Документ z1029-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2018  № 1166/699/1505


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1029/32481

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЄМО:

1. У заголовку та тексті наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 466/6754 (зі змінами), слова «інвалідам з дитинства» та «дітям-інвалідам» замінити відповідно словами «особам з інвалідністю з дитинства» та «дітям з інвалідністю».

2. Затвердити Зміни до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 466/6754 (зі змінами), що додаються.

3. Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики України (В. Музиченко) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр
соціальної політики України


А. Рева

В.о. Міністра фінансів України

О. Маркарова

В.о. Міністра
охорони здоров’я України


У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Виконавчого директора Асоціації міст України

Виконавчий директор громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських організацій
«Конфедерація громадських організацій
інвалідів України»

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілокВ.В. Сидоренко
Н. Скрипка
В.В. КарпенкоР. Іллічов


О. Мірошниченко


Г.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства охорони
здоров’я України
16 серпня 2018 року
№ 1166/699/1505


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1029/32481

ЗМІНИ
до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1. У заголовку Порядку слова «інвалідам з дитинства» та «дітям-інвалідам» замінити відповідно словами «особам з інвалідністю з дитинства» та «дітям з інвалідністю».

2. Абзац четвертий пункту 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

«Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).».

3. У главі 2:

1) абзац п’ятий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», призначається за вибором осіб з інвалідністю з дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей з інвалідністю) державна соціальна допомога відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», або пенсія, або державна соціальна допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». При цьому, якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю») і на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», ці виплати призначаються одночасно.»;

2) в абзаці шостому пункту 2.2 слово «кожного» замінити словом «кожну»;

3) у пункті 2.4:

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за потреби перевіряють фактичність спільного проживання законного представника із дитиною з інвалідністю і складають акт обстеження з висвітленням цього факту.».

У зв’язку з цим абзаци десятий-двадцять перший вважати відповідно абзацами одинадцятим-двадцять другим;

абзаци дванадцятий-чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«Заява про призначення державної соціальної допомоги подається особою з інвалідністю з дитинства до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання. Державна соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за місцем реєстрації заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Заява про призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, яку визнано недієздатною, а також на дитину з інвалідністю подається одним із їх законних представників за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву. Державна соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за місцем реєстрації заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Якщо зареєстроване місце проживання або місце фактичного проживання законного представника не збігається із зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання дитини з інвалідністю, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять перевірку відомостей щодо неотримання державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю другим із законних представників з використанням інформаційних систем.»;

в абзаці сімнадцятому слово «недієздатним» замінити словом «недієздатною».

4. У главі 3:

1) в абзаці п’ятому пункту 3.1 слова «, а також додатково подають довідку про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання» виключити;

2) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Одинокою матір’ю вважається мати дитини, у свідоцтві про народження якої відсутній запис про батька або запис про батька проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері дитини.

Одиноким батьком вважається батько дитини, який набув статусу одинокого батька згідно з абзацом другим частини другої статті 143 Сімейного кодексу України.»;

3) в абзаці четвертому пункту 3.4 слово «одиноким» замінити словом «одинокою»;

4) абзац третій пункту 3.9 виключити;

5) в абзаці сьомому пункту 3.11 слова «районного управління праці та соціального захисту населення» замінити словами «структурного підрозділу з питань соціального захисту населення».

5. У главі 4:

1) в абзаці першому пункту 4.5 слово «ним» замінити словом «нею»;

2) у пункті 4.7:

в абзаці другому слова «який», «його» замінити відповідно словами «яка», «її»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі переведення особи з інвалідністю з дитинства до іншої установи (іншого закладу) на повне державне утримання виплата державної соціальної допомоги за новим місцем перебування проводиться з дня, наступного за днем припинення виплати такої допомоги за попереднім місцем перебування особи.»;

3) у пункті 4.8:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«У разі тимчасового вибуття з установи (закладу) у зв’язку з хворобою або з особистих причин (без виключення зі списку підопічних) призначена державна соціальна допомога виплачується у повному розмірі за весь період відсутності в закладі (установі) з дати вибуття до дати повернення включно. Виплата у зазначений період проводиться на підставі наказу (витягу з наказу) установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування законного представника дитини з інвалідністю на обліку (місцем отримання державної соціальної допомоги), який видає розпорядження про припинення перерахування частини державної соціальної допомоги дитині з інвалідністю установі (закладу).»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«У разі переведення дитини з інвалідністю до іншої установи (іншого закладу) на повне державне утримання виплата державної соціальної допомоги за новим місцем перебування проводиться з дня, наступного за днем припинення виплати такої допомоги за попереднім місцем перебування дитини.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

4) у пункті 4.10 слово «його» замінити словом «її».

6. У пункті 5.1 глави 5 слово «його» замінити словом «її».

7. Пункт 6.6 глави 6 викласти в такій редакції:

«6.6. Отримувачам державної соціальної допомоги видається посвідчення, форму якого затверджено Мінсоцполітики.».

8. У тексті Порядку слова «інвалід з дитинства», «дитина-інвалід», «інвалід», «місцевий орган з питань соціального захисту населення» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю з дитинства», «дитина з інвалідністю», «особа з інвалідністю», «структурний підрозділ з питань соціального захисту населення» у відповідних відмінках і числах.

9. У відмітці додатка 1 цифри «3.6» замінити цифрами «2.4».

Генеральний директор
Директорату сім’ї та соціальної
підтримки населенняВ.В. Музиченко

Директор Департаменту
видатків бюджету
соціальної сфери
Міністерства фінансів України
С.О. Діденко

В.о. директора
Медичного департаменту
Міністерства охорони
здоров’я України
А.О. Гаврилюквгору