при цьому підлягає відкликанню.

6.2. Після фактичного знищення товарів за спрощеною процедурою складається акт за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, який підписується посадовою особою митного органу, правовласником та власником товару. У разі відмови правовласника або власника товарів підписати вищезазначений акт посадова особа митного органу робить про це відповідний запис у акті.

VІІ. Зміна маркування на товарах та їх упаковках

За результатами проведення операцій, передбачених частиною першою статті 402 Митного кодексу України, складається акт про відсутність ознак порушення прав інтелектуальної власності за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, який підписується посадовою особою митного органу, правовласником та власником товару. Після підписання такого акта товар підлягає митному оформленню у встановленому законодавством порядку.

Директор департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку взаємодії підрозділів митниці
при здійсненні митного контролю
та митного оформлення товарів,
що містять об'єкти права
інтелектуальної власності

РІШЕННЯ
про призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкт права інтелектуальної власності


Додаток 2
до Порядку взаємодії підрозділів митниці
при здійсненні митного контролю
та митного оформлення товарів,
що містять об'єкти права
інтелектуальної власності

АКТ
про знищення товарів за спрощеною процедурою у зв'язку з виявленням ознак порушення прав інтелектуальної власності


Додаток 3
до Порядку взаємодії підрозділів митниці
при здійсненні митного контролю
та митного оформлення товарів,
що містять об'єкти права
інтелектуальної власності

АКТ
про відсутність ознак порушення прав інтелектуальної власностівгору