Про затвердження Порядку утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації
Мінекономіки (з 2005 р.), Фонд державного майна; Наказ, Порядок, Вимоги від 11.08.2006275/1252
Документ z1032-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2013, підстава - z1554-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2006 N 275/1252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2006 р.
за N 1032/12906
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 978/1674 ( z1554-13 ) від 16.08.2013 }
Про затвердження Порядку утворення
державних холдингових компаній у процесі
корпоратизації та приватизації

Відповідно до пункту 7 статті 6 Закону України "Про
холдингові компанії в Україні" ( 3528-15 ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок утворення державних холдингових
компаній у процесі корпоратизації та приватизації (додається).
2. Департаменту економіки державного сектору Міністерства
економіки України забезпечити подання на державну реєстрацію цього
наказу до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
Міністр економіки України В.Макуха
В.о. Голови Фонду державного
майна України В.Петров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України,
Фонду державного майна
України
11.08.2006 N 275/1252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2006 р.
за N 1032/12906

ПОРЯДОК
утворення державних холдингових компаній
у процесі корпоратизації та приватизації

Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 7 статті 6 Закону
України "Про холдингові компанії в Україні" ( 3528-15 ), з метою
визначення порядку утворення державних холдингових компаній у
процесі корпоратизації та приватизації. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, визначені Законом
України "Про холдингові компанії в Україні" ( 3528-15 ).
1. Засновниками державних холдингових компаній у процесі
корпоратизації державних підприємств є органи, уповноважені
управляти державним майном. Засновниками державних холдингових
компаній у процесі приватизації державних підприємств є органи,
уповноважені управляти державним майном, та/або державні органи
приватизації відповідно до законодавства (далі - Засновник).
2. Ініціатором утворення державної холдингової компанії в
процесі корпоратизації можуть бути: державне підприємство; орган, уповноважений управляти державним майном. Ініціатором утворення державної холдингової компанії в
процесі приватизації можуть бути: державний орган приватизації; підприємство, щодо якого прийнято рішення про приватизацію; господарські товариства, утворені в процесі корпоратизації.
3. Ініціатор утворення державної холдингової компанії подає
органу, уповноваженому управляти державним майном: обґрунтування доцільності утворення державної холдингової
компанії; перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі
яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її
корпоративні підприємства; проект статуту державної холдингової компанії. Вимоги до документів, які подає ініціатор утворення державної
холдингової компанії, викладені в додатку до цього Порядку. У разі, якщо ініціатором утворення державної холдингової
компанії є орган, уповноважений управляти державним майном,
перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі яких
пропонується утворити державну холдингову компанію та її
корпоративні підприємства, а також проект статуту державної
холдингової компанії готує цей орган.
4. Засновник у передбачених законодавством випадках подає
матеріали щодо утворення державної холдингової компанії до
відповідного органу Антимонопольного комітету або до Кабінету
Міністрів для отримання дозволу на концентрацію, узгоджені дії
суб'єктів господарювання.
5. Засновник, якщо ним є орган, уповноважений управляти
державним майном, отримує згоду на утворення державної холдингової
компанії Міністерства економіки та Фонду державного майна.
6. Засновник, якщо ним є державний орган приватизації,
отримує згоду на утворення державної холдингової компанії
Міністерства економіки та центрального органу виконавчої влади,
який реалізує державну політику у відповідній сфері діяльності.
7. Засновник, якщо ним є орган, уповноважений управляти
державним майном, надсилає до Міністерства економіки та Фонду
державного майна документи, передбачені пунктом 3 цього Порядку.
8. Засновник, якщо ним є державний орган приватизації,
надсилає до Міністерства економіки та центрального органу
виконавчої влади, який реалізує державну політику у відповідній
сфері діяльності, документи, передбачені пунктом 3 цього Порядку.
9. Міністерство економіки та Фонд державного майна або
центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну
політику у відповідній сфері діяльності, у місячний термін
аналізує подані документи та готує висновки щодо згоди або
мотивованої відмови на утворення державної холдингової компанії.
10. У разі утворення державної холдингової компанії у процесі
приватизації Засновник подає до Фонду державного майна разом з
документами, передбаченими пунктом 3 цього Порядку, рішення
уповноважених органів господарських товариств про згоду на
утворення на базі їх підприємств державної холдингової компанії та
її корпоративних підприємств.
11. Рішення про утворення державної холдингової компанії
Засновник приймає за погодженням з Кабінетом Міністрів.
12. Після отримання погодження Кабінету Міністрів Засновник
приймає рішення про утворення державної холдингової компанії та
розробляє відповідні заходи, які затверджуються розпорядчим
документом.
13. Заходи щодо утворення державної холдингової компанії
повинні передбачати: корпоратизацію державних підприємств, пакети акцій яких мають
увійти до статутного фонду державної холдингової компанії; унесення до планів розміщення акцій змін у зв'язку з
передачею пакетів акцій до статутного фонду державної холдингової
компанії; розірвання договорів про передачу повноважень на здійснення
функцій з управління корпоративними правами держави; оцінку пакетів акцій; передачу пакетів акцій до статутного фонду державної
холдингової компанії; визначення переліку державного майна, яке забезпечуватиме
діяльність компанії, та його оцінку; визначення розміру статутного фонду державної холдингової
компанії; реєстрацію державної холдингової компанії в установленому
порядку; відкриття рахунків в банках; вирішення кадрових та інших першочергових питань
функціонування компанії; реєстрацію випуску акцій державної холдингової компанії; унесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.
14. Статутний фонд державної холдингової компанії формується
за рахунок належних державі акцій (часток, паїв) відповідних
господарських товариств у встановленому законодавством порядку.
15. Склад спостережної ради державної холдингової компанії
затверджується рішенням про її утворення.
16. Статут державної холдингової компанії затверджується
відповідним розпорядчим документом Засновника разом з рішенням про
утворення або окремим рішенням відповідно до затверджених заходів.
17. Статут державної холдингової компанії повинен містити
відомості про її найменування і місцезнаходження, мету і предмет
діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів,
порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і
контролю, їх компетенцію, порядок реорганізації та ліквідації
державної холдингової компанії. Статут може містити й інші
відомості, що не суперечать законодавству.
Директор департаменту економіки
державного сектору Міністерства
економіки України І.Качур
Заступник директора
Департаменту фінансового
аналізу - начальник відділу по
роботі з холдинговими та
державними акціонерними
компаніями Фонду державного
майна України В.Кобзаренко

Додаток
до Порядку утворення
державних холдингових
компаній у процесі
корпоратизації
та приватизації

ВИМОГИ
до документів, які подає ініціатор
утворення державної холдингової компанії

1. Обґрунтування доцільності утворення державної холдингової
компанії обов'язково повинно містити розгорнуті відповіді на такі
питання: мета утворення державної холдингової компанії; основні напрями діяльності підприємств, які планується
включити до складу державної холдингової компанії; перелік основних видів продукції (робіт, послуг), яку будуть
виробляти підприємства, які планується включити до складу
державної холдингової компанії; які вертикальні чи горизонтальні зв'язки і між якими
підприємствами необхідно зберегти шляхом утворення державної
холдингової компанії; переваги утворення державної холдингової компанії порівняно з
приватизацією усіх або частини запланованих до включення в неї
підприємств; склад засновників державної холдингової компанії; орієнтовний розмір статутного фонду державної холдингової
компанії та його розподіл серед засновників. Крім відповідей на наведені вище питання, у даному документі
може бути будь-який інший матеріал щодо необхідності та
доцільності утворення державної холдингової компанії.
2. Перелік підприємств та їх структурних підрозділів, які
пропонується перетворити в державну холдингову компанію або на
базі яких створюється державна холдингова компанія та її
корпоративні підприємства, повинен мати таку інформацію про кожне
підприємство (підрозділ): код підприємства згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств і організацій України (ЄДРПОУ); повне найменування, місцезнаходження та телефон підприємства; організаційно-правова форма підприємства; орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить
підприємство або який здійснює функції з управління корпоративними
правами держави в статутному фонді господарського товариства; перелік власників акцій із зазначенням кількості акцій та
розміру частки у статутному фонді (для господарського товариства); розмір статутного фонду підприємства; фактичний або орієнтовний план розміщення акцій підприємства
з обов'язковим зазначенням частки акцій, що передаються у
статутний фонд державної холдингової компанії; середньосписковий склад працюючих на підприємстві; перелік основних видів продукції (робіт, послуг), які
виробляє підприємство; балансова вартість основних фондів у балансовому звіті за
останній квартал; прибуток (збиток) за останній звітний квартал згідно з
фінансовою звітністю; чи є обмеження щодо приватизації підприємства відповідно до
законодавства; чи є дане підприємство монополістом. Якщо так, то навести
повний перелік видів продукції (робіт, послуг), що дане
підприємство є монополістом. Засновник може внести до даного переліку ще будь-які інші
дані про підприємства, які планується включити до складу державної
холдингової компанії.
3. Проект статуту холдингової компанії повинен відповідати
Цивільному ( 435-15 ) та Господарському ( 436-15 ) кодексам
України, Законам України "Про холдингові компанії в Україні"
( 3528-15 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) та іншим нормативно-правовим
актам.
Директор департаменту економіки
державного сектору Міністерства
економіки України І.Качур
Заступник директора
Департаменту фінансового
аналізу - начальник відділу по
роботі з холдинговими та
державними акціонерними
компаніями Фонду державного
майна України В.Кобзаренковгору